Hotărârea nr. 273/2020

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiarezona str.Petru Maior – PUZ pentru subzona 1, nr.cad.200713, 200714 - Oradea Construire hala de productie, nr. cad.200713

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activităților economice terțiare zona str.Petru Maior - PUZ pentru subzona 1, nr.cad.200713,200714 - Oradea Construire hală de producție, nr.cad.200713

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.237227 din 09.04.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.237269 din 09.04,2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea „Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unor activități economice terțiare - zona str.Petru Maior; PUZ pentru subzona 1, nr.cad.200713, 200714; Oradea, Construire hală depozitare, nr.cad.200713’’, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.4380/26.07.2019, la initiațiva beneficiarei SC VICTEMA CONS SRL, proiect întocmit de către arh.Raluca Covacescu, specialist cu drept de semnătura RUR, Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de dezvoltare a unei zone de activități economice terțiare, cu respectarea procedurii de urbanizare descrisă în RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.836/2017, rezolvarea circulației carosabile, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul luat în studiu, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sudică a localității, în vecinătatea Stației de transformare Transelectrica;

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR ULiu -Zonă de urbanizare pentru locuințe cu regim mic de înălțime. O suprafață mare din UTR este afectată de restricții instituite de zona de protecție LEA 400kV, LEA 220kV, LEA 20kV și stația de transformare Transelectrica.

Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str.Petru Maior.

Terenul care a generat PUZ-ul, în suprafață de 20000,0 mp este identificat cu nr.cad.200713 înscris în CF nr.200713 proprietar SC VICTEMA CONS SRL;

Suprafață de teren reglementată prin PUZ este de 91350,Omp;

Rețele tehnico edilitare: în zonă există rețele de energie electrică, apă și canalizare pe str.Ogorului;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unor activități economice terțiare, zona str.Petru Maior; PUZ pentru subzona 1 (nr.cad.200713, 200714); Construire hală depozitare, nr.cad.200713, Oradea; cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Documentația de urbanism este un Plan Urbanistic Zonal de urbanizare pentru unitatea teritorială de referință Uliu cuprinsă între str.Petru Maior - la est, UTR ED (Stația de transformare TRANSELECTRICA) - la vest, canal CT27 aflat în administrarea ANIF - la sud, UTR Et - la nord, stabilindu-se:

 • a) extinderea zonei funcționale Et pe intreg UTR- ul studiat;

 • b) o etapizare a procedurii de urbanizare prin împărțirea UTR-ului în subzone ce vor fi studiate ulterior prin documentații de urbanism de tip PUZ și stabilirea zonelor funcționale pe UTR-ul studiat;

 • c) dezvoltarea rețelei stradale existente;

 • d) stabilirea unor zone de folosință comună în cotă de minim 10,0% din suprafață totală a terenului supus urbanizării, rezervate obiectivelor de interes public (trama stradală majoră, perdele vegetale de protecție, spații publice, spații verzi ce vor include zone verzi de aliniament, terenuri de sport, alte dotări, după caz);

 • e) stabilirea reglementarilor urbanistice pe subzona din care face parte terenul care a generat PUZ-ul (subzona 1);

 • a)  Zonare funcțională

Având în vedere că terenul studiat este afectat de zone de protecție care instituie restricții asupra posibilității de construire (zona de protecție LEA 400kV, LEA 220kV, LEA 20kV și stația de transformare Transelectrica), ceea ce împiedică dezvoltarea unor funcțiuni rezidențiale, se propune extinderea funcțiunilor de tip Et pe toată suprafața UTR Uliu;

 • b)  Etapiz.area procedurii de urbanizare

Se propune împărțirea UTR-ului în 2 subzone, conform planșei U.02;

Subzona 1 este reglementată prin prezenta documentație de urbanism iar subzona 2 va fi studiată ulterior prin altă documentație de urbanism.

 • - funcțiuni predominante: activități economice terțiare conform PUG aprobat cu HOL nr.501/2016;

 • - reglementări urbanistice pe zona studiată:

 • - H max: 21 m la cornișă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+5+1 R;

 • - POT maxim = 40% pentru parcelele comune, POT maxim = 50% pentru parcelele de colț:

 • - CUT maxim = 2,2 pentru parcelele comune, CUT maxim = 2,8 pentru parcelele de colț;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 6,Om;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: jumătate din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 4,5m;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: 6,Om;

 • c) Dezvoltarea rețelei stradale in interiorul zonei studiate si legătură ăn teritoriu'.

