Hotărârea nr. 282/2020

hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

România Județul Bihor Municipiul Oradea Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor

Având în vedere:

 • •     Referatul de aprobare nr. 236959/09.04.2020 al Primarului municipiului Oradea privind motivarea și prezentarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor.

 • •     Raportul de specialitate nr. 236963/09.04.2020 al Direcției Economice—Serviciul Evidență Active. Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrai Primăriei municipiului Oradea;

 • •    Extrase de Cărțile funciare nr. 188911,187655,198937,198938, 163124, 200027, 184326, 205740, 205743,199973,199979, 200757, 200759,199330,199287,181008,195150,163910,163914,188794, 205646, 205625, 205657, 185395, 205647, 205659, 200834, 190082, 184549 din care rezultă intabularea dreptului de proprietate pentru bunurile cuprinse în proiect.

 • •   HCL nr. 371/2007 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 14750 și 14751 și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 9805 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14750 și 14751 cu destinația "drum public", situat în Oradea - zona str. Bumbacului

 • •   HCL nr. 552/2007 privind acceptarea donației d-lui                         soția                          a S.C.

LITAL DEVELOPMENT S.R.L., reprezentând suprafața totală de 12.064 mp teren identificat cu nr. cadastrale 14021,14019,14017,14015,14214,14771, 14821,14816, 14818,14823, 14757, 14759,14710, 14775,14781, 14761, 14722, 14773, 14779, 14777, 14726, 14764, 14768, 14766, 14717, 14733 și 15160 Oradea, situat în Oradea zona str. Bumbacului, cu destinația de “drum public”

 • •   HCL nr. 26/2010 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 156 mp., reprezentând terenul afectat de Sonda de apa geotermală nr. 4081 Oradea proprietatea S.C. TRANSGEX S.A. situată în Oradea Aleea Peneș Curcanu și concesionarea suprafeței de 156 mp. teren identificat conform Planului de amplasament, în favoarea S.C. TRANSGEX S.A.

 • •   HCL nr. 370/2012 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea cu suprafața de 633 mp teren public reprezentând strada Mimozei (sector II- str. Al. Vaida-Voievod, str. Leonard Mociulski) - proprietate publică a Municipiului Oradea

 • •   HCL nr. 272/2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezlipire a suprafețelor de 4.587 mp și 8.917 mp din terenul, identificat cu nr. cadastral 2378 - Oradea, înscris în CF nr. 150228 - Oradea și stabilirea destinației de "Parc public” - etapa 3, pentru terenul proprietatea municipiului Oradea situat în zona Lotus Center

 • •   HCL nr. 338/2014 pentru declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri și construcții care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai"

 • •   HCL nr. 652/2014 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând terenul și clădirea Grădiniței nr. 28, respectiv a Creșei nr. 4, situate în mun. Oradea, Aleea Onisifor Ghibu nr. 16

HCL nr. 359/2015 pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl.                            și

soția sa, d-na.                       pentru suprafața de 47 mp, teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF

190082 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Depozitului, cu destinația "drum public'

HCL nr, 109/2016 pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, a suprafeței totale de 103.064 mp reprezentând teren afectat de lucrările de utilitate publică privind realizarea investiției .Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului" și „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului’

HCL nr, 180/2016 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.564 mp, reprezentând teren, proprietatea publică a municipiului Oradea, situat în Municipiul Oradea, în zona str. Meiului

HCL nr. 834/2016 pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, pentru suprafața de 1.490 mp, cu societatea Construcții Bihor S.A., respectiv aprobarea documentației cadastrale pentru suprafețele de 1.352 mp și 138 mp, reprezentând terenuri oferite la schimb de Municipiul Oradea, situate pe str. Ciheiului

HCL nr. 557/2017 pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 12.109 mp, respectiv 13.512 mp reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, Aleea Forajului și Aleea Zidarilor

HCL nr. 558/2017 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobiluluiavând nr. cadastral 163162 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Depozitului, respectiv pentru aprobarea diminuării unei suprafețe concesionate către societatea Transgex SA, de la 1.675 mp la 718 mp, în baza contractului de concesiune nr. 1268 din 2010

HCL nr. 914/2017 pentru aprobarea a 3 Planuri de amplasament și delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situat în mun. Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport a energiei termice

HCL nr. 1027/2017 pentru aprobarea a 2 Planuri de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, situate în zona cartierului Nufărul, afectate de lucrările de reabilitare ale sistemului de transport a energiei termice

HCL nr. 1028/2017 privind modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 914 din 26.10.2017 privind aprobarea a 3 Planuri de amplasament și delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situat în mun. Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport a energiei termice

HCL nr. 111/2018 pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeței de 52.348 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral și înscris în CF 182031 - Oradea, aferent Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului

HCL nr. 11/2019 pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local "Creșterea mobilității urbane din zona Nufărul - Cantemir" din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 2.312 mp, și a unei construcții, proprietăți private, precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea punerii la dispoziție a amplasamentului afectat de coridorul acestei lucrări

 • •     Fișele mijloacelor fixe

 • •     Declarația pe propria răspundere a secretarului general al unității administrativ-teritoriale potrivit căreia bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii

 • •     Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

 • •     Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, cu modificările și completările ulterioare

 • •     Prevederile art. 286 - 288, art. 289 alin. (5), alin. (6) și art. 290 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

Luând în considerare proiectul de hotărâre și avizul consultativ Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin.(2) litc), alin. (6) lit.a) și b), art. 139 alin. (3) lit.g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea, însușit prin H.C.L. nr. 237/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, actualizată și modificată și atestat în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea „Bunuri imobile’, se completează după cum urmează:

- după poziția nr.7340 se introduc douăzecișinouă poziții, pozițiile nr.7341-7369, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. II Se abrogă poziția cu nr. 7142 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor.

Art.lll. Primarul municipiului Oradea, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. IV. Secretarul general al municipiului Oradea va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

ArtV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Se publică în M.O. si pe pagina www.oradea.ro


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR IonelOradea, 27 aprilie 2020

Nr. 282

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru’


ANEXĂ

Comisia specială

pentru completarea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea


Secretar general: Vila Ionel- membru al comisiei speciale Director executiv Direcția Economică: Florea Eduard - me^t Arhitectul-șef: Radu Fortiș - membru al comisiei speciale Șef serviciu Evidență Active,Delegări de Gestiune și Datori Director Executiv Direcția Juridică : Eugenia Borbei -memb Șef Serviciu Administrație Publică Locală: Dana Bungău -m

u al comisiei special
Completări la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Secțiunea 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar mii lei

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7341

Teren Aleea Onîsifor Ghibu aferent imobilului Grădinița nr. 28, Creșa nr. 4-Scufița Roșie, nr. 16, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Aleea Onisifor Ghibu, nr.16, teren cu suprafața de 7595 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 188911, vecinătăți Nord - domeniu privat, str. Penes Curcanul, Sud - domeniu privat, Est - Aleea Onisifor Ghibu, Vest - domeniu privat

2014

2,495.16

Domeniul public al municipiului Oradea. Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 652 din 28.08.2014, Legea nr. 1/2011 a educației naționale

7342

-

Teren strada Meiului, nr.ll, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Meiului, nr.l 1, teren cu suprafața de 4587 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 187655, vecinătăți Nord - str Meiului, Sud - domeniu privat, Est - domeniu privat, Vest - str. Vavilov

2014

1,101.89

Domeniul public al municipiului Oradea CF număr 187655, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 272 din 29.04.2014, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 525 din 26.07.2010, CF număr 188911-Municipiul Oradea

7343

-

Teren strada Depozitului, nr. 18, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Depozitului, nr.l8, teren cu suprafața de 957 mp, teren împrejmuit cu gard din plasă sudată, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 198937, vecinătăți Nord - domeniu privat, Sud - str Depozitului, Est -domeniu public, Vest - domeniu privat

