Hotărârea nr. 284/2020

hotărâre privind aprobarea aderării comunei Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

România Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării comunei Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr 242261/21.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 242263/21.04.2020, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Delegare Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea aderării comunei Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio,

Luând în considerare prevederile:

art. 1, art 2, art. 6, art. 8, art.10, art. 28 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

art. 1, art. 17 și art. 18 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public în unitățile administrativ-teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art.2. Se aprobă actualizarea actelor constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio ca urmare a aderării noului membru, conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă acordarea mandatului reprezentantului municipiului Oradea pentru a vota “DA" în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, cu privire la solicitările prevăzute la articolele 1-2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Bihor

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •  Comuna Hidișelul de Sus

 • •   A.D.I. Transregio

 • •   Societatea Oradea Transport Local SA prin grija ADI Transregio

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  Chiană Laurențiu Alin


  Oradea, 27 aprilie 2020

  Nr. 284

  Hotărârea a fast adoptată cu 22 de voturi „pentru*, 5 voturi „abținere"  CONTRASEMNEAZĂFORMA ACTUALĂ

Anexa 1

ACTU L CONSTITUTIV

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local TRANSREGIO

 • 1. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Județul Bihor, cod 410100, reprezentat de domnul primar Iile Bolojan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 75 din 09.02.2012;

FORMA PROPUSĂ

Anexa 1

ACTUL CONSTITUTIV

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru

serviciul de transport public local

TRANSREGIO

I.

 • 1. Municipiul Oradea, prin Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Piața Unirii nr. 1, Județul Bihor, cod 410100, reprezentat de domnul primar llie Bolojan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 75 din 09.02.2012;

 • 2.    Comuna Borș, prin Consiliul Local al Comunei Borș, cu sediul în Comuna Borș nr. 200, Județul Bihor, cod 417075, reprezentat de domnul primar Geza Batori, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Borș nr. 12 din 02.02.2012;

 • 3.    Comuna Sânmartin, prin Consiliul Local Sânmartin, cu sediul în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix nr. 105, reprezentat de domnul primar Cristian Laza, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânmartin nr, 569 din 30,10.2019.

 • 4.    Comuna Ineu, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în Ineu, str. Principală, nr. 7, reprezentat de domnul primar Dumitru Togor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr. 95 din 31.10.2019;

 • 5.    Comuna Paleu, prin Consiliul Local Paleu, cu sediul în Paleu, str. Principală, nr. 18, reprezentat de domnul primar Alexandru Szebeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Paleu nr. 97 din 31.10.2019.

 • 6.    Comuna Cetariu, prin Consiliul Local Cetariu, cu sediul în Cetariu , nr. 48, reprezentat de domnul primar

 • 2.     Comuna Borș, prin Consiliul Local al Comunei Borș, cu sediul în Comuna Borș nr. 200, Județul Bihor, cod 417075, reprezentat de domnul primar Geza Batori, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Borș nr. 12 din 02,02.2012;

 • 3.    Comuna Sânmartin, prin Consiliul Local Sânmartin, cu sediul în comuna Sânmartin, Bulevardul Felix nr. 105, reprezentat de domnul primar Cristian Laza, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sânmartin nr. 569 din 30.10.2019.

 • 4.     Comuna Ineu, prin Consiliul Local Ineu, cu sediul în Ineu, str. Principală, nr. 7, reprezentat de domnul primar Dumitru Togor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Ineu nr. 95 din 31.10.2019;

 • 5.     Comuna Paleu, prin Consiliul Local Paleu, cu sediul în Paleu, str. Principală, nr. 18. reprezentat de domnul primar Alexandru Szebeni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Paleu nr. 97 din 31.10.2019.

 • 6.     Comuna Cetariu, prin Consiliul Local Cetariu, cu sediul în Cetariu , nr. 48, reprezentat de domnul primar

  Alexandru Bonisz, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cetariu nr. 44/02.10.2019.

  denumiți colectiv asociați și individual asociatul, s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru Serviciul de transport public local TRANSREGIO (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale

  Alexandru Bonisz, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Cetariu nr. 44/02.10.2019.

  7. Comuna Hidișelul de Sus, prin Consiliul Local Hidișelul de Sus, cu sediul în Hidișelul de Sus, str. Principală nr.328, reprezentat de domnul primar Petroi Adrian, împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Hidișelul de Sus nr._____!________

  denumiți colectiv asociați și individual asociatul, s-au asociat și au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru Serviciul de transport public local TRANSREGIO (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările

  Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr, 92/2007 privind serviciile de transport public local, OUG nr. 51/2019 privind Codul administrativ precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

  ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, OUG nr. 51/2019 privind Codul administrativ precum și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

  Vili. Organele actuale de conducere,

  VIII. Organele actuale de conducere, administrare și control

  administrare și control

  A. Conducerea Asociației

  A. Conducerea Asociației r

  (1) Adunarea Generală este formată din următorii

  (1) Adunarea Generală este formată din următorii

  membri:

  membri:

  • -  Ilie Bolojan în calitate de președinte;

  • -  Geza Batori în calitate de

  Ilie Bolojan în calitate de președinte;

  Geza Batori în calitate de vicepreședinte;

vicepreședinte:

 • -  Cristian Laza în calitate de membru;

 • -  Dumitru Togor în calitate de membru;

 • -  Alexandru  Szebeni  în  calitate  de

membru.

 • -  Alexandru  Bonlsz  în  calitate  de

membru.

 • (2)   Adunarea generală este organul de conducere al asociației, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. Reprezentanții unităților administrative asociate sunt primarii. în cazul în care consiliul județean dobândește calitatea de membru, calitatea de reprezentant în adunarea generală o va avea președintele consiliului județean.

 • (3)   Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt

Cristian Laza în calitate de membru;

Dumitru Togorîn calitate de membru;

Alexandru Szebeni în calitate de membru.

Alexandru Boniszîn calitate de membru.

Petrei Adrian în calitate de membru.

 • (2)   Adunarea generală este organul de conducere al asociației, format din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. Reprezentanții unităților administrative asociate sunt primarii. în căzu! în care consiliul județean dobândește calitatea de membru, calitatea de reprezentant în adunarea generală o va avea președintele consiliului județean.

 • (3)   Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența

  asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ.

  (4) Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației de dezvoltare intercomunitară.

  prevederilor legii contenciosului administrativ.

  • (4)   Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației de dezvoltare intercomunitară.

  • (5)    Organizarea, funcționarea, competențele adunării

  (5) Organizarea, funcționarea, competențele adunării generale respectiv durata mandatelor membrilor adunării generale sunt stabilite prin Statut.

  generale respectiv durata mandatelor membrilor adunării generale sunt stabilite prin Statut.

  B. Administrarea Asociației

  B. Administrarea Asociației

  (1) Consiliul Director este format din următorii membri:

  (1) Consiliul Director este format din următorii membri: llie Bolojan în calitate de președinte;

  • -   IIie Bolojan în calitate de președinte;

  • -  Geza Batori în calitate de

  Geza Batori în calitate de vicepreședinte:

  Cristian Laza în calitate de membru;

vicepreședinte;

 • -  Cristian Laza în calitate de membru;

 • -  Dumitru Togor în calitate de membru;

 • -  Alexandru Szebeni în calitate de membru.

 • -  Alexandru Bonisz în calitate de membru.

Dumitru Togor în calitate de membru;

Alexandru Szebeni în calitate de membru.

Alexandru Bonisz în calitate de membru.

Petroi Adrian în calitate de membru.

 • (2)    Consiliul director este organul executiv de conducere al asociației și este format din președintele asociației și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărui total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.

 • (3)    Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale înființarea unui aparat tehnic, finanțat din resursele asociației.

 • (2)    Consiliul director este organul executiv de conducere al asociației și este format din președintele asociației și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.

 • (3)    Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale înființarea unui aparat tehnic, finanțat din resursele asociației.

 • (4) Organizarea, funcționarea , competențele consiliului director respectiv durata mandatelor membrilor sunt stabilite prin Statut.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 10 (zece) exemplare originale.

ASOCIATI:

r

 • (4) Organizarea, funcționarea , competențele consiliului director respectiv durata mandatelor membrilor sunt stabilite prin Statut.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 10 (zece) exemplare originale.

ASOCIAȚI:

 • 1. Municipiul Oradea_____________________

Primar llie Bolojan

 • 2. Comuna Borș

Primar Geza Batori

 • 3. Comuna Sânmartin__________________

Primar Cristian Laza

 • 4. Comuna Paleu_______________________

Primar Szebeni Alexandru

 • 5. Comuna Ineu________________________

Primar Dumitru Togor

 • 6. Comuna Cetariu______________________

Primar Alexandru Bonisz

 • 1.    Municipiul Oradea ___

Primar llie Bolojan

 • 2.    Comuna Borș _____________________

Primar Geza Batori

 • 3.    Comuna Sânmartin___

Primar Cristian Laza

 • 4.    Comuna Paleu________________________

Primar Szebeni Alexandru

 • 5.    Comuna Ineu___

Primar Dumitru Togor

 • 6.    Comuna Cetariu________________________

Primar Alexandru Bonisz

 • 7.    Comuna Hidișelul de Sus_____

Primar Petroi Adra