Hotărârea nr. 287/2020

hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a municipiului Oradea la data de 31.03.2020

România Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 31.03.2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 240.812/15.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 240814/15.04.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 31.03.2020,

Luând în considerare prevederile art. 49 alin. 12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 88, art.129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 31.03.2020 conform:

 • •   anexei nr. 1- „Raport de execuție bugetara agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 31.03.2020”

 • •   anexei nr. 2 - „Sinteza plăților restante și arieratelor"

 • •   anexei nr. 3 - „Notă explicativă/justificativă spital”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Primarul municipiului Oradea

 • •  Direcția EconomicăMunicipiul Oradea


Anexa nr.l


RAPORT DE EXECUȚIE BUGETARA COFOG 3 AGREGAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE LA DATA: 31-MAR-2020


Cod Fiscal IP: 4230487 Denumire IP : MUNICIPIUL ORADEA

Sector bu gctar: 02 - Bu |ici ul local f administrație locala l

I~ V . - ■ -                        ----------J.   ._____ 7


. rjmlftMÎM -V 1-URiiriutilU

'■'r LtH»idkaiif Ikoiumlți Dnrriir.

-'■fljRI

w

.7*,».   •     IM® Z8.TÎ UQf       4

Venit

Ă-lntegrald»1ibug«

U10100 . '

Impozit pe profil de teagemii economici - ■

■ *

’    1     -    ■ r . * ':-y

• w

- ’    37^00

2.38%

Venii

Adhtegtâî de la buget ’ .. ..

0318®’.'.-

Jmpozit'âlpe veniturile dm traEsfcrj: ’ r<r-|iri^atfliăt imobiliare dinpâtrtinom^v perauuil *

‘ ". ’SF ' '

■ r.250.000,00

,    200.(»0,0t)

,189,146®

1533%

Venit

A-Integrai de la buget

o4pioo;.;

Cete defalcate din imporițuîpcvcnitȚse acad)

-       . ■ . _     - -            - -4 Â. . . r ' ’           ‘

: ^SF '

. ■ 25(M72j(Klp,00

..7i01)410,M

60.387.950,34

2431%

Venii

A-Integral flB te buget .. \ '':/

070)01   '

libpcraț po clădiri de iapersoane fizice

'7- ’

;: SF ■

: : 26-541.150,00

, îjțOO.MQ,®

■ 13,973.999,43

'52/6%

Venit .

A-Jniegrai da la bugm ’, /- ;

"70102

Impozit sitaxa pe clădiri de l a persoane «ridice ; .7 ’ ’            ’v?      -

•?                      -• V1’ -t r !

sf

■     44.500.000,00

8,2d0flM>®

' ' .9456.153,3»

'. 2I,’O*

Venit

A-Integral dete buget s

970201

Imperii pe terenuri de Ia persoane fizice .

'ZSF

' ;'9'.6® ®.1.00

-4.93*^73,24

Venit

A-lfitegral de te buget .

070202 ■'■'

Import ri țMa'pe teren de te persoane juridice

; . :■ *. '

11.000.006,00

; UTOWM»

' 2,466415,16

22,43%

Venit

A-Iatcgraldcte buget

07(800;

Taxe judiciare de timbru si Uite taxe de timbru

T                              '        ; C

■/sr..

5,7551)0(1;®

-■.. c^owo

1320,093,43

22,86%

Venit

Mntegral de Ia buget

075000'.

Atte impozite si taxe pe proprietate . ' '

sf

- 10.750.000,00

1.200X80,00

2.121.079,60

19j*%

Venit

A-Integral de h buget .           _

1102® '

Suin t defalc ațe din tex a pe valoarea ^daiigate ' • peetrufteantarea chdtirielilprdMGentraiteate la nivelul ccmund or, .craselorj muniriprilor, ' ■ 1 sectoarelor și Municipiului Buciatsti:(se sc3d)

’ : ,. 7 . - % '.

' ;.5r&

34.969.000,90

’ .9.865,000®

9.865.000,00

28,23 %

Venit

A-Integralde la buget;. 7 '

110900

SumedeȘldafedintaxa.pe.valoirefltedaugalâ . penbufinanțaren invatemanftdiii.particulșr sau țntifiaîrnjăl,~j'credîtat'

;1 ■ . - ’■ • , f>-- -

sf

53W.(»(ța)

1.590.000,00

1.590,000,00

30,08%

Venit

A-lntegralde te.buget

120700

axe hoteliere             '

2 ‘                  ..      , ■

SF

1.8504)00,00

'   350.0®,00

325,567,96

17.60%

Venit

"-‘Integral de la buget      -

(50100

Imfjoatpe spsctaoale

- \ . . • ’ • - ' ■, - * ’ -

ST.. ;

'    130.000,00

. '253)00,00

' 32.817,40

25,24%

Venit

-Integral de U buget ;

160201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice L

;..-SF ’ ■

\ .15,000,000,®

' 7.500.000,00

6.932.17439

46,21%

Venit

A-Integral de tebuget -

160202

Impozit pe muioacclcde transport detîmite de ppnrjjwlirTMicș.                   .

;■       ’ .. - < p-;

’ SF .

; !0.i00.000,00

4400,000,00

■    3.290.869,77

32,5?%

Venit

^-Integral de la buget

160300 ;

Taxași tarife pentru eliberarea de autorizații de funcționare

iLCjente 5H

’ . ' - . - '

SF

.'-■950.000,00

■400,000,00

367.012,15

38,63%

Venit

A-Integral de la buget

300530

Alte venituri din ccncesmni și jnehkîeri de către insir,Uif:Jiie publice ,

l .. "

Sf

- 38-200.000,00

10.500.000,00

.1-1.40843028

29.8?%

Venit

Â-Integral de Ia buget

300802

Venituri din dividende de te alti plătitori -

SF

5.401.000,00

900.000®

■ 0,00

0,00%

Venii

A-tategral de 1a buget

330800

Venituri din prestări de servicii

.SF' '

. 8.124.900,®

2.538.OM.O0

1.963.970,50

24.17%

Venit

A-Integraî .de la buget

331000

Contribuția. purinlilnr sau susținătorilor legali L '-rtru Întreținerea copiilor te orese

SF

900:000,00

-. 200.000,00

188.153,86

20,91%

Veni!

A-Integral de la buget

331200

Contribuția persoanelor beneficiare ale . ■■ mitinolor dcAliii’T social

ȘF

0>Q0

.0,00

225,M

Venit

A-lntcgral de la buget

335000

Alte venituri din prestări de servicii si alte aclivilati

SF

8.645.750^00

C.-00

0,00

0,00%Page 2 of 19


Venit

E-Acriv:tati finanțate integral din venituri pecprii

303530

Aite venituri din concesiuni si închirieri de câte instituțiile publice

SF

888.130,06

273.8’C.X

123.231.i-

.13,88%

Venit

E-Achvitati finanțate integral din

530560

Taxe st alte venituri in invatamaal

SF

2.028.71^00

6'4.94.3,®

271.421,30

13,38%

Venit

E-Attiviîati fișamaie integral din

33OB9O

Venituri din prestări de servicii

SF

25.620,00

10.320,®

1.954,90 ’

7,635»

Venii

E-Aclivitati finanțate integrai din venituri proprii

331400

Contribuția eleyiler si studenților p&Ltru internate, cămine ri cantine

. SF

3.474x630.00

1.064.510,0-0

58’.Î26.69

•6,9!)%

Veai»

E-Activitati finanțate integral din Venituri proprii

33 ros

Venituri din organizarea.de cursuri de calificare si conversie profesicnaîa, specializare si pericclio.'iare

SF

75.0G0,0G

33.000.00

13.567,®

18,99%

Venit

E-Activitari finanțate integral din venîtari proprii

335000

Aire venituri din prestări de servicii si aiîe actri'itan

SF

■ 1 1.298,669,00

3.491-070,00

2.308.739,30

20,60%

Venit

E-Âctivilati finanțate integra! din

3"C1W

Donații si sponsorizări

SF

29.330,«

29.330,00

29.482,49

100.52%

Venit

E-Actjviîafi firiantate integrai din venirii] proprii

37339c

Varsaminte din secțiunea de funcucnare pemra finanțarea secuimii de dezvoltare a bugeteiui local

SF

-7WO.GO

-64.440,00

-14.8W.00

19,01%

Venit

E-Activitati finanțate integral din

3’0490

Varsaminte din secțiunea de funcționare

SF

7?.84Or0O

.§4.440,00

14.800,00

19,91’1

venit

E-Actîvitati finanțate integral din

375QOG

Alte traasferan vetariare

8.000,00

5.009,00

0,00

0,00”;

Venit

E-Actjvitati finanțare integral din venituri proprii

401501

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

SF

0,00

0,00

264 ’83.2"

Venn

E-Aclivitati finanțate integral din venituri praprii

110600

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

SF

0,00

0,00

130.744,56

Venit

E-Activitati ânantăîe integral din

430900

Subvenții pentru instituții publice

SF

903.150,00

23'7.33O,0O

195.906^1

21,69%

Veni:

P-integral venituri proprii

300530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către insiitiiriile publice

SF

450.900.»

1’3.090,00

Hî.333,15

24/4%

Venit

F-Intcgrai venituri proprii

3308'39

Venituri din prestau de servicii

SF

6.921.890,®

î.220.5’6,00

• Î.20L95U4

17,36%

Venit

F-îstegțal venituri proprii

33200Q

Venituri din cercetare

SF

468.509,00

205.009,00

166.250,82

35,49%

Venit

F-Iitegral venituri proprii

33210C

Venituri din contractele încheiate cu casele de as: rjiari sociale de sanatate

SF

224.744.610,00.

’ 73,161.880,00

59 014.335,94

26,26%

Venit

F-Integral venituri proprii

333000

Venituri dm contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de îa traeftul.de stat

SF

168.675.638.0S

46390,C7050q

27.54^309,60

16.33%

Venit

F-Ictegral venituri proprii

333200

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

SF

6.129.000,06

1.520.559,00

1.549.000,00

25,13%

Venit

F-Integral venituri prcpni

3350®

Alte venituri din prestări de servkii si alte acnvkatî

SF

520.800,09

212.50C.OO

10: .352,35

19,49%

Veniî

F-Integral venituri proprii

tewc

.Alte venituri

SF

21,000,®

6.060,00

2.927,97

13:94%

Verii

F-Inwgral venituri proprii

1370100

Dcnatii si sponsorizări

SF

121.066,SC

121.060,00

121.05638

100,00%

Venit

E-lntegrai venituri proprii

3’0303

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

SF

-19.159.540,00

■ 11 941,020,G0

-23.615,00

0,12%

Venit

r Integral venituri proprii

370400

Vareammte din secțiunea de funcționare

St).

ii.wi.6?i,w

23.615.IIO

rt,n%

Veni!

F-Integral veniran proprii

395000

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

5D

îiăijii’

21.660,ni

-ll.nM.IJ

KW.OOX

Venit

F-Iategraî venituri proprii

401501

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul auuhii precedent pentru secțiunea de fimetionare

SF

9.00

0,00

15.400.000,00

vraH

f- lisep-ii *tEiiurr 77r7.11

M'l T.,1

idfi» utlîzate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secuimea ibE-dmxihirF

SD

0,1 "1

l!,00

ir <r,6î

Venit

F-Integral veiritan prcpni

42’000

ubvantii de bugetul de star către instituții r-ibhee finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținem derulări: !»• iectelor finanțate din fonduri externe : crarabursabtie (FEN) pnsraderare, aferate î-ruradei de programare 2014*2020

SI)

l.4J-’.lta,0p

■MFÎ.64

4,56*.

Venit

F-Integrai venituri proprii

430900

Subvenții pentru instituții publice

SF

.2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00%

V«W

F integrai Munrtwi prnpni

431400

Si_ih -«ruțn di£ bugetele locale peșin: tmarțarea zriiBiiut-BliJdH de capi»! dte domsuul aănfltăpi

so

35IJ20,M)

3313215,00

cu»

H»i".

F-linearii VMdiun piepcN

etoișil

d«r- knw.        m ' kj»»-.-

pemru f           ijp^'isț^rii jx#,        .

ic

Unitate

5B

618,111X14)0

o.w

04»'.

Venit

F-Integral venituri proprii

43330(1

ȚiubvHttti; din hupEiui Fn-nd&hi: uniriuiL urcu ile uiguren «ytV ie înnoim ptsrtru xcopenren creitentat mlarux

SF

165.500.000,C0

41^00.000,00

- 39.333.477,00

23,75%

VfT,..

F-kx^r»! ™liuri pK-jji

iurfiti piututț bl <<mhJ plipter deduase n

ATdl -dJEHI

SD

21.0G5.» 1'1,90

11.933.1

ouiii

. ‘ ■

F falsuri! '.15.1 tan nrnpni

480 IdJ

■ :.‘Tit primite in contul plafater efectuate in anii nifnnri

50

T.TTU.rjIl

1.263174,73

leîr.us

Vmn

F InL-v/ri vHiinzri ptDjiru

480103

hrfimniarc

$D

4 208790,40

3.208.790,

1-220 542.61

55,26'.

9<TW1

firblt^aik vruifmi piv'iiiu

4SQ20!

jfln» prmitte ia țontid plâțdcr efectuata în «ii- curent

sa

330 45-0.00

200.990,00

0,00

0,00%

V«l<t

F-taturaJ '■wirtuti pn^prti

480202

Sume primite m centul plătitor efectuate u> arai aulmuri

90

53640..-

58.640/10

M «1|U

104,71%

Venit

G-Venlțuri propriisi subvenții

300530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile iublice

SF

120.000,00

10,000.09

21.603,94

is.00%

Venit

G-Vcnitari proprii si subvenții

33190.0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări cultural-: artistice si speri ive

SF

SOO.OUC’,09

15G.QOO.OO

77.037,50

12,84%

Venit

G-Venituri proprii si subvenții

335000

Alte venituri din prestări de servicii si alte acrivitati

SF

JJOO.OOC.OC'

soo.oow

510-779,46

28.38%

Venit

G-VeîiitUri proprii si subven' i.

!365OOO

Alte venituri

SF

395.900.00

110.0®,®

î»5.994,02

27,18%

Venit

G-Venituri proprii ai subvenții

iioioo

Donării și sponsorizări

SF

686.190.00

353.27:W

"i 4.349,22

104.10%!

Venit

G-Venituri proprii si Subvenții

401501

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea dc funcționare

SF

1.142.397.62

Venit

0* Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate.sțin'’i'*vâ

428100

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate. Hiortivh

SF

0,00

- 0,00

Venit

0-Veniftm proprii si subvenții

430900

Subvenții pentru instituții publice

SF

15^80J7W

4,465.25-3,00

4.465,250,00

28,48%

Venit

G -Veniruri proprii ii *ub* cult.

4M«l9

Mr'roW.             pwfeU^a :fe^&as£»

irmi unii 4*     ’-’ltan

SD

350000■O

350.000,9 ■

>5Q.0W,Wi

iwi.wr.

3<n» Vadiurt .Imn»        inuixtia» pulilt» fiia.i.ii .nt.sn» wu *ord*t am 6m*““ h«*l*

MU,.373_MW,»ll

15# 54* 514.111

24,76%

1UT Al cxrctiil* buțttari itwîiwri

L71(UM.170,M

505^67.146,30

311728446,14

18,22%

Lucutiv biifrtari «Venituri       l.irtHeUltai

1 4411,541330,Bll

497^05J40,M

306.717.489,93

18,14%

Cheltuiala

Avlntegral de la buget

510103

Autoritari executive

100101

Salarii de baza

SF

24.865.000,00

6J50.000,00

6336.119,00

25,48%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritari executive

100106

Ahesporuri

SF

1.757.000,00

442.000,00

431.638,00

24,57%

Cheltuiala

AJntegral de la buget

510103

Autoritari executive

100112

Indemnizații plătit? unor persoane din afara unitarii

SF

-11000,00

190.000,00

151.08 W

21,07%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritari executive

100113

LheptiHt de -delegare

SF

25.000,00

102000,00

4.500,00

38,00%

Cheltuiala

A-Integral de Ia buget

510303

Autoritari executive

100117

Indemnizații de hrana

. SF

1.675.340,00

420.000,00

393.795,00

23,51%

.Cheltuiala

A-Intcgral de ia buget

510103

Autoritari executive

100130

Alte drepturi salariate in bani

SF

4.696.050,00

i.300.000,00

670.744,00

: 14;28%

Cheltuiala-

A-Integral de la buget

510103

Autoritari executive .

100205

Vgucherc.de vacanță .

SF

652.500,00

652500,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A -Iniegral de La buget

510103

Autoritari executive

100307

Contribuția asigurătoiic pentru munca

SF

779.400,00

195.000,00

179.753,00

. 23,06%

Cheltuiala

A-ihtegral de buget

510103

Autorități executive .

200101

Furnituri de birim

SF

400.000,00

175.000,00

128.850,06

32,21%

Cheltuiala

A-integrai de la buget

510103

Autoritari executive

200102

Materiale pentru curățenie

SF

150.000,00

60.000,00

42.043,92

28,03%

Cheltuiala

A’integral de la buget

510103

Autorități executive

200103

încălzit, Iluminat si forta metrica

SF

820.000,00

400,000,00

343.926,88

41,94%

Cheltuiala

A-tategral de te buget

510103

Autorități executive

200104

Apa, chnal si salubritate

SF .

75.000,00

■ 25.000,00

16.967,96

22,62%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritari executive

200103

Fosta, telecomunicații, radio, tv, internet

SF

1.000.000,00

360.000,00

294.744,39

29,47%

Cheltuiala

A’Integral.de la buget

510103

Autoritari executive

200109

Materiale si prestări de Servicii cu caracter funcționa]

ȘF

120.000,00

35.000,00

19.799,45

16,50%

Cheltuiala

A-Lntegral de la buget

510103

Autoritari executive

200130 '

Altebunuri,si servicii pentru întreținere ăi funcționare

SF

6,186,600,00

1.500.000,00

1.075.982,03

.17,39%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

2002

Reparații curente

SF

200.000,00

50.000,00

. 0,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

510103

Autoritati executive

200501

Uniforme si echipament

SF

30.000,00

10.000,00

6.088,40

20,29%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

510103

Autoritati executive

200530

Aîte obiecte de inventar

SF

500.000,00

1001000,00

100.000,00

20,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

510103

Autoritati executive

200601

Deplasări interne/detasari, transferări

SF

230.000,00

60.000,00

17.500,00

7,61%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

1x00602-

Deplasări itr străinătate

SF

50.000,00

15.00D;00

3;000,00

■6,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

201100

Cârti, publicații si materiale documentare

SF

30.000.c6

10.000,00

2.680*96

8,94%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

310103

Autoritati executive

201300

Pregătire profesionala

SF

60.000,00

10.000,00

■ 750,00

1,25%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

201400.

Protecția muncii

SF

30.000,00

8.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A Jntcgral de la bugci

510103

Autoritati executive

203002.

Protocol si reprezentare

SF

•250.000,00

65,000,00

33.004,97

13,20%

Cheltuiala

A-Integral de la bugel

519103

Autoritati executive

203030

Alte cheltuieli cu. bunuri si servicii

SF

1.663.480,00

440.000,00

377.559,73

.22,70%

Cheltuiala

A-Integral de 1» buget

'51O1O3

■ «witati ewraiive

380201

1- inautarea naționala

sp

104.210,00

1*1-2»

1MHI*

Cheltuiala

A-Integral de la buget

uoitu

Autoritati executive

580202

Fiu ji.tarea externa nerambursabila

w

2TJ WOfltl

1 181.82

».<WH

Cheltuiala

A-Integral de la buget

510103

Autoritati executive

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap ueincadrate

SF

374.000,39

95.000.00

90-299*00

24,14%

Cheltuiala

--Integrai de la buget

5)0103

Autentati executive

719103

■' biber aparatură birotică ți *ke active corporale

SD

114.000,00

18.000,00

0,00

Cheltuiala

A-lntegral da h buget

5101Q3

.Autoritati executive

710130

Alte active fixe

SD

458 740,00

270.340,00

4.^0 ' ii'-

1.07%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

51.0103

Autoritati executive

850101

Plăti efectuate in toii precedent! st recuperate in anul Curent in.sectiunea de funcționare a bugetului local

SF

-37.160,00

-37.160,00

-37.159,03

ISO,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

540500

Fond de rezerva bugetara ia dispoziția

3004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția auîoriîățiîor

SF

1.050.000,09

1.000.000,00

■ G,OT

c.oc%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a jidanelor

I0QIOI

Salarii de. baza

SF

i .81x300,00

467:300,00

438.194,00

24,11%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

100117

Indemnizații de hrana

SF

1 ic.-șo.oo

30.700,00

26.427,00

23,87%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

100130

Alte.drepturi salariate in bani

SF.

319.030,00

86.050,00

44.583,00

13,97%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a penvianelor .

100206

VoUchcre de vacantă

SF

42.050,09

42.050.00

0.00

0100%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a pEncgUBlor

100307

Contribuția âsiguratbrie pentru munca

SF

5L5W»

14.SOQ.OO

1-.4-35,00

22,15%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200101

Furnituri de birou

SF

5.000,00

3.003,00

2.995,04

59,92%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541006

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200103

încălzit, Iluminat si forța metrica

SF

28.800,00

18.800,00

9.202,50

31,95%

Cheltuiala

A-Integral dela buget

341000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200104

Apa, canal ri salubritate

SF

600,00

600,00

56,OG

9.33%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere, si funcționare

SF

103.100,00

33.100,00

21.935,12

21,28%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a . persoanelor

200530

Alte obiecte de inventar

SF

5.000,00

3.PW.OO

o;ce

£,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

541000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanele;

594000

Sume aferente.persoanelor cu handicap neincadrate

SF

30.000,00

8.000.09

X415.CO

24,72%

Cheltuiala

-Integral de la hugei

HlfMl

Servicii publice ounurâare de evidenta a Hfn.,4H6-x

10103

M biber, aparatură birotică și alte active corporale

SD

■30003)0

o.ik’

O.OG

lM»s

Cheltuiala

A-Integral de la buget

545000

Alte servicii publice generale

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

SF

l.OOOiOOO.CO

0t0G

0,00

0,60%

Cheltuiala

A-Integraî de la buget

550000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

102402 .

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne.

SF

75.000,00

32.000,00

31.528*23

42,04%

Cheltuiala

A-Ir.tegral de la buget

550000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi.

300101.

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

SF

7.095.050,00

54".2CO,O0

520-706,29

7,34%

Chdhuaia

A-Integrai de Ia buget

530000

Tranzacții prkind datoria publica si împrumuturi

850101

Plăti efectuate, in ații precedent! si recuperate in anul curent in Secțiunea de funcționare a bugetul»! local ■

.SF

-960,00

-960,00

■956,58

59.64%

Cheltuiala

A-Iniegral de la buget

610304 .

Politie locală

100101

Salarii de baza

SF

3.655.000,00

. 1.023.000,00

938.396,00

25,67%

Cheltuiala .

A4ntegrât de la buget

610304:

Politie locala

100106

Alte sporuri

SF

40.250,00

12.909,09

19.296,00

25.58%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

6IC304

Politic locala

100113

Indemnizații <te delegare

SF

5.000,00

3.00C.0C

. w

0.00%

Cheltuiala

A-Integrai de la buget

61-3304

Politie locala

130•i"

Indemnizații de hrana

SF

11.500,00

4.000,00

2.759,00

23,99%

Cheltuiala

AJntegral de la buget

610354

Politie îccala

î 50130

Alte drepturi salari ale in bani

SF

1,031.000,00

250,000;00

ÎÎ0;464,O0

10,71%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

61030*

Politie itcaJa

100202

Nc-nbe de hrana

SF

*424*0,00

222.880,00

203.067,00

24.09%

Cheltuiala

A-lntcgral de la buget

$10304

Politie Locala

lăSM

Vouccere de acanti

SF

105*50,00

. 105.850,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

«10304

Politie îccala

l®30"

Contribuia asigar atone JstBt manca

SF

108.990,00

33,990,00

23.578;00

21,63%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

613504

Politie kcala

300501

Uniforme si echipament

SF

126.000,00

. 66.000,00

16.009,00

12,7!%

Cheltuiala

A-Integrat de. la buget

610304

Politie fcîala

2G953D

Alte obiecte de inveătar

SF

■87.000,00

47,000,00.

. 0,00

0,00%

Cheltuiala

A-In(cgral de ia buget

615304

Pcbtte Ic-câla

200601

Deplasări interne, detașări. transferări

SF

24.060,00

14.000,00

5.063,21

21,10"»

Cheltuiala

A-lntegralde la buget

615304

Pcîipe Ic cal a

161300

Pregătire pr-ofesicnaia

SF

8.000,00

8,000,00

0,00

0^00%

A-lntegraldelabugct

615304

Pchtielocala

223-335

Alte cheltuieli ca bonuri si servicii

SF

6,000,00

6.000,00

4.030,00

67,1734

'’trtițuial»

A ■ liitngi k| & h

610501

k$*U

7I6I3O

A ite actrre fixe

SC

4,00

LsW

c,-nn%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

ihi&ș

Protecție civiiasi protecție centra incendiilor

S0GS39

Alte bunsn st servicii penbn întreținere si fracționare

SF

58,000,00

20.000,00

111614,40

20,02%

Cheltuiala.

A-lolegral de la buget

65*3301

Izvatacmt preșcolar

lâGilS

Alocată pentra transportul la st de la tocul de munca

SF

39.870,00

15.120,00

7.234,90

18,15%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650351

Invatamanț preșcolar

’OGiGț

Furnituri de birou

SF

24.700, K

5.850,00

1.746,06

7,07%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Im atamant preșcolar

300102

Materiale per-tni curățenie

SF

"2.7OC-.0C1

13.200,00

. 7.854,92

' 10,80%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant preșcolar

205103

încălzit, Iluminat si furia metrica

SF

974300,00

492*00,00

375.421,94

38,53%

Cheltuiala

A-Integral da la buget

650301

lîi'- aîamant preșcolar

208104

Apa, canal si salubritate

SF

342.070,00

38.120,00

25.873,50

18,21%

Cheltuiala

A-Integral de ta buget

650301

Invaiamant preșcolar

2*301-58

Pesta, telecomunicații. radio, tv, interne:

SF

34,600,00

: 9.000,00

6.528;Sj

18,87%

Cheltuiala

A-Integral de ta buget

650301

hrratamant preșcolar

Materiale si prestări de senich cu caracter rimetona!

SF

54.000,00

16.500,00

11.062,88

20,49%

Cheltuială

A-lntegral de la buget

650301

Invatamant preșcolar

280130

Alte bunuri si servicii jjentra întreținere yî funcționare

SF

234:900,00

58.140,00

30406,09

32,82%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650301

infamant preșcolar

23G2S0

Reparării curente

SF

961.000,00

217.000,00

17.470,80

1,82%

Cheltuiala

A-Integrat de fe buget

65030!

Invatamant preșcolar

2-jO3£I

L'nifbnr.e si echipament

SF

1.500,00

0,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

659301

Invatemant preșcolar

29053$

Alte obiecte de inventar

SF

94.800,00

12,800,00

904,91

0,95%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650301

Invatamtrt preșcolar

20.) 100

Cârti. publicații si materiale documente

SF

LOOOjOO

0,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-falegral de la buget

65C3G1

Invatamant preșcolar

20131»

Pregarire profesionala

SF

24.430,00

6.730,00

4.180,00

17,11%

Cheltuiala

A-Integral de Ia buget

650301

Invatam mt presco] ar

2vl4

Protecția muncii

SF

2000,00

500,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

65G3G1

Uivatamant preșcolar

203904

Chirii

SF

11.000,00

5,000,00

2352,30

21,3«%

Cheltuiala

A-Integral de. la buget

65030’.

Invatamant preșcolar

293030

Alte chelftueh cu bunuri. >1 senici:

SF

«.000,00

1.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

65030}

Im atenuant preșcolar

550163

Finanțarea mvatamaw?.is particular sau ebofesienaj acreditat

SF

1.708.710,00

516.700,00

516.696,00

30,24%

Cheltuiala.

A-jHMgori «■ I»V»S«

650301

Invaumant preșcolar

5"l?201

Ajutoare sociale in numerar

SF

■ 43’.2-10,00

21.610,00

l’,4 iM*

19.47%

A-ifttegwi

630301

rin ointuni preșcolar

5*0101

Finanțarea norienala

5D

Ml .'«1,00

OÎ2J«1,W

Ch* îl uni Iu

A'ilKOțlU ăc ii Iwvit

650301

- in atauiani piesuolar

5*9502

Finanticrj externa nerarelatrsabda

6b

1+ifl3in,oo

96Î61I,»»

!ȣ*%

awiuudu

A-ttKWU «1» flLHT

-5030’

liPiiaawtl

589103

tbouuțf -.edifihke

5I>

1WM0

î;.uooj»

1.736JE

6.43%

Oxeliixuia

A tara.-»: te 1» tfcfi

6S0Î01

faivâîanMnt presei

710101

Crmsțroctu

SC

UM.W

0,»

0,00%

A-ltfltfiM do 1» th.gri

3030:

Lvanananf preseoiw

710150

Mte active ffre

ai*

i m wo.n-j

42.400 W

0,00

l~*b flltClI*!*

A-lEtepisi dala tvum

••50331

fc’.iiamaat pnseciar

«1«

ItimtTiîrMrr* ftEpuimiUttdMr ‘-«hnvw peslru

r-nianteran               -iiK/i?Kie{T

4,111 420,1»

1.-H4I0.W

o,p<i

11.00'>

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650301

Invatamant preșcolar

850101

Plăti efectuate m anii precedent! sî recuperate m anuî curent m secțiunea de fimctiț-nare a fragenriui local

SF

.o,w

0,00

-178,50

#DIV/01

Cheltuiala

' Integral de la buget

ii urnii

la1. JMsnalC fWMColw

OT-LlE

Tlab flirrtlidrtf a imn prrxtdrau u tKxpKAiaiU and i uniiK Eti wfljrmm i arnxjfairr 4 huț-eniftoi ^>cil

-1

■l. TH0.I10

bJW

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

65001

Lir;iEAinnRl prestiuar

(MH&ț

Ani rțtiwfe ■;■*.)£K4«daal m         > ^«1

6l>

wii

o/w

-i.no,U

-IMV.W

Cheltuiala

A-hitegrai de ia buget

6504GÎ

Invatamant secundar inferior

1901:5

AtecatH pentru transportul Ia â de la locul de munca

SF

T.S8ÎM»

21280,00

10.07330

12,93%

Ciehaia'a

A-integral de la-buget

650401

Invatamant secundar irifenur

2X101

Furnituri de birou

SF

83 900,00

23,500,00

8.61636

1038%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650461

Invatamar.t secundar inferior

a'A

Materiale pentru curățenie

SF

136JW,«

32.590.0C'

17.198,'5

12,603.

Cheltuiala.

A-lntBgral.de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

140103

Încălzit, iluminat si forța metrica

SF

3.324.2!»,CC

1.350.009,00

947.394,02

4O,76’/o

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

550401

Invatamant secundar inferior

20G1C4

Apa. canal s; salubritate

SF

279.350,G0

J 00.300.00

81.687^2

29,24%

Cheltuiala

A-Integral de ta buget

6504C1

Iftx-aîamant secundar inferior

20S1G8 ’

Poște» telecomunxaii;. radio, tv. interne:

SF

89.209,0C

27.500,00

P,863,86

20,0334

Cheltuiala

A-lntegiai de la buget

65040I

Lnaiamant secundar inferior

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

SF

76 700,0(1

17.200,00

10.776,23

14,05%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650401

favatamaa: secundar inferior

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

SF

430.5CO.00

199.S3O,®

47.669,63

11,07%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invaiamant secundar inferior

200200

Reparații curente

SF.

1.057.259,00

245.53'100

25.229,50

2,39%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

65040.1

Jhvataraant secundar inferior

2G0402

Materiale sanitare

SF

500,90

500,50

0,00

0,00%

Cheltuiala

'-Integral de la bugel

650401

Invatamant secundar infenor

200501

Upifenne s: echipament

SF

1.000,02

1.000,30

G,GC

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la bugel

65040!

Invatarcam secundar inferior

205503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

4.050.66

. G.QO

’j.C'G

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650401

Invuamanî secundar inferior

260530.

Alte obiecte de inventar

SF

426.450,00

94.060,00

32.759,5’

7,69%

Cheltuiala

A-lntegral de la bugel

650401

Invatamant secundar inferior

20DKI

Deplasări ihtenje, detașări, transferuri

SF

1.006,00

■ l.UÎ"J,«)

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

2609

Materiale de laborator

SF

2 000,09

0,00

• ■ 0,M

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de. la buget

65Q401

Invatamant secundar inferior

2Gli

Carii, publicații si materiale documentare

SF

.•124XK,OO

3.000,00

9,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650401

Invatamard secundar inferior

201300

Pregătire profesionala

SF

40.500,90

21.500,00

4.799,00

11,85%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650401

Invaramani secundar inferior

201409

Protecția muncii

SF

5.430,00

LCOO.OO

95100

1,84%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

'650401

Lîiva’amant secundar inferior

203004

Chin:

SF

116.000,00

30.000,00

. 28.165,15

24,28%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

650401

Invatamant secundar inferior

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

37.000,00

8.5OG:OC

5.351,17

14,46%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

65940!

Invatamant secundar inferior

550163

Finanțarea învățământului particular sau confesional ■creditat

SF

98.2'0,00

38.570.00

38.570,00

■   39,25%

Cheltuiala

A-In’egraî de la buget

650401

Invatamant secundar infener

5"Q20l

Ajutaare sociale, in numerar

SF

370.760,00

185.370,®

104.281,50

28,1-3%

A Lclcfrtl * la tw(<l

55IM01

1 ■ -’srtBmant secundar inferior

Isîjlhi

F eianEirra naționala

■-1'

685.290,0 ■

365 299,'■

70.178,73

10,?4<

C

A-llrtpalfcUlnjfci

(>50401

Invatamant secundar inferior

«WtW

Fv-Hd-infc externa ncrambursabila

S4>

3,688.920.0

588520,!»

397679.49

10,78..

A-llWt1*1 Ife U hl>H

650401

învatamont secundar infencr

5401111

Cwtafeli wl^iblfe

SD

5.600.00

5.000,®

0,00

9,00%

A Jsttțrd licit IIKfel

65040!

kn-atamant secundar inferior

'rtuio

iMlraclr.t fltr

3.958.7804)!!

324.580,®

0.00

0,0056

■ HiiMiilnM

A-lilltpsf dc ;J nniss

65040i

Invatamant sc.-andar inferior

noi

lUtoliunrat inqinwnuliirri:.* cccrracun» r.tinhU^n Im uidddartii fiaunrzieLI

An

6469.090,00

3.969.090,1

0,0(1

6,01

Cheltuiala

A-ictegral de -a buget

650461

Invatamant secundar inferior

850101

Plăti efectuate in «nu precedenti si recuperate in anul curent ic secțiunea de fimerionare a bugetului local

SF

-360,00

' -36C;0O

-357.52

9931%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

100115

A ‘ocatii pentru transportul Ia si de la local de munca

SF

144.560,00

55.950,00

26/141,98

13,93%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

209101

Furnituri de birou

SF

195.050,00

43.140,00

16.235,18

■ .525%

Cheltuiala

A-Integraî de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200102

Materiale pentru curățenie

SF

300.Î60.W

68.580,00

38.440,52

12;81%

Cheltuiala

A-Jntegral de la buget

6504-22

Invatamant secundar superior

200103

încălzit. Iluminat si forța metrica

SF

5.967.020,00

2,876350/50

2.232.391,21

3".41%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

550402

învățământ secundar superior

2W104

Apa, canâl st salubritate

SF

773.270, uO

304.166,00

190.48’26

24,63%

Cheltuiala

A-Litegral de la buget

6SQ4Q2

lavaumant secundar superior

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

SF

2-2'.640,90

57630,K

. 39.2v6(23

17,22%

Cheltuiala

A-lntegral de ia buget

650432

Invatamant secundar superior

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa:

SF

254310,00

•5.996,00

35.547‘4

I3,983t>

Cheltuiala

A-Ifitegra! de ja buget

652492

feyatemani secundar superior

2OG136

Aîte bunuri si’servicii pentru întreținere si fracționare

SF

1.033.560,00

297.980,00

119.748,2“

11.59%

Cheltuiala .

A-Iategral de ia buget

650402

Invatamant secundar superior

ZK20C-

Reparații curenie •

SF

2.226.100.00

732.5C'O.OC

4(T.855.64

I8.32ț,

Cheltuiala

A-Imegral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200402

Materiale sanitare

SF

1.500,Om

LOGO,00

0,00

fi nne*

Cheitluala

A-Integrai de la buget

6504C2

In1, atanant secundar superior

2OQ501

Uaiforme si echipament

SF

1.000,00

LuOO,OT

>-,00

Gf0€’%

' Cheltuiala

A-integral de la buget

656492

Invaiamant secundar superior

2GO5Q3

Lenjerie si accesorii de par

SF

7.000,00

&,00

3.GC

O,QG%

Cheltuiala

A-Iniegrai de la buget

650402

Invatamaht secundar superior

200539

AJfe obiecta de inventar

SF

664.390,00

137.690,00

9’81,17

1,47%

Cheltuiala

A-fntegral de la buget

650402

Invatamant secundar superior

200601

Depiasan interne, detașări, traiișferirt

SF

13.063,00

5.50C,®

$,00

0,00%

Cheltuiala

Cheltuiala

A-întegral de la buget 4-Integral de La buget

650462

650402

Invatamant secundar superior

Invatamant secundar superior

230900 fel 100

Materiale de laborator

Carte, publicați: si materiale documentare

SF

SF

4.000,00

29.340,00

oo

8.590,90

23,33

2.209,99

9.58%

753%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

650402

Lnvatamant secundar superior

2*21300

Pregătire profesionala

SF

lQ9£<&rGGj       28.0GC.ÎO

_____________________________________________________;--------------------------1---------------------------------I;-------------;----------------

7.575,00|     6,95%


Page 8 of 19


%£*'£

trntf

00'000'05

ooWooi

dS

ajiiMiK) țijeiK-daii

c-ixooz

îs fpggjoa; punîtno aparâuiap uz Ipțuaș aqy

?KCffi9

iaâuq 8j âp i&iSaȚU[-y

EîBȚSjpCD

KSt'il:

ic’tifsi

ooww

OO'OOi'EOt’

dS

ftăăoiputy

k aiaurjwmi rjjnad ipi,uâs a ’jnimq oi[y

Dtțoor

țaiMqaj re ipaawa* ;iunjiip ainuarncp in jppuas anv

■jvuîâ.9

jaSnq e; ap jEiSam^-

epfajpto

%IS'£1

9f‘Wț .

oo Wi

00'0051 ■

dS

wuiajnș saj ‘gipw ’ipeanmaiowp; Woj

801GC£

pțlqw

îs luaaxjas ’ținuinD ajnaamop cț ipi.was airv

00094^

pgnq b| ap juSaiq-v

Ețmtupqj

WI1YI

loMrs

00‘000'S

0o‘oos’8i' ’

- d$

aiBipqnțțs re jeue3 ‘edy

WÎOCx

ț&țl^iai

țs iuaaijgj 'lurjtnj a|nuamnp ui ipțuas aî[y

OOOSÎ9

ia3nq eț ap țw3a|qr-v

epimpqj

%os‘țt

S?W69

00*000'04.

OD‘ODO’091.

dS

bouțoiu vuoj re jEțKEiTi[[ icjcrai

tOlOGE

Forțai îs jîjjai^aj !ipnj[t»a dipcsmop ui ișatuas âqv

aoos£9

»8nq ap ȚE^ainj-y

EțqKptQ

%48‘ZZ

98*r!6

00'0001

ooW’f

dS

aiuaieiEta iqaad aieuajEjv

lGTMc

P‘ j’n31

re îuaaroai “hiîujm aȚițuauiop uț ipjAjos aqy

0005.19

ȚâSnq ap

BIEiTUiaqj

%S£'O

Ffr'iSS’t

00'000'001

oow.oot

dS

jojei[W BșjagțjsRș

00EI6?

as«ci8ipj n-pjas

GO90i£

wânq €{ ap ȚEjgaiq-y

ejeinjjaq^

%16’ț

W'fSS 18!

oowrei

OG’GgrviQ't

as

Jiy Mir-* n«v

'JU4H1

icjux-^rx t        JI-J

«ni -ua>au3 sv|qw| luițmin *i*w»isaj

wsoi»

«1 *frn Jnllț-ț-

n!Fțrjiiry?

we'd

rS’WI

oo*oooosi

i O'OOO'OSE

as

□ |tq|3q=-u ipaminn

iillOft.

huiour'i jji it i.injiMh arr, lîiii WK- ‘uxzjuC tisțctJ qnprrf »*MȚ41J:U|

1050.9

aihiqq^iprtjrt>l ¥

qriM|wt>

%8«ii

St'EEilBi

■id OWittt

OOWZlt i

as

nnuajB^Mînflu ram* wffnira.j

îijiok

irraGDifî ați |x afiiuWȘf itjfiMi amur 'mizirai -Dqo'd mipxiJ AuaistEli{

IKIW8

ixflnij oi x1 |V49#I1I|-Y

tiStfOl

Ei‘£ît8£l

00*000£69

iW&i

as

rps.iiin-jrjn-immif

IOIW

iii.HLLirJr xp i. * RTiiff 1-^> | awcz ^oa®d ‘raiȚqnd unpBjS awwi&Bj-

CMOit*

laliut ■lâp in^rtwn-Y

%QO*0

G0‘0

OtfO

ooWosj

dS

jejd&AEi ap apiiqo atry

oesoK

mhieuSe ap re a.xțpoJs azrq' onoz 'ur.MtJC ’aaijqnd șuipiuB awtKiwrci

U’SOiS

ja3nq a; ap ișjSai^-y

BțBȚEJJMO

%iî‘n

OO‘£6ț'i>8

CtfOOOW!

00‘OEl £0£‘9

dS

âiEaoȚTsanj

js MsuțiMjm lUȚuad ipLu^s re iînniiq bjjv

onoGz

îuauadflp ap re 3Ațpa,re azrq ♦îz»a anoz 'utiored ‘wțjqnd luippiâ atșu:i&4Cl

. £65019

laiFai ej ap jE-tfaiui-y

eiEUljpiQ

%00‘C

00*0

00'0

X<‘000'56

dS

■ajarn; mjiradara5J&M<{

806%

10J30ȚJ,

zesă-9

îSSrq -bi ap jBJibKq-y

•țElESpiO

gc-Wî*

00*060’1"

OG‘060’1*

dS

[6do[ irqBjafoq e sjBaQțpoiy ap Eaunțioas p țaan» [nufe ai sjvjadnoaj re nnapaMid hue e arenp^a

13IC-S8

u*d$

ÎOÎQ£9

■ iaSnq eț ap lEiSoiuj-y

EpstuiațO

Wo

OB'O

■ir'OOO'JOE

00‘QSîSrt

as

™JJ iWM iirv

OEI0U

W^*.:

iKO.o1

aSaq»!ap re^aitrj-y

EpfllUțQtQ

Wil

eifoiss

00'000’9

!? yowas

as

U&c&Bon ap wrejȘhn îs ațîwrasdRpa -nurul-;

zoîou

podj

liKCb.9

ia8aqst«P

SflSPiElS

OCWTEÎ 8

'050 lîl 8

as

tțpnqsuoj

lOJlH.

uodj

IDîOiO

»8uq ei ap ie^îuj y

%08‘8l

oo'ooo'tr ’.

go'ooo’kz.

OOuOO’Kc

dS

niupcxy re iqepasy

UOttfij

pnds

IK049

aîtiq B[ ap rejâajui^v

EȚBinjpq3

’tâl'fZ

oo'ooowi

OQ’GOQ'OSS'E

OGWOSC'Ol

dS

»a:iqnd uitunsin ansa unjajsiayi

IC-LOIF

yodS

iesc_9

laâuq bi ap rei3ami-v

EfEțîîiiaip

MLL‘9

U'98£-£

00*000 îl

GO'OOC’u*

dS

xnaa^țn ap apc.jqo oi[Y

cesoQE

«adS

155649

îaănq ei ap jejSaiapy

ElEirjțatQ

%:i'£

0Z‘c3£

OO'OMFÎ

00‘DCC’fîl

dS

juaEițdnpa re atuiqj’.ufi

lOSC-Oî

wriS

105019

•aănq E[ ap

ereiTi}[ai{3

%8l‘6Z

£8'ES£!8S

00'000'09

SOMOO'OOl

dS

ițiu?&x

OOEOOE

Uods

'.053.9

isSnq e[ ap ifiiSaiuj-y

KBIIUpip

%6i‘J'

SC'£6ț'5

00'000'56

ooWke

dS

$jeuoipaq

țs ajacnjfluț rtxnad eoiaiss țs utiunq aț[y

OîȘCOZ

uedj

I0S02.9

;a3nq  ap jeiSaiuj- y

B[BW4pq3

%Z£‘tZ

00*000

00 Wl [

dS

îauraioț Tai ‘orpFi ’jpeaiuruioo^aj ‘Eisod

80I8K

usdS

. 105019

îaSnq ej ap pu3a;upv

BI^WO

%ir«i

(»W0£

W‘0»’KI

dS

aîEiuunjEs re pjnw 'Bdy

roiser

pods

ÎGSOiS

•a?nq eț ap ^ajuj-y

B[qnițaH3

%40'6£

.LL’Stt'itS

00'000008

oo'osr'.fn

dS

e^pGțuEpcj 55 isrirai3]i ‘ipjEauj

EO’.âC?

-ods

ivîe<9

țaSnq E[ ap ^ajni-y

tfraqMD

%is‘z: ■

S0W9

oo'ocoti

C<y-5S9 9E

dS

a:traie’nj?jjuad a[Bua»yx

roiOGt

ucds

105049

laSnq et ap :EJ3aîHi-v

EiBifiiiaqo

VtfO

ffiFJT

rfli.A- l»E

(IDufiîî l'il

as

OEfOI^

»uc«ț jspjreasHnjȚD Bareiwajsaj re wiepqastioj

zitâr •

îafitiq Bl ap pjSawq-y

BflniMpiO

%a>'o

Ix’V

aifeizfl

M'wjSr*;

as

s;iqtsjn£ia.tjau emațto wwțcreuy

EDI 085

IOSOSZ9*'4 pcol uwîms praaraop m qanqpqo au y

( M1599

ja8nq Bj ap te^aHJj-y

son's

,:i

(Kr'ftcrb’tt

li.i'Ol I t#

as

ISțBOOW efllBjnEIRJ

101089

5 510’99

jkw] niețauBS țtțiu&iffiip ui iȚanupqo hiv

000599

ia3nq ț| ap lEj^aiq-y

EîBnqțaq^

%4?U

QO-£££‘91

OO’OOO'Ot

00‘000’U

dS

aitjpfiauwu d^ipireu Îta jopuEcsJad ajuajap; aims

iKMW

B3*>iqnd apfimres ap ipțvas

30W99

;aânq eț ap iwfacj-y

BlBnujaqQ

%oo‘o

00'0

OO'OOO'SE

OO‘O00'5£

dS

jeiua.AMi apapcy.qe ajjy

SESOffi;

KKiqcid ateiBires ap îpptag

008099

»8nq B[ ap piȘajci-y

B[EnjBq9

%80‘E

srtsrr

OO'OOO'ES

00*000'E8

dS

aieipss appamv

ÎGrtOZ

Eoițqnd aiereuire ap iipi.uas

06809?

;aSr.q w ap iejBa;ci- y

Bf«în;șăq3

%IZ'O

89‘SIZ

oo'oob'sot

00'000'501

dS

•aii»5SE3ipaj\

IGHOZ

psnqr.d aiEîțires ap țpiA»s

508099

joShq bț ap iBJ^aiEj-y

Bjeștupqj

%6S'£

00'000'01

OD'OOO'Oț

dS

anraojpîK}

is aanțpj=uț      ipțu» « uitunq a^y

_______OHGOg

Esțjqnd ațEiBires ap ipțuas

M8099

îaSnq E[ ap [bjS«sj-y|

BÎBpuiqsD

Cheltuiala

A-Integral de Ia buget

675000

Alte servicii in-domeniile culturii, mercerii si reliâte .

200501

• inifonr-e si echipament

SF

1.000,00

1.000,0?

35,80

3,58%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreeru si Tel-r iei

200530

Alte obiecte de inventar

SF

20.000,00

10.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Ajte servicii in domeniile culturii, recreeru si relrgiei

510101

Transferuri către instituții publice

SF

5.400,170,00

1.875.250,00

1.875.250,00

34,73%

CSmlUidh

A-laiw i' -i" "■ l^wl

■.75000

Alto son icii in dmncc’uir rahurii, recracriiti

51Î2ÎS

Aae transferuri ne capital cane mefflmiî publice

SD

350. HM.flO

350.090, ■'

'5

100.00%

liulruuu.

«•tniepa. de Iu nuyai

Ahe servicii ei uurneririle cultwiț Kcreerii Si

38919!

FniaiLEu MUiralU

SD

?6S.730,G0

405.730.frC-

12.73115?

1,67%

rjirianas.

A        Jm

t75000

Alte servicii w tfomecâte suttBni. recreerii si •rtiyir

580102

r«utl»nu>«:i oeiitiMWMHu

SD

4371.110,00

?J72JI0,i»

W.JM237

1,53%

Clwta.tla

A-lrrltilal l'< fa bugrt

673000

Alte servicii w dcmemtle culturi^ tecreecâ w irflgns

nS'.lO’

ChdBurl ttcwherinl*

SD

M-WWfltt

90.W9.CD

tio.::

Uj9%

Cheltuiala

A-Iutegral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii ri rriigtaî

591100

Asoctariisi fundații

SF

S.121.820,00

8M.0OC-.ai

800100.0,00

9,85%

Cheltuiala

*-Integral de ta buget

675000

Alte servicii in domeniile Culturii, recreări si i tillglei

592200

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

SF

420.000,00

15.090,00

Q#«>

0.00%

rtililUild

A-Islagmldeiabugit

6-5L4Î&

Alte «amicii hl domeniik caritora, rsswii ra ryliiim

TiOlM

Ai?#        Jfetv

ȘP

M.ttttW.Kl

IJ55JKHM»

ai.XVui

0,01%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

675000

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

850101

Ptati efectuate in anii prcccdetati si recuperate in amtl curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

SF

-8350,00

-8350,00

-8342,00

99,91%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

100501

Salarii de baza

SF

6.921.000,00

2.000.000,00

1.854257,00

26,79%

Cheltuiala

Arlntegrâl de la buget

680502

Asistenta sociala in câz de invaliditate

100106

Alte sporuri

SF

16000,00

5.000,00

3.954.00

24,71%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta socială ih caz de invaliditate

100117

Indemnizații dc hrana

SF

955.000/10

260.000,00

25C.93O.00

26,28%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala m caz de invaliditate

100130

Alte drepturi sdariale in bani

SF

950,000,00

300.000,00

25.95'5, M

. .2,73%

Cheltuiala

A-tn tegral de la buget

680502

Asistenta sociala m caz de invaliditate

100307

Contribuția asigurătorii pentru mânca

SF

199,006,00

58.000,00

48.032,00

24,14%

Cheltuiala

A-Integral de-la buget

680502

Asistentă socială in caz dc invaliditate

200130

Alte bonuri si servicii pentru întreținerea funcționare

SF

10.000,00

0,00

■ 0,00

0,00%

Cheltuiala

Ă-îuțegral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

40o:mp,oo

100.006.00

82.110,40

29,33%

Cheltuiala

A - Integrai de la buget

68O502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

520201

Ajutoare sociale in numerar'

SF

25.627.000,00

7,161-000,00

5.856-565,00

22485%

Cheltuiala

A-Integral de ta buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap reîncadrate

SF

160.100,00

67.100,00

37.708,00

23,55%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

830101

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

SF

-550,00

• -550,00

-342,oo1

98,55%

Cheltuiala

A-Ințegral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru fatnflie si copii

100101

Salarii de baza

SF

4.971500,00

1 525.000,00

1.336.56730

26,88%

Cheltuiala

A-Integral de la bugel

680600

Asistenta sociala pentru familie-si copii

106105

Sporuri'pentru condiții dc munca

SF

' 47.000,00

12.000,1’1

6:477,00

13,78%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600-

Asistenta sociala pentru familie si copii

100106

Alte spohiri

SF

64000,00

34.000,00

28.208,00

44,08%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Afflstentâ.socialapentni familie sicopii

100112

Indemnizații plătite upor persoane din afara unîtatii-

SF

1.000,00

- 1.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

vfntegral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru ftyflilie si copii

100113

Indemnizații de delegare

SF

10.000,00

10,000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala .

A-Integral dc la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

100117

Indemnizații dc hrana -

SF

313.000,00

106/000,00

73.866,00

23,60%

Cheltuiala

A-Integrai de la buget

680600

Asistenta socială pentru femih'e si copii

100130

Alte drepturi salariate in bani

■ SF

780.000,00

230.000.00

150Ji.6,00

19^5%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala patru familie u copii

100206/ ’

Vouchere de vacanță

SF

. 125.500,00

125.500,00

O,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii.

10030? .

Contribuția asigurători? pentru munca

SF

140.000,00

45.000,00

35386,00

25,28%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200101

f ^mituri de birou

SF

29.000,00

12.000.00

302,59

1,04%

Cheltuiala

A-Integral de ta buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200102

Materiale pentru curățenie

$F

20.000,00

12.000,00

1-264,79

6,32%

Cheltuiala

A-Ihtcgral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familia si copii

190103

încălzit, Iluminat si fortamotrida

SF

165.000,00

80.000,00

69.5813*

42,17%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

680600

Asistenta socială pentru familie si copii

200104

Apar canal.si salubritate

SF

11.000,00

4.000,00

1.99236

18,12%

. Cheltuiala

A-Integral de la buget

689600

Asistenta socială pentru famiH& ș copii

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

SF

32.000,00

11.000,0.0

9.21829

' 28,81%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

610600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200109

Materiale si prestări de. servicii cu caracter funcțional

SF

35.000,00

■12.000,00

2.287,18

6,53%

Cheltuiala

A-Ințegral dela buget

380600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretmere si funcționare

SF

544.000,00

234.000,00

90.229,75

16,59%

| Cheltuiala

A-lntegrai de la buget

680600

'Asistenta sociala pentru familie si copii

200200

Reparații curente

SF

120Â3C0.001

60.0®,06

225,82

0,19%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200301

Hranapcntru oameni

SF

1S8.MO.OO

60.000,00

16.669,27

10,55%

Cheltuiala

A-lntegral de Ja buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200401

Medicamente

SF

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

680600

'Asistenta sociala pentru familie si copii

200402

Materiale sanitare

SF

1.00.0,00

1.000,00

0,®

o,ro%

Cheltuiala

A-integral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200501

Uni forare si echipament

SF

2,00.0,00

1.000,00

9.00

0,00%

Cheltuiala

A-Entegral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

200530

Alte obiecte de inventar

SF

110.000,00

io4.mo,®

10.148,29

27,41%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

20060!

Deplasări interne» delăsări, transferări

SF

25.000,00

25.000,®

512,00

2,05%

Cheltuiala

A-Integral de ia buget

680600

Mistenta sociala pentru familie si copii

200602

f>fplasați în străinătate

SF

5.000,00

5.000,®

o,oo

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

080600

Asistenta sociala penfcu familie si copii

201100

Cârti, publicații si materiale documentate

SF

3.000,00

3.000,00

0,00

0,09%

Cheltuiala

A-Integrai de ia buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

201300

l'regatire profesionala

SF

17,000,00

6.00^

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

580600

Asistenta sociala pentru familie si copii

201400

Protecția muncii

SF

3.0® ,00

3.000,00

0,00

9,00%

Cheltuiala

A-Ințegral de la bugc:

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

203002

Protocol si reprezentare

SF

3.0®;®

3.000,00

23,00

0,77%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

203030

Alte cheltuieli, cu bunuri si servicii

SF

50.0®,00

26.000,®

16.838,32

33,68%

Cheltuiala

AJntegral de La. buget

680600

Asistenta sociala pehtni familie si copii

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

4.5®,00

4.5®,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de ia buge:

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

5940®

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadmte

SF

64.000,00

18.000,00

12.747,00

19,92%

CbctrujilB

■1IU V..1L 4c 1.

Aaulmiu xiciald păstra famiiir si impu

710101

rrmWmrtir

SD

' 0,00

0,®-.

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

680600

Asistenta sociala pentru familie si copii

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iii'secțiunea de funcționare a bugetului local

SF

-570,®

-570,®j

-6.063,00

1063,68%

Cheltuiala

A'Integra] de la buget

681100

Crese

100101

Salarii de baza

SF

5.223.0®,®

1.455.000,®

1.164.260,®

22,29%

Cheltuiala

A-lntegral de ia buget

68.1100

Crese

100105

Sporuri pentru condiții de munca

SF

625.0®,00

160.0M,®

132.748,00

21,24%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681 LOG

Crese

100117

Indemnizații dehirana

SF

552.000,00

142.000,®

116.330,00

21,07%

Cheltuiala

A-lntegral. de la buget

681100

Crese

100130

Alte drepturi salari ale in bani

SF

800.000,00

300.000,00

191.758,00

23,97%

Cheltuiala

A-lnțegrâl de la buget

681100

Ctese.

1W2C6

Vouchcrc dc vacanță

SF

210.000,00

210.000,00

0,00

' 0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Crese

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

SF

163,000,00

46.0®,00

35.516,00

21,79%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Cresc

200101

Furnituri de birou

SF

14.W0.00

14.000,00

2.924,4!

■20,89%

Cheltuiala

A-lntegral de labuget

681100

Crese

200.102

Materiale pentru curățenie

SF

70.000.60

18.000,00

14.833»83

21,19%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Crese

200103

Încălzit, Iluminat si forța metrica

SF

234.000,00

112.000,00

81.214,65

34,71%

Cheltuiala

A-Integra] de Ja buget

681100

Crese

200104

Apa, canal si salubritate

SF

40,600,00

20.600,00

15.973,14

39,34%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Cresc

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

SF

12.000,60

3.000,00

2.301,941

19,18*4

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Crese

2001®

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional..

SF

34.000,00

12.000,00

0,00

o,oo%

Cheltuiala

A-lntegral de Ia buget

681100

Crese

200.130

Alte bunuri si servicii pentru imrellncre si funcționare

SF

. 170.000,00

50.000,00

24.422,45

14,37%

Cheltuiala

A-Inlegral de îa buget

681100

Crese

200200

Reparații curente

SF

172.400,®

52.400,00

32,067,58

18,60%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100 ’

Crese

200301

Hrana pentru oameni

Sr

1.439.0®, W

360:000,00

207.759,65

14.44%

Cheltuiala’

A-lntegral de la. buget

6811.00

Crese

200401

Medicamente

SF

5,000,®

5.®0,O0

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Intrgral de lâ buget

6811®

Cresc

200402

Materialo sanitare

■ SF

23.000,00

23.WO.OO

0,00

o,6o%

Cheltuiala

Â-lntegral de la buget

681100

Crese

20050Î

Uniforme si echipament

SF

30.00'1,100

30,®0,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Crese

200503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

4 <1000,00

20:000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegrâl de la buge!

68Î10C

Crese

200530

Atic Obiecte de. inventar

SF

l26.OOO;O0

66.000,00

29'9,70

0,24%

Cheltuiala

A-Integral de Ja buget

681100

Crese

2013

Pregătire profesionala

SF

1'1.000,00

.11.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Crese

2GI4

Protecția muncii'

S?

4.000,00

’ 4.000,00

O,uO

0,00%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

681100

Crese

203004

Chirii.

SF

96.0®,®

24.000,®

19.643,05

20,46%

Cheltuiala

•‘■-Integral de la buget

681100'

Crese

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

3.000,00

3.0®,00

■0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integrai de la buget

681100

Crese

5940®

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

134.000,00

3 7.0®,00

31,089,00

23,20%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681.100

Crese

850101 ■

Plăti efectuate in anii prcccdenti si recuperate in anul curent in secțiunea de flinctionâre a bugetului local.

SF

46.f70.Oo'

-t6.170.00

-23.893,31

147,76%

Cheltuiala

A-Imegral de Ia buget

681100

Cnese

~hj:m

iMHnlur ftijit

St!

111.000,1»

ll.WOjl»

0,M%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

681501

Ajutor social

201030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF.

304)00,00

30.OT0.TO

14.752,57

49,28%l

Cheltuiala

A-Integral de fa buget

681501

Ajutor social

570201

Ajutoare sociale in numerar

SF

232.000,00

60.000,00

23.514,00

10,14%)

Cheltuiala

A Integral de la bugut

685050

Ahe cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

203030

Alte cheltoiell cu bunuri si servirii

SF

381.000,00

100,MO,00

86.919,70

22,81%

Cheltuiala

A-taegral de la bugd

685050

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si «stentei socrite

591.-1

Asociații si fundații

SF

150.000,00

50,000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

-Integral de la buget

im

Alte cheltuieli in domeniul anigurantor si in nctridl futisin

mici

1‘indlEtU'E* Tlliumuln

SD

iit (40U.

1! l+.i.Bl

3J4i.Ki

JJtn*.

Cheltuiala

“i-ictegîal de ia buget

615050

Alte cheltuieli ir. tasensi! asigurărilor si SfsîlHUlCi h cisir

5801G2

rkaaiKra nunii lun'idiui tuKl*

SD

3.3t5.WJ.W

• I5SM Ol'

i«n:* xi

»0ț%

Cheltuiala

A-Integtal de la buget

685050

Alte cheftuteh iu domeniul a^gurarilor si mitenrq scoale

5SCI&3

Cbolluirb mw!u li.'»

SD

lOQJXMUW

10.000,00

3.944.2)

3945.

Cheltuiala

Integral de la buget

685050

tr- cheltuieli ia dementul asigurărilor si iniîr. ■ sociale

710130

Alte acbvefn»

SD

rîiM.Hi

(41 (7CI.XI

1I1.651X-

49,1!%

Chelîusda

A-lntegral de la buget

-00301

Dt.-.'>^faret sistemului de leeutefte

5W|0!

FȚMnrar» ■ natmula

SD

2125 nas»

MO TTO3»

0,00

0,06%

CheSntiala

- -Integral de la buget

-00501

! - oftarea sistemului de locumte

’.!32

Fuusint-ilrrui tlfflaubui whik

SD

> 1. SA 259,Oi)

liăs.iiăjtoi

Chrfteîak

Vintegral de fa buget

ÎMJOÎ

i ):‘zvajtarea sistemului da locuințe

5801Q3

Cli<lllilUi îv*4igimk

SD

4M05«y»

2.926,1?

000%

Chririâaia

A-htcgral de la bwget

700301

Duzi ■ ftarea sistemului de focțtătc

710150

Ahe active fixe

SD

["X) ooo.o'i

D,UC

0,14',

Chefenala

A4ntegwide!a bu*et

7*0301

tiu.-.        sistemului de locuințe

'10400

Ezihtizi.i         cu fcwiwtUE

SD

1 loO.OOtUIW

l.tlft.OTO.'TO

0.00

o.iîff*.

Cheltuiala

A-Integral de la buget

-ffllial

Ari?<?uuje cu upi

530112

laviEdni ate agoniilor ectmoraici ca capitol de stat

f.TMJWG.OP

I.WJ.tKW.OO

71-510,14

0,71%

Cheltuiala

Â* k lulfia

IMminat publicai electrificări

3501S3

Încălzit Eaitninat si fena metrica

SF

2.976.000,OT

2.9-5.999,11

24,47%

OritiM*

A-Inirfixl 4* libțlgrt

W.W

LhieuuS -jwfcdk            j-.

■nono

Alte aanetire

J»D

l

frr510r0D

67*30

h,«%

Cheltuiala

A-Integral de fa buget

705000

Al le servicii iu domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării cointinale

20CÎ01

Furnituri de birou

SF

190.000,00

70.0M.00

0,00

0,00%

Cheltuiala

A-Integral d6 la buget

705000

Alte servicii in domeniile .locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

200102

Materiale pentru curățenie

SF

20.000,00

. 8.000,00

1.(7931

5,90%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

700103

-lixalzit Iluminat si foita motrica

SF

U00.000,00

550.0®,00

505.68332

42J4S

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

705000

Alte servicii.in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

230104

Apa, canal sr salubritate

ȘF

470.000,00

140.000,00

140.000,®

29,79%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

2O0108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

SF

2-UJ,000,00

70.000,00

39024,22

16,26%

Cheltuiala

A-Intțgral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

200109

Materiale si prestări do servicii cu caracter funcționai

SF

500.000,90

100.000,00

63.563.33

12,71%

Cheltuiala

A-Ihtegral de fa buget

705000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si-dezvoltării comunale

200)30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

SF

4J 13.000,00

1.049.000,00

337.125,46

20,35%

Cheltuiala

A-Integral de Ia buget

705000

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

200200

Reparării curente

SF

1.350.000,00

400.000,00

60.759,79

4,50%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

200501

Uciforme si echipament

SF

. 10.000,0-0

î 0,000,00

000

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

200550

Ahe obiecte de inventar

SF

150.000.00

50.000,C0

366,30

0,58%

Cheltuiala

A-Jniegral de la buget

’oosooo

Alte servicii in domeniile louuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale

203004

Chirii

SF

320.000,00

1501000,00

69,643,56

•21,76%

Cheltuiala,

A-Integraldc la buget

705000

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

5.150.000,®

!.000.000,®

995.562,95

19,33%

i~hrdiiL*l*

A -Imitv• de la buget

70X1011

Alte servul» in domeniile l^urordut, s»T*i£riteir a dez\cHam < ■ Mlu>l«

hh tdHli «k                 .<-          4e Xa*

5D

6».(KX),Oi.

w

S.00%

CWîuiaia

'-Integral de ia buget

TH.VhiO

Alte seniLH sa domeniile kcrârtwlnr aewuiirol m dtHVolkrii unnuninl-r

5.M.H3

TfWWlbm Hei nuxsuJ luni am tauimmik rtt

(Scr/oltere iniquimutUlMiJ

5D"

1 (1)4 450011

4(9.544 ,c;

13,11%

Cheimiaîa

' -1 iitegral de ia buget

TOWW

Alte maxi ui dfllMimlr vipinutefor, Wri IWF li.dbnjcbltira comnnale

3*0 U)»

riifhilteli M*3||4ifcifa

SD

1S4.7®, ■

154 TOC ■■'

o.w

000%

Chefcwla

■A-Ijrtegral de ia buget

t9X<

Al* wnifli ÎU dțnnemile tecuiUtdCrt, servwulur si dreiulssr-.i (Wlapolc

1*4)101

riusluiui iiabrnnh

«»

Ș.2-3W.’

923.630,®

11X566.

3,84%

Cbertuiala

•-Integral de la bugei

ÎOMt»

AUewTîcir indfwsEak fatiuuLtririr, serridiice d dUf^ntlsil ewutwde

5*5(02.

FiuștirjtW UHWTIii Mtușliuraîal»

3.942.m0&

3 591 990,

63-079,4-

16.1SL-

Chcfauafa

A-Integral de la buget

1--

Aki afflvkiii,: te            ț&’n&ntefcr,.

MQiailrf jp dcrvritef t ccniBUBlc

sm

iTwlnudr țusduitak-

5D

, JTV.ia'I 1»

Î7;.flnț>j«

'5>»H

Cheltuiala

A-Integral de la buget

705000

Ai» wfkft in

4'irTW^iiwf- Sft dJUVriRărfit inJSMISBWte

591100

Asociații si fundații

SF

4.487.06G.OO

1.8râ.24Q,W

870.918,81

19.41 H

ChefriFHi»

mJ Jr li t*igr

ȚOJOțn}

:Alir.**f *.*»•. ifc

«mniiix ni dtv- niitUII wmuiiiita

’loml

CkMMMfU

ȚJfllitW,®

451 ISG.IH)

609 999,03

27’1%

CtaltuUu

Vti|ttți»i Je li hije-

Afrr «•0‘iGli ift tfirininitilr inuumleJiir Kf*idillX »i dez-vriirii cniiiEmU'

thmw

Mamn. «riipamBTrt* »i mijhmi t .ia

51).’8>),CO

UJIOJOO

0,00

0,00%

OltlhiaU

A-lntețioi iIe îi l.-țr.

Alte • «a- it ir m kksr.auil? ixmnMi», ^n'tiidr' ii ijt/.iultani Cu^înMlF

T|01?3

MmmLșt. aparanurrt nurihiM ți iifrw Mtinrr -uirpocnle

si>

w

o,oa

0,00%

< lHlwml,

V Ir.tEpi,' i|r ii hug.ni

TOHHXI

Alic Mt'-mi irt dmncnnle iJiiiianHlnr. hCiTMllsr *1 dta>iilttr:i cramEK

71013»

Alic sdi't f. ie

S4>

63.196.68000

13.096 170,00

2.092.895,30

331%

rubmiiiA

A-liUEjțral dr u fuig**

TQWțXI

Alte yr* • ■- h ui date emile tocuimelnr, -=TF£3lfcii W tiWkAllUL uimunaie

ȚJOIOfi

RrpMfEi. upiiklo ■EEBfli»*sbvrhtl Han

SD

7.266.420,00

57.3704»

6.167,50

0.08%

. bv)lu.*u

V iMtflri >r Li #ngd

W/>

A4W |*tvuii ui tknmsiirlE Ipcamariac, wÂaUui t> •fer/Hi-iliarîa rumuiu^e

7ÎQID1

PBdKipare |i căpiate'      »| rit; «Mitar

Limtrrruile

Șt)

M.5OT..00

20.500, t»

590,00

2,44%

Qicl*Uk£i

6-iUHjril Șc ]u tajm

wc®:

A*u? KTViixJ ic tiziXfsnile b»hi*»SnT, Mrti nkit n den riterî: c.tnmria^

liMIXi

PjcnfrsrwM îȚnyninihTiiniur tumurJait pnslrtj Finananhi poFwiKsir PI ‘iuuffwt t!l

4D

J1M1 tlS.'TU

L9fJ.W(l,!Xi

41-4^^

3,08%

Cheltuiala

A-Integrai de Îs buget

?O5W0

Afet mIvIeh ie dcmenitiE Incvinlati mtv ieșire u dtn nîlirit cnrnunnle

sMiai

r luh tfeclMJte ix iuiu pihtdrxt: n rnrupvralt k ■nul ruiTBjl rn wtiiiiiiBR tfe iiincooture h bujrtuhii înoJ

SF

-520,00

-529,00

-510,55

98,18%

Cheltuiala

A-Jotegrai de la buget

"40501

Salubritate

200104

Apa. caiflt i» MiluttritiM

SF

26.M7.mto

5184.000,00

2.727.751,82

10,49%

Cheltuiala

A-lntegraț de la bvge:

740501

Salubritate

200130

Alte banan si urvvni pesinj ;Wlr#iiMțt 3-ftKtîiranare

SF

15.000,00

0,00

CSX.'

0,00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

"40501

Salubritate

aej-j.Hi

AHe chrriuidi c& turnuri ii șerttM

SF

1.235.000,00

1.235.000,00

I.225AM.M

99,24%

Cheltuiala

A-Integra! de la buget

740501

Salubritate

710130

Alte iUitv fii»

9D

353.983,0'

338 90K.0Q

o;«

0,00%

Cheltuiala

Integral de la buget

748600

Analizarea si tratarea apelor reridnaie

550112

lir > ■ șutii ale agentilor economici eu capital de stat

SD

1J3! 1101,1X1

1 5WM0.®

1 >7“ BU5JG.I

22.52%

( hfttuigia

■-Integral de Jb buget

>70118

Programe de dezvoltare regionala si sociala

580101

1uiatru'eanatiorala

SD

■ALWrijll)

Jil.WH»

0,253-

Cheltuiala

A-Integrai de ia buget

8C&11C

j -rpnnrje de dezvoltate regionala $i sociala

580102

' urca externanerambursabiia

SD

J.*»4 7K.I»

1 4.11 JW1.0II

6.600,07

0.13%

Cheltuiala

• Integrai de te buget

300 tiv

J'i uyjnroc de dezvoltare regionala si sociala

513103

■ ’heituielk nceijgibile

SD

Jt» 601,1X1

H-.5SW.fW

Ț-5?,®

6,15%

Cheltuiala

A IfitEfTii ie U

’oonc

rrnyTMne de dezvoltare regwoala & sociala

N 10409

-.“1-. - X*r:r PL--

hrunnrci prflipcirinr ru fiMMftf» ’JT

tt)

3 m "4Mio

1 l/u 776,1X1

’i'Mtt

0.00%

Cheltuiala

A-Integral de la buget

81C6OO

Energie termica

IO3OK

Alir ărIiuibLi cu bunuri * Mliviun

5F

500.000,00

125.000,00

55.899^00

IL18%

Cheftufcla

A-hitegra! de la buget

810600

Energie termica

4110)0)

Subimni prr.ini jcaper^in irfciiiri >> i||* pțri 11 turil

SF

20000.000,00

14.000,000(00

4.989.013,12

24,95%

. Cheltuiala

A-lntegrai de te buget

819600

Energie termica

4dW0

Alli *uM>--eiitii

SF

10.5O0.00d,00

10.500.000,00

0,00

CMUb&U

A-l<UtttW 4t b ViUst

81061)0

1 ‘.ergic teanica

550!12

investiții ale agrarilor economici cu canital de stal

SD

24.298.710,®

4.856-219,00

î>7J38.40

9J3-4

CntniiMct

A hUfrțTffl lîș |4*nifl«

810600

Energie termica

560303

CbcMlttli nflfltyiN»

SD

6G510,'>i

60.510,00

(LDU

o.o(hfc

Chebujil»

A-Inirpxl de te buget

■10600

Energie termica

58’3101

T- antai ed. nafionala

SD

268 590,

<3.590,00

DjUl

MH1X

IHhIHiibLi

A- Eitteșrri de la bufii

810600

Energie termica

5SO5C.

H -jntwi. externa nerambursabiU

SD

571 000, ■

0.--

" 1»

i HulniNti

A turn) .H la n ,t-i

>18600

L nrjfie termica

580153

nelfirirfi Kceligibite

SD

31.42Q.OOI

31.420,0'-

(LUU

•5.W

Lhrituiulj

A.knlLuU <k la'hrtri

flfeOT

• ■•■ 4 -'termica

710130

'..-r active fix©

SD

43 887 790, '

4 280 320, h’

635%

OuliUWia

A- LiLlttJ de la bufet

IriMOC*

: i-ergie termica

'i 10488

Rambursarea impromntimlor contractate pentnt ' imfiwea tt1***441-? cu Guctars LT

SD

4 323 780,00

oxm

0A11

Cheltuiala

A-]jiiegrai de la buget

810600

Energie tensica

850ICI

Plat: efectuate ia anii precedent] si recuperate in anul curent in secțiunea de fiuacucsare a bugetului loca1.

SF

-8.819.800,00

-8.819,800.00

-3,689.787,29

41,84%

Cheltuiala

A-lntegral de la buget

«403G2

franspert în comun

4C-03CQ

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

SF'

fi.(?K).009fM

1.500.000,00

1.442.153,50

24,0.4%

Cheltuiala

_~

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

403005

Alte Subvenții

SF

24,000.090.00

6.0M.0M,M

5.998200.05

24.99%

| Cheltuială

A-Integral de la buget

840302

Transport in comun

5’020:

Ajutoare sociale în numerar

SF.

5.030.00

5.000,00

50>0f«)

10,00%

Cheltuiala

A-hiUițcf ol Je la teugei

MO 30)

rnrjpnrt m ccmuii

jwii

Lnvettilu air jqtHiilnrBcixnmiri cu cspriiJ 4e «tel

SD

1 284.610.60

3J4 6I0JXI

IM)U

0,00%

kllESUMil

**.'«

r.-Jfiițvn la cnani»

W10I

FfflMtarea ruhjisd 1

w

U114-MH)

4 174

WJL2.^*

0,84%

dvUuiab

A IrdTfTj de- U iauf*4

MfHiC

îraqțpori m tqqua

lfw;<

1914910101 Cxtrnilam=!livr-îniiu

ED

e* aM.F.WJW

24.586.650,00

5» J«33

0,87%

ClMr|l||iiia

•.IrjEțril Or In h igiu

I4-1E

Trrnnpnl ir» cornii-

jiși'ji

C ’seLtiiKii uMiligibiÎE

SD

tijfflM.im

'■ nui.wi               J .'n-.i.'.i

45,00%

TIBIJfr.

Alta KU 'T Itaw

5t)

3UJOW.DO

k?'D&7i,M

n.no

C,i ■ *

Cheltuiala

A-întegral de la baga

840302

Transport w> cenniE

sieios

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

SE

533CXXJ3.D0

4.165.0.00,00

3-870.264,73

46,46%

Cheft&gla

1 -Ișstegnti de Ia buget

MifflQ

Jruuapnn m CQHII4

8iO4ee

tațiit>ji -ni. .                   csnftaeaife pentru

Fiaairtarea ■. Sadelor ca i'iniMirsUE

$0

22.581.110,00

22.581.i30.7'

PjM

fr.Wu.

| Cbvhtalfthi

•■ -Integrai de la buget

SJ2-3C3

Străzi

200200

Reparații curente

SF

24,5(X).000,00

6.550.000,00

*.47%1

3» sa Wi^a*.

■<■•1 ;

filrwfl

seciai

■ -jrtin.it neeJig’bile

su

S0X'‘ '■ F'l',

50.000.'■'■

0,90

CMtuhh

4s-4i

€4râ3

Străzi

58C-JO1

n-       naționala

511

6JM.11W

3.C77.HC.C0

A toirc.-ii i|l l. I'-hi-i

Străzi

5S0>u2

Fiaintii’rj externa nswabu^abâa

w?

* ÎI8.990,30

18.660.900.ee

3.425.S41M

- OMIra inii

A- tarepii 4* ta

14I5K3

Staz:

SSClâJ

Otdatieii nedigibile

86.TO£0

iiB.ceo.oo

38.080#)

xjjța!

Hm&iUH

A liilEpii du tai bupl

■ 4bW4

Sânte

•îa:30

Aîte acive Exe

’-Ji

86 *04.970, II-

iO.617.HC|1»

1.9K!.«8.?-i

L2JSÎ

,d* J<

840303

Străzi

B3SG05

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

SF

13244.0011^0

2.140.000,(10

2.139.006,00

I6,|5W'

Ol*il!illil

A Ltt'Ețțrid du i

*4!U!B

iorar

Ruin! .iiiiur - iffipnnmnurikr contractate pentru PuLxntarej ipțpAecișly cufUtw-t» i E

Sfr

Î1M ■ ?U,'Jb

jsî.iMtîtellO

riniliiLLl.

MflPlJ

sa ia

1HI1G2

l'Mij. efectuate in ann preoedeatj $e recuperate in ansi Mtț tu AecfftineEi de d^vo’tare « bagcluhn iocal

SD

f.ll; 12.?:nl

-6i.i.i;i>.:u.

<i.UU

ww\

OlUULlil

>-Integral de la bage»

HJr-jjGÎ

Stawi

maros

H' ■■' efectuate m anii precedent si recuperate in anal

SD

UJCJ&

dw

-*i ut.il

cur<ml afaesie fondurilor externe BMambursaHte

Total CMtonl Buget local

vll.77S,»fj»»

- 3S10»| inu.iiil

T'ț.ți't.-in.iT

10/ r,

CheSasln

IV rî.-diU; externe

510103

AHîtinîat executive

’kiHC

AîIh iichs i fn ■

50

10,ni>iiNH>,0ii

JJw.mo.ii»

i- '

S.08%

Chefts&a

: --Credite «lem?

JWkiftft»

Spitale generale

HiuKH

f ULHîimei IrW-'ILSlL

5t>

1>LW9,M

■Ui UM...W,

&l|fl

0,w;!

i:..lHi/ii.

ft-L'rcdli - ©cerne

666601

Spitale generale

7 ren®

AM. jfaitțkia

SD

4.lZXDOOjOfl.

l.l'J.I.Ol'r.ilU

Hl.tllH.' ,.

Cheltuiala

- Credite externe

fiTSJfrt

f.pin

7W

PjEȚJiratU ijprijlc aîrriiTTi M^rrEjitr Tuf

SD

|},W

tyio

0,0004

Cheltuiala

î¥ Or iii tr i urme

HWK

.Aht itmri i Ib ;liirr.Eui,.,t- Îccuir^v WîjLitftir s: Jrjrrllfxn’ ramanalL'

tMiur.i

Hru^târu itidjnujj

5D

: P4T.12HK

54tJ7v,;i11

Qidtuiala

B Cietfite exMrae

7DMM

AMc un-rida na dnQEmziE Ju cum lisa r ■rfr. h5lLi.:r ia dwultkr mronak

Si'.'IHJ

AluiDirtir externa nerambiimir.te

>□

1 040 H.IVU

i --au isn.nu

<■. ".■

ll.CKÎ'.i

Cheltuiala

B-Csa£ieatKae

71-5-Ăn;

.‘XiM triViții lu chnniiLir Juduininkr im TCnL.it tji do rndiju-u

5S01M

Ctiriiuilli OWl^JIIUP

i Iii Î.S4IIW

«7.MMMÎ

Ch^ltuiăla

B-Creditc externe

?1fW00

A|w imKiii In aiiu-rtifo faunaurm», sET>vj|ipr si denoUiirii (^hlibIb

110101

CanitnK||i

Atl

UiMțitajW

jecojiAOfl

0,1*4)

irj'îftH.

■-.h*j|Jiai.i

B-t nutrii externe

țiHOT

Energie lemuo

*10! ÎC

Alte active ftte

SD

JJW.-aK-.El2

HM6W.W

jfli 4

B-Craht fexteir.e

iJr'lij

Mod

’AC-lilJ ■

i. ivJ-'iikdi neehpbite

SIJ

J N4: :■.!.'-J

1 144 ;

“ OWÎJltt

Cheltuiala

-' Credite externe

SJi’iqj

Șcim

ȘlțfMQI

F-iioniiin. nabfțn^a

ÎI1

1 iOOOO.D'i

iMOon.wi

m -Ks.iJ

41-ÎPa

'- '^1&-Us8

1 Credite extern*

nwg-j

Enzj

iiiiai

F’naniirfAexttela nerâmbursabiÎB

SD

130 011' -Xi

iiij.Ețe.Hi

IH ■- ’rr TIR

4IJ1%

CUx3iiiu]i

B Credite ei tara-

lîSrJOJ

Sbili

miliții

• tvtalnurl nedîejtele

w

i.mojod no

1 IffiQUO'Q.DL1

‘42GJ4K-J1

C X«i!lMD

EMZhrjlSi rtfiritf

WQJOȚ

Șt™

’iniin

Alte idhT fnr

SD

spiu.Ha.bo

■‘ ■ lOv.di-J.C’iJ

1.111.IWJll

=J4%

1 .TLl i LuJlHirU H

R|*twl hte|tniMruiinihr ntmjf

IKBH-IMjH

S.WS H1.‘T

JJ4%

C-Cirklrtc n.imir

ifillDI

fa'.'nlwti iui .țtf«k?ita -

JWKJJ

l injjiriieu tiu.mi

5D

i^24.Ș£'Âlj9

UMkWfl

4.W

iMjMlIK iffliHI*

6KJ01

laviiiunini prtJfcTjil»

«lllffi

FînnjiuirEJ e.umi. ii-r jmL‘t:rinl"iLi

in

0.9J t.fr2G.D0

. Ui! '110 l.-.l

11.00

ti.WS

<71 Tndita: nnrnțfl

«Hm

Icvrfluiaiui pcHHUia

(IKilwHh tlrtiiflifjlW

su

I ■'.o.fMXl.IlO

M6W.W

■'.CKI

u r*Ru

C-Credite .izdixuc

HM'

SWțWțty»-

HCID!

ITuarar^

SD

o’ncn-.r..

4100-

Q.lWk

rhriiunu

C-Crtdite iMtmu

bHWH

Im.jtaamtaiL nețuiidiu -rti^rmi

lioiu;

Jin-eiLirefl exLcra* iicrimn^rEahilii

s>

3.* HM QWJM3

2 *M owyro

ViOb

U.BJS

CbirfuLiU

<’• ”.rrdiM !iriEnii!

nK-MH

;r i'îiilitiijir tafCuddu rtfinn

SUIM

rwiii.irbndpli||il:iM

Sb

■1AOQtțll)

smo.co

O.CHI

i'i.i.iiy*!,

i jirlm*._*

r-TruJUr iirlEZii^

6SÎ-HB

faratffln'tai u;mh*3 iiiperiiir

1KU

Hti istericii njriciuds

SD

«u+^.||.

i^i.&Ci

fl.cft

jQjțWH.

□hri&dah

£-rrrain rniimț

OJnattJ

hi • 'jMnmtail se<uîb_:ii r.j|mr.nr

580104

finanțarea externa nerambursabifa

.511

? mu ip.au

■J 'U (?l»."0

n.w

C^iUFruiai*

fi-DriStti- lUtarui

fișs*aj

EftriMțnAf 1 «Lundfc nipunnr

5BO]<B

CI irit iubii □etl-j inElfa

ISO

Zlf.Lljl HI

JJD r,-..:....

u.ixi

(U«m

■ firitmeu

Iillnt

«Win

hpniif fsaiErrie

Ml-101

Fiildliil i,i iiurjiinj.j

SS1

l?i o*.

0,1X1

i:,:ila>

ChdiuiAta

C-Tmliie jiipeub

MOMI

Spinle pfetfiidti

Mu’lJ

rinjnliit pe -iirm < EjmE-biiruriuj

5Q

lĂțU R0L--.W

țj.e»

fA'Jl.'Ei

iThyllTialji

''-Credite ir.teme

,5 prin ir gfenilr

156 IM

< '■tiuirli r-ndigilal-

50

4.564.830,00

2SC4.S30,00

0,00

9,00%

Cheltuiala

•Credite interne

7DOJDJ

Den ultKXâ mteranii’ild* incniflbt

l'-^raurrs aqlirnuia

521

430.00^3

430,000^0

0,00

0,06%

Cheltuiala

C-Credita mteroe

TiXiSUL

Lkrvulhrni msteniUiur du -iii'ijuite

jiaiot

L înnnuuTa extern* nm ■nnurcsbih

SD

440.W.00

440.0802®.

0,00

0,0054

Cheltuiala

C-Credite interne

•lOMl

l)tr»ilur^ ^iBrtiuriij' de »ciun;r

5IQH>1

Ebu'iraath notlijitslf

:ib

’230.0ffi,00

230.000/ifi

9,00

9,D0L.

ChdnHaîa

C-Credke interne

"tefcnn

AfiE w.n n:n in 4nn;niiKil pr:irec;iei nudiuiui

:l.i| -i

hniiiin «n n«irip*|a

611

■T- Kflțj.uu

0X10

Cheltuiala

- -Credite interne

TOSKN1

A&ram&K

”'/IO2

hniin'Xfi       frei«nhw uluXt

30

11 iiiiajm

m.lVI.IlO

0,00

0,90*

Ckdtsiala

C-Credîte interne

ȘSH5

Alw          ii .Ir.ainiki.l [ir.vltqir. uțeâiuhii

7561'11

Clirițuidi iiecLiibl't

Ș)

4 >64 030,00

Z_%4 ™,W

0,00

■IdLuhU

C-Credite interne

KffllD

hCifii wuc dr {fcrnUÎwrntguiiuiia n lucwri

5VPE0I

Fmuftlarau sWltmul*

60

îffllTTO^Ki

HI ™»

0,00

0,00%

Cheltuiala

C-€'«iîte interne

WN.lfr

iringrume ir tenr-tliu-w r-Egkni.iU x. iikju£>

jwo;

Fînnnr«"4 rcrmn Mfnmlnnahîi’

5P

sj-^.țib

0,00

0,00%

Cheltuiala

i ■'        interne

Fnipratrie dr trăiri ten Irpraiii i hjCm£i:

ț beltuie£’ 'iec*iyi.9i -i

50

i M'i -r.u.mi

M'f MILM

0,00

0,0!B.

Cheltuiala

C-Cre&te interne

*411HE

Tnnnpnri Iii „oltiati

jîSîuî

lluiiLimi a mI in nai*

fiD

UliîlW.M

0,'P

Oi)"'.

Cheltuiala

C-Citirii hr aii n car

MC-HZ

"Iruhațrjcl lil Mln iiii

SRoiru

Fiu-intaju cittftul e-Jirahai’uhiiti

5P

ii aMto.ap

ll.C2ft.zlt .0?

0^0

0,00%

Cheltuiala

C-Credrte iiiieme

t rmixjiniT m ‘ i'fliiio

șuiia.i

CMtrptil m'mfhkJ-

9>

nr no.*:

IțV.Ji.ui..

0,00

Cheîwiala

C“CMdik interne

Hhfci

Mrfii

yjoiii ■

HeLCUlTtt BUittUMJt

tti

1 1S4 uw.oo

1 5»* '".'Jir

D,QO

0.00%

CbfhuUrj

C-Credite interne

UIKUi.'

surzi

3801 fii

Finantareî externa nerambummla

. S°

1 '!»> *611,L<!

! țw or-.,ni.

0,01

0,90%

Cheltuiala

1 -Credite interne

uniri

Srâij

r.Hmr 1

rtElluien Hd^riiaiu

50

' *W - nt

î.'i|ft_v>j,in:

0,00

0,60%

' oul Cfetiitiieti Bugetul imprcmurturUor interne

MOMI _WUIt,Ott

5O.I*1-U«JM

9JM1

u^*u-.

Cheîtîualn

■. Fgndun exteme neratabursahile

969601

Spitale generate

28Jiu:

hfihiiLinanatioaaia

.40

i;i (Hh'.mi

+■? OOfl.ffi?

vssm.isl

Cheltuiala

Fonduri externe neraniburaabile

6C601          Spitale generate

3K1IE '

1 'ni ii1'■■■ externa neramburs abila

50

.'îl.iHl'iKl

;,1 wa.ut.

ÎZ.1WM5

9/2 ■

T otftl Cbeltateîi Bugetul Fondurilor nerâmbursjtbHe Funduri externe nerumbursabile

265.111111.0“

Mll.Ob1

ILMEJPU

941%

Cheltuiala

E-Activități finanțate integral din Venituri pruprii

650301

Invatamant preșcolar

200130

Alte bunuri si sericii .pentra întreținere si funcționare

SF

600,00

0,00

0;0D%

Cheltuiala •

E-Ăcti vitei i finanțate in tegral din

650301

invatamant preșcolar

2'3032!

Hrana pentru oameni

SF

5.249.060,00

1.563.860,09

761.999,64

14,52%

Cheltuiala '

E-Activitati finanțate integral din

650301

Invatamant preșcolar

290503

Lenjerie si accesorii de pat

SF

10.000,00

0,00

0,00

0,00%'

Cheltuiala________

Cheltuiala

E-Acri vitali finanțate integral din E-Acfivitali finanțate integral din

650301

650301

Invatamant preșcolar

Invatamant preșcolar

200330

203®€

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

SF

5.0-30,00

7.250,00

9,00

2.250,00

6,00

647,50

.0,00%

8,93%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

io©ioi

Salarii de baza

SF

37.000,00

20.000,00

5.242,00

14,17%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate 'tegral dm

650401

Invatamant secundar inferior

100111

Fond aferent plătii Cu ora

SF

3.624.196^0

1.284.540,09

864.392,00

23,85%

Cheltuiala ,

E-Activități finanțate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

100307

Contribuția âsiguratorie pentru munca’

SF

96.94y,00

36,040.00

18.942.00

19,54%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650401.

Invatamant secundar inferior

20&Î01

Furnituri de birou

SF

2.000,00

2.000.00

__0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Aclivitati. finanțate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

200102

Materiale pentru curățenie

SF

9.6#0^Q

6.000,00

_______________0,60

0,00%

Cheltuiala

E-Acliviiati-finanțate integral din

650401

Invatamant secundar inferior.

200:03

IncaizU, Ilumina* si forța metri ca

SF

33.000,60

16.500,60

0.00

0,00%

Cheltuiala

E-AcfiVi te ti finanțate integral dih

650401

Invatamant secundar inferior

IflOfiM ■

Apa, canal si salubritate-

SF

11.000,00

4.500.06

1.188,32

10,80%

Cheltuiala

E-Aclivitati finanțate integral din

650401

Invatamant. secundar inferior

2OG10S

Pesta, telecomunicații, radio, internet

SF

£500,00

1.5O0.C9

240,92

4,38%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din venituri proprii

650401

Invatamant secundar inferior

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter, funcțional

.' SF

3.000,00

■ 1.01X1,00

6,00

:0,00%

Cheltuiala

E-Aclivitati finanțate integral din venituri proprii

650401

Invatamant secundar inferior

200130

Alte bunuri s; servicii pentru Întreținere si fknctEenare

SF

109.510,00

54.750,00

3.965,51

3,62%

Cheltuiala

E-Âclivilati finanțate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

2002

Reparații curente

SF

■55.000,00

20.000,00

CrQ&

0,00%

Cheltuiala

E-Aclivitati finanțate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

29930!

Hrana pentru oameni

SF

MS3JW,0C

333.5SO.CO

149.125.2?

12,60%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650401

Invatamant se cu ud ar inferior

230530          lAlte obiecte de inventar

SF

■B9.73C.OG

67.136,00

î.^84,86

2,49%

7,13%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral, din

650401

Invatamant secundar inferior

2006'31            ÎDepîasari interne, detasari, transferai!

SF

4X100,00

1:006,w

285,00

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650401

Invatamant secundar inferior

2013 .

Pregătire profesionala

SF

5.000,00

4.436'0,00

0,60

q.00%

Cheltuiala -

i'lierivu^

E-Activitati finanțate integral din k-Acuvirati finanța» integrai dra

650401

650401

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar tnierwr

203035 ILD103

Alte cheltuieli cu bunuri-si servicii

Mcbiber , aparatură bsrotică șt alte active corperate

SF

37.200,00

ÎL’-WO

12.800,00

5340.00

2Q0.W

U.6:

0,54%

1- II '.

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundar superior .

106iul

Salarii de baza

SF

39.630*09

13.56C-.00

551,00

1.39%

Cheltuiala

E-Attivitati finanțate integrai din

650402.

Invatamant secundar superior

100166

Alte sporuri

SF

3I.5(Mtf£

16.500,G£

6.646,0C

19,17%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integră! din

650402

Invatamant secundar superior

100 HI 1

Fond afcreni plătii cu ora                          | $r

1__1255,36'3,00

J46.5K.K

314.981,00

25,09%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

«0402

Invatamatjt secundar superior

1110130

Alte drepturi salariate in bani

ȘF ■ .

77.980,00

281960,00

12.066,00

15,47%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

«0402

Invatamant secundar superior

100307'

Contribuția asiguratorie pentru munca

SF

38.210.W

15.450.00

7.504,00

19,64%

Cheltuiala

E-Activitali finanțate integral din

6SO402

Invatamant secundar superior

200101 •

Furnituri de birou

SF

27.700,00

8,650,00

907,14

3,27%

Cheltuiala

E-Activitali finanțate integral din

650402

Invatamant secundar superior

-'00102

Materiale pentru curățenie

SF

40.000,00

151000,0

1,212,78

3,03%

Cheltuiala

E-Activitafj finanțare integral «lin

650402

Invatamant secundar superior

200103

încălzit, Ilumina; si fbrta.motrica

SF

97.000,00

39.000,00

3242,27

3,34%

Cheltuiala

E-Activitatifinantale integral din

.650402

Invatamant secundar superior

2’30,104

Apa, canal si salubritate

SF

33,000,00

10,000,00

' 292,43

0,89%

’lZlieltuiah

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundar superior .

200T05

Carburanți si lubrifiant!

SF

2.500,00

1.500,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Acțivitati finanțate integral din

650402

învățării an t secundarsuperior

200108

Fosta, telecomunicații* radio, tv, internei

.SF

20.000,00

5250,00

2.710,57

13,55%

Cheltuiala

E*Activități finanțate integral din venituri proprii .

650402

Invatamant secundar superior

200109.

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

SF

25.650,00

9.900,00.

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din venituri prapii

650402

Invatamant secundar superior

200150

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si fczctiuflarc

SF

868.110,00

476.8 >0,00

114320,06

13,17%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundar superior

200200

Reparații curente

SF

89.000,00

87.000,00

0,00

. 0,00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundai superior

200301

Hrană pentru oameni

SF

1,595.270,00

484,690,00

268.547,85

16,83%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundar supoior

200503

Lenjerie si accesorii de pal

SF

15.000,00

11.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundar Superior

200530

Alte obiecte de inventar

SF

417.640,00

314.840,00

10.902*89

2,61%

Cheltuiala

i -Activități finanțate integral din

650402

invatament . secundar superior

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

SF

17.500,00

7.750,00

0,00

d,oc%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundă1 superior

201100

Carii, publicații si materiale documentare

■ ' SF

13.000,00

3.500,00

o.oo

OrtXJ%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650402

Invatamant secundar superior

201300

Pregătire profesionala

SF

18.000,00

7JG0j0Q

590,00

3,28%

Cheltuiala

E-Activilâti finanțate integral din

650402

Invatamant secundar superior

20.1400

Protecția muncii

SF

2.000,00

500,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Activitati fiflahtalc integral din

650402

Invatamant-secundar superior

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF

209.030,00

98.470.00

11.428,63

5,47%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din venituri proprii

650402

Invatamant secundar superior

950101

Plăti efectuate in anii precedentă si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

SF

-2.550,00

-2.550,00

-2.550,00

100,00%

Cheltuiala

Ae*r/ri8b finanțate integral din venituri pt

6WMI2

h vffiamant secundar supenoi

Wobdier. aiwiittiH Surului ți alli acriw uMprtSÎe

w

v. jno.no

0,W

fhalhn ala

: -Activirw ‘îi'unini.E integrai dia vntimri proprii

50402

l.-’-araraant secundar superior

1 Iul Hi

hhssctnc Eur

Ml

IC.OOO.OO

0siai

U/JU

0.110%

Cheltuiala

E-Activifati finanțate integral din

650500

Invatamant postliceai

lOOlOf

Salarii de baza

SF

238.000,00

188,000,00

60:170,00

25,28%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din,

650500

Invatamant postliceai

100106

Ahc sporuri

SF

2000,00

2.000,00

39iP0

1,95%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650500

Invatamant postliceai

100111

Fond aferent plătii cu ora

SF

359500,00

272.200,00

.49.224,00

13,69%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral dm

650500

Invatamant postliceai

100117

Indemnizații de hrana

SF

23.000,00

23,000,00

5.712,00

24,83%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650500

Invatamant- postliceai

100206

Vouchere4e vacanță

SF

. 7.000,

7.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

650500

Invațamant-postiiceal -

100307

Contribuția asigurători e pentru munca

SF

24.500,00

20.000,00

2390,00

■ io,57%

Cheltuiala

E-Activitati fineiitate integral din

65O5O0

Invatamant postliceai

200101

Funtitur: de birou

■ SF.

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Activități finanțate integral din

650500

Invatamant postliceai

200102

Materiale pentru curățenie

SF ■

2,000,00

2.000,00

OiOQ

0,00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din .

650500

Irivatămant postliceai

ajsft®

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

SF

5.000,00

. 5.000,00

o.oo

o,oo%

Cheltuiau

E-Activitati finanțate integral din

650500

Invatamant postliceai

200130

Ațte bunuri si servicii pentru Întreținere si

SF

12.000,00

12.000,00

.0,00

d,m

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral dm

650500

Invatamant postliceai

200401

Medicamente

SF

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala-

E-Activitati finanțate integral din

650500

Invatamant postliceai

200402

Materiale sanitare

SF

1.000,00

. 1.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Activiiati finanțate integral din

650500

Invatamant postliceai

:o053O

Alte obiecte de inventar

SF

17.500,00

17.500,00

0,00

• 0,00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral czn

650500

Invatamant postliceai

201100

Carii, publicații și materiale documentare

SF

■ 1.000,00

1.000,00

0,00

-0,00%

Cheltuială

E-Activitati finalitate integral dm

650500

jnvatematiț.postiiceal.

201300

Pregătire profesionala

ȘF

2.000,00

.2.000,00

0,00

0,0Q%

Cheltuiala

E-Activități finanțate integral din

650500

Invatamant postliceai

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

SF .

948.310,00

723.460,00

4.613,51

039%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din venituri jnnp'S

650500

Invatamant postliceai

594000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

SF

26.760,00

26560,00

753,00

2,81%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

651.103

Internate si cantine pentru elevi

200101

Furnituri de birou

SF

20.520,00

11.520,00

0,00

0;00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

651103

Internate âi cantine pentru elevi

200102

Materiale pentru curățenie

SF

60.000,00

25.500,00

5.669,10

9,45%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral dip

651103

Internate si cantine pentru elevi

200103

Încălzit, Iluminat și foita metrica

SF

20.000,00

8,000.00

8.000,00

40,00%

Cheltuiala

E-Activilati finanțate integrai din

651103

Internate si cantine pentru elevi ■

200104

Apa, canal si salubritate

SF

8.600,00

2.760,00

1.601,46

;  18,62%

Cheltuiala

E-Acm itati finanțate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200108

Posta, tetacomunicatu, radio, îv, internei

SF

6.500,00

2.500,00

655,95

10,09%

Cheltuiala

E-Actlvitat! finanțate integral din venituri fccprii

651103

Internare si canttee pentru efev:

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

SF

10.909.96

7,000,00

’ 0.0Q

0,00%

Cheltuiala

E-Activ:tati finanțate integrai din venituri pt-prii

65110=

internate si cantine pentru.e’evi

200130

Alte feeaari si servicii penau întreținere si funcționare

Sr

535.980,00

244.590,00

J’.S 53,05

10,66%

Cheltuiala

£-Activitati finanțate integral din.

651103

Internate si cantine pratra elevi

2302

Reparat;] curente

SF

Î.OWiOO

1.000,00

9,69

0,00%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integrai din

651103

internate.st cantine pentru elevi

200301

Hrana pentru oameni

SF

2.646,910,00

790.350,00

41’073,42

15,76%

Cheltuiala

E-Activițati finanțate integral din

6511C3

Internate si cantine pentru elevi

200402

Materiale sanitare

SF

7.620.00

6.629,00

n nr.

0,00%

Cheltuiala

E* Activități finanțate integral dm

651:63

Internate si cantine pentru elev;

2X501

Uniforme si echipament

SF

13090,09

1.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

E-Achvitati finanțare integrai din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200503

Legene si accesorii de pat

SF

22.599,90

14.500,00

6.8425G

30,41%

Cheltuiala

E-Activitati finanțate integral din

651103

Internate si cantine pentru elevi

200530

Aîte obiecte de inventar

SF

272,980,90

• 19".35C,00

1.920,50

0,70%

Cheltuiala

E-Adtivîtati finanțate integral din

65 îl 03

Internate si cantine pentra elevi

2G06C1

Deplasan interne, detașări, transferări

SF

5.900,00

2.000,00

0.0C

0,00%

Cheltuiala

E-Activătati finanțate integral din

651103

internate si cantine pentru elevi

2GH

Carii, publicații k materiale dccumcutare

SF

",0'Xoo

1.000,00

6.00

0,00%

Cheltuiala

E-Activitaii finanțate integral din

651103.

Internate si cantine psr.tr>; elevi

2013

Pregătire profesionala

SF

14.000,00

7.000,00

0,00

0t00%

Cheltuiala

E-Activîțati finanțate integral din

651103

Internate s: cantine pentru eieu

2014 ■

Protecția muncii

SF

3.809,00

2.606,00

0,90

0,90%

Cheltuiala

E-Activități finanțate integral din

65iica

internate si caatinc pentru elev:

20393G

Atic chelrateh , - F..nur ii jerncU

SF

2C-.090.00

20.000,90

9,06

0,00%

Chel rai ala

E-AcBvKati fișau late integral dm

"whwytuTii__

651103

biifcnue* u CMHirx ptettv g|tf«»

716103

MoWinr if iiahui râraiia » im »chw

Șl

3.800,01'

3.809,00

3’25,1'’

98.03 .

Chdtaiil»

E-Aclivitlti finaalate integral din

<=■1103

lairrnsu u twlnim pomi dni

Tiu H

lAritKrivr riit

SD

UIMO 90

25.000,00

0.09

0,00%

Cheltuiala

F-integral venituri prepril

660601

Spitale generale

100101

Salarii de baza

SF

>5 <M_WO,£H1

65.305.480,00

63,029.954,®

23.75%

Cheltuiala

F-integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100105

Speram pentru condiții de munca

SF

sî <'»’,6Q!i,rai

16.896.509.00

15.878213,00

23,53%

Cheltuiala

F-Iategra’ veaitbri proprii

660601

Spitale generate

100196

Alte sporuri

SF

26,878.500,03

6.993.750.00

6.845.263,00

25,47%

Cheltuiala

F-Integral venituri propri

660601

Spitale generale

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

SF

9.933.000,00

. 2.469.000,60

2.097.550,00

21,12%

Cheltuiala

F-Integral venituri prcprti

660601

Spitale generate

10011i

Fond aferent plătii eu ora

SF

19.865.000.00

2.714.000.00

2,479.993,00

22,82%

Cheltuiala

F-lntegral venituri proprii

660601

Spirale generale

109113

Drepturi, de delegare

SF

' 153.000,90

39.009,09

3.978, C-G

.2,65%

Cheltuiala

F-tetegral venituri proprii

66G6CI

Spitale generale

19011;

Indetnnizafiî de hrana

SF

13.894.700,00

3.502.900,00

3.246:438,00

23,36%

Cheltuiala

F-integral veniran proprii

66060!

Spitale generate

100139

Alte drepturi salariate jn bani

SF

7.879,910,00

2.699.459,00

2.065.988,00

26,22%

Cheltuiala

F-integral venituri proprii

660601

Spitale generale

100296

Vcwchere de vacanță

SF

5.323.9*30.00

2^00.000,00

0,00

0,00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

109301

Contribuții de asiguran sociale de stat

SF

494.960,00

124.090,00

120.296,60

24,35%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

10030"

Contribuția asigurători e pentru munca

SF

9.185.549,00

2.29" 7QO.OO

2.112.975,00

■22.99%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

109308

Contribuții plătise de angajator ic numele angajatului

SF

418.600,00

142.150,00

94,999,90

22,69%

; Cheltuiala

f-lntegral venituri proprii

66060î

Spitale generate

200101

Furnituri de birou

SF

*58:930,00

345.990.00

125.796,98

16.58%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

666601

Spitale generale

200102

Materiale pentru curățenie

SF

2.448.900,06

812.0*0,00

256.631,63

10,48%

Cheltuiala

F-Integra' venituri proprii

660601

Spitale generale

200103

încălzit, Iluminat si forța metrica

SF

"-605.60C.00

3.925.209,06

21288.122/6

30.07%

Cheltuiala

F-integrai veniîun proprii

660601

Spitale generale

290104

Apa, canal si salubritate

SF

2233.800.00

1.068.250,09

484.996,99

21,715.

Cheltuiala

F-lntegral venituri proprii

66060!

Spitale generale

200105

Carburanți si lubrifiant:

SF

340.723,00

141.460,00

40.336,15

1 !.84%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitate generate.

200156

Piese de schimb

SF

5'0.670.00

256.005.00

■ 130.011,89

22’84»

Cheltuiala

F-ihtegrai venituri proprii

660601

Spitale generale

200107

Transpun

SF

193.900,00

99.000,00

".381,69

3,81%

Cheltuiala

F-Integral venituri prcpni

660601

Spitale generale

209108

Pesta, telecomunicații, radio, tv, .internei

SF

542,149,00

25’ ,710.00

'.98,60",491

18,19%

Cheta iaOi

F-integral venituri proprii

660601

Spitale generate

200199

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

SF

12.599.390,00

3.764.880,QC

1.478.591,69

11,74%

Cheltuiala

F-L’itcgral venituri proprii

600601

Spitale generate

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere sî funcționara

SF

9.884.016,06

4356.250,00

1.953.879,-1

19"7%

Cheltuiala

F-lntegrai verișori prtcri:

669631

Spitale generale

200260-

Reparații curente

SF

1.328 020.00

975.29.3.99

253375,42

. 19X9%

Cheltuiala

F-Integraî venituri proprii

660601

Spitale generale

20039!

Hrana pentru oameni

SF

6.273.009,00

2.015.000,00

1.469,374,27

23',42%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660691

Spitale generale

20MO1

Medicamente

SF

.44,895.810,00

2S.*03 040,00

:3.?i2.S6-.’,6

■30,61%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

66060!

Spitale generale

20046-2

Materiale sanitare

SF

-44.5 i 4.030,00

20.195-180,00

19.699.407,28

44.25%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

66060!

Spitale generale

206403

Reactivi

SF

!2.449.1K.0O

2.929.550,00

1.224.613.91

9.84-1

Cheltuiala

F-integral venituri proprii

660601

Spitate generale

200454

Dezinfectant!

SF

S 095,820, OS

1 ■411190.00

164 599,61

2.03%

Cheltuiala

F-Integral venituri prcp-rii

6606QI

Spitale generale

200591

Unifcnne si echipament

SF

IjS.OOOX’G

36.900,00

0,00

O,Cp%

Cheltuiala

F-integral venituri proprii

669601

Spitale generale                                120*3503

Lenjerie sî accesorii de pat

SF

li ".000,00

3".000.00

0,00%

Page 17 of 19

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200530

Alte obiecte de inventar

SF

1399.440,00

"05.540,00

163.556,23

11,69%|

Cheltuiala.

F-Integrai venituri proprii

660601

Spitale generale

200601

Deplasări interne, detașării transferări

SF

179,700,00

47.120,00

5.008,1.3

2,79%

Cheltuiala

F4ntegral venituri proprii

660601

Spitale generale

200602

Deplasări în străinătate

SF

140.940,00

47.500,00

0,00

. 0,00%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

200900

Materiale de laborator ■

ȘF

333.080.00

99.760.00

29.570,93

8,88%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

201100 ■

Cârti, publicatiisirrtateriak documentare

SF

■ 6.000,00

3.750,00

0,00

0,00%

Chelraiala

F-Intb^al venituri proprii

660601

Spitale generale-

201200

Consultanta si axpertiza

SF

317.000,00

119.000,00

39.176,00

12,35%

Cheltuiala

F-Intcgrai venituri proprii

660001

Spitale generale

201300

Pregătire profesionala

SF

355.000,00

118.000,00

3.866,21

1,09%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generate.

201400

Proiecția munco

SF

2.018.900,00

. 706.200,00

53.074,42

■ 2^3%

Cheltuiala

F-Integral venituri propni

660601

Spitale generale

202500

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit di pozițiilor «Hyale

SF

.• 40.000,09

20.000,00

6.187,00

15,47%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii.

660601

Spitalcgenerale

203003

Prime de asigurare uon-viata

SF

203,010,00

109.140,00

77.445,81

3«j5%

'Cheltuiala

F-dntcgrnJ venituri proprii

66060!

Spitale generale

203004

Chirii

SF

293,540,00

100.900,00

45.738,84,

15,58%

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

203030

Alte.4S#fClfij4fli eftOMIțuri’-ii veMdl

SF

720.000,00

245.000,00

4,88%

C&stauala

' -lateral veutturi propn:

666601

SpUkRMHk

58ȘK!

Fmwirarei ■ihrupuii

5U

J.ll|46C£0

3272.1411,611

s,ag%

Chei^ala

T tqfcqfn venituri proprii

MOMI

Sniiiik generale

rtoi-j

Fnmeatn      »w». n^.,: -A

SD

• i; wi iMjJț

1 I.B26 300.00

ib.4-lj.15

O.WS

CheWnla

F-Integrai venituri proprii

«41601

Sr-1%1 generale

360101

Fin.in.lmti

5D

®U.U 10.011

41J30.1»

17.921,64

22,1“'

Ch£t&tala

FJn«t vecrfwi proprii

<>60601

Spiudr generate

56’llL‘?

w

419JKK-.00

: 59,6.10.00

o’.’U 19

IM»

Cheltuiala

F-Integral venfaîri proprii

660601

Spitale generata

Burse

SF

60.000,00

15.000,00

7.539,00

12,57%

Cheltuiala

F-Intpgral venituri proprii

660601

Spitale generale

594000

Sume afere«e persoanelor cu handicap urincadraie

SF

3,238,630,00

810.050,00

773383,00

23,88%

< Serisuils

r-bșlțfcw '-asac* WSJfci

Sindlk reunii

'10191

Cnnrtniliul

5D

141 4U0.IXI

j6,4K.i.m

0,M

OjW'i

ChaOuiala

f-tiIMflBl jururi PTOinl

66000f

'Spiliji pmariW

Time

Mjiuuta. «eipawiettti Bl niiflDK-r dra«|Krs

I15C4.9K-.

Jl-n.l.yinj.lll)

4,1»

■«,«%

ClrfltiJiâlb

f -Oimni '■ inauri |*aptil

Spitale șsniTilj

'1UI0J

M-idulirT jqjariiiiri’Srijhii > du i.in* -ivpon.lt

hD

IS.IW.W

n |i»,șo

<1,00

<MW%

< IrtllUi».»

F InrrtnJ

Mufti

7IGIW

Âlll KtMAw

5D

6. w.oo

i®t»a.w

16.403,07

r~farlfye(*!»

*-Integra* vetamt proprii

(!6W0l

girafa psurniv

Fapțimhi opUite iferecle «Jivuinf li«<

i eso 000,00

-H, iWl/q

117.457,61

Cheltuiala

F-Integral venituri proprii

660601

Spitale generale

8030

Ahe împrumuturi

SF

2.000:000,00

2.000.000,00

0,00%

Cheltuiala

F-lntegral venituri proprii

660601

Spitale generale

85*101

plan efectuate in anii precedau: si recuperate in arat curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

SF

-362.880.00

-362.88C.00

-894,718,91

' 246,56%

CheUuiafa

F-Integrai vcnrtSn proprii

666601

i&Uii

•'lari efectuate ra am. precedam ai recuperare m anul nirunț.te secțiunea de dezvoltare s bugetafcn local

5-['

-» 4«,W

-35.4BW

-v-iomn

99,69%

Cheltuiala

<3-Venituri proprii si subvenții

670303

Muzee

Salarii dc baza

l—ȘF

3.666.610,00

500.000,00

441353 Hj)

26,48%

Cheltuiala

G-Venitari proprii si subvenții

>70303

Muzee

Alte sporuri

SF

66.900.00

20.000.00

12341,00

18,75%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subvenții

670303

Muzee

1-S1Î5

Drepturi de delegare

SF

/ 5.000,00

2.000,00

20,0®

0,40%

Cheltuiala

<j-Venituri proprii fii subvenții

670303

Muzee

imn

Indemnizații de hrana

SF

Î52.680:00

40.000,00

35.225.K

23,07%

Cheltuiala

<j-V căituri proprii si subvenții

670303

Muzee

105138

Alte drepturi salariata in bani

SF

399.010.00

10&80W

49.845,09

12,49%

Cheltuiala

G-Venituri proprii ai subvenții

670303

Muzee

100296

Vouchere de vacantă

SF

58.00C.C0

58.000.05

' 0,90

0i<)0%

Cheltuiala

G-Vcnrtuii proprii si subvenții

670303

Muzee

1CHCT

CoEîriburia asigniutone pentru numea.

SF

5X720.G0

15.000.00

12.084,1X1

22,92%

Cheltuiala

G-Venituri proprii ai subvenții

670303

Muzee

200102

Materiale pentru curareitie

SF

12,000.00

4.009 JG

Z4ih55

20,10%

Cheltuiala

G-Vemturi proprii si subvefltii

670303

Muzee

tacalav Iluminat si ierta motzica

SF

WOOO©

450.300.0*5

329:619,69

. 43,95%

Cheltuiala

G-Vcnituri.proprii si subvenții ;

670303

Muzee                       *

Apâ; canal« salubritate

SF

90 009.1)0

. 25.000.00

23.32",88

26,48%

Cheltuiala

G-Venituri proprii ii subvenții

670303

MuzeC

290t>38

Posta. triecomîitHcarii, radso. b, imemet

SF

35.000,09

4.000,N

265,3!

1,77%

Cheltuiala

□-Venituri proprii și subvenții

670303

Muzee

2051^9.

Materiale si prestări de servicii cu caracter fitectional

SF

2.000,00

2.090.06

0.0C

o,oo%

Cheltuiala

G-Vcnituri proprii sisubveotu

670303

Muzee

2001»

Alte bunuri si servtari pectrj. înrctinere ss funcționare

SF

'2.700.000,iw

90&ÎWK)

■ 2"C.63- 52

10,02%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subvenții

670303

Muzee

20£’5Cl

Uniforme si echipament.

SF

24.000,00

24.000,00

OjȘ

0,00%

Cheltuiala

G-Venjturi proprii si subvenții

670303

MgZee

200539

Alte obiecte de inventa

SF

ira.CCț.OQ

]0G.O0C'/5O

7,25%

Cheltuiala

G-Venituri proprii si subvenții

670303-

Muzee

I’OSOI

Deplasări interne, detasari. transferau

SF

■0.009,00

3.W0t9C

1284,07

12,84%

ANEXA âft-- Sltaaîia Diatiîcr restanta «I arierate lor la data de .....cod 51

Do» umiroatndtoatorilor

Cod indicator

Plăti restante

Plalî restante aferente programelor naționale

Plat; restante aferenta fondurilor așterne noramBuresbi'e postadorare

Plăți restante aferente tondurMor externe neratobureabilo preadarare iMirsndîi

total

din caro'

■rente

total

din care;

*rwrqt>

total

din cere;

ariartfe .

total

d‘n care;

coti

cota

ca»3

coU

toS

e©3

ooi7

soia

s$d la fin»» fejmt precad^tfa

01

55S <51

0

5» 451

0

a

0

0

<?

«Ud la linele :+■ oadet

02

__a

<3><4»|

â

0

6

“c1

0

diiWwiOfe arierata ta» raportare "'"iiroH i-rt!2,'rd<__    ________

03

ă

<

0

0

0

0

0

_____c

?K

iX^oChn

MUNICIPIUL ORADEA


ANMCS


un-Ltte- a'fatțl *rt*

PftOCES Ob ACREOrTAME


SPITALUL CLINIC MUNICIPAL “DR. GAVR1L CURTEANU" ORADEA

Cod poștal 410469 ORADEA. Str. Cornelia Coposu 12

Tel: 0359 - 803800; Fax: 0259 ■ 442687;

Email'. sipilalcopiionulea(agniatl cani

Operator de date cu caracter personal nr, 23943

Nr:           din

CĂTRE,

PRIMĂRIA MmClPIUUJI ORADEA

Nota justificativa

Prin prezenta vă informăm că la data de 31.03.2020 avem înregistrate plăți restante în suma de 6.967.687 iei, reprezentând datorii la furnizori de bunuri șî servicii, din care:

 • -  plăti restante aferente Programelor Naționale de Sanatate in suina de 2.020.6 i7 lei se datoreaza ificasarii cu întârziere, de la CJAS Bihor, a fondurilor alocate cu aceasta destinație

 • *  suma de 4.947.070 lei reprezintă datorii către furnizorii de bunuri și servicii pentru activitatea curenta a mstiutiei.

Acesta situație se datorează:

 • - subfiinantarii sistemului sanitar, respectiv a faptului ca in anul 2019 tarifele contractate cu CAS nu au fost actualizate, serviciile fiind decontate la nivelul anului 2015, perioada in care preturile au avut o evoluție ascendenta.

 • * totodată instituția are de încasat, de la CNAS, sume aferente serviciilor realizate peste valoarea de contract si nedecontate (6.799,422 lei)

 • - pentru perioada ianuarîe-aprilie 2019, respectiv 01 ianuarieJ5 martie 2020, nu s-au decontat infuentcle privind creșterile salariate (580.932 lei)

 • - concedii medicale, pentru perioada decembrie 2019-martie 2020. ncineasate de la CAS Bihor (755.876 lei)

Cu respect,

Director financiar- contabil, Ec. Dance Nicoîae Sebastian


Ec. Silaghitatria , ...... ’

. » Str. Cc*ncnw 5'

ANMCS


MUNICIPIUL ORADEA


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN OE URGENTA ORADEA


Cjwratar sate n> caracter pwKwwS.nr: 8484

Orenea str. Reif.itfe măr COS *lftCal 42W.W8

Tel OZMk^^/FiețjtețMtTfflB

_

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Anexa 30 „Plăți restante” la data de 31 martie 2020

Unitatea noastră a înregistrat la dara de 31.03.2020 plăți restante în sumă totală de 420.429 lei, după ctiin urmează:

1. Plăți restante față de furnizorii de bunuri și servicii în sumă de 420.429 lei:

<30zile

> 30 zik*

> 90 zile

> 110 rite

> 365 zile

Ț0TAL

MEDICAMENTE

62.624

0

0

0

0

62624

MAE SÂNI TARE

357.Ș05

0

d

0

0

357.805

HRANĂ

0

0

0

0

0

0

urii.nĂii

0

0

0

0

0

0

AL IE BUN. Și SERV

0

0

0

0

0

0

TOTAL

420.429

(1

0

0

0

420429

Plăți restante către furnizorii de bunuri și servicii se înregistrează în cadrul programelor de sănătate în baza contractului încheiat cu C.A.S Bihor, și anume suma de 420.429 lei. reprezentând contravaloarea medicamentelor și materialelor sanitare specifice programelor naționale de sănătate pentru luna ianuarie 2020 și neîncasate pană la sfârșitul lunii manie 2020.

Manager,                           U»t?ctor linâM^țîjcttntabil

Dr. Carp (ibdorghe

EC

Șei serv.fin cunurbi l iiai^ Ec .C i iKli n. Pptrmi I ia

înloeniil

Ec.Do^l^Alina