Hotărârea nr. 280/2020

hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Staţie de pompare ape uzate şi branşament electric pe str. Ovid Densuşianu – POD CFR, Municipiul Oradea\" scenariul 2 recomandat de proiectant

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

„Stație de pompare ape uzate și branșament electric pe str, Ovid Densușianu - POD CFR, Municipiul Oradea" scenariul 2 recomandat de proiectant

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr, 241.070/15. 04. 2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 241074/15.04.2020, întocmit de către Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucări prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea spre dezbatere Proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Stație de pompare ape uzate și branșament electric pe str. Ovid Densușianu - POD CFR, Municipiul Oradea",

Văzând Nota de fundamentare nr. 11925/07.04.2020 întocmită de către Compania de Apă Oradea S.A. privind necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiție,

în conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

„Stație de pompare ape uzate și branșament electric pe str. Ovid Densușianu - POD CFR, Municipiul Oradea" scenariul 2 recomandat de proiectant

CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite.....................................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.....................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apă Oradea SA

1 Euro=4,7626 din data de 06.11. 2019

Valoarea totală a investiției 724.290,32 lei (inclusiv TVA)

din care C+M 119.617,28 lei (inclusiv TVA)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                  724.290,32 lei 7119.617,28 lei (inclusiv TVA)

Capacități

Rețea canalizare pluviala, PVC Dn 400 mm L=40m

Stație pompare ape uzate prefabricate QWOl/s 1 bucată

Conducta refulare PE200 SDR17 Dn 200 mm L~60 m

Durata de execuție a investiției - 3 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC Compania de Apă Oradea SA, aprobat potrivit legii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Compania de Apa Oradea SA;

Art 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor;

  • -  Primarul municipiului Oradea;

  • -  Direcția Tehnică;

  • -  Direcția Economică;

  • -  Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

  • - SC Compania de Apă Oradea SA.

Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 280

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru'