Hotărârea nr. 298/2020

hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp reprezentând teren și construcție - casă, situat în mun. Oradea, str. Căpșunilor nr. 2

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp, reprezentând teren și construcție - casă, situate în mun. Oradea, str. Căpșunilor nr. 2

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 232918/1 din 07.04.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp, reprezentând teren și construcție situate în zona străzii Căpșunilor nr. 2.

Având în vedere că, Planul de amplasament și delimitare propus spre aprobare la art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezintă teren aferent construcției - casă de locuit, situată în mun. Oradea, str. Căpșunilor nr. 2.

Ținând seama că, faptic imobilul se compune din:

J teren - în suprafață de 485 mp - ce aparține Municipiului Oradea, identificat prin nr. topo menționate la art. 2 din prezenta Hotărâre, înscrise în CF nr. 205478 și CF 205479 - Oradea;

J construcție - casă de locuit - proprietatea d-lui.                       conform evidențelor fiscale ale

Direcției Economice din Primăria Municipiului Oradea și a Sentinței Civile nr. 3278 din 2017 a Judecătoriei Oradea, rămasă definitivă.______________

Luând în considerare că, dl.                           succesorul d-lui.utilizează

terenul aferent construcției - în baza Convenției de închiriere nr. 466 din 22.08.2019.

în vederea administrării eficiente a acestui teren și notării construcției în evidențele de publicitate imobiliară, în baza Sentinței Civile nr. 3278 din 26 aprilie 2017 a Judecătoriei Oradea, rămasă definitivă;

Având în vedere prevederile art. 27 și art. 37 ale Legii nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată.

Luând în considerare art. 31 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilelor identificate astfel:

J cota de 226 / 16.198 mp din terenul cu nr. topo 4045/2 - înscris în CF 205479 - Oradea;

J cota de 259 / 2.322 mp din terenul cu nr. topo 3993/2 - înscris în CF 205478 - Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

485

205479 - Oradea

4045/2

226

16.198

Teren - proprietate privată a mun. Oradea Construcție,: casă de locuit, neînscrisă în CF

205478 - Oradea

3993/2

259

2.322

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre, astfel:

J terenul - în suprafață de 485 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea;

J construcție, casă - conform Sentinței Civile nr. 3278 din 2017 a Judecătoriei Oradea, rămasă definitivă.

Art. 4. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri

  • •  PMO - DPI - Serviciul Cadastru

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară

  • •   dl.                              prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 298

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


Chiană Laurentiu Aii

I