Hotărârea nr. 297/2020

hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru constituirea unui nr. cadastral nou cu suprafaţa de 1.008 mp în vederea prelungirii străzii Morii pe traseul studiat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 2007

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de măsuri pentru constituirea unui nr. cadastral nou, cu suprafața de 1.008 mp, în vederea prelungirii străzii Morii pe traseul studiat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 2007

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 225838/1 din 20.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 225838/2/20.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru constituirea unui nr. cadastral nou, cu suprafața de 1.008 mp, în vederea prelungirii străzii Morii pe traseul studiat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 31 iulie 2007.

Având în vedere cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 138462/2019, respectiv documentele depuse în completare, prin care d-na.                 solicitat reglementarea juridică a accesului

la imobilele cu nr. cadastrale 188665 și 178430 - Oradea, din strada Morii, pe traseul studiat prin Panul Urbanistic Zonal aprobat cu hotărârea Consiliului Local nr. 522/2007.

Văzând documentațiile cadastrale prin care se propune, prin operațiuni cadastrale succesive, constituirea unui nr. cadastral pentru terenul, în suprafață de 1.008 mp, alocat extinderii străzii Morii prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 2007.

în baza Certificatului de Urbanism nr. 5901 din 14.10.2019 și a Avizului Consultativ nr. 311 din 21.02.2019, prin care se recomadă întocmirea unei documentații cadastrale pentru reglementarea situației juridice a terenului studiat în Planul Urbanistic Zonal aprobat în anul 2007, ca drum de acces în prelungirea străzii Morii.

Ținând seama de Nota Internă nr. 360696/2020 prin care Comisia de aplicare a Legilor Fondului Funciar avizează favorabil lucrarea cadastrală întocmită în acest sens de ing. topograf Mircea Bereschi;

Luând în considerare Declarația autentificată la BNP Măduța Ioana - Adina cu nr. 328 din 25.02.2020 și prevederile art. 1143 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

în aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului” și ale prevederilor art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

în baza art. 6 alin. (6) din Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 al. (3) litg) și art. 286 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în proprietate privată a Municipiului Oradea a:

  • - cotei de 153 / 768 mp teren cu nr. topo 309, înscris în CF 294 - Seleuș;

  • - cotei de 203 / 6.717 mp teren cu nr. topo 311, înscris în CF 703 - Seleuș.

Art.2. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru înscrierea în circuitul civil a cotei de 197 / 10.012 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu nr. topo. 403/6 din teritoriul cadastral Seleuș, identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 10943 din 29.07.2019.

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 553 mp, astfel:

Situația (înainte de dezli

actuală pire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr.CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF -mp-

Nr. inventar

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

Mențiuni reprezintă

188665 - Oradea

188665

8.942

018707

207015-Oradea

455

Teren - drum public

207016 - Oradea

700

Teren - arabil

207017 - Oradea

5.720

Teren-C.C. și arabil

207018 - Oradea

2.067

Teren -C.C. și arabil

TOTAL

8.942

Suprafața nr. cadastral nou constituit -mp-

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo -mp-

Suprafața de teren înscrisă în CF -mp-

Reprezintă

553

294 - Seleuș

309

153

768

Teren -proprietate publică a Municipiului Oradea

703 - Seleuș

311

203

6.717

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 10943 din 29.07.2019

403/6

197

10.012

Total

553


Art.4. Se aprobă înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, respectiv deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a suprafeței de 553 mp teren cu nr. cadastral nou constituit la art. 3 din prezenta hotărâre, reprezentând drum - tronson nou în prelungirea străzii Morii.


Art.5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 188665 - Oradea, astfel:


Art.6. Se aprobă deschiderea a 4 (patru) noi coli de Carte funciară pentru înscrierea imobilelor cu nr. cadastrale formate prin dezmembrarea aprobată de la art. 5 din prezenta Hotărâre, astfel:

nr. cadastral 207015 - Oradea, în suprafață de 455 mp, teren - proprietate public al Municipiului Oradea - drum - tronson din str. Morii;

J nr. cadastral 207016 - Oradea, în suprafață de 700 mp, teren - proprietate privată a Municipiului Oradea;

J nr. cadastral 207017 - Oradea, în suprafață de 5.720 mp, teren proprietate a:

  • • C.A.P. Ogorul Nou - în cotă de 3.478 / 5.720 părți;

  • • Municipiului Oradea - în cotă de 2.209 / 5.720 părți, proprietate privată;

  • • d-na.                în cotă de 33 / 5.720 părți;

  • • pe acest teren sunt și construcțiile notate în CF 188665 - Oradea sub A. 1.2. și A.1.3., proprietate a numitui^^^HH^^H ce fac obiectul litigiului de rectificare CF din dosarul nr. 16131/271/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Oradea.

nr. cadastral 207018 - Oradea, în suprafață de 2.067 mp, teren - proprietate a d-nei.^^^^^|, pe acest teren mai este și construcția A. 1.1 notată în CF 188665 - Oradea în favoarea aceleiași proprietare.

Art.7. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 1.008 mp, astfel:___________________________________________________________________________________________________________________________

Situația înainte de alipire

Situația după alipire

Nr. cadastral

CF în care este înscris nr. cadastral

Suprafața nr. cadastrale • mp -

Nr. cadastral nou

Suprafața măsurată a nr. cadastral nou constituit - mp -

Mențiuni reprezintă

Nr. cadastral nou constituit - pct. 3

_ - Oradea

553

Teren -

Nr. cadastral 207015 constituit - pct. 6

207015-Oradea

455

1.008

proprietate publică a Municipiului Oradea drum în prelungirea str. Morii

Total

1.008

1.008

Art.8. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, pentru suprafața de 1.008 mp teren cu nr. cadastral nou constituit la art. 7 din prezenta hotărâre, reprezentând proprietate publică a Municipiului Oradea - drum în prelungirea str. Morii.

Art.9. Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public și privat al Municipiului Oradea potrivit prevederilor art. 6 și art. 8 din prezenta hotărâre.

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Art.11. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

o   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

o Primarul Municipiului Oradea

o PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri

o PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune

o PMO - Direcția Juridică

o O.C.P.I. Bihor;

o d-na. ^^H^lMprin grija Serviciului Terenuri

o d-na.^^HI^H prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 297

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"