Hotărârea nr. 303/2020

hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Salcâmilor nr. 8A, aferente Grădiniței nr. 42

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Salcâmilor nr. 8A, aferente Grădiniței nr. 42

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 238688/1 din 13.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 238688/2 din 13.04.2020 prin care se supune spre aprobare Proiectul de otărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, situat în mun. Oradea str. Salcâmilor nr. 8A, aferent Grădiniței nr. 42.

Văzând că potrivit CF, nr. 180631 - Oradea, imobilul - în suprafață de 3.988 mp - identificat cu nr. topo 3144/126 - este în proprietatea publică a Municipiului Oradea, obținut prin achiziție în baza contractului de vânzare - cumpărarea nr. 2010 din 2002.

Având în vedere că, prin Schița cadastrală anexată se delimitează imobilul, în care funcționează Grădinița nr. 42 constând în teren, cu suprafața măsurată de 3.994 mp (din acte 3.988 mp), cu clădire.

Ținând seama de prevederile art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în baza art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, precum;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 3.994 mp (din acte 3.988 mp), astfel:

Suprafața măsurată nr. cadastral nou constituit - mp ■

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. top

Număr inventar

Suprafața de teren înscrisă în CF - mp -

Observații

reprezintă

3.994

3144/126

180631 - Oradea

011835

3.988

Teren și construcție aferent Grădiniței nr. 42

- proprietatea publică a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

teren, cu suprafața măsurată de 3.994 mp (din acte 3.988 mp), și clădire C1, cu suprafața construită la sol de 544 mp, ce aparțin Grădiniței nr. 42 - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea conform prezentei Hotărâri.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • •  PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 303

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"