Hotărârea nr. 27/2020

privind aprobarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2”

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de  investiţie:

“Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2”

 

 

Analizând Referatul de aprobare nr. 506/06. 01. 2020 inițiat de către Primarul municipiului Oradea și Raportul de specialitate nr. 596/06.01.2020 prin care Direcția Tehnică – Compartiment Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de  investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2”

În conformitate prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 actualizată privind finanţele publice locale,

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. (b), (d) si alin. 4 lit. (d) alin. 7 lit. (i) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.  57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art. I Se aprobă proiectul tehnic, pentru obiectivul de  investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2”

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Ordonatorul principal de credite...................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar : …………......................Municipiul Oradea prin SC ECO BIHOR SRL

Euro=4,756 lei

Valoarea totală a investiţiei            12.797.331,23 lei inclusiv TVA

din care C+M                                 11.909.158,05 lei inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I                         12.797.331,23 lei /11.909.158,05 lei inclusiv TVA

Capacități:

- inchidere permanenta a corpului depozitului de deseuri nepericuloase 63.635 m2

- inchidere temporara a corpului depozitului de deseuri nepericuloase 1.793 m2

- sant desecator  313 m

- sant cu elemente din beton prefabricate 562 m

- canalizare sub presiune 220 m

- statie de pompare 1buc.

- decantor ape pluviale 1buc.

- drum   182,33 m

 

            Durata de realizare a investitiei: 16 luni, din care durata de realizare a lucrárilor de constructii: 12 luni.

 

 FINANŢAREA  INVESTIŢIEI

1.       Finanţarea obiectivului de investiţie se va realiza din sumele colectate în fondul de închidere depozit și urmărirea post închidere constituite din cote aplicate tarifului de depozitare conform Actului Adițional nr. 16 la Contractul de parteneriat public privat nr. 122246/2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft.  

2.       Accesarea sumelor necesare de către operatorul Eco Bihor SRL se va realiza progresiv, pe măsura avansării lucrărilor, numai pe bază de decont însoțit de documente justificative vizate de către un Diriginte de Șantier, aprobat de către Primarul Municipiului Oradea, prin care se solicită contravaloarea lucrărilor/materialelor etc.

3.       Mandatarea dlui. Ilie Bolojan, Primar al Municipiului Oradea în vederea semnării decontului nominalizat la punctul 2.

4.       Decontul aferent fiecărei tranșe va fi prezentat Băncii Transilvania în vederea eliberării sumelor necesare.

            Art. II Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC ECO BIHOR SRL

            Art. III Prezenta hotărâre se comunică cu :

              -   Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

 -   Primarul municipiului Oradea;

 -   Direcţia Tehnică;

 -   Direcţia Economică;

 -   Compartimentul Investiţii şi Avizare Lucrări;

 -   SC ECO BIHOR SRL. prin grija Direcției Tehnice.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 27

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila