Hotărârea nr. 281/2020

hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2021, privind aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax +40 0259-437 544

E-mail: prirnarie@oradea ro


HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor si taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2021, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 207258/05.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 222464/18.03.2020 prin care Direcția Economică propune indexarea impozitelor si taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2021 ținând cont de rata inflației.

Potrivit art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.

Ținând cont de prevederile art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, și art. 139 alin. (3) lit. „c" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indexarea impozitelor si taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493, alin.(3) si (4), pentru anul 2021, ținând cont de rata inflației de 3,8 %,

Art.2. Aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 se va face in cursul trimestrului IV al anului 2020 corelat cu proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Primarul municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică


Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 281

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR^ENERAL

Ionel Vija .


Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 9 voturi .abținere'