Hotărârea nr. 29/2020

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

2493b58cbea8863bdc5188836a3377257293c7a41a4b3054fe32bd3d7f465f61


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane

 prin curse regulate

 

      Analizând Raportul de specialitate nr. 21463 din 23.01.2020, întocmit de  Compartimentul Transport Public Local din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

      Luând în considerare adresa nr. 18116 din 21.01.2020 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio solicită avizarea  anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

      În conformitate cu prevederile:

        În conformitate cu prevederile:

-          art. 16 alin.(1),  17 alin.(1) litera c), 18 alin.(1) litera d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale modificată prin Legea 328/2018;

-          art. 22 alin.(4) din Legea  nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

        Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

                În temeiul art. 129 alin (2) lit. d), alin.(6) lit.a), alin.(7) lit.n), art. 139 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:

 

Art.1.  Se aprobă avizarea  programului de transport pentru rețeaua  de autobuze, anexa 2.1.3 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă  avizarea listei stațiilor de autobuze, anexa 2.1.4 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului Judeţului Bihor

-          Primarul Municipiului Oradea

-          Direcţia Tehnică

-          Asociaţia de  Dezvoltare Intercomunitară Transregio

-          Poliţia Locală Oradea

-          Direcţia Economică

-          SC Oradea Transport Local SA

-          Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor şi se afişează pe site-ul www.oradea.ro.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 29

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate dec voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Anexa 2.1.4  la Contractul de delegare

Anexa 2 la HCL 29/28.01.2020

LISTA STAŢIILOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE

TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN A.D.I. TRANSREGIO

 

 

Nr.

crt.

Denumirea staţiei

Amplasamentul staţiei

Liniile deservite

DOTǍRI

Observaţii

Alveolǎ

Chioşc bilete

Nr. copertine

Spaţii publicitare

Nr. bǎncuţe/

nr. locuri aşezate

Nr. coşuri gunoi

Nr. indicatoare staţie

Nr. plǎcuţe indicatoare adiţionale

Nr. programe de circulaţie

Nr. panouri cu afişaj electronic

Automat de bilete

Alte dotǎri (oglinzi, etc.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Complex Seleuşului

Seleuşului

10

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

1

 

 

 

2.

Seleuşului nr. 16

Seleuşului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

34

3.

Mareşal Averescu

Calea Mareşal Alex. Averescu

10

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

15

1

1

16

1

1

32

1

1

44.

Emanuil Gojdu

Piaţa

1 Decembrie

10

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

 

1

1

 

 

 

12

20

23

28

TT

5.

Turnul Primǎriei

Tudor Vladimirescu

10

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

 

 

14

1

1

20

1

1

23

1

1

28

1

1

6.

Wiliam Shakespeare

Tudor Vladimirescu

10

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

14

 

 

28

1

1

7.

Tudor Vladimirescu

Tudor Vladimirescu

10

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

14

 

 

28

1

1

8.

Lǎpuşului

Lǎpuşului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

9.

Barcǎului

Barcǎului

10

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

10.

Haţegului

Haţegului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

11.

Lipovei

Haţegului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

12.

Episcop I. Darabant

Haţegului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

13.

Mǎgheranului nr. 8

Mǎgheranului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

14.

Henrik Ibsen nr. 88

Henrik Ibsen

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

15.

Henrik Ibsen nr. 40

Henrik Ibsen

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

16.

Henrik Ibsen nr. 2

Henrik Ibsen

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

17.

Henrik Ibsen nr. 57

Henrik Ibsen

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

18.

Henrik Ibsen nr. 35

Henrik Ibsen

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

19.

Densuşiuanu

Henrik Ibsen

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20.

Episcop I. Darabant

Haţegului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

21.

Lipovei

Haţegului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22.

Piaţa Devei

Piaţa Devei

10

 

 

1

da

 

1

1

1

1

 

 

 

 

23.

Greierului

Greierului

10

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

24.

Barcǎului

Barcǎului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

25.

Lǎpuşului

Lǎpuşului

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

26.

Kaufland Ioşia

Şt. Octavian Iosif

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Centru Istoric 1

Iuliu Maniu

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

28

1

1

28.

Centru Istoric 2

Iuliu Maniu

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

28

1

1

29.

