Hotărârea nr. 288/2020

hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-maii: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru clădirile utilizate de entități din domeniul ITîn municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.212002 din 09.03.2020 și Raportul de specialitate nr, 221686 din 03.04.2020 întocmit de către Direcția Economică -Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea reducerii impozitului pe clădire pe anul 2020 pentru clădirile utilizate în domeniul IT aflate în proprietatea S.C. DACOR EXIM SRL.

S.C. DACOR EXIM SRL are sediul social în municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 38, jud. Bihor, este reprezentată legal de către d-l în calitate de administrator, având cod unic de înregistrare 3249317 și număr de ordine în Registrul Comerțului J05/3857/1992.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin. 2, lit. I, din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal,

în baza HCL nr. 1282/2018, prin care se aprobă schema locala de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Oradea care beneficiază de reducerea impozitului pe cladirilie utilizate de entitati din domeniul IT,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și c), art.139 alin.(3) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă reducerea la plată a impozitului pe clădire pe anul 2020, cu suma de 7.931 lei, pentru clădirea utilizată în domeniul IT proprietate a S.C. DACOR EXIM SRL în Oradea, str. Mihail Kogalniceanu nr. 25.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Primarul Municipiului Oradea;

Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -   Direcția Economică;

  • -   S.C. DACOR EXIM SRL, prin grija Direcției Economice;

  • -   Inspectoratul de Concurență Bihor, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin f

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 288

Hotărârea a fost adoptata cu 23 de voturi „pentru" și t abțineri