Hotărârea nr. 299/2020

hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 222794/1 din 18.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 222794/18.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 767 din 03.12.2019, redactată la Biroul Notarului Public - Purdea Mariana din Oradea, dl.                    soția sa, d-na.

renunță la dreptul de proprietate asupra terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a” și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri

 • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru

 • •   PMO - Direcția Economică

 • •   PMO - Instituția Arhitectului Șef

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor

 • •   Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

 • •  dl. ^■■■și d-na.|H|HHi^H, prin grija Serv. Terenuri

  Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 299


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ Chiană Laurențiu O A14


  Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru", 5 voturi „împotrivă’  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRET ERAL