Hotărârea nr. 290/2020

hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirile și terenurile situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41

Analizând Referatul de aprobare al .primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.242357 din 16.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 242329 din 21.04.2020, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și terenuri, pentru clădirea si terenul situate în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41,

S.C. Exeget Consulting S.R.L. are sediul în Oradea, str. Cuza Vodă nr. 26, cod de identificare fiscala 6455516, este persoană juridică română, reprezentată legal de domnul ^^^^|în calitate de administrator.

Conform art. 1 din Ordonanța militară nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri:

„Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației".

Luând în considerare prevederile art. 456 alin.(2), lit.c, respectiv art. 464 alin. (2) lit. q din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin, (2) lit. b), alin. (4) lit. c), și art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Ait1. Aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorat de S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirile și terenurile situate în Oradea, str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41 pe perioada stării de urgență stabilită prin decrete prezidențiale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul Municipiului Oradea;

Instituția Prefectului județului Bihor;

Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice;

S.C. Exeget Consulting S.R.L., prin grija Direcției Economice.

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 290

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi .pentru* și 4 abțineri