Hotărârea nr. 3/2020

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 ianuarie 2020 (prima convocare) și în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3364/10.01.2020 și Raportul de specialiate înregistrat sub nr. 3.370 din 10.01.2020 întocmit de către Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus:

 • •   aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 14 ianuarie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

 • •   mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 14 ianuarie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 05 din 10.01.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 3.233/10.01.2020

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialite al Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. alin (2), lit a), alin (3) lit d), art. 139 alin (1), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 14 ianuarie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 15 ianuarie 2020 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   societatea Termoficare Oradea SA

 • •   reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 14 ianuarie 2020 Nr. 03


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 14.01.2020 ora 15:00

SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA

TERMOFICARE^


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982

Capital social subscris și vărsat de 211.948.110 lei

în atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - domnului secretar Vila Ionel Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului GRIGORE MORAR

Domnului CLAUDIU PĂCURAR

 • I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea),

în conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 1237/20.12.2016 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea (cu luarea în considerare a prevederilor H.C.L.M.O nr. 955/27.11.2017 și H.C.L.M.O nr. 1070/21.12.2017) respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 2/09.01.2020 adoptată de către Consiliului de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 14.01.2020 cu începere de la ora 15:00, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.01.2020 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a auditorului financiar, respectiv TVG TAX AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 20612/23.12.2019.

rcBM(W

oixvoiT*R«               »tnr»u w«tor


ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 14.01.2020 ora 15:00

SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA

 • 2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a formei actualizate a Actului Constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A.

 • 3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a participării societății Termoficare Oradea S.A. ca membru fondator la constituirea Asociației „ClusTherm Transylvania".

 • 4. împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotătârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011, acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

 • IV. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • V. în cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 15.01.2020 cu începere de la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de Consiliu.


Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA SĂ&/0

Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN

•W-4.

DEZVOLTARE DURABILA. GRIJA PEHTRU VIITOR

TERMOFICARE ORADEA SA

Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 2 din 09.01.2020

a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.

privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. și stabilirea Ordinii de zi

întrunit în ședință Online, azi 09.01.2020, ora 13:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 și H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. pentru data de 14.01.2020 de la ora 1555, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

 • - membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A.

  Președintele Consiliului de Administrație


  Florea Eduard Augustin -
Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru”, 0 voturi "abținere", 0 voturi "împotrivă".

TERMOFICARE ORADEA SA

TERMOnCAR|0 dezvoltare durabila, sriua pedtru viitor


Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 1 din 09.01.2020

a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea auditorului financiar al

societății Termoficare Oradea S.A. și stabilirea Ordinii de zi

întrunit în ședință online, azi 09.01.2020, ora 13:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 și H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă auditorul financiar al societății Termoficare Oradea SA, respectiv TVG TAX AUDIT SRL, conform contractului de servicii nr. 20612/23.12.2019.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

 • - Necula Stănel Ionel - Director general

 • - Haș Nadia-Ramona - Director financiar

 • - Biroul Financiar-Contabilitate

Președintele Consiliului de Administrație

Florea Eduard Augustin -

ir$ție


Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru", 0 voturi “abținere", 0 voturi “împotrivă".