Hotărârea nr. 279/2020

hotărâre privind pentru aprobarea avizării anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (listă stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea avizării anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (listă stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 238279/13.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 238283 din 13.04.2020, întocmit de Compartimentul Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea avizării anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (lista stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

Luând în considerare adresa nr. 232125 din 01.04.2020 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio solicită avizarea anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (lista stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

In conformitate cu prevederile:

 • -   art. 16 alin.(1), 17 alin.(1) litera c), 18 alin.(1) litera d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale modificată prin Legea 328/2018;

 • -   art. 22 alin.(4) din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. n), art. 139 alin.(1) privind Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă avizarea programului de transport pentru rețeaua de autobuze, anexa 2.1.3 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă avizarea listei stațiilor de autobuze, anexa 2.1.4 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Direcția Tehnică

 • -   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

Poliția Locală Oradea

Direcția Economică

 • -   SC Oradea Transport Local SA

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro.


Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 279

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi .pentru’ și 5 voturi „lm|

Anexa 1 la HCL, 279/27.04.2020


Anexa 2.1.3 la Contractul de delegare

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE LA NIVELUL A.D.I. TRANSREGIO

Linia

Număr statii/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.iocuri)

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecări de la capetele de traseu

10

13 (16) Stafii/dus;

13 (15) statii/întors;

15,5 km (17,7 km)

Dus: Str. Seleusului - Calea Averescu - P-ta Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie - str. Independenței - str. T. Vladimirescu - str, Lapusului -str. Meșteșugarilor - str. Barcăului - str. Greierului - P-ța Devei - str. Hațegului - str. Ep I. Darabant - str. Măgheranului - str. Belșugului - str. H. Ibsen (sens giratoriu);

întors: str. H. Ibsen - str. 0. Densușianu - Ep. I. Darabant - str. Hațegului - P-ța Devei - str. Greierului ■ str. Barcaului - str. Meșteșugarilor - str. Lapusului -str.Oneștilor-str. Ștefan Octavian losif -Bdul. Decebal-str. luliu Maniu-str. Traian Moșoiu-Piața 1 Decembrie-str. Dimitrie Cantemir-str.Muntele Găina-str. Războieni-str.Seleușului.

55-100 locuri/unitate de transport

5:00

6:00

6:00

8:00

8:00

12:00

12'00

15:30

15:30

17.00

17:00

22:10

Prima în cursă de la Complex Seleușului

Ultima de la Complex Seleușului in cursă/garaj

30'

30’

60'

30'

30’

60'

5:00

22:10/22 35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioaca vacantelor Numărul de mijloace de transport in zilele 1 -5:3

30'

30

30'

30'

30'

60’

5:00

22:10/22:35

intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarui de mijloace de transport m zilele 6-7:2

5:27- 6:27*

6.27-21:00

Prima în cursă de ia Densușianu

Ultima de la Complex Seleușuîui în cursă/gara.

60’

60

5:27S

6 27D

21:00/21:25

*în zilele de duminică nu se circulă in intervalul 5:27-6:27

13 stafii /dus;

11 stafii/ întors;

14,50 km


Dus: Gara Centrala - P-ta București -str. Muzeuiui-str. Șirul Canomcifor-str. Berzei- bdul Ștefan Cei Mare - str. Matei Corvin - str, Vanii - Gara Episcopia.

întors: Gara Episcopia - str. Vămii - str. Matei Corvin -bdui Ștefan Cel Mare - P-ta București - Gara Centrală;


100 -150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:4

Plecări de la capetele de traseu

4:30

5:30

5:30

7:30

7:30

12:30

12:30

17:30

17:30

21.30

21:30

22:50

Prima în cursă de la Gara Centrală

Ultima de la

Gara

Centraiă în

cursă/gara(

30’

20'

30'

20

30'

40'

4:30

22:50/23:28

intervaiul ae succedare a curselor in zilele 1-5 Numărul de miiloace de t-ansoort in

,n perfoada vacantelor zilele 1-5: 3

4:30-21:30

21:30-22:50

4’30

22:50/23:28

30’

40'

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7 :3

5:30-21:00

30’

5:30

21:00/21:48


12

20 statii I cursa completă: Kaufland-Piața Unirii-Kaufland 12.80 km


12 Economic

21 statii i cursa comoletâ: Kaufland-Colegiul Economic-Kaufiand 13,90 km


12 Parc Industrial 2

25 statii / cursa completă’ Kauflard-Ciegiul Eccnomic-Kaufland-EBPO 1 -Ka-jfland 24 80 km


Dus: str. Nufărului (Kaufland) - str. Morii - str. Bumbacului -str Ion Braou-str, lancu de Hunedoara-str. Depozitului - str. lancu de Hunedoara-str. Bumbacuiu I- Piața Nucetului - str. Eforie - Str Velența - str Seieusului - str. Razooiem - str. Muntele Găina -str. D. Cantemir - P-ta Emanuil Goidu - P-ta 1 Decembrie - Indeoendenței - p-ța Unirii

întors: P-ța Unirii - str, Avram iancu - str. Sucevei -Calea Matei Basarab - str. Sucevei - str, Horea - P-ta 22 Decembrie - str. Gn. Costaforu - str. D Cantemir -str. Muntele Garia - str Războieni - str. Seieusului -str. Veiența - str. Eforie - Piața Nucetului - str. Bumbacului - str ion Bradu - str. lancu de Hunedoara-str, Depozitului - str. lancu de Hunedoara-str. Bumbacului - str Morii - str. Nufărului - str. Ogorului -str. Nufărului (Kaufland) - str. Ogorului (Eurobusiness Parc Oradea 1) - str. Nufărului (Kauflard).


Intervalul de succedare a curselor în zilele 1 -5 în perioada anului școlar

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:8

Plecări de la capetele de traseu

5'03

7:02

7:02

8:00

8:00

12:00

12:00

15:10

15:16

16:15

16:15

18:00

18:00

22:30

Prima în cursă de la Kauflard

Ultima ce la

Kaufland în cureă/garaj

10'

9/8'

20'

10'

9715710

15/25/20'

307207 40/30

5:03

22:30/23:16

Nr. total curse/Z

_S = 73:

Nr curse la Colegiul Economic = 37/ZLS. Nr. curse la Parc ind,

= 3/ZLS


55-100 locuri/unitate de transpc-t

Intervalul de succedare a curselor vacantelor Numărul de mijloace de trans

in zilele 1-5 in perioada

port in zilele 1-5: 7

5:03

8:20

820

12:20

12:20

16:10

16:10

18:00

18:00

22:30

5:03

22:30/23:16

11715'

20'

17/12711'

15720'

20730740


Nr. total curse/ZLV = 65: Nr. curse la Colegiul Economic = 0/ZlV; Nr. curse la Parc ind, 2 = 3/ZLS

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7: 3

5:55-06:43

07 30- 15:20

16:00-21:30

25'

30740730

30'

5:55

21 30/22.16

Nr. total curse/ZN =31.5 S/30 D; Nr. cu'se la Colegiul Economic = 0/ZN; Nr. curse la Parc ind. 2 = 2/sâmoăta


13

17 (21) statii/cursa completă;

9,6(12.8) km


Traseu cu un singur capăt de linie:

Str. Gh. Doja 190- str. Louis Pasteur - str. Gen Magheru

 • - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății - str. M. Kogălniceanu

 • - str M Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru - str. Louis Pasteur - str. Gh. Doja 190 - (str. Gh. Doja 228)100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecări de la capetele de traseu

5:00

8:00

8:00

12:00

12:00

16:00

16:00

22.30

Prima în cursă de ia P-ța Cetă|j;

Ultima de la P-ța Cetății în cursă/cara

20’

40’

20

40'

5:00

22:15/22:46

Numărul oe curse prelungite la Gh. Doja r.r.223 2 curse în zilele 1-5 în perioada anului scoiar

intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5. 3

20’

40’

20

40'

5:00

22:15/22:46

Intervalul de succedare a curselor in Zîlete 6-7 Numărul ce mijloace de transport in zi’ele 6-7 : 3

06:00-09:30

09:30- 17:00

17.00-21:30

40'

40'

40'

6:0Q

21:15/21:46


14

24 statii / cursă completă

12,3 km


Dus: st". Universității - Calea Armatei Romane - Avram iancu - str. Parcului -


14 Macon

28 statii / cursă completă;

13 90 km


str. independenței - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Alexandru Cazaoan -


14 Parc

Industrial

2

28/32 statii / cursă completă 16,1 km/17.7km


str Ovid Densușianu - str. Podului - str. Uzinelor:

Întors: str Uzinelor - str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Aiexanoru Cazaban - str T. Vladimirescu - P-ța Unirii - str. Avram iancu - Calea Armatei Romane - str, Universități; - str. Ogorului (sens giratoriu cu str. Angnei Saligny-Universitătii


55 -150 locuri/unitate de transportIntervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scoiar Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:11

Plecări de la capetele de traseu

5:00

5:36

5:36

8:00

8:00

13:12

13:12

16:00

16:00

19:00

19:00

22:30

Prima în cursă de la

Rullkowski/ Biserica Baptistă/ Macon

Ultima în cursă de 'a C.

Rulikowski/ Macon/ Bisenca Baptistă/

9’

8710712’

10712714’

8710712’

12'

9713/15720'

5:00/6:08

22:30'22:13?

23:00/23:22G

99 5 total curse/ZLS; 17 curse/ZLS la Macon, 8 curse/ZLS la Parcul industrial 2


Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5; 8

5:00

5:25

5:25

8:00

8:00

13:00

13:00-16'00

16:00

17:00

17:00

19:00

19 00

22 30

5:00/6:08

22:30/22:14/ 23:00/23:22G

779’

87127137147

13715717'

8710712714’

14716

10/15/20’

13/15/17'

82 total cirse/ZLV; 17 curse/ZLS la Macon, 8 curse/ZLS la parcul industrial 2


Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 sărbători legale Numărul de mijloace de transport in zilele 6>7: 4

5:20-800

8:00-12:40

12.40-18:00

18:0021.55

15720725730'

20’

15720725'

25730'

5:20/5:58

21:55/22:24/ 22:2822:52G

46.5 total curse/sâmbăta: 46 total curse/duminica. 10 curse/numai sâmbăta la Macon;

3 curse/numa, sâmbăta la Parc. ind. 2


15

14 statii /dus;

13 stafii/întors:

14,70 km


Dus: P-ța Cetății - str. M. Kogâlniceanu - str. M Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanui) Goțdu - str. Aleea Ștrandului - str. Codrilor - str. Făcliei - str.


Podgoria:

întors: str. Podgoria - str. Făcliei - str. Codrilor - str Aleea Ștrandului - P-ța Emanuil Gcjdu - P-ța Cetății;


55 -100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 ir școlar

Numărul de mijloace de transport in zile

perioada anului

e 1-5:1

Plecări de la capetele de traseu

5:28

7:28

7:28

1228

16.28

20:28

12:28

13:28 /

15:28

16:28

1328

15:28

Prima în cursă de la P-ța Cetății

Ultima de la P-ța 1 Cetății în cursă/garaj

65755'

120’

60’

65755’

5:00

20:28/21:22

11 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 în perioada vacantelor

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

5:28

6:33

7:28 12:28 14-33

728

9:28

9:28

12 28

16:28

20:28

5:28

20:28/21:22

câte o cursă

120'

-

120’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7 :1

Se execută 3 curse pe zi cu p’ecare din stația Piața Cetății 'a.

6.33      14:33

7:28     18:28

12:28     20:28

6:33

20:28/21.2218 statii / cursa completă - str. Calea Clujului nr. 207 10,30 km

(16CT*)

26 statii 1 cursa completă -

str G.Bacaloglu; 13.00 km)

(16CT**)

28 statii / cursa completă -str.G. Bacaloglu cu traseu pe str. Ogorului;

15,5 km)


Traseu cu un singur cap linie:

(Carterul Tineretului - str. G Bacaloglu -str. Ogorului) - Calea Clujului - str. Dragoș Vodă -Calea Mareșal Averescu - P-ta Emanui! Gcjdu - str. O. Camemir - str. M. Kogâ.niceanu - str. M. Viteazul - P-ța 1 Deoemorie - Piața Emanui! Gcjdu - Caiea Clujului - str. Seleușului - str. Dragcș Vodă - Clujuiui - (str. Ogorului - str. G. Bacaloglu - Cartierul T netotului).

Traseul este prelungit:

până la Cartierul Tineretului * .

până ia Cartierul Tineretului cu traseul efectuat pe str. Ogorului)**


100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

Plecări de la capetele de traseu

5:00***

6:23

6:23

7:23

7:23

7:55

7:55

8:33

8:33-12:33

17:13-23:03

12:33

17:13

Prima în cursă de la Piața Cetății

Ultima de la Piața 1 Cetății în cursă/garaj

107187107877714713'

10'

8'

14747101

20”

10'

5'00

22:33 23C3G

75.5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului: 11 curse*

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1 -5 in perioada vacanțelor Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5: 4

4:53****

6:47

6:47

8:13

8:13-13:13

18:13-23:03

13:13

15:39

15:39

22:50

1271573712715713716'

147137147

18

20’

10718715'

/97167157

13714’

16715717?

16717'2071

5/18

4 53

2233 23:03G

64,5 curse/zi


Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului' 9 curse*

-------—-------

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numărul de mijloace de transport: 3

5:35

6:13

6:13-8:13 1853-20:53

8:13

18-53

20:53

22:23

5:35

21:38/22:23

38'

40’

40’

45

37 5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului: 6 curse*


* Din cursele cu traseu prelungit până în Cartierul Tineretului 4 curse/zi lucrătoare vcr avea traseul deviat la stafia Ogorului nr. 3, iar sâmbăta 2 curse/zi.

*** intră pe traseu la ora 4:57 din stația Clujului nr. 207.

**** intră pe traseu ia ora 4:52 di stația Clujului nr. 207.


17

14 statii/dus;

14 statii/ întors;

18 70 km


Dus: Traseu cu un singur cap linie:

Calea Borșului (Kauflano) - bd. Dacia - bd. Republicii -str. Gen. Magheru - Calea Clujului - str Seleușuiui - str. Răzooieni - Căii Ferate - str. Peței - str. Depozitului -str. Petei - str. Războieni - st'. Muntele Găina - str. D. Cantemir - Piața E mânui! Goidu - str, Gen. Magheru -str. Reoublicfi - Piața București - str. Muzeului - Dd. Dacia - str. Războieni - Calea Borșului {Kaufiana},

100-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 In perioada anului școlar

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 7

Plecări de la capetele de traseu

5:00

8:00

8.00

12:00

12:12

16:00

16:00

17:00

17:00

22:10

Prima in cursă de la Gara Oradea Est

Ultima ae la Gara Oradea Est "n cursâ/garaj

12710712’

30

12‘

20

30740

5:00

22:10/23:01 G

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

5:00

8:00

8:00

13:00

13:00

16:00

16-00

21:30

21:30

22J0

5:00

22:10/23:01 G

15’

30’

15'

30’

40'

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:20

6 30

630

21:30

35’

30'

5:20

21:30/22:21G


Plecări de la capetele de traseu


Dus: Gara Centrala - P-ta București -str. Muzeului-str.


18

13 statii /dus:

11 statii/întors:

13,60 km


Șirul Canomdlor-str. Berzei- o-dul Ștefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. I Bogdan - str. Bihorului - str Izvorului,

întors; str. izvorului - str, Bihorului - str. I. Bogdan - str. Matei Corvin - b-dul Ștefan Cei Mare - P-ta București -


Gara Centrală:


Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

22-100 locuri/unitate de transport

5:50

8:30

8.30

12:30

12:30

18:30

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de ia Gara Centra’ă în ctrsâ/garaj

45742773’

-

60'

5:50

1830/'l9.19

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7și sărbăton legale Numărul de miiloace de transocrt in zilele 1-5:2

8:00

9:00

9:00

14:00

14:00*

16:00

8:00

16:00/16:44

60'

60’


'Cursa cu plecare de la ora 14:00 din statia Gara Centrală nu se execută în zilele de duminică și sărbători legale


19

12 statii / cursa completă;

12 km


Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului (Era Shoppîng Park) - str. Calea Aradului nr. 62- str Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu ■ p-dci Dacia - str. Transilvaniei - str. C. Copcsu - Eroul Necunoscut -b-d'ji Decebaî - str. Calea Aradului (Era Shoppîng Park)


100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor Numărul de mijloace de transport

in zilele 1-6*’ n zilele 1-6:2

Plecări de la capetele de traseu

6:40**

9.00

9-00

20:00

20:00

21:15**

Prima în cursă de la Calea Aracului 62

Ultima de ia Ca'ea Araculu; 62 în cursă/garaj

407100'

30’

75'

06:40

21:30/21:42

intervalul de succedare a curselor in ziua 7*"* Numărul de mijloace ce transport in ziua 7:2

30750

60/90

75’

06:40

21:30/21:42


’/ntră pe traseu din stația Dacia Zig-Zag la ora 5:42.

“Cursele cu plecare la orele S:40, 21:15 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc la Dedeman.


! '

20

20 statii / cursa completă:

16,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Dus:str Ogorului- Calea Aradului —bdul. Decebal str. luliu Maniu - str. Traian Moșoiu - P-ța Cetății -str. D. Cantemir-str. M-tele Găina - str, Războieni str Seleușuiui -str. Veiența - str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufărului - str. D. Cantemir - P-ța Cetății -Piața Emanui! Gojdu - str, independenței - P-ța Unirii - str T. Vladimirescu - b-dul Deceba1 - str. Calea Aradului-sir. Ogorului.

100 locuri/unitate de transcorr

intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecări de la capetele de traseu

6:50*

9:10

9.10

11:45

11:45

13:10

13:10

15 20

15:20

17:55

17:55

20:20

20:20

22:30

Prima în cursă de la

Calea

Aradului

Ultima de la

Calea

Aradului în

cursa/garaj

140’

155’

85

65

155’

145

60’

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zileie 1-5 in perioada vacantelor Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:2

140’

155’

85’

65’

155’

145’

60'

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

140’

155'

85’

65

155'

145’

60’

6:50

22:30/22:54

’Se intră pe traseu din stația Morii la ora 5:30


21/R

14 statii / cursa completă.

12,5 km

Traseu cu un singur cap linte:

Calea Aradului - b-dul Decenal - b-ddJ Da&a - str Transilvaniei - str. Ștefan ce! Mare - str. Podului - str. Ovid Densiișianu - str. Alexandru Cazaban - str, Oneștilor - Calea Aradului

55 -100 locuri/unFtate de transport

Intervalul de succedare a curselor în zilele 1-5 in perioada anului școlar

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecări de la capetele de traseu

7:50

10:15

12:45

17:10

17:10

19:40

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima din Calea

Aradului în

cursa

145’

90'

150‘

750

20:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numaru’ de mijloace de transport in zilele 1-5:2

145’

90’

150’

7:50

20:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

145’

90'

150’

7:50

20:14

21/N

14 statii / cursa completă;

12,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Araduiui - str Oneștilor - str. Alexandru Cazaoan - str. O. Densușianu - str. Podului - st'. Ștefan cei Mare - str. Transilvaniei - b-oui Dacia - b-dui Decebal Calea Aradului

55-100 locuri/unitate de transport


Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecări de la capetele de traseu

5:10

7.07

7:07

830

8:30

11:00

13:25

16:25

16:25

21:25

21:25

22.20

Pnma în cursă ce la Calea Aradului

Uitima din OSî63 Aracului în cursa'garaj

60'

83

150’

90’

150'

60

5.20

22:20/22.47

intervalu

de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:2

60'

83’

150’

90’

150’

60'

5:20

22:20/22-47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul ce miloace de transport in zilele 6-7 : 2

60’

83

150'

90'

150

60’

5:20

22:20/22:47


22

11 statii /dus;

9 statii/ întors;

14,90 km


Dus: Gara Centrala - P-ta București - str. Muzeului - fadul Dacia - str. Transilvaniei - b-dul Ștefan Cel Mare -str. Matei Coran - str Suișului;

întors: str Suișului - str. Matei Coran - b-dul Ștefan Cel Mare - P-ta București - Gara Centrala

100 locuri/u nitate de transport


Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecări de la capetele de traseu

6:30

7:30

9:45

19-45

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursăfcarai

60’

60’

6:30

19/5/20 39

Intervalul de succeaare a curselor in zilele 6-7 și în zilele oe sărbătoare legală

Numărul oe mijloace de transport in zilele 1-5:2

06:30

7:30

8:45

19:45

6:30

19:45/20:39

60’

60’


Traseu cu un singur cap linie:

Caiea Aracului nr 87A - str. Calea Aradului nr.62- str.


15 statii/cursa completă;

12,9 km.


Vlădeasa - str. Horea - P-ța 22 Decembrie - str. Sexul Pușcariu - str D Camemir - P-ta Cetății - P-ța Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie -str. Independente' - str. T. Vladimirescu - b-dui Decenal - str. Vlăoeasa - str Calea


Aracului nr, 87A- Calea Aradului nr.62.


55-100 ’ocuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6** Numărul de mij oace de transport in zilele 1-6:2

Plecări de la capetele de traseu

08:00*

09:05

10:15

20:15’*

2015

21:25**

Prima în cursă de la Calea Aradului 62

Ultima de la Diața Cetătk în cursă/ garaj

65'

60’

75’

8:00

21 38

Intervalul de succedare a curselor jn ziua 7*** Numărul de mi loace de transport in ziua 7 : 2

08:00*

10:15

19:45**

09:05

18:15”

21:25"

65’

60’

100’

8:00

21:38

*lntră pe traseu din stația Piața Cetății la ora 7:30.

"Cursele cu plecare la orele 18:15,19:15, 19:45, 20:15 și 21:25 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc la Dedeman.


25

9 statii /dus:

7 statii/ întors;

11,1 km.

Dus: D Cantemir (P-ta Cetății) - str Gh. Costa Foru -P-ta 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. Dimitrie Cantemir - str. Nufărului - str. Nojoridului - Str. Rapsodiei - pasaj suprateran - str. Nojoridului - Ep. Vasile Hossu - str. Hack Halasi Gyula;

întors: Hack Halasi Gyula - Ep. Vasile Hossu - str Nojoridului - Pasaj suprateran - str. Rapsodiei • str. Nufărului ■ str. 3 Cantemir (P-ța Cetății)

16-22 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport in zilele 1*5:2

Plecări de la capetele de traseu

7:30-8:17*

1320-17:27**

Prima în cursă de la Str. Dalieil/ PiataCetătii

Ultima în cursă de la Str. Daliei 1/ Plaja Cetătii

47

40745730785742'

7:13/7:30

13:43/13:20

8 OO78:17G

17:10/17:27G

7 cuse pe zi

* Intră în cursă la 7:00 din stația Nojoridului nr. 19/C ” intră în cursă la 13:17 din stația Piața Cetății G-pieacă spre garaj

9(11) statii/dus: 9(11) statii/întors: 11,20 (13,30) km.


Dus : B-duI Dacia - Calea Borșului - str. Str. Eugeniu Cazaca - Str. Petre P. Carp - (Str, Ion Mihalache) întors: -(Str. Ion Mihalach) - Str, Petre P Carp - Str. Eugeniu Caraba - Calea Borșului - b-dui Dacia


22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul

k

de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanțelor

umărul de mijloace de transport în zilele 1-5:3

Plecări de la capetele de traseu

5 27

7:11

7:11

8:15

815

13:27

13.27

1720

17:20

21:30

21:30

22:00

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garaj

157207

15718

19720/

25'

-

187197

26730'

-

16714'

527

22:00/22:33


12(15) statiî/dus 12 (14) stafii/întors: 13,80(17,50) km.


Dus: B-dul Dacia - Calea Borșului - str. N Filipescu - str Gri. Mârdârescu - Str Detre P. Care - ( Str, ion Mihaiache-N. Ftlippescu - Eberspaecher); întors: -(N Filippescu - Eberspaecher - Str. ion Mihalache)- Str Petre P. Carp - Str Gh. Mârdârescu - str. N Filipescu - Calea Borșului - fadul Dacia:


22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport In zilele 1-5:4

Plecări de la capetele de traseu

5:12

8:30

8:30

13:16

13:16

16:50

16:50

17:20

17:20

21:20

21:20

22:10

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garai

127267207 16’ 18715725'

-

87307187

20725735

-

20730’

5:12

22:10/22:51

intervalul de succedare a curselor in zilua 6

Numărul de mijloace de transport in zilua 6: 3

5:28

8:00

8-00

13:20

13:20

16:00

16:00

21:30

21:30

22:10

5:28

22:10/22:39

127257

20715'

20722718’

*•

20’

intervalul de

Numărul de m

succedare a curselor in ziua 7 jloace de transport in ziua 7; 2

5:28

6:45

6:45

13:40

13:40

14:30

14:30

21:30

21:30

22:10

42735’

a_____:_____

50'

i

40’

5:28

22:10/22:39


Programul Liniei 28 este valabil până la 24 octombrie 2020

Traseu cu un singur

intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecări de la capetele de traseu

cap linie:

Prima în cursă de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea

Ultima de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea în cursă/în garaj

Dus : Pi ața 1 Decembrie - str. Independenței -

luni

marți

miercuri

joi

vineri

duminică

28

Piața Unirii - str. Tudor Vladimirescu - str. Oneștilor ■ Calea Aradului;

întors: Calea Aradului -

16-150

E. Gojdu

Aeroportul

Oradea

E. Gojdu

Aeroportul

Oradea

E. Gojdu

Aeroportul

Oradea

ZJ "O ‘o* e>

UJ

Aeroportul

Oradea

E. Gojdu

Aeroportul

Oradea

E. Gojdu

Aeroportul

Oradea __

17 stații/ cursă completă 15.2 km.

str. Oneștilor -str. Simion Bărnuțiu -str. Ștefan Octavian losif -bld. Decebal - str. luliu

locuri/unitate de transport

4:08

6:30

7:15

925

4:08

5 30

7:15

9:25

4:08

6:30

7:15

9:25

4:08

6:30

7.15

9:25

4:08

6:30

7:15

9:25

18 :28

19:40

23:30

Maniu - str. Traian Moșoiu - Piața 1 Decembrie - Piața

8:15

10:58

11:50

15:35

8 15

15:00

16 :35

17:35

8:13

11:43

12:20

15'35

8:13

9:47

IC 30

12:05

8:13

12 53

13 ;10

19:40

Conform orar zilnic

Conform orar zilnic

Emanuil Gojdu - Piața 1 Decembrie:

15.00

19:40

16:43

19:«J

15:00

19:40

11:23

15:35

18 28

18:28

23:30

*8 28

23:30

18:28

23 '30

15 XB

19:40

18:28

23 30

30

20 stații cursă completă:

15;3km


30 Parc Industrial 2

24 stații cursă

15,7 km/14.4 km


Traseu cu un singur cap linie:

str. Ogorului - Universității - Calea Armatei Române - Avram lancu - Traian Moșoiu - P-ta 1 Decembrie -Piața Emanuil Gojdu - General Magheru -Republicii - P-ța București - Ștefan cel Mare -str. Transilvaniei - b-dul Dacia - Ovidiu Densușianu -str. Cazaban - str. Tudor Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului - str. Ogorului.


22-150 locuri/unitate ce transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6 in perioada anului școlar și în perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-6:3

Plecări de la capetele de traseu

4:54

8:55

8:50

12:55

12:55

14:14

14:25

19 25

20:54

22:14

Prima în cursă de ia stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația EBPO 1 în cursă/în garaj

60/197417125’

60

79

60'

80

4:54

21:41/22 55 G

17 total curse,-

zi luni: '7 total curse/zi marți-vineri: 17 total cursetzi sâmbătă: 12 curse/zi la Leroy Merlin:

3 curse/z: linia la Parc inc 2:2 curse/zi marți-vineri la Parc ind 2;

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numărul de mijloace de transport in ziua 7 :2

Plecări de la capetele de traseu

6:50

12:50

14:20

19:20

Prima în cursă ce la stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația Leroy Med in în cursă/în garaj

60

60’

6:55

19:20/20:05 G


31 expres


Traseu cu un singur cap linie:

DUS :Bumbacului-Morii-Nufărului-

D. Can temir-Ștefan Zweig-Lugoj ui ui-Sextil Pușcariu-Piața 22 Decern brie-Horea-Sucevei-Decebal-Calea Aradului-Oneștilor-Cazaban- Densușian u-Dacia-Calea Borșu lui-Nicolae Filipescu-Ghe. Mărdărescu-Petre Carp-lon Mihalache-Nicolae Filipescu.


17 statii /dus: 14 statii/ întors;

33,4 km.


ÎNTORS: Nicolae Filipescu-lon Mihalache-Petre Carp-Ghe.Mărdărescu-Nicolae Filipescu-Calea Borșului-O. Densușianu-Cazaban- Oneștilor- Calea Aradului-bd. Decebal-Calea Matei Basarab-Sucevei-Horea-Piața 22 Decembrie-Sextil Pușcariu-D. Can tem ir-Nufăru Iu i-Con st an ti r Noica-Bum bacului.


22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7:2

Plecări de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Bumbacului

Ultima de la stația Eurobusiness 11 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness 11

Bumbacului

Eurobusiness Parc 11

5:00

7:00

13:00

21:00

6’15

8:15

14:15

22:15

5:00

22:15/22:53


expres

15 statii /dus;

14 statii/ întors;

27.3 km.


Traseu cu un singur cap linie:

DUS Mareșal Averescu - General Magheru -Republici i-Piața Bucuresti-Ștefan cel Mare-Transilvaniei-bd. Dacia -Calea Borșului-Nicolae Filipescu-Ghe. Mărdărescu-Petre Carp-lon Mihalache-Nicolae Filipescu. ÎNTORS : Nicolae Filipescu-lon Mihalache-Petre Carp-Ghe.Mărdărescu-Nicolae Filipescu-Calea Borșului-bd. Dacia-Transilvaniei- Ștefan cel Mare - Piața București-Republicii- General Magheru -Piața Emanuil Gojdu- Calea Clujului-Seleușului- Mareșal Averescu.


22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și in perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7:2

Plecări de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de ia stația Mareșal Averescu

Ultima de la stația Eurobusiness 11 în cursă/îrt garaj ae la stația Eurobusiness 11

Bumbacului

Eurobusiness Parc 11

5:15

7:15

13:15

21:15

6:20

8:10

14:20

22:10

5:15

22:10/22:41expres


Traseu cu un singur cap linie: DUS :Bumbacului-Morii-Nufărului-D.Cantemir-Ștefan -Lugojul ui-Sextil Pușcariu-Piața 22 Decern brie-Horea-Ronald Regan- Ceyrat-UniversitâțiiCalea Armatei Române-Sucevei-bdul. Decebal-Calea Aradu Iu i-Oneștilor-Cazaba n -Densușianu-bdul Dacia-Calea Borșului-Nicolae Filipescu-Petre Caro-Eugeniu

Carada


15 stafii /dus;

14 stafii/ întors;

31,7 km.


ÎNTORS : Eugeniu Carada - Calea Borșu Iu i ■ Den suți anu - Cazaban-Oneștilor-Calea AraduIui-bdul. Decebal-Calea Matei Basarab- Calea Armatei Român e-Universității-Ceyrat-Ronald regan-Piața 22 Decembrie-Sextil Pușcariu-D. Cantemir-Nufărului-Morii-Bumbacului


22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului școlar și în perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7:2

Plecări de Ia capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de 'a stația Bumbacului

Ultima de ia stația Eurobusiness Parc 3 în cursă/în garaj de ia stația Eurobusiness Parc3

Bumbacului

Eurobusiness Parc 3

5:11

7:28*

13:07

21:11

6:20

14 .-20

17:10*

22:18

5:11

22:18/22:47

‘Cursa cu plecare la ora 7:28 din stația Bumbacului nu circulă

n zilele de sâmbătă, duminică și

sărbători legaie.

*Cursa cu plecare la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.


34

expres


15 statii

/dus;

15 statii/ întors;

30,9 km

intervalul de succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului școlar și în perioada vacanței

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7:2

Plecări de la capetele de traseu

Traseu cu un singur cap linie:

DUS ; Calea Clujului-Dragoș Vodă-Grădm a-ilor-Cfuj uiu i-Seleu su 1 Ui- Răzooieni-Muntele Găina-Dimltne Cantemir-Piața Emanuil Gojdu-General Magheru-Republicii-Muzeului-bdul. Dacia- Calea Borșului-Nicolae Fiiipescu - Petre Carp-Eugeniu Carada.

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația George Bacaloglu

Ultima de la stația Eurobusiness Parc 3 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness Parc 3

George Bacalogu

Eurobusiness Parc 3

ÎNTORS: Eugenie Carada - Calea Borșuluî-bdul. Daca-Parcul Petofi Sandor -Republicii-General Magheru-Piața Emanuil Gojdu-Dimitrie Cantemir-Muntele Găina-Războieni-Se'eușului-Dragoș Vodă-Calea Clujului.

22-150 locuri/unitate de transport

5:07

7:34*

13:07

21:07

6:20

14:20

17:10*

22:20

5:07

22:20/22:54

‘Curea cu plecare duminică și sărbăt *Cursa cu plecare duminică și sărbăt

la ora 7:34 din stația George Bacalogu nu circulă în zilele de sâmbătă, ori legale.

la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, ori legale.


35 expres

16 statii /dus;

15 statii/ întors.

18 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS :Matei Corvin- Ion Bogdan- Calea Bihorului - Teodor Neș - Ștefan cel Mare (sens giratoriu cu str. Berzei)- Ștefan cel Mare - Transilvaniei- bdul. Dacia - Calea Borșului- Nicolae Filipescu - Petre Carp-Eugeniu Carada

ÎNTORS: Eugeniu Carada - Calea Borșului-bdul. Daci a-Tran silvaniei- Ștefan cel Mare (sens giratoriu cu str. Berzei)- Ștefan cel Mare- Teodor Neș- Caiea Bihorului - Ion Bogdan- Matei Corvin

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor In zilele 1-7 in perioada anului școlar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecări de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Primato cursă de la stația Suișului

Ultima de ta stația Eurobusiness Parc 3 în cursărîn garaj de la statia Eurobusiness Parc 3

George Bacalogu

Eurobusiness Parc 3

5:04

7:33*

13:04

21:04

6:20

14:20

17:10*

22:20

5:04

22-20/22:53

"Cursa cu plecare la ora 7:33 din stația Suișului nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Cursa cu plecare la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Traseu cu un singur cap linie:

Piața 1 Decembrie-Parc    1

Decembrie-Piața! Decembrie-Piața Emanuil Gojdu-Aleea Ștrandului-Codrilor-Ecaterina Teodoroiu-Louis

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și în zilele 1-7 în perioada vacanțelor de vară

Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7> respectiv 1-7:1

Plecări de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Emanuil Gojdu

Ultima de la stația Șirul Canonicilor în

Traseul

Oradea City Tour

11 statii / cursă:

12,7 km

Pasteur-Republicii-Muzeului-Șirul Canonicilor-Berzei-Piața București-Mu zeului-Piața    Creangă-Roman

Ciorogariu-Parcul Traian-Andrei Șagu na-Libertâții- losif Vii Ican-Piața Ferdinand-Piața Unirii-Avram lancu-Sucevei-Calea Matei Basarab-Sucevei-Mihai Viteazul-Piața 1 Decembrie-Piața Emanuil Gojdu-

Piața 1 decembrie

33 locuri/unitate de transport

Emaunil Gojdu (plecare)

Șirul Canonicilor (plecare)

cursă/în garaj de ia stația Emanuil Gojdu

10:00 11 :00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

 • 10 :18

 • 11 :18

12:18

13:18

14:18

15:18

16:18

17:18

10:00

17:18/17:45

LINIA C100 SE SUSPENDĂ PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA SENSUL GIRATORIU SITUAT LA INTRAREA ÎN PIAȚA C100

■                                                                            I                                                                                                                                                                   . I -


C100

2 statii /dus:

Traseu cu un singur cap linie:

Islazului (stație Izlazului) - str.

intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7: 3

Plecări de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația islazului

Ultima de la stația Piața C100fn

Universității - - str. Ogorului (stație

Piața 100)- sens giratoriu

22-150 locuri/unitate de ț-ansport

Islazului (plecare)

Piața C100 (plecare)

cursă/în garaj de la stația Islazului

2 statii/ întors;

2.3 km.

Ogorului/Udiversității - str. Ogorului

- str. Izlazului (stație Izlazului),


Oradea

Băile

Felix

Linia 511

9 stații dus/

9 stații întors

12,70 km

(18,1 km*)

Dus: str. Nufărul- DN 76- bdul. Băile Felix (DN       76)-Calea

Beiușului (DN 76).

întors: str. Primăverii-

str. Victoria- bdul.

Băile Felix(DN 76)-

DN 76-str. Nufărului

22-100 de locuri

Zilele în care se circu lâ/i nterval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală sau vacanță în perioada

Numărul de mijloace de transport: 2

Plecări de la capetele de traseu

4:45

5:30

6:00

22:10*

6:00

8 00

8:00

12:00

12:00

1600

16:00

2000

20:00

2120

Prima în cursă de ia Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20'

30

20’

30

40’

04 45

22:10/22:53

Intervalul de succedare a curselor In zilele 6-7 și sărbători legale Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:2

5:30-20:00

20:00-21:20

22:10*

05:30

22 10/22:53

30’

40'

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numărul de mijloace de transport în zilele 1-5:2

5:30

8:00

8:00

20:00

20:00

22:00**

22:40**

5:30

22:40*723:16

30’

20

30’

* Cursa se va efectua pe traseul Autogara Nufărul-Pădurea Felix-Băile 1 Mai- Biserica Rontău-Autogra Nufărul. Lungime traseu 18,1 km.

__________**Circulă la Băile 1 Mai prin Băile Felix

Oradea


Băile 1 Mai - Rontău


Linia 512


8 stații dus 12 stații întors


10,80 km/

23,8 km/

15,5 km/

13,1 km


Dus: str. Nufărui-DN 76- bdul. Băile Felix (DN 76) -Rontău Mai


- Băile 1


Intors:


Băile ‘


Rontău-


Mai - bdul


Băile celix(DN 76)-

DN 76


str. Nufărului.


22-100 de locuri

Zilele în care se circulâ/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zih Numărul de mijloace de trans

ale 1-5 cu școală x>rt: 2

Plecări de la capetele de traseu

4:47

5:15

5:45

6:10

7:10

7:45

10:15 /

10:45

11:45

12:10*

15:50

16:15

2015

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de ia Autogara Nufărul în cursă/garai

câte o cursă

20'

15'

20’

30’

04:47

20:15/20'47

Intervalul de succedare a curselor in zik Numărul de mijloace de trans

le 1-5 cu vacanță port: 2

4:47

5:15

545

6'10

7:50

8:15

11:45

12:10

15:50

16:15

20:15

câte o cursă

20'

30

20'

30’

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele f Numărul de mijloace de trans

-7 și sărbători legale port: 2

5:45

16:45

17‘10

17:45

17:45

20'15

05:45

20:15/20 47

30'

35'

30

'ta cursele cu plecare ia ora 12:35 și la ora 14:05 din Băile 1 Mai autobuzul va intra în cartierul ANL până la biserică pentru transportul elevilor de ia școala din Sînmartin, continuând apoi deplasarea spre Autogara Nufărul.

După ora 20:15 se execută cursele combinate Băile Felix-Băiie 1 Mai.


Oradea-Cordău Linia 513

10 stații dus

5 stații întors

20.2 km (24.8 km****)

Dus: str. Nufărui (cap de linie} -Sânmartin - 3ăiie Feiix - Cordău:

Întors: Cordău - Băle Feiix - Sânmartin

-Nufărui;

****Ultima cursă de la ora 22:45:

str. Nufărui (autogară)- Cihei ■ Sânmartin - Băile Felix - Cordău - Băile Feiix - Sînmarin - str. Nufărul (autogară):

22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecărî de la capetele de traseu

Intervalul c perioada

Numărul d

le succedare a curselor in zilele 1-5 in anului școlar șl în perioada vacanței e mijloace de transport in zilele 1-5:2

Plecări de la capetele de traseu

04:25*

07:30

07:30

12:30

14:10**

17:30

20:00

22 45

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

55760:

300'

5076079C1

165'

4 25

22:45***723:29

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:30

20:00/20:49

5:30***

12:30

12:30

16.00

16:00

17:00

17:00

20:00

1507270’

210’

60’

240’

*Cursele cu plecare la ora 6:00, 7:00 și 3:00 din localitatea Cordău, la întoarcere vor circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**Cursa cu plecare la ora 14:10 din Autogara Nufărul se execută numai în zilele lucrătoare cu școală.

***Cursa cu plecare la ora 6 din localitatea Cordău, la întoarcere, va circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.

Oradea-Cihei

Linia 531 9 stafii dus: 8stat:i întors.

11,9 km (24.8 km”**)


Dus: str. Nufărul (cao de linie) - Cihei (str. Principală - Str. din Deal - str. Principală);

întors: Cihei-Nufărul;

**‘Ultima cursă de ia ora 22:45: str.

Nufărul (autogară)- Cihei -Sânmariin - Băile Felix - Cotoău -Băile Feîix - Sînmartin - str. Nufărul (autogară):


22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/lnterval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 In perioada anului școlar și în perioada vacanței

Plecări de la capetele de traseu

Numărul de mijloace de transport

n zilele 1-5:1

05:45*

6:45

12:30

17:00

20:30

22:45

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

30

150770’50=

135

5:45

22:45**V23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6 și 7 și în zilele de sărbători legale

Numărul de mijloace de transport In zilele 6 si 7 :1

08:00**

12:45

12:45

16:45

16:45

20:15

8:00

20:15/20:45

285'

135/75

210’

*Se intră în cursă la ora 4:50 din stația Strada din Deal

**Se întră în cursă la ora 6:00 din stația Strada din Deal. NU circulă în ziua 7 și în zilele de sărbătorile legale,

*** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacantă se va efectua cu un singur autobus.


Oradea

Betfia Linia 514

10 stați dus;

9 stații întors;

20,1 km

Dus; str. Nufărul (cap de linie) - Sînmartin -Băile 1 Mai - Haieu (Cartierul Tinerilor) -Betfia,

întors: Betfia - Haieu

(Strada Mare) - Baie 1

Mai - Sînmartin -

Nufărul:

22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

Plecări de la capetele de traseu

04:20

06:30

12:30

16:30

2025

2245

Prima în cursă de la Autogara Nufărul/Betfia 111

Ultima de la Autogara Nufărul/Betfia 111 în cursă/garaj

60770'

120'

140’

4'20/4:50

22:45/23:11

23:37G

8 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7 :1

5:20

12:30

12:30

15:00

1500

20:00

5:20/5:50

20:00/20:30

20:56G

1607270'

150’

9072101

6 curse/zi

G-pornește spre garaj

Linie/lungim

e

Traseu

Statii

f

Capacitate

Oradea

*

Băile Felix

Linia 511

12,70 km (18,1 km*)

Dus: str. Nufâ'u!- DN 76- bdui. Băile Felix (DN       76)-Ca!ea

Beiușului (DN 76) ,

întors: str Primăverii-str. Victoria- boul. Băile Felix (DN76J-DN 76-str Nufăru'ui

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Cartierul ANL

3 State facultativă

 • 4. Școală Sînmartin

 • 5. Sînmartin Parc

 • 6. Intrare Stațiune

 • 7. Hoteturi Băle Felix

 • 8. Spitalul Clinic

9 Strada Primăverii 10. Centu Băile Felix î 1. Pădurea Felix 12 Gara Băile Felix

 • 13. Ștrandul Apolio

 • 14. Biserică

 • 15. Școală Sînmartin

 • 16. Stație facultativă

 • 17. Cartierul ANL

22-100 de locuri

Zilele în care se cîrculă/intervai de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Biserica Rontău - Autogara Nufărul. Lungime traseu 18,1 km. “Circulă la Băile 1 Mai prin Băile Felix


Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală sau vacanță în perioada Numărul de mijloace de transport: 2

Plecări de la capetele de traseu

4:45

5:30

6:00

22:10’

6:00

8:00

8:00

12:00

12:00

16:00

1600

2000

2000

21:20

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ukima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20'

30'

20'

30»

40’

04:45

22:10/22:53

Intervalul de succedare a curselor in zii legale Numărul de mijloace de transport

ele 6-7 și s<

n zilele 1 -5

îrbători

:2

5:30- 20:00

20:00-21:20

22:10*

05:30

22:10/22:53

30’

40

1

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30

8:00

8:00

20:00

20:00

22:00“

22:40“

5:30

22:40**/23:16

30’

20

30'

* Cursa sa va efectua pe traseul Autogara Nufărul-Pădurea Felix-Băile 1 Mai-

Linie/lungi me

Traseu

Statii

J

Capaci tate

Zilele în care se circulâ/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea

Băile 1

Mai

Rontău

Linia

512

13,1 km

Dus:

str. Nufărul- DN

76- boul. Băile Feiix {DN 76) -Rontău.- Băiie 1 Mai

întors: Rontău-

Băi’e 1 Mai -bdul. Băiie

Fefix(DN 76)-DN

76

str.Nufărului.

 • 1 .Autogara Nufărul

 • 2 Cartier ANL 3.Sație Facultativă 4 Scoală Sînmartin

 • 5. Sînmartin Parc

 • 6. Stație Facultaivâ

 • 7. Calea Dealului

 • 8. Rontău ABC

9 Biserica Rontău 10.Rontău ABC H.Caiea Dealului

 • 12. Ștrandul 1 Mai

 • 13. Băi le 1 Mai

14 Ștrandul 1 Mas

 • 15. Stație Facultativă

 • 16. Biserică

 • 17. Școală Sînmartin

 • 18. Stație Facultativă

 • 19. Cartier ANL

22-100

de locuri

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală Numărul de mijloace de transport: 2

Plecări de la capetele de traseu

4:47

515

5:45

6:10

7:10

7:45

10:15

/

10:45

11:45

12:10*

15:50

16:15

20:15

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

15’

20

30'

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele Numărul de mijloace de transport

-5 cu vacanțe : 2

4:47

5:15

5:45

6.10

7:50

8:15

11:45

12:10

15:50

16:15

20:15

câte o cursă

20’

30’

20'

30’

4:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 șl sărbători legale Numărul de mijloace de transport: 2

5:45

16:45

17:10

17'45

17:45

20:15

05'45

20:15/20:47

30’

35’

30'

*La cursele cu plecare la ora 12:35 și la ora 14:05 din Băile 1 Mai autobuzul va intra ih cartierul ANL până ta biserică pentru transportul elevilor de la școala din Sînmartin, continuând apoi deplasarea spre Autogara Nufărul.

După ora 20:15 se execută cursele combinate Băile Felix-Băile 1 Mai.

Linie


Traseu


Oradea-Cordău Linia 513

20.2 km {24 8 km****)


Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sân martin -Bâiie Felix-Cordău:

întors; Cordăd ■ Bâiie

Felix - Sân martin -

Nufărul:

****Ultima cursă de la ora 22:45:

str. Nufărul (autogară)-Cihei - Sânmartln -Băile Felix - Co-'dău -Băile Felix - Sînmartin • str. Nufărul (autogara);


Statii

I

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Sînmartin Fam

 • 3. Hoteiuri Băile Felix

 • 4. AquaparK

5 Cuibul de Barză

 • 6. Școala Cordău

 • 7. Cordău nr. 190

8 Cordău 193

 • 9, Cordău 217/A

 • 10, Biserica Ortodoxă

 • 11, Cuibul de Barză

 • 12, AquaparK

 • 13, Piața Băile

Felix/Hoteluri Băile Felix

14 Bisencă


Capacitate


22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/intervai de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:2

Plecan de la capetele de traseu

04:25*

07:30

07:30

12:3C

14:10**

17:30

20,00

22 45

Prima în cursă de la A. Nufărul

Ultima de la A. Nufărul în cursă/garaj

55760’

300

50760790’

165

4:25

22:45****723:29

Intervalul de succedare a curselor in z sărbători legale

Numărul de mijloace de transport in zi

lele 6-7 și

ele 6-7: 2

5:30

20:00/20:49

5:30***

12:30

12:30

16:00

16:00

17:00

17:00

20:00

1507270’

210'

60’

240’


*Curae/e cu plecare la ora 6:00, 7:00 și 6:00 din localitatea Cordău, la întoarcere vor circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix. **Cursa cu plecare la ora 14:10 din Autogara Nufărul se execută numai în zilele lucrătoare cu școală.

***Cursa cu plecare ia ora 6 din localitatea Cordău, la întoarcere va circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.


Linie


Traseu


Statîi I


 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Str. Ciheiuiui nr. 55


Capacitate


Oradea


Cihei


Linia 531


11,9 km (24,8 km****)


Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Cinei (str. P'incipală - Str. cin Deal - str. Prfnoțpaiă);

întors: Cihei - Nufărul;


’*’* Ultima cursă de la ora


22:45:      str Nufărul


(autogara)—

Sân martir ■


Cordau


Sînmartii


(autogară):


Bâiie


Băile


str


line'


Fel ;x -


Feiix


Nufărul


3. Electrica


4. Cihei nr. 249


5. Cinei nr. 263


6 Sccaia Cihei


7. Căminul Cuitura1


8. Cihei nr. 57


9. St'ada din Deai


10. Cihei nr. 95


11. Căminul Cultura!


12. Școala Cihei


13 Cihei nr 263


14 Cihei nr. 249


15. Electrica


16. Str. Ciheiuiui nr. 56


22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se cîrculâ/interval de succedare curse/nr. mijloace de transportiplecărî de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

Plecări de la capetele de traseu

05:45*

6:45

12:30

17,00

20:30

2245

Prima în cursă de la A. Nufărul

Ultima ce la A.

Nufărul în cursă/garaj

60'

150/70'50'

135’

5:45

22:45****/23:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6 și 7 și în zilele de sărbători legale Numărul de mijloace de transport in zilele 6 si 7 :1

08:00**

12:45

12:45

16:45

16:45

20:15

8:00

20:15/20:45

285’

135775

210'


’Se intră în cursă la ora 4:50 din stația Strada din Deal.

**Se întră în cursă la ora 6:00 din stația Strada din Deal. NU circulă în ziua 7 și în zilele de sărbătorile legale.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.


Linia Număr statii/sens Lungimea


Oradea-

Bors-Santăul

J

Mare

Linia 612

14 statii /dus;

14 statii/întors;

38 2 km


Traseul


Dus: b-dul. Dacia -Șoseaua Borșului -Sântion-Borș - Santăul Mic — Santăul Mare;

întors: Santăul Mare -Santăul Mic - Borș -Sântion - Șoseaua Borșului - b-dul. Dacia:


Capacitate (nr.locuri)

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului școlar

Numarui de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecări de la capetele de traseu

4:10

8:40

9:30

12:30

13.50

15:40

16:30

17:30

19:00

22:10

Prima în cursă de la Dacia

Uitima de la Borș în cursă/garaj

707357457

46756750’

607120’

45765’

60’

90740'

4:10

22:30/22:51

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 m perioada vacantelor

Numărul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

410

8:40

11:30

14:35

15:40

17:40

19:00

22:10

4:10

22:30/22:51

707727

54774'

607125’

50'/70’

90710C

Intervalul de succedare a curselor in ziua 6

Numarui de mijloace de transport in ziua 6: 2

5:25

7:50

13:30

16:00

19:00

75770'

60790'

o cursă

5:25

19:49/20:10

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7

Numarui de mijloace de transport in ziua 7- 2

8:00

16:00

19:00

8:00

19:49/20:10 ______________________________________________________________________________________i

câte o cursă


Anexa 2.1.4 la Contractul de delegare Anexa 2 la HCL 279/27.04.2020

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN A.D.I. TRANSREGIO

Nr. crt.

Denumirea stației

Amplasamentul stației

Liniile deservit e

DOTĂRI

Observ ații

Alveolă __.

Chioșc bilete

Nr. copertine

Spații publicitare

Nr. băncuțe/ nr. locuri așezate

Nr. coșuri gunoi

Nr. indicatoare stație

Nr. plăcuțe indicatoare adiționale

Nr. programe de circulație

Nr. panouri cu afișaj electronic

Automat de bilete

Alte dotări (oglinzi, etc.)

0

_         1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Complex Seleușului

Seleușului

10

1

da

2/8

1

1

1

1

1

2.

Seleușului nr. 16

Seleușului

10

1

1

1

1

34

3.

Mareșal Averescu

Calea Mareșal

Alex. Averescu

10

da

1

1

1

1

15

16

1

1

1

1

32

1

1

4.

Emanuil Gojdu

Piața

1 Decembrie

10

1

1

1

1

1

12

20

23

28

TT

5.

Turnul Primăriei

Tudor

Vladimirescu

10

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

14

1

1

20

1

1

23

1

1

28

1

1

__

Wiliam Shakespeare

Tudor

Vladimirescu

10

da

1

1

1           1

14

28

1

1 I

Tudor Vladimirescu

10

1

1

7.

T udor Vladimirescu

14

da

1

1

28

1

1

8.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

9.

Barcăului

Barcăului

10

da

1

1

1

1

10.

Hațegului

Hațegului

10

1

1

1

1

11.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

12.

Episcop 1. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

13.

Măgheranului nr. 8

Măgheranului

10

1

1

1

1

14.

Henrik Ibsen nr. 88

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

15.

Henrik Ibsen nr. 40

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

16.

Henrik Ibsen nr. 2

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

17.

Henrik Ibsen nr, 57

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

18.

Henrik Ibsen nr. 35

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

19.

Densușiuanu

Henrik Ibsen

10

1

1

1

1

20.

Episcop 1. Darabant

Hațegului

10

1

1

1

1

21.

Lipovei

Hațegului

10

1

1

1

1

22.

Piața Devei

Piața Devei

10

1

da

1

1

1

1

23.

Greierului

Greierului

10

da

1

1

1

1

24.

Barcăului

Barcăului

10

1

1

1

1

25.

Lăpușului

Lăpușului

10

1

1

1

1

26.

Ka uf land loșia

Șt. Octavian losif

10

1

1

1

1

28

10

1

1

27.

Centru Istoric 1

luliu Maniu

20

1

1

1

1

28

1

1

10

1

1

28.

Centru Istoric 2

luliu Maniu

20

1

1

1

1

28

1

1

29.

Biserica cu Lună

Traian Moșoiu

10

1

1

14

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

30

1

1

30.

Piața 1 Decembrie/ Bloc Turn

Piața 1 Decembrie

10

1

1

1

1

20

1

1

28

1

1

31.

Muntele Găina

Muntele Găina

10

1

1

1

1

12

1

1

20

1

1

34

1

1

32.

Gara Centrală

Piața București

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

18

1

1

17

1

1

22

1

1

32

1

1

33.

Șirul Canonicilor

Șirul Canonicilor

11

1

1

1

1

18

1

1

TT

34.

Autogara Ștefan Cel Mare

Ștefan Cel Mare

11

da

1

1

1

1

18

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

35.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

%

1

1

1

1

18

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

36.

Transilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

1

da

2/8

1 j____________

1

1

1

1

IL—

18

1

1

21R

1

1

22

1

1

30

-1

-------------F

1

1

37

Direcția Sanitar-Veterinară

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

38.

Matei Corvin nr. 15

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

39

Matei Corvin nr. 81

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

40.

Matei Corvin nr. 149

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

41.

Matei Corvin nr. 195

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

42.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

43.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

 • 44.

 • 45.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

l

1

1

1

Gara Episcopia

Str. Vămii

11

1

da

1

1

1

1

46.

Biserica Ortodoxă

Matei Corvin

11

1

1/2

1

1

1

1

47.

Mănăstirea Buna Vestire

Matei Corvin

11

1

1

1

1

48.

Str. Suișului

Matei Corvin

11

35

1

da

2/8

1

1

1

1

49.

Matei Corvin nr. 168

Matei Corvin

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

22

1

1

50.

Matei Corvin nr. 120

Matei Corvin

11

da

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

51.

Matei Corvin nr. 98

Matei Corvin

11

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

52.

Matei Corvin nr. 24

Matei Corvin

11

da

f

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

53.

Direcția San itar-Vete ri n ară

Matei Corvin

11

da

1

da

2/8

1

1

1

1

22

1

1

35

1

1

54.

T ransilvaniei

Ștefan Cel Mare

11

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

1B

1

1 .

21N

1

1

22

1

1

30

1

1

35

1

1

55.

Zimbrului

Ștefan Cel Mare

11

1

1

1

1

18

1

1

22

1

1

32

1

1

56.

Kaufland Nufărul

Nufărului

12

da

1

1

1

1

12

1

1

57.

Morii nr. 5

Morii

12

1

da

2/8

1

1

1

1

33

58.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

da

2/8

1

1

1

1

33

1

da

2/8

1

1

1

1

59.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

60.

Seleușului nr. 82/84

Seleușului

12

1

1

1

1

61.

Războieni

Războieni

12

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

17

1

1

34

1

1

62.

Muntele Găina

Muntele Găina

12

1

1

1

1

17

1

1

34

1

1

63.

Piața Cetății

Dimitrie Cantemir

12

da

1

1

1____________

1

1

-i—_______

17

1

1

20

1

1

23

1

1

25

1

1

64.

Piața Unirii/Episcopia Greco-Catolică

Piața Unirii

12

da

1

2/6

1

1

1

1

14

1

1

TT

65.

Colegiul Economic

Calea Matei Basarab

12

da

1

1

1

1

23

TT

66.

Horea

Horea

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

67.

Piața 22 Decembrie

Piața 22 Decembrie

12

da

1

da

1/4

1

1

1

1

23

1

1

25

1

1

31

1

1

33

1

1

68.

Gheorghe Costaforu

Ghe. Costaforu

12

1

da

2/8

1

1

1

1

69.

Războieni

Războieni

12

1

1

1

1

20

1

1

70.

Seleușului nr. 113

Seleușului

12

1

1

1

1

20

1

1

71.

Piața Nucetului

Piața Nucetului

12

da

1

1

1

1

20

1

1

72.

Str. Bumbacului

Bumbacului

12

1

1

1

1

20

1

1

31

1

1

33

1

1

73.

Morii nr. 4

Morii

12

1

1/2

1

1

1

1

20

1

1

31

1

1

33

1

1

74.

Ogorului nr. 214

Ogorului

12

da

l_________________

1

1

1

1

__14___

1

30

j

1

1

I

75.

Eurobusiness Parc Oradea 1 (EBPO1)

Ogorului

12

1

1

1

1

14

1

1

30

1

1

76.

Ogorului nr. 214

Ogorului

12

1

1

1

1

14

1

1

30

1

1

77.

Ghe. Doja nr. 228

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

78.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

79.

Ghe. Doja nr. 190

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

80.

Str. Șanjului

Gheorghe Doja

13

da

1

1

1

1

81.

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

82.

Louis Pasteur nr. 88

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

83.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

84.

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

da

2/8

1

1

1

1

85.

Policlinica

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

86.

Piața Emanuil Gojdu

Piața Emanuil Gojdu

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

34

1

1

87

Piața Cetății

Mihail

Kogălniceanu

13

da

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

88.

Sinagoga Ortodoxă

Mi hai Viteazul

13

1

1

1

1

15

1

1

16

1

1

TT

89.

Centru! Civic/CEC

Piața Emanuil Gojdu

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

15

16

17

30

-------------- 1

TT

I

I

34

90.

Policlinica

Louis Pasteur

13

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

91,

Clinica de psihiatrie

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

92.

Spitalul Județean

Louis Pasteur

13

da

1

1

1

1

93.

Louis Pasteur nr. 165

Louis Pasteur

13

1

1

1

1

94

Arinului

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

95.

Ghe. Doja nr. 115

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

96.

Ghe. Doja nr. 125

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

97.

Ghe. Doja nr. 221

Gheorghe Doja

13

1

1

1

1

98.

Cimitirul Rulikowski

Universității

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

30

1

1

1

1

33

1

1

1

1

99.

Universitate

Universității

14

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

30

1

1

33

1

1

100.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei Române

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

30

1

1

1

1

101.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

30

1

1

1

33

1

1

1

1

M02.

Parc

Piața 1 Dec.

14

1

1

1

1

103.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru Cazaban

14

da

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

33

1

1

104.

Piața loșia

Calea Alexandru Cazaban

14

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

21N

1

1

33

1

1

31

105.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

l____________

21N

1

1

106.

Biserica Baptistă Rogerius-Sosire

Podului

14

da

1

1

1

1

21N

1

1

107.

Adeplast

Uzinelor

14

1

1

1

1

108.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

109.

Macon

Uzinelor

14

1

1

1

1

110.

Premagro

Uzinelor

14

1

1

1

1

111.

Biserica Baptistă Rogerius-Piecare

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

112.

Pod Rutier

Podului

14

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

30

1

1

113.

Piața ioșia

Calea Alexandru Cazaban

14

1

da

2/8

1

1

1

1

1

21R

1

1

30

1

1

33

1

1

31

114.

Sala Antonio Alexe

Calea Alexandru

Cazaban

14

da

da

1

da

2/8

1

1

1

1

21R

1

1

30

1

1

33

1

1

115.

T udor Vladimirescu

T. Vladimirescu

14

da

1

da

1/4

1

1

1

1

1

1

30

1

1

116.

Wiliam Shakespeare

T. Vladimirescu

14

da

1

da

2/8

1

î

1

1

30

1

1

117.

Muzeul Țării Crișurilor

Calea Armatei Române

14

da

1

1

1

1

33

118.

Oficiul de Cadastru

Calea Armatei

Române

14

da

1

1

1

1

119.

Universitate

Universității

14

da

da

1

1

1

1

33

120.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

-

1

1

1

1

121.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

-

I

1 |

1

1

1

-

122.

Str. Făcliei nr. 12

Str. Făcliei

-

1

1

1

123.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

124.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

125.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

126.

Stația de pompare nr. 1

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

127.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

128.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

129.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

1

130.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

131.

Podgoria nr. 19

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

132.

Podgoria nr. 13

Str. Podgoria

15

1

1

1

1

133.

Bazinele cu apă

Str. Făcliei

15

1

1

1

“îi

134.

Str. Făcliei nr. 68

Str. Făcliei

15

1

1

1

i

135.

Dinicu Golescu

Str. Făcliei

15

1

1

1

i

136.

Stația de pompare

Str. Făcliei

15

1

1

1

i

137.

Str. Făcliei nr. 46

Str. Făcliei

15

1

1

1

i

137.

Str. Făcliei nr. 69

Str. Făcliei

15

1

1

1

i

139.

Mănăstirea Sfintei Cruci

Str. Făcliei

15

1

1

1

i

140.

Str. Făcliei nr. 12

Str. Făcliei

15

1

1

1

i

141.

Bazinul Olimpic

Aleea Ștrandului

15

da

1

1

1

i

142.

Parcul Brătianu

Aleea Ștrandului

15

1

1

1

i

143.

Maternitate

Calea Clujului

15

1

1

1

i

16

1

i

17

1

i

I 144.

Piața Tineretului

Calea Clujului

15

1

1/2

1

1

1

î

16

1

i

17

1

i

32

1

i

145.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

1

1

i

34

146.

Gutenberg_______ _

I Calea Clujului

16

da

1

1

1

i

J_____________

34

147.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

148.

Clujului nr. 192

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

149.

Fabrica de Confecții

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

150.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

151.

Clujului nr. 207

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

152.

Aiuduluî

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

153.

Ogorului

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

154.

Clujului nr. 217

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

155.

Ogorului nr. 3

Ogorului

16

1

1

1

1

156.

George Bacaloglu

George Bacalodu

16

da

1

1

1

1

157.

Cartierul Tineretului

George

16

1

1

1

1

158.

George Bacaloglu

George Bacaloglu

16

1

1

1

1

159.

Clujului nr. 248

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

160.

Clujului nr. 218

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

161.

Stadionul Motorul

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

162.

Clujului nr. 198

Calea Clujului

16

da

1

1/2

1

1

1

1

163.

Biserica rromilor

Calea Clujului

16

da

1

1

1

1

164.

Gutenberg

Calea Clujului

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

34

165.

Dragoș Vodă

Dragoș Vodă

16

da

1

da

2/8

1

1

1

1

34

166.

Gara de Est

Războieni

17

da

1

1

1

1

167.

Autogara Războieni

Războieni

17

da

1

1

1

1

168.

Magazinul Crișul

Republicii

17

da

1

da

1

1

1

1

1

r-

30

32

TT

34

169.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

22

1

1

......

34

1

1

-—

170.

Spartacus

B-dul Dacia

17

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

171,

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21R

1

1

22

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

172.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

30

1

1

35

1

1

34

173.

Pod CFR

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

26

1

1

27

1

1

35

1

1

34

174.

Kaufland

Ca.le aversului ______

Calea Borșului

17

da

1

1

1

1

175.

Dacia Zig-Zag

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

19

1

1

26

1

1

27

1

1

35

1

I

34

176.

Sfântul Apostol Andrei

B-dul Dacia

17

da

1

da

2/8

1

1

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

177.

Dacia-Decebal

B-dul Dacia

17

da

1

1

1

1

21N

1

1

26

1

1

27

1

1

34

1

1

178.

Palatul Baroc

B-dul Dacia

17

da

1

1/2

1

1

1

1

179.

Liceul de Arte

Parcui Petofi

Sandor

17

1

1

1

1

34

180.

Poliția Rutieră

Calea Clujului

17

2

da

4/16

1

1

1

1

181.

Seleușului nr. 11

Seleușului

17

1

1

1

1

34

182.

Grădinarilor

Seleușului

17

1

1

1

1

183.

Autogara Războieni

Războieni

17

1

1

1

1

184.

Johann Strauss

Ion Bogdan

18

da

1

. 1

1

1

35

da

1

1

1

1

185.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

1

1

1

1

35

1

1

1

1

186.

Bihorului nr. 68

Bihorului

18

1

1

1

1

187.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

1

1

188.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

189.

Bihorului

Bihorului

18

1

1

1

1

35

1

1

1

1

190.

Izvorului nr. 23

Izvorului

18

1

1

1

1

191.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

192.

Izvorului nr. 52

Izvorului

18

1

1

1

1

193.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

Izvorului

18

1

1

1

1

194.

Izvorului nr. 6A

Izvorului

18

1

1

1

1

1__________________

195.

Bihorului

Bihorului

18

1

---------------1 1

1

1

196.

Depoul CFR

Bihorului

18

1

1

1

1

197.

Biserica Penticostală

Bihorului

18

1

1

l

1

35

1

1

1

1

198.

Ion Bogdan

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

199.

Grădinița nr. 14

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

35

da

1

1

1

1

i 200.

ABA Crișuri

Ion Bogdan

18

da

1

1

1

1

35

da

1

1

1

1

201.

ERA Shopping Park

Calea Aradului

19

1

1

1

1

23

1

1

202.

Dedeman

Calea Aradului

19

1

1

1

1

1

1

23

1

1

203.

Podul Peța

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21N

1

1

21R

1

1

23

1

1

28

1

1

204.

Calea Aradului

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

31

1

1

33

1

1

1

1

205.

Oneștilor

Oneștilor

19

1

1

1

1

33

21N

31

2oe.

Corneliu Coposu

Corneliu Coposu

19

1

1

1

1

207.

Parc Olosîg

Eroul Necunoscut

19

1

1

1

1

208.

Piața Decebal

B-dul Decebal

19

1

da

2/8

1

1

1

1

21N

1

1

209.

Calea Aradului nr.9

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21N

1

1

28

1

1

30

. 1

1

31

1

1

33

1

1

210.

Nicolae Bolcaș

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

1

1

21R

1

1

21N

1

1

28

1

1

30

1

1

211.

Podul Peța

Calea Aradului

19

1

1

1

1

20

21R

1

1

21N

23

28

1

1

30

212

Auchan

Ogorului

20

1

1

1

1

1

21R

1

1

21N

1

1

213.

Lotus

Nufărului

20

1

da

2/8

1

1

1

1

31

1

1

33

1

1

214.

Dimitrie Cantemir

Dimitrie Cantemir

20

da

1

1

1

1

25

1

1

31

___

1

1

33

1

1

1

215.

Andrei Șaguna

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

216.

Dumbravei

B-dul Decebal

21R

1

1

1

1

217.

Piața Rogertus

Transilvaniei

21R

1

1

1

1

22

1

1

32

1

1

35

1

1

218.

Piața Magnoliei

Transilvaniei

21N

1

1

1

1

30

1

1

32

1

1

35

1

1

219.

Real II

Str. Suișului

22

1

1

1

1

220.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

221.

Vlădeasa nr. 6

Vlădeasa

23

1

1

1

1

222.

Școala Dimitrie Cantemir

Sextil Pușcăria

23

1

1

1

1

25

1

1

31

1

1

33

1

1

223.

Autogara Decebal

B-dul Decebal

23

1

1

1

1

31

1

1

33

1

1

224.

Vlădeasa nr. 1

Vlădeasa

23

1

1

1

1

225.

Padișului

Vlădeasa

23

da

1

1

1

1

226.

Str. Daliei 1

Hack Halasi

25

da

1

1

1

1

227.

Cartierul nou 1

Hack Halasi

25

da

1

1

1

1

228.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

l__

229.

Nojoridului nr. 184

Nojoridului

25

1

1

1

I

230.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

231.

Apateului nr. 4

Apateului

25

1

1

1

1

232.

, Nojoridului nr. 19C

Nojoridului

25

1

1

1

1

233.

Str. Rapsodiei

Nojoridului

25

1

1

1

1

234.

Nojoridului nr. 2

Nojoridului

25

1

* 1

1

1

235.

Nojoridului nr. 110

Nojoridului

25

1

1

1

1

1

1

236.

Cartierul nou 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

237.

Str. Daliei 2

Hack Halasi

25

1

1

1

1

238.

Electrocentrale Oradea

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

239.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

l

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

240.

Calea Borșului nr. 32C

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

241.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

242.

Eurobusiness Parc 3

Eugenio Carada

26

1

1

1

1

33

34

35

243.

Eurobusiness Parc 4

Petre Carp

26

da

1

1

1

..

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

244.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

245.

Eurobusiness Parc 6-sosire

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

246.

Eurobusiness Parc 6-plecare

Ion Mihalache

26

1

1

1

1

247.

Eurobusiness Parc 5

Petre Carp

26

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

248.

Eurobusiness Parc 3

Eugeniu Carada

26

1

1

1

1

27

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

249.

Eurobusiness Parc 2

Calea Borșului

26

1

da

1/4

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

250.

Calea Borșului nr. 32C

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

251.

Eurobusiness Parc 1

Calea Borșului

26

da

1

1

1

1

27

1

1

31

1

1

32

1

1

33

1

1

34

1

1

35

1

1

252.

Calea Borșului nr. 22

Calea Borșului

26

1

1

1

1

27

1

1

_ 253'

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

I___________________________________

1

1

1

1

I

31

I

1

1

__

32

1

1

254.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

da

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

255.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

da

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1 .1

256.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

257.

Eurobusiness Parc 11 sosire

Nîcolae Filipescu

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

258.

Eurobusiness Parc 11 plecare

Nicolae Filipescu

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

259.

Eurobusiness Parc 10

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

1

1

39

1

_l_

260.

Eurobusiness Parc 9

Petre Carp

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

261.

Eurobusiness Parc 8

Ghe. Mărdărescu

27

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

262.

Eurobusiness Parc 7

Nicolae Filipescu

27

da

1

1

1

1

31

1

1

32

1

1

263.

Aeroportul Oradea

Calea Aradului

28

1

1

1

1

1

264.

Leroy Meriin

Ogorului

30

da

1

1

1

1

265.

Pia(a 100

Ogorului

-

da

1

1

1

1

266

Islazului

Islazului

-

da

1

1

1

1

267.

Prefectura

Parcul Traian

TT

1 1____-____

1

1

1

, 268.

Teat ru__

Piața Ferdinand

TT

1

1

1

1

269.

Depozitului

Depozitului

12

1

17

270.

Strada Peței - sosire

Peței

17

271.

Strada Peței - plecare

Peței

17

272.

Strada Făcliei nr. 14

Făcliei

15

da

1

1

1

273.

Strada Făcliei nr. 29

Făcliei

15

da

1

1

1

274.

Oneștilor nr. 15B

Oneștilor

19

da

21N

28

31

275.

Oneștilor nr. 44

Oneștilor

28

21R

31

276,

Oradea Shopping City

Calea Aradului

-

LISTA STAȚIILOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN COMUNELE BORȘ Șl SÂNMARTIN

Nr. crt.

Denumirea stației

Amplasamentul stației

Liniile deservite

Alveolă

Chioșc bilete

Nr. copertine

Spații publicitare

Nr. băncuțe/locur i de așezare

Nr. coșuri degunoi

Nr. indicatoare

Nr. programe de circulație

Nr. panouri cu afișaj

Automat de bilete

Alte dotări

Observații

1.

Spartacus

b-dul Dacia

Oradea-Borș-santăul

Da

_

1

1

Mare

2.

Sf. Apostol Andrei

b-dul Dacia

Oradea-Bors-santăul Mare

Da

3.

Dacia Zig-Zag

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

4.

Electrocentrale Oradea

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

5.

EPB1

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

6.

EPB2

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

7.

C. Borșului 45

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

8.

9.

Sântion centru

Sântion

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

10.

Borș intrare

Borș

□radea-Bors-Santaul Mare

11.

Primăria Borș

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

Da

Da

8

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Da

Da

8

2

1

1

1

1

12.

Sala de Sport

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

■                             ■ I

13.

Școala Generală

Santăul Mic

Oradea-Bors-Santaul Mare

14.

Santăul Mic nr. 25

Santăul Mic

Oradea-Bors-Santaul Mare

15.

Santăul Mare nr.106

Santăul Mare

Oradea-

Bors-Santaul

Mare

16.

Biserica Reformată

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

17.

Parc Santăul Mare

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

18.

Biserica Reformată

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

19.

Santăul Mare nr.96

Santăul Mare

Oradea-Bors-Santaul Mare

20.

Santăul Mic nr.137

Santăul Mic

Oradea-Bors-Santaul Mare

21

Școala Generală

Santăul Mic

Oradea-

Bors-

Santaul

Mare

1

15

1

22.

Sala de Sport

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

23.

Primăria Borș

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

24.

Borș ieșire

Borș

Oradea-Bors-Santaul Mare

25.

Sântion Centru

Sîntion

Oradea-

Bors-Santaul

Mare

26.

C. Borșului nr. 40

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

27.

EPB2

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

28.

EBP 1

Calea Borșului

Oradea-Bors-Santaul Mare

29.

Calea Borșului nr. 22

CaleaBorșului

Oradea-Bors-Santau!

Mare

30.

Dacia Zig-Zag

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

Da

31.

Sf. Aportol Andrei

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

8

Da

1

1

1

Da

10

Nu

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Da

8

Da

2

1

1

1

32

Dacia Decebal

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

1

1

1

2

33,

Spartacus

b-dul Dacia

Oradea-Bors-Santaul Mare

2

2

2

 • 34.

 • 35.

Nufărul

bucla autobuze

Oradea-

Băile Felix

Oradea-

Băiie 1 Mai

Da

Da

8

Da

1

1

3

3

 • 36.

 • 37.

Cartierul ANL

Sânmartin

Oradea-Băile Felix

Oradea-Băile 1 Mai

Da

Da

10

Da

 • 38.

 • 39.

Școala Sânmartin

Sânmartin

Oradea-Băile Felix

Oradea-Băile 1 Mai

Da

6

Da

1

 • 40.

 • 41.

 • 42.

 • 43.

Sânmartin Parc

Sânmartin

Oradea-Băile Felix

Oradea-

Băile 1 Mai

Oradea-

Betfia

Oradea-

Cordău

Da

6

1

44.

Intrare stațiune

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Da

1

45.

Hoteluri Băile Felix

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

Da

3

46.

Oradea-Cordău

47.

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

48.

Str. Primăverii

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

49.

Centru Băile Felix

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

50.

Pădurea Felix

Băile Felix

Oradea-

Băile Felix

Da

51.

Gara Băile Felix

Băile Felix

Oradea-

Bâile Felix

Da

52.

Ștrandul Apoi Io

Băile Felix

Oradea-Băile Felix

Da

53.

Sânmartin biserica

Sânmartin

Oradea-Băile Felix

Nu

54.

Oradea-

Băile 1 Mai

55.

Oradea-Cordău

56.

Școala Sânmartin

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Nu

57.

Oradea-

Băile 1 Mai

58.

Cartierul ANL

Sânmartin

Oradea-

Băile Felix

Da

59.

Oradea-

Băile 1 Mai

1

1

Da

3

1

1

Da

3

2

1

1

Da

3

2

Da

6

2

Da

6

2

Da

10

Da

Da

60.

Nufărul

Bucla autobuze

Oradea-

Băile 1 Mai

61.

Calea Dealului

Rontău

Oradea-

Băile 1 Mai

62.

Rontău ABC

Rontău

Oradea-Băile 1 Mai

63.

Biserică Rontău

Rontău

Oradea-

Băile 1 Mai

64.

Rontău ABC

Rontău

Oradea-

Băile 1 Mai

65.

Calea Dealului

Rontău

Oradea-

Băile 1 Mai

66.

Ștrandul 1 Mai

Băile 1 Mai

Oradea-

Băile 1 Mai

Da

 • 67.

 • 68.

Băile 1 Mai

Băile 1 Mai

Oradea-

Băile 1 Mai

Oradea-Betfia

Da

69.

Nufărul

Bucla autobuze

Oradea-Betfia

 • 70.

 • 71.

Ștrandul 1 Mai

Băile 1 Mai

Oradea-Băile 1 Mai

Oradea-

Betfia

Da

72.

Stația de pompare

Haieu

Oradea-Betfia

73.

Haieu ABC

Haieu

Oradea-Betfia

Nu

74.

Haieu 124

Haieu

Oradea-

Betfia

75.

Betfia intrare

Betfia

i Oradea-Betfia

1            1

1           1

1            1

1           1

1           1

1            1

Da      6                2      1

Da      6              2

1

1

Da     10     Da      Nu

1

76.

Școala Betfia

Betfia

Oradea-Betfia

Nu

Da

4

Da

77.

Betfia 111

Betfia

Oradea-Betfia

Nu

Da

4

Da

Nu

78.

Școala Betfia

Betfia

Oradea-Betfia

Nu

Da

4

Da

79.

Betfia nr. 182

Betfia

Oradea-Betf!a

1

80.

Haieu 124

Haieu

Oradea-Betfia

Da

1

1

81.

Haieu ABC

Haieu

Oradea-Betfia

82.

Grădinița

Haieu

Oradea-Betfia

1

83.

Nufărul

Bucla autobuze

Oradea-

Cordău

84.

Hoteluri Băile Felix

Băile Felix

Oradea-Cordău

Da

1

85.

Cuibul de barză

Cordău

Oradea-Cordău

1

86.

Biseric Ortodoxă

Cordău

Oradea-Cordău

Da

1

1

87.

Cordău 217A

Cordău

Oradea-Cordău

1

1

88.

Cordău 173

Cordău

Oradea-

Cordău

1

1

89.

Cordău 190

Cordău

Oradea-Cordău

1

1

90.

ȘcoalaCordău

Cordău

Oradea-Cordău

1

91.

Cuibul de barză

Cordău

Oradea-

Cordău

1

92.

Hoteluri Băile Felix

Cordău

93.

Nufărul

buclă autobuze

94.

Str. Ciheiului nr.55

Cihei

95.

Electrica

Cihei

i

96.

Cihei nr.249

Cihei

97.

Cihei nr. 243

Cihei

98.

Școală Cihei

Cihei

99.

Cămin Cultural

Cihei

100.

Cihei nr. 57

Cihei

101.

Strada din Deal

Cihei

102.

Cihei nr.95

Cihei

103.

Căminul Cultural

Cihei

104.

Școala Cihei

Cihei

105.

Cihei nr. 263

Cihei

106.

Cihei nr. 249

Cihei

107.

Electrica

Cihei

Oradea-Cordău

1

1

Oradea-Cihei

Oradea-

Cihei

1

Oradea-

Cihei

1

Oradea-

Cihei

1

Oradea-Cîhei

1

Oradea-

Cihei

Nu

Da

4

Da

Oradea-Cihei

1

1

Oradea-

Cihei

1

1

Oradea-

Cihei

Da

1

1

Oradea-Cihei

1

1

Oradea-

Cihei

1

1

Oradea-Cihei

1

1

Oradea-

Cihei

1

1

Oradea-Cihei

1

1

Oraaea-

Cihei

1

1

108.

Str Ciheiului nr. 56

Cihei

Oradea-

Cihei

1

1

29