Hotărârea nr. 30/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „LĂRGIRE DE LA 2 LA 4 BENZI A STRĂZII MATEI CORVIN PRIN LĂRGIREA PASAJULUI INFERIOR DE LA km 118+501 AL CĂII FERATE 328 ARAD-ORADEA” - scenariul 1 recomandat de proiectant

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „LĂRGIRE DE LA 2 LA 4 BENZI A STRĂZII MATEI CORVIN PRIN LĂRGIREA PASAJULUI INFERIOR DE LA km 118+501 AL CĂII FERATE 328 ARAD-ORADEA”

- scenariul 1 recomandat de proiectant

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 21188/23.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21253/23.01.2020  prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „LĂRGIRE DE LA 2 LA 4 BENZI A STRĂZII MATEI CORVIN PRIN LĂRGIREA PASAJULUI INFERIOR DE LA km 118+501 AL CĂII FERATE 328 ARAD-ORADEA” - scenariul 1 recomandat de proiectant;

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată,  privind finanţele publice locale;

Ținând seama de Nota de Fundamentare nr. 20/13.01.2020 privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție, întocmită de către Zona Metropolitană Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.a), lit. e),  alin. (7) lit. m) și art.139 alin. (3) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e  :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „LĂRGIRE DE LA 2 LA 4 BENZI A STRĂZII MATEI CORVIN PRIN LĂRGIREA PASAJULUI INFERIOR DE LA km 118+501 AL CĂII FERATE 328 ARAD-ORADEA” scenariul 1 recomandat de proiectant

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

 

Ordonatorul principal de credite...................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: …….......................................................Municipiul Oradea prin ZONA METROPOLITANĂ Oradea

 

Valoarea totală a investiţiei                            14.460.938,33 lei inclusiv TVA

din care C+M                                                   11.097.940,24 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                                                               3.379.252/2.000.000 lei fără TVA

Anul II                                                                 8.789.495,62/7.326.000 lei fără TVA

Capacități:

Pasaj rutier

Lungime pasaj                                     31,08 m;

Lățime pasaj                                         7,68 m

Înălțime liberă sub pasaj                 5,00 m

Pasaje pietonale cadru prefabricat din beton armat tip C3

Lungime tunel 1                           24,00 m;

Lungime tunel 2                           33,60 m

Lucrări rutiere

Lungime drum                             129,86 m

 

Durata de realizare a investitiei: 15 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de constructii: 12 luni.

 

 

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al ZONA METROPOLITANĂ Oradea, aprobat potrivit legii.

                Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează ZONA METROPOLITANĂ Oradea

                Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

o   Instituţia Prefectului judeţului Bihor

o   Primarul municipiului Oradea

o   Direcţia Tehnică

o   Direcţia Economică

o   Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări

o    ZONA METROPOLITANĂ Oradea.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 30

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila