Hotărârea nr. 276/2020

hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie „Copertine pentru pasaj pietonal subteran B-dul Magheru”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economicl rezultat!, scenariul 1, pentru obiectivul de investiție „ Copertine pentru pasaj pietonal

subteran B-dul Magheru”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 239656 din 14.04.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 239665 din 14.04.2020 prin care Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări supune spre dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici rezultați, scenariul 1, pentru obiectivul de investiție „ Copertine pentru pasaj pietonal subteran B-dul Magheru”,

Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de către SC Proexco SRL, în calitate de proiectant,

In conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DAU) si indicatorii tehnico-economici rezultați, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „ „Copertine pentru pasaj pietonal subteran B-dul Magheru", cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:...................primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:....................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali:

1 euro=4,8174 lei, din data de 13.03.2020

Valoarea totala a investiției (INV): 598.855,18 lei inclusiv TVA / 503.987,96 lei fara TVA din care: construcții montaj C+M: 507.034,61 lei inclusiv TVA /426.079,50 lei fara TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANULI: 598.855,18 lei / 507.034,61 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

Elemente

Lungime (m)

Lățime (m)

înălțime (m)

Copertina 01

7,99

4,4

2,64

Copertina 02

8,65

2,66

2,64

Copertina 03

11,66

2,99

2,64

8,44

2,89

2,64

Durata estimata de execuție: 2 luni

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se încredințează Direcția Tehnica.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul municipiului Oradea

Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

Direcția Economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin 1 , >Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 276

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentni"