Hotărârea nr. 289/2020

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 242018 din 21.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 242019 din 21.04.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020.

Luând în considerare:

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.125/18.02.2020 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2020,

 • -   Hotărârea Consiliului Local nr.130/2020 privind aprobarea utilizării sumei de 60.684,79 mii lei din fondul IID

 • -   prevederile art.1, art.5 alin.(2), art.49, art. 50 și ale art.82 din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (7) lita), lit. c), lit. f), art. 139. alin. (3) lit. a) și ale art. 291 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri propni pe anul 2020, conform anexei nr. 2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.4. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare conform anexei nr. 3 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă rectificarea:

 • •   Programului - activități de întreținere spații verzi pe anul 2020, conform anexei nr.4

 • •   Programului -activități de salubritate pe anul 2020, conform anexei nr.5

 • •   Programului -activități de iluminat public pe anul 2020 conform anexei nr.6

Art.6. Se aprobă donațiile/subvențiile încasate de Clubul Sportiv Municipal în sumă de 62.596.60 lei după cum urmează:

 • -   Sis Management:! 1.943,00 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Luxten Lighting Company SA: 19.269,60 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Medetil SRL :2.500 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

 • -   Remarkt Magazine SRL:4.824,60 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

Distrigaz Vest SA:9.659,40 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

Smartware: 14.400 lei pentru susținerea activității echipei de baschet

Art.7. Se aprobă redistribuirea sumelor pentru obiectivele de investiții a căror sursă de finanțare o reprezintă fondul IID conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr 225/2020 și utilizarea acestora din fondul IID.

Art.8. Se aprobă suplimentarea fondului de rezerva bugetară la dispoziția consiliului local cu suma de 15.922,20 mii lei, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.9, Se aprobă repartizarea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local a sumei de 388 mii lei pentru achiziționarea de echipamente informatice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line al elevilor.

Art.10. Se aprobă validarea:

 • -    rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020,

 • -   cuprinderii în buget a obiectivelor de investiții “Ventilator de transport pacienti ATI” și„Ventilator neonatal cu ventilație convențională și HFOV”

- donațiior încasate de la Nuclearelectrica SA în sumă de 193,260 lei și de la Asociația Dedeman în sumă de 485.000 lei pentru susținerea activității Spitalului Clinic Județean de Urgență, conform Dispozițiilor Primarului nr.554/01.04.2020 și 585/08.04.2020.

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Direcția de Asistență Socială Oradea

 • •   Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea

 • •   Muzeul orașului Oradea - Complex Cultural

 • •   Clubul Sportiv Municipal

 • •  Termoficare SA

 • •   Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, prin grija Direcției Economice

  Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 289


  Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi .pentru', 4 voturi ,îi


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Chiană Laurențiu Alin ...  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERALMUNICIPIUL ORADEA

Anexa nr.1


Rectificare buget local pe anul 2020

mii lei

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

451,568.15

424.878.35

-26,689-80

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din ujtrimoniul personal

03.02.18

Funcționare

1,250.00

750.00

600.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Funcționaro

250,472.00

249 910.00

■562.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

Funcționare

26,541.15

25.214 15

-1,327.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

r unctionare

44,500.00

35.600.00

8,900.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

Funcționare

9,600.00

9,120 00

-480.00

Impozit si taxa p e teren de la persoane juridice

07.02.02.02

funcționare

11,000.00

8,800.00

2,200.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02 03

Funcționare

5775.00

3,960.30

-1,814.70

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

Funcționare

10 750 00

8,484.40

-2,265.60

Taxe hoteliere

12.02.07

Funcționare

1,850.00

1,387 50

-462.50

Impozit ne spectacole

15.02.01

Funcționare

130.00

97 50

-32.(10

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16 02 02 01

Funcționare

15,000.00

14,250 00

750.00

impozit pe mijloacele de transport definule de persoane juridice

16.02.02.02

Funcționare

10,100.00

9,090.00

-1,010.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

funcționare

38,200.00

35,200.00

-3,000.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

Funcționare

8 645.75

5,212 04

-3,433.71

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte institut i de specialitate

35 02 01.02

Funcționare

11,000.00

10,450.00

■550.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

42.02.80

Funcționare

0.00

164 50

164.50

Vărsămmte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

Funcționare

■158,561.93

-122,112 30

36,449.63

Vârsăminte din &ec|:unea de funcționare

37.02.04

Dezvoltare

158,561.93

122,112.30

-36,449.63

Venituri din vanzarea unor bunuri apari inand domeniului privat

39.02.07

Dezvoltare

6,754,25

7,187.96

433.71

fi“

CHELTUIELI

163,415.64

136,725.84

-26,689.80

1

CAP. 51.02.01.03 Auiornan executive

4P.S22 J9

39.693.28

-1,129.11

Salarii de baza

10.01.01

Puncttonaro

24,865.00

24,765.00

100.00

Afle scoruri

10.01.06

Funcționaro

1,757.00

1,717 00

-40.00

Indemnizații clătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Funcționare

717.00

617.00

■100.00

Indemnizații de hrană

1001 17

Funcționare

1,675.34

1 575.34

100.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Funcționare

4,696.05

4 196.05

-500.00

Contribui ia asriuratone pentru muncă

10.03.07

Funcționare

770.40

719 40

•60.00

Alte bunuri îi servicii centru întreD’neresi funcționare

20.01.30

funcționare

6.186.60

6,103.49

-83.11

Seif cu temporizator

71.01 03

Dezvoltare

46 00

0.00

Jte.oo

Rețea interna informatica Instituție Pol Locala, SCLLT’.Sala Antonio Alexe

71.01.30

Dezvoltare

100 00

0.00

-100.00

2

CAP.54.02.Alte «aracii publice generale

3.431.65

19,168.85

15,737.20

CAP.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorltuților locale

1,000.00

16,922.20

15,922 20

Fond de rezerva buoetara la dispoziția autorităților locale

50.04

Funcționare

1,000.00

16,922.20

15,922.20

CAP.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

2,43165

2,246.65

-185.911

Salarii de baza

10.01.01

Funcționare

1,817.30

1,767.30

■50.00

Indemnizații de hrană

10 01.11

funcționare

110.70

105.70

5.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Funcționare

319.05

219.05

-100.00

Contribuita asiguratorie pentru muncă

10.03.07

Funcționare

51.60

46.50

-5.00

Furnituri de birou

20.01.01

Funcționare

5.00

7.00

2.00

Alte bunun ai servicii centru întreținere e i funcționare

20.01.30

Funcționare

103.10

101 10

■2.00

Seif cu temporizator SCLEP

71.01.03

Dezvoltare

25.00

0.00

-25.00

3

CAP.61.02.03.04 Polnk locala

1031.00

541.00

-490.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

Funcționare

1 031 00

541 00

-490.00

4

Cap d 5.02 In vata mani

11,826.91

13.313.17

1.48610

Cap. S5.02.03.C1 -i(W*[amant iKaVCOter

2,450 86

____3.610M

1,151.75

Cap 55.02.03.01-Irvjr.miint prwcolor |:MQ

1455.39

3,605.39

1,150.00

Reparații curente

20.02

Funcționare

945

345

600.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Dezvoltare

-1.78

0.00

1.78

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

Dezvoltare

0.00

-1.78

1 78

Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industria! 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educație timpurie anteprețcolară și preșcolară în Municipiul Oradea UE__

580102

Dezvoltare

858.14

1,358.14

500.00

Construirea Creșei și Grădiniței din parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpune antepreșcclară și preșcolară în Municipiul Oradea eh rnj&iia

580103

Dezvoltare

3.00

33.00

30.00

Extindere Creșei și Grădiniței nr 28 , cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie ,ii:li>weisniara y r.- n e lci fi-a ri MurjKjLiuJ Otruiea BS

580101

Dezvoltare

137.38

257.38

120.00

Extindere Creșei și Grădiniței nr. 28 , cu echiparea infrastrucfum educaționale pentru educația timpurie anmnn-s. .’iară 4- u'cso::1 ară în Municipiul .predea pF.

580102

Dezvoltare

513.65

1,613.65

1,100.00

Cap. 65.02.03.01 Grădinița cu Program Prelungit ” Oraolya"

------P'jtjfc * tf'B'

3.«9

4.56

1 07

Nr crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

3.49

4.56

1.07

Cap. 65.02.03.01 Grădiniță cu program Prelungit Nr. 53

O.Dfl

0.68

0.68

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

Funcționare

D.flD

0 68

0 68

Od-65.02.04.01 - Invataiiiani e^eUndai inferior

2.957.25

1,528.25

-1,429.00

Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO

2,626.60

1,016.60

-1,610.00

Reparații si zugrăvire fațada la Grădiniță nr.35 -struct. Sc nr 11

71.01.30

Dezvoltare

30.00

0.00

-30.00

Reabilitare Cod. mta nr. 42 ilruct Sc O Goț*

71.01 30

Dezvoltare

150.00

73.00

-77.00

Reabilitare Scoate Gimnaziala D. Oantemir -corp clădire Str

D. Cantemir. nr. 32{PT+exac.)

71.01.30

Dezvolta re

150.00

0 00

-150.00

Reabilitare Școala Gimnaziala Szacsvay Imre. Str. Mrbai

Errwteccu, nr. 28

71.01.30

Dezvoltare

1,371 00

371.00

•1,000.00

Școala Gimnaziala Nicoiae l&kcesou - Amenajare vestiar wla de sport

71.01.30

Dezvoltare

100.00

0.00

-100.00

Reabilitare grupuri sanitare si retecere acoperiș la Școala Gimnaziala toan Slavici. corp clădire mica, Calea Clujului, rv. 188 rPT+ ..«jCl

71.01.30

Dezvoltare

250.00

0 00

-250.00

Reabilitare instalația de încălzire la Școala Gimnaziala nr.16

71.01.30

Dezvoltare

60.00

0 00

■60.00

Reabilitare grupuri sanitare la Școala Gimnaziala Lucretia

Sucii*         ____________

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Creștere eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din

M'.iriiciiiiul Oradea FU.-

580101

Dezvoltare

65.00

72.00

7 00

Creștere eficientei energetice a Scolii Gimnaziale Dacia din Municipiul Orar*- a BS

580101

Dezvoltare

400.60

500 60

100.00

Cap. 55,02 04.01 Școala qimriaiiiLi nr.16

104.00

132.00

28.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

104.00

132.00

28 00

Cap,65.02.04.01 Școala glmnMbitanr.11

15.00

49 00

34.00

Alte obiecte de inventar

20.05 30

Funcționare

15 00

49.00

34.00

Can .65.02.04.01 Sccml.i tpmnaztata "Sincsvay Inirv"

lO.oo

13.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

10.00

13.00

3.00

Cap.65.02.04.01 Școala gimnaziala "Szacsvay Imre" pt 1. Gyula

10.00

11.00 _

1.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

10.00

11 00

_________1.00

Cap.65.02.04.01 Școala gimnaziala “Octavtan Goga"

15.00

27.00

12.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

15 00

27.00

12 00

Cap.65.02.C4.01 Școala gimnaziala “Nicclae Balcescu*

25.70

38.70

13.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

25.70

38.70

1300

Cap.65.02.04.01 Seturi n gimnaziala "Imp Slavici"

5.95

50.95

45.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

5.95

50.95

45.00

Cap.65.02.04.01 Școala gimnaziala ’Dimltrie Cantemlr"

76.00

94.00

1900

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

75.001

94.00

19.00

Cr.ii.65.02.0401 Scoate flimnaziate "Dacia*

7M»

38.09

26.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

70.00

96.00

26.00

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar iupnnnr

6 170.7(1

8.174.29

2,003.51

tu'.65.02.04.02 Cflk-tUvl N jnunte "Partenie Cesma"

.

10.00

37.00

27.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

10.00

37.00

27.00

Cbp.65.02.U4.02 Colegiul National "te*lf Vulcan"

72.00

125.00

53-00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

72.00

125 00

5300]

Cap.65.02.04.02 Colegiul National "Onislfor Gtuti u'

380.00

966.00

606.00!

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

150.00

156.00

6.00

Reparații curente

20.02

Funcționare

230.00

830.00

600.00

Cap.65.02.04.02 Culegi, jl Nmioiiai "Mituri Viteazul'

lOtiti1

19.00

9.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

1000

19.00

9.00

Cr I .65.02 04.02 Colegi n Tehnic "Raion Vuia"

25 DO

29-00

4.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

25.00

29.00

400

Cap.65.02.04.02 Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"

5.00

23.00

18.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

5.00

23 00

18.00

Cn [>.65.02.04.02 Lițițiul Grece Catotlc "luinr Maniu"

39.00

42.00'

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

39.00

42.00

3.00

Cap.65.02.04.02 Liceul Ortodox "Episcop Roman Clorogarfcr

10.00

23 00

13.00

Alto obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

10 00

23.00

13.00

Cap.65.02.04.02 Liceul Reformat "Lorantffy Zsuzsanna"

2 06

9.0C

7.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

2 00

9.00

7 00

Cap.65.02.04.02 Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi"

0 06

7.00

7.00

Alte obiecte da inventar

20.05.30

Funcționare

0.00

7 00

7.00

Cap.65.02.04.02 Liceul Tehnologic Sanitar "Vasile Voicutescu*

0.00

12.00

12.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

0.00

12.00

12.00

Cau.65.62.04.02 Liceul Sapltat * E manual*

11000

11600

6.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

11000

116.00

__________6 00'

Cap.65.02.04.02 Liceul Teologic Penticostal “Betel”

80.00

91.00

11.00

Alto obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

________80.00

91.00

_______11 00

Nr. crt

Denumirea Indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Cap.65.02.04.02 Liceul Teologic Romano Catolic "Szent Laszio"

OM

13.00

13.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

0.00

13.00

13.00

Cap.65.02.04 02 Liceul Teoretic "Lucian flfatp"

20 00

35 00

15.00

Alte obiecte de inventar

20.05,30

Funcționare

20.00

35.00

15 00

Cap.65.02.04.02 Liceul Teoretic German Triedrich Schlller"

12.00

15.00

3.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

Funcționare

12.00

15.00

3 00

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar suparior-PMO

5,395.78

6,592.29

1,196.51

Reparații curente

2.0.02

Funcționare

1,236.96

1,582.64

345.68

Ajutoare sociale in numerar

57.02 01

Funcționare

20 59

18.84

-1.75

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01 01

Funcționare

-1.87

-29.29

-27.42

Contracție nouă unitate școlară pe str Liszt Ferenc ilBtrucțigaa LaCEiilm Onistfor Ghibu;

71.01.01

Dezvoltare

100.00

0.00

-100.00

Reabilitare tataa» si acoperiș la Liceul Teoretic German F

SchdfarțDAll+PT)

71.01.30

Dezvoltare

400.00

50.00

350.00

Reabilitare termica, realizare șarpanta, instalații electrice sinii,sre Grad.mu Wuinorf Lic.F Schilic,

71.01.30

Dezvoltare

600.00

50.00

-550.00

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - Reabilitare rețele exterioare Stat termice, cat si de alimentare cu apa, corp A si B Reabilitare instalația electrica si sanitara ia corpurile B si C -internat

71.01,30

Dezvoltare

300.00

50 00

-250 00

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - Reabilitare punct termic

71.01.30

Dezvoltare

200.00

100 00

■100 00

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - Refacere instalație hidranti

71.01.30

Dezvoltare

300.00

000

-300 00

Reabilitare clădire Liceul Tehnologic San.tar Vaste Voicutescu (instalații. finisaje ml., reabilitare șarpanta si aniare termice clădire | ...

71.01.30

Dezvoltare

200.00

0.00

-200.00

Liceul cu Program Sportiv Bihorul ■ Reabilitare șarpanta si mstntel» riomruillwre incendiu

71.01,30

Dezvoltare

150.00

0.00

-150.00

Creșterea eficientei energetice a clădirilor existente la Liceul T etirelic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea BL

580101

Dezvoltare

45 00

95 00

bO 00

Creșterea eficientei energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Gbri.idin M mlcin -.ilOradea BS

580101

Dezvoltare

474.35

774.35

300 00

Creșterea eficientei energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiu» (mm UE

580102

Dezvoltare

1,370.75

3,900.75

2,530.00

Cap. 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantuiui

246 90

0.09

-240.00

Automatizare instalării de încălzire la umtatfie de invatamant

71.01.30

Dezvoltare

200.00

0.00

■200 00

Acnizrnarwe mese plrifl-pcng unilafi de invatamant

71 01.30

Dezvoltare

40.00

0.00

-40 00

5

Cap 67.02 Cultura, recrcere si religie

8,717.18

5,388.18

4,329.00

Subcap. 67.02.03.12 - Consolidarea si restaurarea monirmi'ntolrw isltxico

509.00

5.00

•495.00

Lucrări de instalații si construcții necesare organizării de evenimente sociale, sportive si da agrement in Cetatea Oradsa-mol exterior

71.01.30

Dezvoltare

500.00

5,00

-495 00

C»p. 67.0105.01 - Sport

695.00

20.90

■676.00

Reabilitare fațade bazinul Crisul

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Refacere suprafața de joc la terenul sintetic (teren de nrirremameni st joc) la stadionul „IJiu Bodote”, Oradea

71.01.30

Dezvoltare

225.00

0.00

-225.00

Sistem de irigație fa terenul principal de joc la Stadionul luliu BixJola

71.01.30

Dezvoltare

110.00

0.00

-110.00

Achiziționare balon presostatic la terenurile d® tenis - Baza Sportiva losa

71.01 30

Dezvoltare

110.00

0 00

110 00

Achiziție sistem control si tratare automata a apei ia Bazinul G'lsul

71.01.30

Dezvoltare

200.00

20.00

-180.00

Subcap. 67.02.05.03 - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi,baze sportiv» Si agrement

7,353.12

5,203.12

-2,150.00

Alte bunuri -1 servicii centru întrefnere fi funcționare

20 1)1.30

Funcționare

6,303.12

5 00312

-1,300.00

Modernizarea Parcului Petofi i proiectare rexar.utieî

71 01.30

Dezvoltare

500.00

100.00

-400.00

Parc de recreera si sport in Episcopia Bihor

{proiBCfare*n>«uiie'

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Amenajare parc si spatii publice in Cartierul Tineretului (proiec ime-eiecutic)

71.01.30

Dezvoltare

500.00

100.00

400.00

Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreării si religiei

169.86

160.06

-9.00

Instalare camere video Onselul Corilor

71.01.30

Dezvoltare

74.001

0.00

-74.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci Romer Flons, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Gngorescu. zona Apateului, zona Libertății si alte zone din municipiu) etapa 1 BL

580101

Dezvoltare

25.06

40.06

15.00

Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Flons, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateulm, zona Libertatn si alte zone din municipiu) - etapa 2 BL

580101

Dezvoltare

70.00

120.00

50.00

6_

Cap 68.02 Asigurări st asistente sociala

7 588.76

6,569.53

-1 919 23

68.02.05.02-Asistenta sociala în caz de invaliditate

DASO

400.00

329 00

-71.00

Alte cheltuieli cu bunuri ți servicii       __________ ____

20 30.30   ___

Funcționare

400.00

______329.00

__71.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Plan

Propuneri

Diferente

6S.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii PMO

-0.57

-6.07

-5,50

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Funcționare

-0.57

-6.07

-5.50

68.02,06 • Asistenta sociala pentru familie si copii DASO

53.06

28.00

-25.00

Sume aferente rersoanelor cu ha ridica- neincadrate

59.40

Funcționare

53.00

28.00

-25.00

68.02.06 - Asistenta sociala pentru familie si copii Centru de Zi

468.50

396.50

-72.00

Salarii de baza

1001.01

Funcționare

468.50

396.50

72.00

68 02.11 - Crasa PMO

83 83

-23 90

-107 73

Plăti efectuate in anii precedenti sr recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

Funcționare

-16.17

-23.00

-7.73

Achiziție echipamente de joaca pentru mvatamantul □nlaprescoler

71.01.30

Dezvoltare

100 00

0 00

-100.00

68,02.11 - Crose DASO

6,534.00

5,84600

-688.00

Salarii de baza

10.01.01

F unctionare

5,223 00

4 623 00

■600.00

Sporuri pentru condiții de munca

10 01.05

Funcționare

625.00

575.00

50.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

Funcționare

552.00

521.00

-31.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

Funcționare

134 00

127 00

7 00

Cap. 68,02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei social»

50.00

0.00

-50.00

Amenajare centru social rezidențial pentru persoane adulte str lUlu Hossu nr.37

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

•50.00

7

Cap.70.02 Locumto, servicii «1 dezvoltare publica

22,649.79

7,194.09

-15.455.79

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe

0.00

0.00

0.00

Reabilitare termică 9 blocuri de locuințe

71.01.30

Dezvoltare

o.oo

3.77

3.77

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curant în secțiunea de dezvoltare a bu ctului local

85.01.02

Dezvoltare

0.00

-3.77

-3.77

Ou. 70.02.dti - Iluminai putilic Si electrificări rurale

805 04

195 04

,610.00

Iluminarea LED a i'ecer.'lcrde ou. 1. ni rnîîcmofortzate

71.01.30

Dezvoltare

200 00

100.00

-100.00

Elaborare documentații lehnico-economfce si obținere avize pentru iluminat arhitectural clădiri monumente istonca în ■ -■un Oradea

71.01.30

Dezvoltare

100.00

20.00

-80.00

Iluminat arhitectural al clădim Casa Darvas-La

Roche ; roieci.i ■ ■ < • c: i

71.01.30

Dezvoltare

106.10

26.10

•80 00

Iluminat arhitectural a! clădirii situate pe strada kteif Vulcan nr.2 colt cu str. Republicii