Biserica cu Lunǎ

Traian Moşoiu

10

 

 

 

 

 

11

11

1

1

 

 

 

 

14

1

1

20

1

1

28

1

1

30

1

1

30.

Piaţa 1 Decembrie/

Bloc Turn

Piaţa 1 Decembrie

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

28

1

1

31.

Muntele Gǎina

Muntele Gǎina

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

12

1

1

20

1

1

34

1

1

32.

Gara Centralǎ

Piaţa Bucureşti

11

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

18

1

1

17

1

1

22

1

1

32

1

1

33.

Şirul Canonicilor

Şirul Canonicilor

11

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

18

1

1

TT

34.

Autogara

Ştefan Cel Mare

Ştefan Cel Mare

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

18

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

35.

Zimbrului

Ştefan Cel Mare

11

 

 

1

 

½

1

1

1

1

 

 

 

 

18

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

36.

Transilvaniei

Ştefan Cel Mare

11

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

1

 

 

 

18

1

1

21R

1

1

22

1

1

30

1

1

37.

Direcţia

Sanitar-Veterinarǎ

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

38.

Matei Corvin nr. 15

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

39.

Matei Corvin nr. 81

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

40.

Matei Corvin nr. 149

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

41.

Matei Corvin nr. 195

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

42.

Str. Suişului

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

43.

Mǎnǎstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

44.

Biserica Ortodoxǎ

Matei Corvin

11

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

45.

Gara Episcopia

Str. Vǎmii

11

 

 

1

da

 

1

1

1

1

 

 

 

 

46.

Biserica Ortodoxǎ

Matei Corvin

11

 

 

1

 

1/2

1

1

1

1

 

 

 

 

47.

Mǎnǎstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

48.

Str. Suişului

Matei Corvin

11

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

35

49.

Matei Corvin nr. 168

Matei Corvin

11

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

50.

Matei Corvin nr. 120

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

51.

Matei Corvin nr. 98

Matei Corvin

11

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

52.

Matei Corvin nr. 24

Matei Corvin

11

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

53.

Direcţia

Sanitar-Veterinarǎ

Matei Corvin

11

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

22

1

1

35

1

1

54.

Transilvaniei

Ştefan Cel Mare

11

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

 

 

18

1

1

21N

1

1

22

1

1

30

1

1

35

1

1

55.

Zimbrului

Ştefan Cel Mare

11

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

18

1

1

22

1

1

32

1

1

56.

Kaufland Nufǎrul

Nufǎrului

12

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

12

1

1

57.

Morii nr. 5

Morii

12

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

33

  58.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

33

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

59.

Piaţa Nucetului

Piaţa Nucetului

12

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

60.

Seleuşului nr. 82/84

Seleuşului

12

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

61.

Rǎzboieni

zboieni

12

 

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

 

 

 

17

1

1

34

1

1

62.

Muntele Gǎina

Muntele Gǎina

12

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

17

1

1

34

1

1

63.

Piaţa Cetǎţii

Dimitrie Cantemir

12

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

17

1

1

20

1

1

23

1

1

25

1

1

64.

Piaţa Unirii/Episcopia Greco-Catolicǎ

Piaţa Unirii

12

da

 

1

 

2/6

1

1

1

1

 

 

 

 

14

1

1

TT

65.

Colegiul Economic

Calea Matei Basarab

12

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

23

TT

66.

Horea

Horea

12

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

 

 

 

 

23

67.

Piaţa 22 Decembrie

Piaţa 22 Decembrie

12

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

 

 

 

 

23

1

1

25

1

1

31

1

1

33

1

1

68.

Gheorghe Costaforu

Ghe. Costaforu

12

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

69.

Rǎzboieni

Rǎzboieni

12

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

70.

Seleuşului nr. 113

Seleuşului

12

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

71.

Piaţa Nucetului

Piaţa Nucetului

12

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

72.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

31

1

1

33

1

1

73.

Morii nr. 4

Morii

12

 

 

1

 

1/2

1

1

1

1

 

 

 

 

20

1

1

31

1

1

33

1

1

74.

Ogorului nr. 214

Ogorului

12

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

14

1

1

30

1

1

75.

Eurobusiness Parc Oradea 1 (EBPO 1)

Ogorului

12

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

14

1

1

30

1

1

76.

Ogorului nr. 214

Ogorului

12

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

14

1

1

30

1

1

77.

Ghe. Doja nr. 228

Gheorghe Doja

 

 

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

78.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

79.

Ghe. Doja nr. 190

Gheorghe Doja

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

80.

Str. Şanţului

Gheorghe Doja

13

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

81.

Arinului

Gheorghe Doja

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

82.

Louis Pasteur nr. 88

Louis Pasteur

13

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

83.

Spitalul Judeţean

Louis Pasteur

13

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

 

 

84.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

85.

Policlinica

Louis Pasteur

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

86.

Piaţa Emanuil Gojdu

Piaţa Emanuil Gojdu

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

15

1

1

16

1

1

34

1

1

87.

Piaţa Cetǎţii

Mihail Kogǎlniceanu

13

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

15

1

1

16

1

1

88.

Sinagoga Ortodoxǎ

Mihai Viteazul

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

15

1

1

16

1

1

TT

89.

Centrul Civic/CEC

Piaţa Emanuil Gojdu

13

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

1

 

 

 

15

16

17

30

TT

34

90.

Policlinica

Louis Pasteur

13

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

1

 

 

 

91.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

92.

Spitalul Judeţean

Louis Pasteur

13

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

93.

Louis Pasteur nr. 165

Louis Pasteur

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

94.

Arinului

Gheorghe Doja

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

95.

Ghe. Doja nr. 115

Gheorghe Doja

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

96.

Ghe. Doja nr. 125

Gheorghe Doja

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

97.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

98.

Cimitirul Rulikowski

Universitǎţii

14

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

30

1

1

1

1

33

1

1

1

1

99.

Universitate

Universitǎţii

14

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

 

1

 

 

30

1

1

33

1

1

100.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei Române

14

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

30

1

1

1

1

101.

Muzeul Ţǎrii Crişurilor

Calea Armatei Române

14

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

30

1

1

1

 

33

1

1

1

1

102.

Parc

Piaţa 1 Dec.

14

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

103.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

19

1

1

21N

1

1

33

1

1

104.

Piaţa Ioşia

Calea Alexandru Cazaban

14

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

19

1

1

21N

1

1

33

1

1

105.

Pod Rutier

Podului

14

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

21N

1

1

106.

Biserica Baptistǎ Rogerius-Sosire

Podului

14

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

21N

1

1

107.

Adeplast

Uzinelor

14

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

108.

Premagro

Uzinelor

14

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

109.

Macon

Uzinelor

14

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

110.

Premagro

Uzinelor

14

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

111.

Biserica Baptistǎ Rogerius-Plecare

Podului

14

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

21R

 

1

1

 

 

 

 

112.

Pod Rutier

Podului

14

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

21R

1

1

30

1

1

113.

Piaţa Ioşia

Calea Alexandru Cazaban

14

 

 

1

da

2/8

1

1

1

1

1

 

 

 

21R

1

1

30

1

1

33

1

1

114.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

da

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

21R

1

1

30

1

1

33

1

1

115.

Tudor Vladimirescu

T. Vladimirescu

14

da

 

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

 

 

30

1

1

116.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

14

da

 

1

da

2/8

1

1

1

1

 

 

 

 

30

1

1

117.

Muzeul Ţǎrii Crişurilor

Calea Armatei Române

14

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

33

118.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei Române

14

da

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

119.

Universitate

Universitǎţii

14

da

da

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

33

120.

Parcul Brǎtianu

Aleea Ştrandului

 -

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

121.

Bazinul Olimpic

Aleea Ştrandului

 -

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 -

122.

Str. Fǎcliei nr. 12

Str. Fǎcliei

 -

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

123.

Mǎnǎstirea Sfintei Cruci

Str. Fǎcliei

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

124.

Str. Fǎcliei nr. 69

Str. Fǎcliei

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

125.

Str. Fǎcliei nr. 46

Str. Fǎcliei

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

126.

Staţia de pompare  nr. 1

Str. Fǎcliei

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

127.

Dinicu Golescu

Str. Fǎcliei

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

128.

Str. Fǎcliei nr. 68

Str. Fǎcliei

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

129.

Bazinele cu apǎ

Str. Fǎcliei

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

130.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

 

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

131.

Podgoria nr. 19

Str. Podgoria

15

 

 

 

 

 

1

1

1