Hotărârea nr. 277/2020

hotărâre privind pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie “Inlocuire retele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea ”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție “ înlocuire rețele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea ”

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea nr. 242897 din 22.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 242900 din 22,04.2020 prin care Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator. privind realizarea obiectivului de investiție “ înlocuire rețele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea ”

Luandu-se In considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificata de către societatea S.C. Compania de Apa Oradea S.A. in calitate de titular si proiectant, lucrare prezentata in nota de fundamentare anexa la raportul de specialitate,

In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art.

139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște

Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție “ înlocuire rețele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea ”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...................................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:......................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apa SA Oradea

Indicatori maximali:

Valoarea totală a investiției.........................3.404.434,79 lei (inclusiv TVA).

din care C+M...........................................2.674.510,64 lei (inclusiv TVA).

Eșalonarea investiției INV/C+M:

Anul 1: 3.404.434,79 iei (inclusiv TVA) / 2.674.510,64 lei (inclusiv TVA).

Durata de realizare a investiției:

7 luni, din care durata de realizare a lucrărilor de construcții: 4 luni

Indicatori minimali:

Capacitati:

Capacități

Cantita

Str. Aleea Emanuil Gojdu

• rețea de distribuție apă PE100 PN10 SDR17 Dn160

380 ml

• rețea de transport apă PE100 PN10 SDR17 Dn400

600 ml

* rețea de distribuțe apă PE100 PN10 SDR17 Dn250

110ml

• branșament apă PE100 PN10 SDR17 Dn63 și Dn110

6 buc

Str. Samuil Micu Klein

• rețea canalizare menajeră PVC mininm SN8 Dn250

305 ml

• racorduri canalizare menajeră PVC minim SN8 Dn160

19 buc

* rețea canalizare pluvială PVC minim SN8 Dn315

291 ml

• racorduri canalizare pluvială PVC minim SN8 Dn160

19 buc

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnica - Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

  • -   Direcția Economica

  • -  S.C. Compania de Apa Oradea S.A.


Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 277

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru’