Hotărârea nr. 292/2020

hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol,în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Bihor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail; primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun.

Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol, în favoarea Societății Naționale de

Cruce Roșie - Filiala Bihor

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 236420/1 din 08.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 236420/2 din 08.04.2020 prin care se supune spre aprobare Proiectul de Hotărâre pentru darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol, în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Bihor,

Având în vedere adresa, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 220011 din 16.03.2020, depusă de Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Bihor, prin care se solicită aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl.7/A - demisol, utilizat și în prezent de Societatea Națională de Cruce Roșie -Filiala Bihor,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 234686 din 06.04.2020),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 362 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință:

1.1. în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie ■ Filiala Bihor,

  • - spațiul situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol,

  • - având suprafața utilă de 51,83 mp,

  • - prin încheierea unui nou Contract de comodat pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.05.2020, până la data de 30.04.2025.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Economică;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

  • •   Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Bihor, prin grija D.P.I. - Serviciul Locuințe