71.01.30

Dezvoltare

180.34

30.34

■150.00

iluminat arhitectural ■ Veneiiana -Parcul Traian nr.1

171.01.30

Dezvoltare

218 60

18.60

-200 00

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

21,844 75

6,999.05

-14,845.70

Autospeciala de ridicare rapida 60 s din lateral

71.01.02

Dezvoltare

500.00

627.00

127 00

Amenajare-a fadului C inematopraf Transilvania

71.01.30

Dezvoltare

4 000.00

735.00

-3,265.00

Reabilitare fațade si irwslitoare imobil situat pe Str Pnmanei nr 2

71.01 30

Dezvoltare

100.00

5.00

-95.00

Ftesthiitara fatede str Pnmanei nr.34

71.01.30

Dezvoltare

70.00

0.00

-70.00

Reabilitare tatnda ci mvoldoare imobil str Pnmanei nr41

71.01.30

Dezvoltare

207.74

0.00

-207.74

Reabilitară' falade imobil Plata Unirii rv.7

71.01.30

Dezvoltare         200.00

0.00

-200.00

Reabilitare Bazar Madach Imre 1-5

'71.01.30

Dezvoltare          80.00

0 00

-80.00

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str Libertății nr.2 - 4 (Casa Levay)

71.01 30

rx .4              500.00

Dezvoltare

10.00

-490.00

Reabilitare fațade si InvelUoare imobil situat pe Str. Aurel

Lăzii' nr. 3

71.01.30

Dezvoltare

461.42

11 42

-450 00

Reabilitare fațade si invelitoare imobil situat pe Str. Aurel Lazarnr 6

71.01.30

Dezvoltate

300.00

10 00

-290.00

RtiaMlore fatad • si inveliloare imobil -.r Bradului 19

71.01.30

Dezvoltare

184.41

4.41

-180.00

Reabilitare taiadj -.i ”velitoare imobil str SM Klein nr 9

71.01.30

Dezvoltare

294.76

4.76

-290 00

Reabilitare f.it.vJ-' r.t mvelttoare imobil str Cuza Vodă 80

71.01.30

Dezvoltare

122.13

2.13

-120 00

Rtisb-litare fațada si invelitoare imobil: i 1B D» eanu 4

71.01.30

Dezvoltare

423.79

13.79

-410.00

Reabilitare fațade imobil situat pe Str. Republicii nr

71.01 30

Dezvoltare

200.00

50.00

■150 00

Raab l tare tatacta impt .1 str. Republicii nr 15

71.01.30

Dezvoltare

200.00

50.00

150.00

Reabilitare fațade, reparații acopenș la imobilul situat pe str. ir.- li Vulcan. r. 14        i

71.01.30

Dezvoltare

996 40

96.40

-900 00

Reabilitare fațada imobil str. Vasile Alecssndri nr.B-10 exec

71.01 30

Dezvoltare

2,120.36

1,810.36

•310 00

Rnacnlitore r.j-aoa Casa Fuchsl

71.01.30

Dezvoltare

500.00

50.00

-450.00

Reabilitare fațade si invelHoare imobil situat pe Str luluj Manii; 44

71.01 30

Dezvoltare

120 00

15.00

-105.00

Reabilitare fațade bloc Clujului nr 2

71.01 30

Dezvoltare

200.00

10.00

-190.00

Rerebilitnru fațada cioc Clujului nr. 4

71.01.30

Dezvoltare

200.00

10.00

-190.00

Reabilitări: fațade bloc Averescu nr.1

71 01 30

Dezvoltare

200.00

10.00

-190.00

Conectare spitale, parcuri industriale pe suport de fibra optica

71.01.30

Dezvoltare

200.00

0.00      -200.00

Relocare cam Catedrala Greco catolica Sfanlul Nicolae

71.01.30

Dezvoltare

160.10

110.10       -50 00

Sitiom sixiravnqtiere video tki       | ublic

71.01.30

Dezvoltare

1,714.83

1 725.69        10 86

Schela metalica tatodn

71.01.30

Dezvoltare

50 00

0 00        -50.00

Achiziție servicii pentru crearea unei harți a parcărilor cu ptata st a parcărilor de domiciliu din Oradea

71.01.30

Dezvoltare

100.00

102.50

2 50

Sistem de acces cu bariere, LPR, automat plata, camere video si panoun electronice de afișare a locurilor libere Parcare Tribunalului___________________

71.01 30       . Dezvoltare

825.00

0.00

-825.00

Nr. crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Ptan

Propuneri

Diferente

Sistem de acces cu bariere, LPR, camere video si panouri electronice de afișare a locurilor libere Parcare Spital Municipal

71.01.30

Dezvoltare

350.00

0 00

-350 00

Sistem de acces cu bariere. LPR. automat plata, camere video si panouri electronice de afișare a locurilor litere curte PMO

71 .01.30

Dezvoltare

350 00

0.00

-350.00

Sistem da acces cu bariere, LPR, camere video parcare TIR un Str Hornului

71 01 30

Dezvoltare

150.00

0 00

-150 00

Atnlalw Software administrare parcan stradale

71.01.30

Dezvoltare

80 00

85.68

5.68

Dezvultarc software contrat parcart

71.01.30

Dezvoltare

5.00

0.00

-5.00

Servicii integrare cititor cârd bancar contactless -Parcare Tribuna tuiui

71.01.30

Dezvoltare

0.00

23.00

23.00

Rk Imcbli sltLHP Str Republicii, nr3! (exec)

71.03

Dezvoltare

550.00

50.00

-500.00

Rk imobil situat pe Str Patnotiior, nr.4 si 4/A (Palatele Adotjan'i ,PT exoci

71.03

Dezvoltare

1,000 00

50.00

-950.00

RK imobil r.tr Vinile Alecsandri nr.21

71.03

Dezvoltare

870 30

70.30

-800.00

Rk imobile «luate pn Str Em4|»n Ch.tul -1.1 imobile (PT)

71.03

Dezvoltare

50.00

0.00

■50.00

Mijțleriizare P-to Tineretului din Vulcnln (Tempera lor

71.01.30

Dezvoltare

2 600.00

1,000.00

1 600.00

:Reabilitară ansamblu Cullural Vulturul Negru

71 01 30

Dezvoltare

300 00

100 00

■200.00

Realizare documentații tehnico economice aferente exercițiului de finanțare 2021-2027

71.01.30

Dezvoltare

308.51

156 51

-152 00

a

Cap. 74.02 - ProtecSa mediului

26,123.86

22,507.88

-1.615.98

Cap. 74.02.05.01 - SalubrHale

26,123.86

22,507.88

-3,615.98

Ana canal si salubritate

20.01.04

Funcționare

26.007.88

22,507.88

-3,500 00

Platforme modulare bentr.i deșeuri selective

71.01 30

Dezvoltare

115.98

0 00

■115 98

9

Cap. B 1.02.06 - Enornie u mica -Termofrcnni

0.00

1511

15.11

Modernizare clădire si instalai ii la PT 710 '.PT+Executie

55.01.12

Dezvoltare

0.00

15.11

15.11

10

Cap 84 02 Transporturi

41.224.10

22334.75

-ia.889.35

tap.84 02.03.03 Străzi

41,224.10

22334.75

-18.889.3S

Alee de acces pietonaia Gradina ZOO (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0 00

-50.00

Regenerare urbana ■ spatii verzi, accese rutiere si spatii de parcare în penmetrat strada Nufarului-strada Nojondului strada Leonadra da Vincistrada Ciheiului

Ipioiectare+execulie;

71.01.30

Dezvoltare

1,000.00

300.00

■700.00

Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson intre str. Poet Gneorghc Pitut-str. Cucului i

71.01.30

Dezvoltare

2,499.97

1,499.97

1,000.00

Modernizare strada Cucului (tronson intre str. Matei Corvm-SU Ion Pop Releg anul]

71.01.30

Dezvoltare

2.898.91

1,898.91

-1,000.00

Modernizare str. Cardinal A>e<andru todea

71 01.30

Dezvoltare

1 850.18

1 350.18

-500.00

Modernizare sirada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-calaa Bihorului!

71.01.30

Dezvoltare

4,509.12

2,009.12

-2,500.00

Modernizare strada Ion Pop Roteganut tronson cuprins între str Pont Ghenrflhe Pitut-Cacului

71.01.30

Dezvoltare

2,653.77

1.653 77

■1,000.00

Modernizare strada Macului (tronson intre str Ion Bogdan-calea Hihonairi]

71 01.30

Dezvoltare

3,415.09

1,415.09

-2,000.00

Modernizare strada Cheile Turtii (piL-itMuire-execubci

71 01.30

Dezvoltare

200.00

100.00

-100.00

Modernizare strada Alexandru Papiu Harian iproioctare *cxeculn?)

71.01.30

Dezvoltare

150.00

75.00

-75.00

Modernizare str. Aviatorilor, tronson cuprins intre s1r Nicolae Bolcas t i Aviatorilor Ipramctare+executiel

71.01.30

Dezvoltare

223.72

73.72

150.00

Mockirri-zare str. Pionierilor\pro<=ciure+i:>ecuije]

71.01.30

Dezvoltare

823.37

123.37

■700.00

Modernizare str.Trolusului -din str H.lbsen-cart. Veteranilor iproiectare +executie-

71.01 30

Dezvoltare

525.00

125 00

400.00

Servicii privind gestionarea siguranței circulației pe infrastivctura rutiera a mun. Oradea

71.01.30

Dezvoltare

150.00

50.00

100.00

Studiu de circulație in municipiul Oradea

71.01.30

Dezvoltare

100.00

0 00

100 00

Amenajare acces auto si spatii de parcare in zona str.Traian Blajovtci - Făgărașului - Islazului (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

200.00

20.00

-180.00

Drum de legătura intre str Suișului si str. M Corvin, Oradea (proiactLire+execteei

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50 00

Modernizare calea Clujului, tronson giratie pasaj peste calea ferata-ntre Osorhei r-iicia--+executie

71 01.30

Dezvoltare

50.00

o.oo

-50.00

Aenajare accese auto si parcan in zona Dirnitrfe Cantemir-r heodor Aman- Ștefan Luchian (proiectare+execuție)

71.01.30

Dezvoltare

500.00

50.00

-450.00

Pod peste pârâul Peța, inclusiv legătură intra strada Radu Enescuț i-bade Troti '.ului ;prr>ectare+r--ciulim

71.01 30

Dezvoltare

1,000.00

50.00

•950.00

Construire/prelungire sirada Simron Bămuțiu intre B-dul Decebai si strada Oneslitar (proiectare +executie

71.01.30

Dezvoltare

1,567.95

17.95

-1,550 00

Reabilitare str Aleea Emanui! Gojdu (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Reabilitare str St»hJ narai iproiectera+exocutle;

71 01 30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Reabilitare str Teatrului i proiectare* execuției

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Reabilitare str. Episcop Mihai Pavel (proiectare+executie)

71.01 30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

RiiHbiritB--- str, Jcan Calvin (proieciare+execuiic)

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Reabilitare str Arany Jancs [prarecLare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Reabilitate Slr fonlixa Caragiali' (proiectare'■ei.'.ecmie)

71.01-30

Dezvoltare

50.00

0.00

-50.00

Reabilitare str Samull Micu Klein (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

50.00          0.00

-50.00

Reabilitare str General Traian Mosoîu (proiectare+executie)

71.01.30

Dezvoltare

50.00

o.oo

-50.00

Modernizare str. Vasite Comat» iprew- lire;_executie

5161.30

Dezvoltare __ 50.00

__________0.00

-5Q.0o|

Nr, crt

Denumirea indicatorilor

Cod

Secțiunea

Pian

Propuneri

Diferente

Copertina pasaj subteran (pietonal) General Gheorghe Megnaru fpro»s ctaro+"xsCulie

71.01.30

Dezvoltare

300.00

60000

300 00

Copertina pasaj subteran (pietonal) Magazinul Grisii i prfrf tare+executie ■

71.01.30

Dezvoltare

300.00

0.00

300.00

Modernizare strada ion Mlncu ipraiectarr+sxecirtte

71 01.30

Dezvoltare

444.15

344 15

-100.00

Modernizare strada Toscanini Arturo (proiectare* execuție)

71.01.30

Dezvoltare

44561

370.61

■ 75 00

Condorul de mobilitate urbana durabila drn Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandn, Oradea:(Condorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu. Oradea - etapa 1, Amenajare str. Vasile Alecsandn) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile -4 autobuze BS

580101

Dezvoltare

992.87

722.87

-270.00

Condorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu - Vasile Alecsandn, Oradea:(Coridoru! de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu. Oradea - etapa 1, Amenajare str, Vasile Alecsandn) Alinierea Parcului de vehicule OTL la cerințele dezvoltării durabile -4 autobuze UE

580102

Dezvoltare

6,453.39

4,453 39

-2,000 00

Condorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu Piața Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu. Oradea - etapa 2. Construirea parcării de tip Park and Ride din Plata Emanuil Gojdu,Modernizare punct de redresare in zona Cicero); Al nierea ta parcul de vehicole al OTL-6 autobuze BS

580101

Dezvoltare

1,029.57

779.57

-250.00

Coridorul de mobilitate urbana durabila din Plata Emanuil Gojdu - Piața Cetatei, Oradea:(Coridorul de mobilitate urbana durabila din Piața Emanuil Gojdu, Oradea - etapa 2, Construirea parcam de tip Park and Ride dm Piața Emanuil Gojdu;Modermzare punct de redresare in zona Cicero): Alinierea la parcul de vehicole al OTL-ti autobuze UE

580102

Dezvoltare

6,951.75

4,821.75

-2,130.00

Plăti efectuate in anii procodonii si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

Dezvoltare

0.00

-48.17

-48.17

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Dezvoltare

(610.32)

(521.50)

88.82

Bugetul de venituri si cheltuieli al instituțiilor

publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Capitolul 6510 învățământ                                                                                      mii lei

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

Influente

Toia! cop.65.10 Invatamant

Total cap.65.10.04.02 invatainânt secundar superior-Liceul Tehnologic Constantin Brancusi

Venituri

15.00

179.50

164.50

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10.50

15.00

179.50

164.50

Cheltuieli

lo.oe

174.50

164.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10.00

174.50

164.50

Capitolul 6610 Sanatate

Paragraful 06GC Spital Clinic Municipa Dr. Gavril Curteanu________________________________________________________mii lei

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influente

I

TOTAL VENITURI

15S.2G6.00

168,732.34

10.466.34

II

Venitur i din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

111,792.71

115,887.05

4,094.34

Venituri din contractele incheiatc cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

46,453.29

48,545.29

2,092.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

20.00

25.00

5.00

Subvenții de la bugetul de stat Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

0.00

415.00

415.00

Subvenții de la alte administrații -Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

0.00

3,860.00

3,860.00

CHELTUIELI

46,096.04

56,564 38

10,486.34

Furnituri do birou

20.01.01

291.10

293.44

2.34

Materiale de curățenie

20.01.02

598.00

598.35

0.35

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1,344.00

1,228.70

-115.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

5,533.70

5,749.70

216.00

Medicamente

20.04.01

28,643.30

33,428.77

4,785.47

Materiale sanitare

20.04.02

3,322.00

3,437.00

115.00

Reactivi

20.04.03

3,427.74

4,276.52

848.78

Dezinfectant!

20.04.04

1,049.50

1,056.34

6.84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

474.50

571.76

97.26

Protecția muncii

20.14

1,182.20

1,336.80

154.60

Chirii

20.30.04

172.00

192.00

20.00

Finanțarea stimulentului de risc pentru personalul din cadrul unităților sanitare din reteaua administrației publice locale

20.37

0.00

4,275.00

4,275.00

Burse

59.01

60.00

120.00

60.00

mii lei

Muzeul orașului Oradea -Compim Cultural

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan

Propuneri

influențe

Cap.67.10.03.03 Muzee-Muzeu! orașului Oradea -Complex Cultural

Total Venituri

3BB.D0

624.00

444.00

Alte venituri

16.10.50

380.00

824.00

444.00

Total Cheltuieli

2,700.00

3,144.00

444.00

Alte bunuri si servicii pt intretinere si funcționare

20.01.30

2,700.00

3,144.00

444.00

Clubul Sportiv Municipal

Nr.c rt

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Plan

Propuneri

Influențe

C   67.10.05.01 Spori

1

Total Venituri

685.19

748.76

62.59

1

Donații si sponsorizări

37.10.01

I686.19

748.78

62.59

II

Total Cheltuieli

11,827.56

11,890.15

82.59

1

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11.827.56

11,890.15

62.59

Modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

Buget Local pe anul 2020

mii lei

Nr.c rt.

Denumirea indicatorilor

COD

Trim II

Trim III

Trim IV

I

Total venituri

835.00

-500.00

-435.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

135.00

0.00

-135.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

800.00

-500.00

-300.00

II

Total cheltuieli

935.00

-500.00

-435.00

Cap. 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior PMO

200.00

0.00

-200.00

Reabilitare fațade si amenajați interioare, reabilitare instalații sanitare si electrice Școala Gimnaziala nr.11

580102

200.00

-200.00

Cap. 65.02.04.02 Invatamant secundar superior Colegiul National Emanuil Gojdu

35.00

0.00

-35.00

încălzit,iluminat si forța motrica

20.01.03

35.00

-35.00

Cap.65.02.04.02 Invatamant secundar superior-PMO

500.00

-500.00

0.00

Creșterea eficientei energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea UE

580102

500.00

-500.00

Cap. 70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuințe

200.00

0.00

-200.00

Reabilitare termică a blocului de locuințe G6 in vederea creșterii eficientei energetice in municipiul Oradea BL

580101

100.00

-100.00

Reabilitare termică a blocului de locuințe G6 in vederea creșterii eficientei energetice în municipiul Oradea UE

580102

100.00

-100.00

Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilorpublice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020

Capitolul 6610 Sanatate                                                     mii lei

Nr.c rt.

Denumirea indicatorilor

COD

Trim 1

Trim II

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Ortadea

0.00

0.00

Materiale sanitare

2004.02

150.00

-150.00

Reactivi

20.04.03

-150.00

150.00

Program- Activitate de întreținere spatii verzi pe anul 2020

mii lei

Nr. crt

Specificatie-Tip cheltuiala

Plan 2020

Propuneri 2020

Influente

1

întreținere parc 1 Decembrie

400.00

182.90

-217.10

2

întreținere parc IC Bratianu

320.00

117.96

-202.04

3

întreținere parc Onisifor Ghîbu

30.00

9.14

-20.86

4

întreținere parc Traian

30.00

14.37

-15.63

5

întreținere parc Ghioceilor

70.00

57.86

-12.14

6

întreținere scuar Piața Devei

10.00

6.32

-3.68

7

întreținere parc Țăranilor

17.00

9.47

-7.53

8

întreținere parc Petofi si scuaruri

125.00

49.73

-75.27

9

întreținere parc Libertății

110.00

36.24

-73.76

10

întreținere parc Sala Sporturilor

38.00

25.05

-12.95

11

întreținere parc 22 Decembrie

85.00

50.09

-34.91

12

întreținere parc Teiului

30.00

20.62

-9.38

13

întreținere parc Salca I

140.00

85.63

-54.37

14

întreținere parc Salca II

180.00

56.60

-123.40

15

Amenajare, întreținere, modernizare,extindere zone verzi - Lot nr. 1

550.00

357.97

-192.03

16

Amenajare, intretrinere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 2

543.00

304.86

-238.14

17

Amenajare, întreținere, modernizare,extindere zone verzi- Lot nr. 3

310.00

280.25

-29.75

18

Amenajare, întreținere, modernizare, extindere zone verzi- Lot nr. 4

520.00

484.45

-35.55

19

întreținere arbori si arbuști

44.00

44.00

0.00

20

Deratizare, dezinsectie, tratamente, fitosanitare

500.00

500.00

0.00

21

Achiziții mobilier urban

150.00

150.00

0.00

22

Lucrări de taiat arbori si toaletari

500.00

500.00

0.00

23

Achiziție si plantat arbori I si II

908.00

908.00

0.00

24

întreținere parc Padisului

30.00

36.41

6.41

25

întreținere parc Olosig

130.00

192.67

62.67

26

întreținere Gradina Publica pe Dealul Ciuperca

28.00

17.41

-10.59

27

întreținere Coridor verde str Barcaului

126.14

126.14

0.00

28

întreținere Coridor verde str Coriolan Pop

29.40

29.40

0.00

29

întreținere Coridor verde str Aurel Covaci

97.58

97.58

0.00

30

Registrul Local al spatiilor verzi

300.00

300.00

0.00

31

Unelte

50.00

50.00

0.00

32

Evaluare masa lemnoasa

52.00

52.00

0.00

TOTAL

6,453.12

5,153.12

-1,300.00

Program- Activitati de Salubritate pe anul 2020

mii lei

Nr.crt

Specifîcatie-Tip cheltuiala

Plan 2020

Propuneri 2020

Influente

1

Salubrizare + Deszăpezire

23,746.88

20,246.88

-3,500.00

2

Mobilier urban

12.00

12.00

0.00

3

Serviciul de întreținere a amplasamentului si operarea/exploatarea, întreținerea și reparația utilajelor si aparatelor de măsură si control ce deservesc, după închidere, Depozitul de deșeuri neconform Oradea

200,00

200.00

0.00

4

Serviciul de Monitorizare Post-Inchidere a calitatii solului, apelor, aerului si a stabilității Depozitului de deșeuri neconform Oradea, după inchidere-pentru 12 luni

35.00

35.00

0.00

5

Halda deșeuri paza

20.00

20.00

0.00

6

Servicii penitenciar

115.00

115.00

0.00

7

Lucrări privind intretinere, reparație, execxutie lucrar noi LOT 1

880.00

880.00

0.00

8

Lucrări privind intretinere, reparație, execuție lucrări noi LOT 2

874.00

874.00

0.00

9

Intretinere si reparație sisteme electronice de acces la incinte

125.00

125.00

0.00

10

Transport penitenciar, toaleta ecologica

15.00

15.00

0.00

11

Contribuția 50 lei/tona-neindeplinire obiectiv reducere cantitate deșeuri

1,235.00

1,235.00

0.00

TOTAL

27,257.88

23,757.88

-3,500.00

Program- Activitati de Iluminat public

mii lei

Nr.crt

Specificatre-Tip cheltuiala

Plan 2020

Propuneri 2020

Influente

1

Consum energie iluminat

8,800.00

8,800.00

0.00

2

întreținere iluminat public

1,500.00

1,500.00

0.00

3

Reparații vandalizari iluminat

500.00

427.00

-73.00

4

Tarif recuperare modernizare iluminat public

1,355.00

1,355.00

0.00

5

Consultanta si dirigentie șantier

5.00

5.00

0.00

6

Servicii atribuire documentație delegare gestiune iluminat public

0.00

73.00

73.00

TOTAL

12.160

12,160

0