Hotărârea nr. 300/2020

hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară și înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinația “drum public”, a terenului, în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 * Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 230417/1 din 27.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat ciț nr. 230417/2 din 27.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune acceptarea donației imobiliare înaintată de dl. Laza Călin - Adrian pentru terenul - în suprafață de 36 mp - identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea, situat în zona străzii Pădurii, cu destinația “drum public”.

Având în vedere oferta de donație imobiliară cu încheiere de autentificare nr. 533 din 10.04.2019, redactată la Biroul Notarului Public - Indrieș Patricia din Oradea, dl.                      donează Municipiului Oradea terenul, în

suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a” și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște

Art. 1. Se acceptă oferta de donație, înaintată de                       pentru terenul - în suprafață de 36 mp

- identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinația "drum public”.

Art. 2. Se aprobă încheierea actului notarial de acceptare a ofertei de donație condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului, de către donator.

Art. 3. Se aprobă trecerea terenului, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația "drum public”.

Art. 4. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municpiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Introducerea utilităților necesare, pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile Municipiului Oradea.

Art. 6. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 458 din 29.05.2019.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția

Juridică, respectiv dl.|


Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică;

PMO - Direcția Juridică;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

soții                       prin grija DPI - Serviciul Terenuri.


Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 300

Hotărârea a fost adoptată cu 18 de voturi „pentru” și 9 voturi „împotifv