Hotărârea nr. 28/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ACOPERIRE CANAL ANIF ÎN PIAȚA 100”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie

“ACOPERIRE CANAL ANIF ÎN PIAȚA 100”

 - scenariul 2 recomandat de proiectant

 

Analizând Referatul de aprobare înregistrat cu  nr. 17741/21. 01. 2020 inițiat de către primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 17754 din 21.01.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “ACOPERIRE CANAL ANIF ÎN PIAȚA 100” - scenariul 2 recomandat de proiectant;

În conformitate cu prevederile  art. 44 alin. 1. din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale,

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. (b), (d) si alin. 4 lit. (d) alin. 7 lit. (i) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.  57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăşte :

 

              Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie “ACOPERIRE CANAL ANIF ÎN PIAȚA 100” scenariul 2 recomandat de proiectant

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite...................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar: …….......Municipiul Oradea prin SC Administrația Domeniului Public SA

Valoarea totală a investiţiei             2.022.107,55 lei inclusiv TVA

din care C+M                                      1.916.857,01 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                        2.022.107,55 lei /1.916.857,01 lei inclusiv TVA

Capacități:

Suprafață amenajată: 2.945 mp;

Lungime canal întubat: 227 m

Durata de realizare a investitiei: 9 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de constructii:4 luni.

 

FINANŢAREA  INVESTIŢIEI:

            Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform programului de investiții al SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea, aprobat potrivit legii.

            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA

             Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

             -   Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

 -   Primarul municipiului Oradea;

 -   Direcţia Tehnică;

 -   Direcţia Economică;

 -   Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări;

 -   SC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SA.  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu