Hotărârea nr. 301/2020

hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 239089/1 din 13.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 239089/2 din 13.04.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului nr. 111.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr.1928 din 20.12.2019, redactată la Biroul Notarului Public - Chindlea Ecaterina - Lavinia din Oradea, d-na.^^^^^Hrenunta la dreptul său de proprietate asupra terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a” și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului nr. 111.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

PMO - Direcția Economică;

PMO - Instituția Arhitectului Șef;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

d-na.^H^^HH, prin grija DPI - Serviciul Terenuri.