Hotărârea nr. 271/2020

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 186/2018 - Modificare zonare functionala Activitati economice industriale si activitati complementare, generat de nr.cad. 206630, str. Augustin Maior, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL186/2018 - Modificare zonare funcționala Activități economice industriale si activitati complementare, generat de nr.cad. 206630, str. Augustin Maior, Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 234866/06.04.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 234926/06.04.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator ia PUZ aprobat cu HCL nr.186/2018 - Modificare zonare funcționala ~ activitati economice industriale si activitati complementare, generat de nr.cad. 206630, str. Augustin Maior, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.5671/01.10.2019, la inițiativa beneficiarei SC EUROALPIN SRL, proiect intocmit de către SC Archibet SRL, arh.Szabo Anemari, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop modificarea pianului urbanistic zonal aprobat cu HCL nr.186/2018 in sensul modificării zonelor funcționale, stabilirea noilor reglementari, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, circulația juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea vestica a localității, in apropierea Parcului Industrial I;

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR UEi - Zonă de urbanizare pentru activitati economice industriale, UTR care a fost studiat prin masterplan aprobat cu HCL nr.186/2018; Terenul care a generat PUZ-ui face parte din etapa I de urbanizare (subzona reglementata prin documentația de urbanism aprobata).

Legătura la rețeaua stradala municipala se realizează prin intermediul str.lon Mihalache si str.Augustin Maior.

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafața de 59572 mp este identificat cu nr.cad.206630 înscris in CF nr.206630, (proprietar Seles Leontina Aurica cu drept de superficie in favoarea SC EUROALPIN SRL),

Suprafața totala de teren studiata este de 173290,Omp (compusa din aria studiata inițial in etapa I).

Rețete tehnico edilitare: Din punct de vedere tehnic al cooperării in domeniul edilitar in zona exista rețele de apa, canalizare, energie electrica.;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, litc) si art. 139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.186/2018 - Modificare zonare funcționala - activitati economice industriale si activitati complementare,generat de nr.cad. 206630, str. Augustin Maior, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Conform PUZ (etapa I din masterplan) aprobat cu HCL nr.186/2018 aria studiata era impartita in 3 subzone funcționale: Ei, ls_P si subzona mixta Ei/ls. ,P

Fata de PUZ-ul aprobat cu HCL nr. 186/2018 se propun următoarele modificări:

- Schimbarea zonării funcționale pentru toate parcelele cuprinse in zona de studiu, in zona de activitati economice industriale, de depozitare, servicii tehnice si activități complementare/de susținere a profilului funcțional al zonei (administrative, terțiare, comerciale, sociale, educaționale, culturale, de turism, locuințe de serviciu permanente sau temporare cu condiția ca acestea sa fie destinate exclusiv angajatilor, spatii de cazare ale instituțiilor de invatamant/cercetare cu condiția ca administrarea si proprietatea sa apartina instituțiilor);                                              ______ - Corelarea cu proiectul de utilitate publica “Inel ocolitor Centura Oradea - autostrada A3° Reglementari Urbanistice pe zona studiata’.

 • - regim de construire: deschis;

 • - funcțiuni predominante: activitati economice industriale, de depozitare, servicii tehnice si activități complementare/de susținere a profilului funcțional al zonei (administrative, terțiare, comerciale, sociale, educaționale, culturale, de turism, locuințe de serviciu permanente sau temporare cu condiția ca acestea sa fie destinate exclusiv angajatilor, spatii de cazare ale instituțiilor de invatamant/cercetare cu condiția ca administrarea si proprietatea sa apartina instituțiilor)

 • - H max la streasina ~ 21,0m (regim de înălțime de (1-3SJ+P+4E); Hmaxim = 28,Om

 • - POT max = 60%; - CUT max = 1,2;

■ retragerea față de aliniament: minim 9,50m de la aliniamentul străzilor;

■- retrageri minime față de limitele laterale: 5,Om;

:- retrageri minime față de limitele posterioare: 5,Om;

Zona de implantare a construcțiilor este figurata in planșa 4/U (in afara zonei de protecție a inelului de legătură cu autostrada A3) Organizarea circulației

Accesul la parcelele studiate se va realiza din str.Augustin Maior; Se propune un acces din inelul de legătură cu autostrada A3 (proiect initiat si gestionat de Zona Metropolitana Oradea), acces pentru care exista avizul Politiei Rutiere nr.221401/SR/25.11.2019

Dezvoltarea rețelei stradale in zona studiata prevede:

- lărgirea str. Augustin Maior la profil transversal de 17,Om si amenajarea zonei verzi de aliniament conform masterplan aprobat cu HCL nr. 186/2018, iar terenul necesar lărgirii străzii si amenajării zonei verzi de aliniament va trece, etapizat, in domeniul public, conform propunerii prezentate in planșa 5/U; In acest sens exista declarația autentificata notarial nr.591/03.04.2020 privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar lărgirii străzii conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire intocmit de ing.Sabau Cristian Teodor; După aprobarea documentației de urbanism beneficiara are obligația de a depune la Direcția Patrimoniu Imobiliar întreaga documentație in vederea trecerii terenului respectiv in domeniul public.

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala investitorilor,

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, SC EUROALPIN SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Tehnica

 • - Direcția Juridica;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro


Oradea, 27 aprilie 2020 Nr. 271


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru" t'