Hotărârea nr. 269/2020

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinta colectiva cu birou la parter, str. Simion Stefan, nr.32, nr.cad. 190884 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire locuința colectivă cu birou la parter, str. Simion Ștefan, nr.32, nr.cad. 190884-Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.234629 din 06.04.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 234632/06.04.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Compartimentul Urbanism și Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea planului urbanistic de detaliu - Construire locuință colectivă cu birou la parter, str. Simion Ștefan, nr.32, nr.cad. 190884 -Oradea, elaborat la initiațiva beneficiarului SC SIMIONIMOB SRL reprezentată prin                      în vederea

stabilirii condițiilor de construire a unei imobil de locuințe colective cu birou la parter cu regim maxim de inaltime P+E+M, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

 • -  Amplasamentul studiat este situat în zona centrală a municipiului în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

 • -  Amplasamentul studiat este delimitat de str. Simion Ștefan, în rest de proprietăți private.

 • -  Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat în UTR SZCP 01. 2 (Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea”).

 • -  Regim maxim de înălțime P+E+M cu Hmax.comișă = 8m și Hmax.coama = 14m, pe străzile cu distanța între aliniamente mai mică de 10m.

 • -  POT maxim admis = 60,0%, CUT maxim admis = 1,6- pentru parcele comune;

 • -  Legătura zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Simion Ștefan.

 • -  Pentru orice intervenție ce vizează modificarea volumetrici unei clădiri I corp de clădire sau construirea uneia noi se va elabora în prealabil un PUD pentru parcela pe care aceasta e situată.

Situația juridică

 • -  Terenul studiat are o suprafață de 311,0mp și este identificat cu nr.cadastral 190884 înscris în CF nr. 190884 -predea, proprietar SC SIMIONIMOB SRL.

 • -  în prezent terenul este liber de construcții;

Rețe/e tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existența rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată șl completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) și ari 139, alin.3, lit.e) privind Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Pianului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință colectivă cu birou la parter, str. Simion Ștefan, nr.32, nr.cad. 190884 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se propune construirea unui imobil de locuințe colective cu birou la parter, conform aviz Arhitect Șef nr.1144/20.06.2019 și conform proiect nr.404/2019, planșa U03;

Regim de înălțime propus; P+E+M;

POT propus = 57,55%, - POT max.admis = 60,0%; - CUT max.propus = 1,6;

Număr de apartamente propuse: 4;

 • -   Spațiu comercial: 1 birou la parter;

 • -   Construcția se va amplasa la aliniamentul străzii Simion Ștefan, în front continuu (închis), conform propunerii prezentate în planșa U03 - Reglementari Urbanistice:

* retragere stradă: la aliniamentul străzii, cu front închis către strada;

 • -   retrageri laterale: până pe mejdia dreaptă, retragere de 0,60 m față de mejdia stângă;

 • -   retragere spate: fără retragere până la copertină, retragere de 7,60 m pana la nivelul etajului, respectiv retragere de 10 m până la nivelul parterului;

Se vor amenaja în incintă:

 • -   minim 5 locuri de parcaje (1 loc de parcare pentru birou și 4 locuri de parcare pentru locuințe);

 • -   spații verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 15% din suprafața totală a parcelei, și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă);

un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor menajere, accesibil din spațiul public;

 • -   Accesul auto și pietonal în incintă, se va realiza din str, Simion Ștefan;

Conform studiului de însorire (ștampilat și semnat de verificator atestat) rezultă că nici o construcție învecinată cu destinația de locuință nu este afectată de umbra imobilului proiectat, respectandu-se astfel necesarul minim privind iluminatul natural conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare, se va realiza prin racord la rețele edilitare existente în zonă pe cheltuiala beneficiarilor;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistică stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen în care prevederile prezentului PUD trebuie puse în aplicare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism și Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism și Avize,                            _____________________

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC SIMIONIMOB SRL reprezentată prin

prin grija Instituției Arhitectului șef. Compartimentul Urbanism și Avize,

 • - Direcția Tehnică,

 • - Direcția Patrimoniului Imobiliar,

 • - Direcția Juridică,

 • - Instituția Prefectului județului Bihor,

 • - Primarul Municipiului Oradea,

 • - Se publică în M.O. și pe site-ul www.oradea.ro


  CONTRASEMNEAZĂ


  SECRETAREI

  Ionel VBc


Oradea, 27 aprilie 2020

Nr. 269

Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi .pentru"