Hotărârea nr. 291/2020

hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 aprilie 2020 (prima convocare) şi în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generate a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 aprilie 2020 (prima convocare) și în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 244130/23.04.2020 și Raportul de specialiate nr, 244.130 din 23.04,2020, întocmit de către Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus:

 • - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 aprilie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

 • - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc in data de 27 aprilie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 22 din 22.04.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 243.974/23.04.2020

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 27 aprilie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2, Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • • Primarul municipiului Oradea

 • • Instituția Prefectului județului Bihor

 • • Direcția Economică

 • • Direcția Juridică

 • • societatea Termoficare Oradea SA

 • • reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 291

Hotărârea a fosf adoptată cu 18 voturi .pentru’, 5 voturi .împotrivă",


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAfTQEflHRAL

loiwlAffll//o

www.oradea.ro


ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 27.04.2020 ora 15:00 SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982

Capital social subscris și vărsat de 211.948.110 lei

în atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - domnului secretar Vila Ionel Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului GRIGORE MORAR Domnului CLAUDIU PĂCURAR

 • I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., CU sediul social în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea),

în conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu. art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 1237/20.12.2016 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea (cu luarea’în considerare a prevederilor H.C.L.M.0 nr. 955/27.11.2017 și H.C.L.M.0 nr. 1070/21.12.2017) respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 21/22.04.2020 adoptată de către Consiliului de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 27.04.2020 cu începere de la ora 15:00, ia sediul social ai Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.04.2020 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a cuantumului cotizației anuale pentru membrii Asociației „ClusTherm Transylvania", în sumă de 5.000 lei/membru.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 27.04.2020 ora 15:00 SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA


 • 2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Planului de management și a Bugetului de venituri și cheltuieli aferente Asociației „ClusTherm Transylvania" pentru anul 2020.

 • 3. împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotătârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cei puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 109/2011, acționarii pot vota în AGA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

 • IV. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • V. în cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 28.04.2020 cu începere de la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de Consiliu.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOF/ARE ORAD^A/^A^^.

Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN

TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511,0359 409512 Fax: 0259-467762 Webșite: www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 21 din 22.04.2020

a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.

privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. șl stabilirea Ordinii de zi

întrunit în ședință Online, azi 22.04.2020 ora 14:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.0 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 și H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. pentru data de 27.04.2020 cu începere de la ora 15 «, |a sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

 • - membrii A.G.A, a societății Termoficare Oradea S.A.

Președintele Consiliului de Administrați


•4.

SECRETAR C.A.

cjr. ADRIAUjCIURSAȘ

Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", o voturi "abținere", 0 voturi "împotrivă".