Hotărârea nr. 275/2020

hotărâre pentru aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA” și a modificării Art. 1 din HCL 1037/11. 12. 2019

Piaja Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PÂRÂUL PETA INCLUSIV LEGĂTURĂ INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA

TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA” și a modificării art. 1 din HCL nr. 1037/11.12.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 239598/4.04.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 239605/14.04.2020 prin care Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări supune spre dezbatere Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PÂRÂUL PETA INCLUSIV LEGĂTURĂ INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA” și a modificării art. 1 din HCL nr. 1037/11.12.2019,

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului,

în conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 129 al. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. (a), lit. d), alin. (7) lit. m), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PÂRÂUL PETA INCLUSIV LEGĂTURĂ INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA”

cu următoarele: CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:..........................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:..........................................................................municipiul Oradea

Valoarea totala a investiției (ÎNV)                4.000.825,71 lei inclusiv TVA

din care: construcții montaj C+M 2.815.605,86 lei inclusiv TVA Eșalonarea investiției (INV/C+M) valori inclusiv TVA

ANUL I 4.000.825,71 / 2.815.605,86 lei inclusiv TVA

CAPACITATI:

DRUMURI stradă categoria a lll-a o Lungime stradă nou creată 89,09 m o Suprafața carosabil stradă 585,83 mp o Suprafața trotuare stradă 235,27 mp o Suprafața pista de biciclete stradă 270,44 mp o Suprafața zone verzi 158,236 mp

o Lungimea podului 17,28 m o Carosabil pe pod 127,73 mp o Trotuare pe pod 51,09 mp o Pista de biciclete pe pod 43,98 mp o Suprafața albiei amenajate (include si zona albiei sub pod) 602,29 mp CANALIZARE PLUVIALA

  • —    Țeava PVC SN8 DN 315 40 m

ILUMINAT PUBLIC

  • —    Cablu CYABY 5X6 mmp 100 m

Durata de execuție: 6 luni

Finanțarea investiției Finanțarea investiției se va face din bugetul local, sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă modificarea art, 1 din HCL nr. 1037/11.12. 2019;

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • —  Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • - Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin ''

Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 275


-t


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru'