Hotărârea nr. 294/2020

hotărâre pentru aprobarea listei cu repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 235859/1 din 07.04.2020 Șl Raportul de specialitate nr. 235859/2 din 07.04.2020 prin care se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea Listei cu repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate

Având în vedere faptul că Lista de repartizare s-a întocmit cu respectarea ordinii înscrise în Lista de priorități, raportat la succesiunea crescătoare a numerelor administrative ale apartamentelor, fără nicio derogare și/ sau modificare,

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art. 15 alin. 5 - 8 din H.G. nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, actualizată, cu completările și modificările ulterioare,

  • -  Hotărârii Consiliului Local nr. 255 din 2020 pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aprobă contractul - cadru de închiriere pentru spațiile locative construite de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Oradea și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate, conform Anexei nr. 3 la prezenta Hotărâre.

Art.3. Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, în condițiile legii.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art.5. Prezenta Hotărâre se publică pe site-ul instituției www.oradea.ro și se comunică:

  • • Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • • Primarul Municipiului Oradea;

  • • Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • • Direcția Economică.

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 294

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”