2018

71.75

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 558 din 11.07.2017, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 25 din 28.01.2010, CF număr 198937-Municipiul Oradea

7344

-

Teren strada Depozitului, nr.20, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Depozitului, nr.20, teren cu suprafața de 718 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 198938, vecinitati Nord - domeniu privat, Sud - str Depozitului, Est - domeniu privat, Vest - domeniu public

2018

53.85

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 558 din 11.07.2017, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 25 din 28.01.2010, CF număr 198938-Municipiul Oradea

7345

-

Teren Aleea Peneș Curcanu, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Aleea Peneș Curcanu, teren cu suprafața de 156 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 163124, vecinătăți Nord - domeniu public, Sud - domeniu public, Est - domeniu public, Vest - domeniu public

2018

31.20

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 26 din 28.01.2010, CF număr 163124-Municipil Oradea

7346

-

Teren Aleea Peneș Curcanu, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Aleea Peneș Curcanu, teren neîmprejmuit cu suprafața de 4313 mp din care 2591 mp categoria de folosință curți construcții și 1722 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 200027, vecinătăți Nord - str. Penes Curcanul, Sud - domeniu privat, Est - str. Penes Curcanul, Vest - domeniu orivat, str. Penes Curcanul

2018

865.60

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 914 din 26.10.2017, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 200027-Municipiul Oradea

7347

-

Teren strada Ciheiului, nr.35, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ciheiului, nr.35, teren cu suprafața de 1490 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 184326, vecinătăți Nord - Pasaj Cihei, Sud - domeniu privat, Est - str. Ciheiului, Vest - Pasaj Ciheiului

2018

298.00

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 834 din 23.11.2016, CF număr 184326-Municipiul Oradea

7348

-

Teren aferent străzii Ciheiului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ciheiului, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 843 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 205740, vecinatati Nord - Domeniu privat, domeniu public, Sud - domeniu public, Est - domeniu privat, Vest - domeniu privat

2015

186.63

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 11 din 22.01.2019, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 205740 -Municipiul Oradea7349

-

Teren aferent srăzii Ciheiului, localitatea Oradea, Județul Bihor

o

Oradea, strada Ciheiului, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 64 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 205743, vecinătăți Nord - domeniu public, Sud -domeniu public, Est - domeniu public, Vest -domeniu public

2019

16

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 11 din 22.01.2019, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 205743-Municipiul Oradea

7350

-

Teren aferent străzii Ciheiului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ciheiului, teren neîmprejmuit cu suprafața de 2303 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 199973, vecinătăți Nord - Pasaj Cihei, Sud - str. Ciheiului, Est - str. Ciheiului, Vest - domeniu privat

2018

437.60

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 914 din 26.10.2017, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 199973-Municiiul Oradea

7351

-

Teren aferent străzii Ciheiului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ciheiului, teren neîmprejmuit cu suprafața de 1988 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 199979, vecinătăți Nord

- domeniu privat, Sud - str. Ciheiului, Est - str. Ciheiului, Vest - domeniu privat

2018

343.00

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1028 din 27.11.2017, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 199979-Municipiul Oradea

7352

-

Teren strada Ogorului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ogorului, teren neîmprejmuit cu suprafața de 340 mp, categoria de folosință curți construcții, număr cadastral 200757, număr topografic 522/11, vecinătăți Nord -domeniu privat, Sud - str Ogorului, Est -domeniu public, Vest - Pasaj Ciheiului

2018

153.00

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1027 din 27.11.2017, CF număr 200757-Municipiul Oradea

7353

-

Teren strada Ciheiuîui, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ciheiuîui, teren neîmprejmuit cu suprafața de 2761 mp din care 2386 mp categoria de folosință curți construcții și 375 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 200759, număr topografic 517/3, 628, 491/5, vecinătăți Nord - str. Ciheiuîui, Sud -domeniu public , Est - str Ciheiuîui, Vest -domeniu privat, str Liszt Ferenc, str.Jules . Veme, str.Nicolae Popovici, str. Leonardo Da Vinci

2018

552.20

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1027 din 27.11.2017, CF număr 200759 -Municipiul Oradea

7354

-

Teren aferent Aleea Forajului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Aleea Forajului, teren neîmprejmuit cu suprafața de 12109 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 199330, vecinătăți Nord - Aleea Zidarilor, Sud - Aleea Onisifor Ghibu , Est - Aleea Forajului, domeniu privat, Vest -Aleea Forajului, domeniu privat

2018

2,421.80

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 557 din 11.07.2017, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 199330-Municipiul Oradea

7355

-

Teren aferent Aleea Zidarilor, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Aleea Zidarilor, teren cu suprafața de 13512 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 199287 , vecinătăți Nord -str.Constantin Noica, Sud - domeniu privat, Aleea Zidarilor, proprietate public, Est -proprietate privata, Aleea Zidarilor, Vest -Aleea Onisifor Ghibu

2018

1,013.40

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 557 din 11.07.2017, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 199287-Municipiul Oradea

7356

Teren aferent străzii Meiului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Meiului, teren cu suprafața de 9134 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 181008, vecinătăți Nord - domeniu public, Sud - domeniu public, domeniu privat, Est - strada Prieteniei, Vest - str. Meiului

2018

1,826.80

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 370 din 28.06.2012, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 181008-Municipiul Oradea

7357

-

Teren strada Meiului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Meiului, teren cu suprafața de 5564 mp din care 3504 mp categoria de folosință curți construcții și 2060 mp categoria de folosință drum, număr cadastral 195150, vecinătăți Nord - str. Meiului, Sud - str. Lotus, Est - domeniu privat, str.Tabacarilor, str.Eforiei , Vest - domeniu privat

2016

1,848.51

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 180 din 31.03.2016, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 195150-Municipiul Oradea

7358

-

Teren aferent străzii Ion Bradu, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ion Bradu, teren intravilan cu suprafața de 2615 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 163910, vecinătăți Nord - domeniu privat, Sud - domeniu privat, Est -str. loan Bradu, Vest - Str. loan Bradu

2018

196.12

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 552/ 31:07.2007, Act de donție nr. 1848/2007, 1650/2007, 1847/2007, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 163910-Municipiul Oradea

7359

Teren aferent străzii Ion Bradu, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ion Bradu, teren cu suprafața de 320 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 163914, vecinătăți Nord - str. loan Bradu, Sud - domeniu privat, Est - domeniu public, Vest - str. Bumbacului

2018

24.00

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 552/31.07.2007, Act de onație nr.

1878/2007, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 163914-Muniăpiul Oradea

7360

-

Teren aferent Pistei de Biciclete Pod Sovata- Băile 1 Mai-tronson4, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, Pistă Biciclete Pod Sovata- Băile 1 Mai- tronson 4, teren cu suprafața de 2283 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 188794, vecinătăți Nord - domeniu public, domeniu privat, Sud - Str. Ogorului, Est -domeniu privat, domeniu public, str. Prieteniei, parau Peta, str. Depozitului,, Vest - domeniu public, domeniu privat, parau Peta.

2014

596.35

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 338 din 14.05.2014, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 188794-Muniăpiul Oradea

7361

Teren aferent străzii lancu de Hunedoara, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada lancu de Hunedoara, teren intravilan, neînprejmuit cu suprafața de 200 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205646, Nord - domeniu public str lancu de Hunedoara, Sud - domeniu public, str. lancu de Hunedoara, Est - domeniu privat, str. lancu de Hunedoara, Vest - domeniu public, pista de biciclete

2018

10.00

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 338 din 14.05.2014, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 205646-Municipiul Oradea

7362

-

Teren aferent străzii lancu de Hunedoara, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada lancu de Hunedoara, teren cu suprafața de 221 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205625, Nord - domeniu public, pista de biciclete, Sud - parau Peta, Est - domeniu privat, pista de biciclete, Vest -domeniu public.

2018

11.05

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 338 din 14.05.2014, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 205625-Municipiul Oradea

7363

Teren aferent străzii lancu de Hunedoara, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada lancu de Hunedoara, teren intravilan, neîmprejmuit, cu suprafața de 624 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205657, Nord - domeniu public, domeniu privat, Nord - domeniu public, str. lancu de Hunedoara, Sud - Str. lancu de Hunedoara, pista de biciclete, Est - domeniu public, Vest - domeniu public, pista de biciclete.

2019

68.68

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 338 din 14.05.2014, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 205657-Municipiul Oradea

7364

-

Teren aferent străzii lancu de Hunedoara, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada lancu de Hunedoara, teren cu suprafața de 224 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 14818, vecinătăți Nord -str. lancu de Hunedoara, Sud - str. lancu de Hunedoara, Est - str. lancu de Hunedoara, Vest - domeniu public

2018

11.20

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 552 din 31.07.2007, Act de donație nr. 1631/2007, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 185395-Municipiul Oradea

7365

-

Teren aferent străzii lancu de Hunedoara, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada lancu de Hunedoara, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 398 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205647, vecinătăți Nord - domeniu public, Sud-parau Peta-domeniu public, Est -pista de biciclete, Vest - parau Peta-domeniu public

2018

19.90

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 338 din 14.05.2014, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 205647-Municipiul Oradea

7366

-

Teren aferent străzii lancu de Hunedoara, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada lancu de Hunedoara, teren intravilan, neîmprejmuit cu suprafața de 211 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 205659, vecinătăți Nord - str. lancu de Hunedoara, Sud - pista de biciclete, Est - str. lancu de Hunedoara, domeniu public, Vest -domeniu public-pista de biciclete

2019

25.32

Domeniul pubhc al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 338 din 14.05.2014, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 205659-Municipiul Oradea

7367

-

Teren aferent străzii Ogorului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Ogorului, teren cu suprafața de 493 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 200834, vecinătăți Nord - domeniu privat, Sud - domeniu public, Est - domeniu public, Vest - domeniu public

2018

98.60

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 111 din 15.02.2018, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 109 din 26.02.2016, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 200834-Municipiul Oradea

7368

-

Teren aferent străzii Depozitului, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada Depozitului, teren cu suprafața de 47 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 190082, vecinătăți Nord - domeniu privat, Sud - str. Depozitului, Est - domeniu privat, Vest - domeniu public

2015

10.19

Domeniul public al municipiului Oradea, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 359 din 28.05,2015, Act de donație nr. 1858/2015, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 190082-Municipiul Oradea

7369

-

Teren aferent străzii lancu de Hunedoara, localitatea Oradea, județul Bihor

Oradea, strada lancu de Hunedoara, teren cu suprafața de 1435 mp, categoria de folosință drum, număr cadastral 14750, vecinătăți Nord -domeniu public, Sud - domeniu public, Est -domeniu public, Vest - domeniu privat

2018

71.75

Domeniul public al municipiului Oradea. Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 371 din 31.05.2007, Ordonanța nr. 43 din 28.08.1997, CF număr 184549-Municipiul Oradea

România

Județul Bihor Municipiul Oradea

Declarație pe propria răspundere

privind bunurile pentru care sc solicită comunicarea unui punct de vedere cu privire la Proiectul de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

Subsemnatul, Vila Ionel, în calitate de secretar general al unității administrativ teritoriale Municipiul Oradea, declar pe proprie răspundere, potrivit art.289 alin.6 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, că bunurile care vor fi atestate potrivit Proiectului de hotărâre nr. 236962/09.04.2020 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor nu fac obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii și nu sunt grevate de sarcini, așa cum sunt evidențiate și în extrasele de carte funciară, anexate.

Municipiul Oradea va respecta drepturile înscrise în Cărțile Funciare care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre.

Secretar general

Ionel Vila