Se propune:

 • - lărgirea str.Petru Maior la un profil transversal de 25,Om conform reglementarilor din PUG; Terenul necesar dezvoltării rețelei stradale va trece, etapizat, în proprietatea municipiului în vederea schimbării categoriei de folosință (drum public), conform propunerii prezentate în planșa U.04;

 • - crearea unui drum privat înfundat cu profil transversal de 12,Om care va asigura accesul, din str.Petru Maior, la parcelele reglementate în PUZ etapa I, conform propunerii prezentate în planșa U04; Drumul se va constitui etapizat, prima etapa realizandu-se odata cu dezvoltarea propusă pe terenul care a generat PUZ-ul;

 • d) Zone de folosință comună

- conform procedurii de urbanizare prevăzută de RLU aferent PUG aprobat cu HOL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.836/2017, minim 10,0% din întregul UTR studiat va fi rezervat obiectivelor de interes public (trama stradală majoră, perdele vegetale de protecție, spații publice, spații verzi ce vor include zone verzi de aliniament, alte dotări, după caz); Zonele verzi de folosință comună vor fi amplasate pe suprafețele afectate de zonele de protecție, suprafața acestora depășind cota de 10,0% din suprafața terenului studiat (planșa U.02);

 • e) Reglementări pentru subzona 1 (din care face parte terenul care a generat PUZ-ul):

Subzona 1 reglementata prin PUZ este figurată în planșă U05 si cuprinde nr.cad.200713 (terenul care a generat PUZ-ul), nr.cad.200714 si 175677;

Pentru subzona 1 nu va mai fi necesara elaborarea unui PUZ;

Funcțiuni admise: conform RLU aferent PUG corespunzătoare UTR Et;

 • - H max: 21 m la cornișă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+5+1 R;

 • - POT maxim = 40% pentru parcelele comune, POT maxim = 50% pentru parcelele de colț:

 • - CUT maxim = 2,2 pentru parcelele comune, CUT maxim = 2,8 pentru parcelele de colț;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 6,Om de la aliniamentul str.Petru Maior, fără retragere obligatorie față de drumul privat de acces;

 • - retrageri minime față de limitele laterale: jumătate din înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 4,5m; (retragere fată de UTR ED: 35,Om)

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: înălțimea clădirii dar nu mai puțin de 6,Om;

 • - în incintă se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunilor conform prevederilor din RLU aferent PUG (anexa 2);

Zona verde de folosință comună va ramane în proprietate privată, amenajarea și întreținerea acesteia rămânând în sarcina investitorilor.

Accesul se va realiza din str.Petru Maior pe un drum privat înfundat cu profil transversal de 12,Om;

Se propune lărgirea str.Petru Maior la profil transversal de 25,Om (12,5m din ax pe partea beneficiarilor).

Terenul necesar lărgirii str.Petru Maior va trece din domeniul privat în proprietatea publică a municipiului Oradea, în mod etapizat, pe măsura dezvoltărilor, prima etapă revenind inițiatorului PUZ-ului; în acest sens există declarația autentificată notarial nr.1128/02.04.2020 privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar lărgirii străzii conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire întocmit de ing.Vasile Cristian Coroiu; După aprobarea doumentației de urbanism beneficiara are obligația de a depune la Direcția Patrimoniu Imobiliar întreaga documentație în vederea trecerii terenului necesar lărgirii străzii în domeniul public.

în vederea diversificării activității firmei SC VICTEMA SRL, pe parcela care a generat PUZ-ul se va construi o clădire cu destinația hală de producție care va fi utilată cu echipamente tehnologice modeme și eco-eficiente.

- Regim de înălțime propus: P - P+E; Clădirea se va amplasa în zona de implantare figurată în planșă U05 (minim 35,Om față de mejdia vestică, minim 6,Om față de mejdia sudică și minim 4,5m față de mejdia estică, în afara zonei de protecție LEA 400kV)

în incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

La autorizare se va prezenta dovada înregistrării declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului destinat lărgirii str.Petru Maior la Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul primăriei municipiului Oradea.

Documentația tehnică pentru autorizația de construire va conține avizul de amplasament de la Transelectrica SA, conform specificațiilor din adresa nr.9080/23.09.2019.

Asigurarea utilităților. Alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin branșare la rețelele existente în zonă, prin extinderea acestora. Conform bazei de date furnizate de către Compania de Apa Oradea, există în plan extinderea rețelelor de apă și canalizare de pe str.Ogorului pe str.Petru Maior;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 7 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUZ trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism și Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC VICTEMA CONS SRL, prin grija Compartimentului Urbanism și Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Tehnică;

 • - Direcția Juridică;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.roOradea, 27 aprilie 2020

Nr. 273

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru'