Hotărârea nr. 293/2020

hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 200720 – Oradea, privind terenul, situat în municipiul Oradea, strada Iza nr. 25/A, aferente blocului de locuințe, construit de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 200720 - Oradea, privind terenul, situat în mun. Oradea, str. Iza nr. 25A, aferent blocului de

locuințe construit de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 235244/1 din 07.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 235244/2 din 07.04.2020 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea documentației cadastrale, pentru dezmembrarea imobilului înscris în CF 200720 - Oradea, privind terenul situat în mun. Oradea, str. Iza nr. 25A, reprezentând terenul aferent construcției blocului de locuințe de tip ANL destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate.

Având în vedere că, potrivit CF nr. 200720 - Oradea, terenul luat în studiu aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

Văzând că suprafața de 1.767 mp teren a fost atribuită cu drept de folosință către Agenția Națională pentru Locuințe prin Contractul nr. 311825 încheiat la 01.11.2016, cu actul adițional nr. 223559 din 25.05.2018, în scopul construirii unui bloc de locuințe ANL destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate

Ținând seama de documentația cadastrală avizată de O.C.P.I. Bihor cu nr. 29098 / 2020 prin care se propune dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 200720 - având suprafața de 1.767 mp, în două parcele.

în scopul notării blocului de locuințe într-o coală de carte funciară distinctă și a înscrierii în evidențele de cadastru a celor două parcele, din care una având categoria de folosință - teren aferent construcției - bloc de locuințe, respectiv cea de a doua parcelă având categoria de folosință - teren public - drum de acces, parcări, spațiu verde.

în baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), ale art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral

200720, astfel:________________________________________________________________________________________________________________

Situația actuală (înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr.CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF -mp-

Nr. inventar

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

Mențiuni reprezintă

200720 - Oradea

200720

1.767

010355

207301

539

feren

oroprietatea privată a mun. Oradea;

Construcția - bloc ANL oroprietatea Statului Român

207302

1.228

Teren

oroprietate publică a mun. Oradea

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral nou 207301 și deschiderea a două noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

>               207301 - având suprafața de 539 mp, compus din:

teren - proprietate privată a Municipiului Oradea,

construcție, bloc ANL, Sp + P + 4E cu 30 de unități individuale - proprietate privată a Statului Român prin Agenția Națională pentru Locuințe',

>               207302 - având suprafața de 1.228 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezentul prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu și Delegări Gestiune;

  • •   O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • •   Agenția Națională pentru Locuințe, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERALOradea, 27 aprilie 2020

Nr. 293

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”