Hotărârea nr. 270/2020

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 – Construire cartier de locuinte colective, functiuni complementare , servicii, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat, nr.cad.204556, 201262, 204283, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 - Construire cartier de locuințe colective, funcțiuni complementare, servicii, comerț, turism și alimentație publică, str.Ceyrat, nr.cad.204556,201262,204283, Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.235461 din 07.04.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.235471/07.04.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea „Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 - Construire cartier de locuințe colective, funcțiuni complementare, servicii, comerț, turism și alimentație publică, str. Ceyrat, nr.cad.204556, 201262, 204283, Oradea, la initiațiva SC WEST RESIDENCE SRL reprezentată prin                  în baza certificatului de urbanism nr.

3303/07.06.2019, documentație elaborată de arh. Crețu Nicolae, specialist cu drept de semnătură RUR, în scopul modificării PUZ-ului aprobat cu HCL nr.560/2017 pe zona de turism și alimentație publică (modificarea propunerii de mobilare aprobată, a numărului de apartamente, organizarea incintei, extinderea zonei studiate, stabilirea noilor reglementari pe zona de turism, modificarea circulației carosabile și pietonale pe zona turism), circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea estică a localității.

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR UM4 - Zona de Urbanizare - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală, fiind studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017.

Legătură zonei cu municipiul se realizează pe str. Ceyrat, str. Thurzo Sandor și cele trei drumuri publice create prin PUZ-ul aprobat prin HCL 848/2013, situate la limita sudică, estică și vestică, identificate cu nr.cad 180806,182524 și 182461. Situația juridică

Modificările la PUZ aprobat se aplică în partea estică a ariei studiate, terenul care a generat PUZ~ul, fiind identificat cu nr.cad.204556 înscris în CF nr.204556, nr.cad.201262 înscris în CF nr.201262 proprietar SC WEST RESIDENCE SRL, nr.cad.204283 propus pentru concesionare (lot 3 provenit din dezlipirea nr.cad.194316, în suprafața de 295mp, proprietar Municipiul Oradea; Există act de dezmembrare, încheiere de autentificare nr.860/05.04.2019);

Rețele tehnico edilitare: în zona exista rețele de alimentare cu energie electrică, termoficare, gaze naturale, apă și canalizare atât menajeră cât și pluvială. Amplasamentul care a generat PUZ-ul este traversat pe direcția N - SE de liniile electrice LEA100V;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă „Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr. 560/2017 - Construire cartier de locuințe colective, funcțiuni complementare, servicii, comerț, turism și alimentație publică, str. Ceyrat, nr.cad.204556, 201262, 204283, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Propuneri de dezvoltare urbanistică - pe zona de turism si alimentație nublică

Față de PUZ-ul aprobat cu HCL nr.1320/2018 se propun următoarele modificări:

 • -   mărirea suprafeței de studiu de la 43330,0 mp la 44514,0 mp;

 • -   modificarea și mărirea suprafeței de teren destinată zonei de turism: de la 3242,0 mp la 4426,0 mp (nr.cad.204556 cu Steren = 3242 mp + nr.cad.201262 cu Steren = 889 mp + nr.cad.204283 cu Steren = 295 mp propus spre concesionare; în total Steren destinată zonei de turism = 4426,0 mp);

 • -   alipirea nr.cad,204556 și nr.cad.201262;

 • -   concesionarea unei suprafețe de teren (teren cu nr.cad.204283 cu S=295 mp);

 • -   regim de înălțime propus: D+P+Mezanin+3E+R, cu Hmax.=25 m (Stehn+P+4E cu H max.17,0 m la atic, prevăzut în PUZ anterior);

 • -   hotel cu 100 camere (70 camere prevăzut în PUZ anterior);

 • -   sală de alimentație publică cu suprafața de 450 mp (400 mp prevăzut în PUZ anterior);

 • -   85 locuri de parcare ia sol (42 locuri de parcare prevăzute în PUZ modif.) și 20 locuri de parcare la demisol (25 locuri la demisol prevăzut în PUZ anterior);

 • -   zone verzi 766mp (567mp prevăzut în PUZ anterior);

 • -   modificarea retragerii față de aliniament: min.4,50 m (până ia nivelul etajelor 1-3);

 • -   modificarea retragerii față de mejdia nordică: min.4,0 m (până la nivel parter, etaj 1-3);

 • -   modificarea amprentei construcției la sol, cu respectarea indicilor urbanistici avizați (POTmax = 40%, CUTmax.;= 2,2);

 • -   reorganizarea acceselor, spațiilor verzi și a locurilor de parcare în incinta;

 • -   modificarea traseului drumului public identificat cu nr.cad. 182524 (cu profil transversal de 10,Om) pe limita nord-estică a amplasamentului studiat și care va face legătura cu drumul public identificat cu nr.cad. 188861, conform propunerii prezentate în planșele 3U și 4U;

Continuarea drumului public (nr.cad. 182524) pe latura nord-esticâ se va constitui din:

 • -   lotul 2 (nr.cad. 206457 provenit din dezmembrarea cu nr.cad. 182525, S=177mp, proprietar Statul Roman, categoria folosință - curți construcții),

 • -   nr.cad.204282 (S=437 mp, proprietar Municipiul Oradea, categoria folosință - curți construcții);

 • -   cotă parte din nr.cad.182523 (zonă acces la parcela);

Terenul destinat continuării drumului public (pe latura nord-esticâ) se va transfera din domeniul privat al municipiului în domeniul public (conform planurilor de amplasament și delimitarea a imobilului cu propunere de dezlipire) și se va înscrie în CF ca drum public în favoarea Municipiului Oradea prin grija Direcției Patrimoniului Imobiliar; La faza DTAC se va prezenta situația juridică a drumului modificat (extras CF cu categoria folosință drum public);

Accesul la amplasament se va realiza din drumul public identificat cu nr.cad. 182524 (al cărei traseu se propune a se modifica), din drumul public identificat cu nr.cad.188861 și pe aleea carosabilă, cu profil transversal de 9,0 m și identificat cu nr.cad. 198331;

Conform PUZ aprobat prin HCL 560/2017 terenul destinat amenajării străzii interioare (nr.cad. 198331 și nr.cad. 198332) au trecut în domeniul public, proprietar fiind Municipiul Oradea.

Pentru concesionare teren (nr.cad.204283) există acord de principiu de la PMO - DPI - Serviciul Terenuri, prin care este specificat ca după aprobarea PUZ-ului Modificator, vor stabili procedura și condițiile tehnico-economice de concesionare a terenului identificat cu nr.cad.204283 (adresa nr. 250500/03.07.2019);

Pentru modificarea traseul drumului față de PUZ-ul aprobat prin HCL nr.560/2017, a fost obținut adresa nr.458648/09.12.2019 de la PMO - DPI - Serviciul Terenuri, prin care se precizează următoarele: „terenurile cu nr.cad. 182524, 206457 și 204282 din teritoriul cadastral Oradea, pot fi luate în studiu prin documentații de urbanism, pentru a fi alocate construirii de drumuri noi sau extinderii/modernizarii/modificării rețelei stradale existente, în conformitate cu circulația terenurilor stabilită prin documentațiile de urbanism PUD/PUZ aprobate prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Oradea";

Restul reglementărilor prevăzute pentru cartierul de locuințe colective, servicii complementare, comerț (privind indicii urbanistici, regim de înălțime, retrageri față de drumurile de acces și față de mejdii, circulația în zonă, spații verzi, parcări, etc) rămân nemodificate, fiind stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.560/11.07.2017;

Asigurarea utilităților.

 • -   Conform HCL nr.706/31.08.2017 - “ obîectivele care urmează să se realizeze în zonă se vor racorda la rețelele de utilități existente: alimentare cu apă, canalizare și electricitate. Alimentarea cu energie termică se va realiza de la rețeaua termică centralizată (SACET Oradea), prin extinderea acesteia în zonă.’

 • -   O singură excepție făcând cea pentru furnizarea agentului termic la bucataria restaurantului, care poate fi din rețeaua Distrigaz, cu acordul prealabil al SACET;

 • -   Potrivit angajamentului autentificat notarial nr.239/10.07.2017 depus de proprietarii amplasamentului {declarație notarială depusă la documentația aprobată cu HCL nr. 560/2017, investitor Ticra Rareș - Dacian și soția Ticra Dana) aceștia urmează să suporte costurile legate de extinderea rețelei de utilități (alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrică), respectiv cele aferente realizării aleii carosabile la nivel de drum balastat;

 • -   Autorizarea construcțiilor propuse este condiționată de dotarea zonei cu rețele de utilități: alimentare energie electrică, respectiv alimentare cu apă și canalizare și constituirea drumurilor publice.

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilită prin PUZ au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize, Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Inițiatorul Planului Urbanistic Zonal SC WEST RESIDENCE SRL reprezentata prin                prin

grija Compartimentul Urbanism și Avize;

 • - Direcția Patrimoniului Imobiliar;

 • - Direcția Juridică;

 • - OCPI - Cartea Funciară;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro;Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 270

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru’