Hotărârea nr. 283/2020

hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea având ca obiect preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea având ca obiect preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 241819 din data de 16.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 241822 din data de 16.04.2020 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea încheierea unui act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea având ca obiect preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public, urmând a se încheia un act adițional în acest sens.

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului public de iluminat public și modernizarea acestuia semnat între Municipiul Oradea și societatea Luxten Lighting Company SA

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în bazaart. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) și art. 139 alin.(1), din O.ll.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public, începând cu data semnării noului contract de furnizare a energiei electrice, prin încheierea unui act adițional la Contractul nr. 109967/28.06.2001 privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia încheiat cu societatea Luxten Lighting Company SA conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Societatea Luxten Lighting Company SA și Municipiul Oradea.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

 • •   Societatea Luxten Lighting Company SA;

 • •   Direcția Tehnică;

 • •   Direcția Economică;

 • •   Direcția Monitorizare Cheltuieli Administrative

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 283

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru’Act adițional nr. 18 la contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001

Părțile contractante:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Piața Unirii, nr.1, telefon 0259 437 000, fax: 0259 437 544, email: primarie@oradea.ro, cos fiscal 4230487, reprezentată prin domnul Boiojan llie, având funcția de Primar, DI.Eduard Florea avand funcția de Director Executiv-Directia Economica si Dna Eugenia Borbei- Director Executiv-Directia Juridica, în calitate de concedent

Și

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., cu sediul în București, str. Parângului, nr. 76, persoana juridică înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9082/2009,cui RO 6734030, CUI R06734030, cont virament nr. R090TREZ7005069XXX004365 deschis la Trezoreria SMB București, reprezentată prin dl. Silvian Serbanescu avand funcția de Director General, în calitate de concesionar,

Avand in vedere:

 • >  art. 26 alin 1 si 2 din contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001

Convin de comun acord următoarele:

 • (1) . Concedentul preia prestațiile aferente art.5.3 Gestionarea energiei electrice aferente iluminatului public

incepand cu data de                , ora 00:00.

Pe cale de consecința se elimina din contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001 următoarele:

 • >  Art. 1, alineat 2, litc)

 • > Art.5.3

 • >  Art. 25 alin 2

 • (2) Orice alta prevedere /referire la energia electrica din cuprinsul contractului privind concesionarea serviciului de iluminat public si modernizarea acestuia in municipiul Oradea nr.109967/28.06.2001, precum si din actele adiționale si anexele acestuia, contrara prezentului act adițional, este lovita de nulitate incepand cu data intrării in vigoare a prezentului act adițional, respectiv 14.04.2020.

 • (3) Concesionarul va contabiliza si va plăti facturile datorate Furnizorului de Energie Electrica pentru consumul

realizat pana la data de            , ora 00:00 aferent iluminatului public din Municipiul Oradea.

Concedentul va plăti către concesionar toate facturile aferente consumului de energie realizat pana la data de , ora 00:00 aferent iluminatului public din Municipiul Oradea.

 • (4) Celelalte clauze contractuale raman nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat azi................

fiecare parte.

Concedent

MUNICIPIUL ORADEA

Primar

llie Gavril Bolojan

, în 2 (doua) exemplare originale, câte unul pentru

Concesionar

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A

Director General

Silvian Serbanescu

Director Direcția Economica

Director Economic Angela Vlad


Eduard Florea

Director Executiv Direcția Tehnica

Mircea Ghitea

Director Executiv Direcția Juridica Eugenia Borbei