Hotărârea nr. 267/2020

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

edbe12bf971304418d417c21b82cda6c616bad2724df75603297c2f083ba394a


 


H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 227553/1 din 24.03.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 227.553 din 24.03.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea;

Având în vedere prevederile:

-       Art. 4, alin. 4, art. 30, lit.a) şi art. 31 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 – a poliţiei locale republicată şi actualizată;

-       Art. 2 din H.G. nr. 1332 din 23 decembrie 2010 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

-       Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică, privind proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Oradea

-       H.C.L. nr. 5/2011 – privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică;

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. g), art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,    

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală Oradea.

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

·         Primarul municipiului Oradea;

·         Poliţia Locală Oradea;

·         Direcţia Juridică din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Direcţia Economică din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Se afişează pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 267

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

 

Piaţa Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel.  +40 0259-408 839

Fax. +40 0259-408 839

E-mail: politia.locala@oradea.ro

Cod operator: 11747


România

Judeţul Bihor

Municipiul Oradea


 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL DIRECȚIEI POLIŢIA LOCALĂ ORADEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

Capitolul I - Dispoziţii Generale.....................................................................................pag. 3

 

Capitolul II - Structura organizatorică şi atribuţii funcţionale..................................pag. 6

 

 

Capitolul III - Desfăşurarea activităţilor de către Poliţia Locală...............................pag. 28

 

Capitolul IV - Personalul Poliţiei Locale.......................................................................pag. 30

 

 

Capitolul V - Selecţionarea, recrutarea şi numirea personalului Poliţiei Locale Oradea ...........................................................................................................................................pag. 31

 

 

Capitolul VI - Drepturi,obligaţii,recompense şi sancţiuni disciplinare.....................pag. 32

 

                         

Capitolul VII - Asigurarea logistică şi a armamentului.............................................pag. 38

 

 

Capitolul VIII - Dispoziţii  finale..................................................................................pag. 39

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

                                                                                       

 

                                                                          

 

                   Aprob,

                     Primar

                                                                                                                     Ilie Bolojan

 

 

 

                                                                                              

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

 

 

Generalităţi

Art. 1

(1) Reglementarea activităţii Direcției Poliţia Locală Oradea este validată şi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea.

(2)  În cuprinsul Regulamentului sunt particularizate şi concretizate prevederile legilor şi actelor normative specifice Poliţiilor Locale la nivel general.

 

 

Cadrul legal

Art. 2

(1) Poliţia Locală Oradea funcţionează ca direcţie în cadrul Primăriei municipiului Oradea, fiind sub îndrumarea, supravegherea şi controlul Primarului.

(2) Poliţia Locală Oradea este înfiinţată şi organizată în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi a prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, H.C.L. nr. 844/2010 privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Poliţia Locală a municipiului Oradea, H.C.L. nr. 1079/2017 privind unele măsuri pentru încetarea activităţii instituţiei publice de interes local Poliţia Locală Oradea şi preluarea activităţii acesteia de către Primăria municipiului Oradea.

(3) Organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al Direcției Poliţia Locală Oradea se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(4) Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale altor acte normative referitoare la funcţionarii publici, se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor locali, în măsura în care prin legea de organizare şi funcţionare a acestora nu se dispune altfel.

 

 

Rază de competenţă teritorială

Art. 3

În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament, poliţistul local îşi exercită competenţa exclusiv pe raza municipiului Oradea, conform zonărilor specifice din Planul de Siguranţă şi Ordine Publică al municipiului Oradea, fişele posturilor şi anexele la acestea. În funcţie de situaţia operativă, poliţiştii locali pot acţiona şi în alt sector decît cel repartizat prin fişa posturilor, ori de câte ori este nevoie, cu acordul sau la solicitarea conducerii instituţiei, sub rezerva acţionării strict pe raza municipiului Oradea.

 

 

 

 

 

Activitatea Poliţiei Locale Oradea

Art. 4

Activitatea Poliţiei Locale Oradea se realizează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

 

 • ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
 • circulaţia pe drumurile publice;
 • disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
 • protecţia mediului;
 • activitatea comercială;
 • evidenţa persoanelor;
 • alte domenii stabilite prin lege.

 

Principii de funcţionare                        

Art. 5

Direcția Poliţia Locală Oradea funcţionează cu respectarea următoarelor principii:

 

 • Principiul proximităţii şi proporţionalităţii;
 • Principiul legalităţii şi încrederii;
 • Principiul previzibilităţii;
 • Principiul deschiderii şi transparenţei;
 • Principiul eficienţei şi eficacităţii;
 • Principiul răspunderii şi responsabilităţii;
 • Principiul imparţialităţii şi nediscriminării.

 

Organism de consultare        

Art. 6

(1) Activitatea desfăşurată de către Direcția Poliţia Locală Oradea va fi supravegheată de către membrii Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ, compus din:

 

·         Primarul municipiului Oradea;

·         Şeful Poliţiei municipiului Oradea;

·         Şeful Poliţiei Locale Oradea – Director executiv;

·         Secretarul municipiului Oradea;

·         3 (trei) consilieri locali, numiţi prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea.

 

(2) Comisia locală de ordine publică este condusă de Primarul municipiului Oradea.

 

(3) Comisia locală are următoarele atribuţii:

 

 

a)      Asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul municipiului Oradea;

b)      Avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

c)      Elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea, pe care îl actualizează anual;

d)      Analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul municipiului Oradea şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e)      Evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al
Poliţiei Locale;

f)       Prezintă Consiliului Local al municipiului Oradea rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărâri prin care să prevină faptele care afectează climatul social.

 

 

Subordonare

Art. 7

Direcția Poliţia Locală Oradea este condusă de Şeful Poliţiei Locale - Director Executiv, îndeplinindu-şi atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului municipiului Oradea.

 

Cooperare

Art. 8 

(1) Direcția Poliţia Locală Oradea cooperează în îndeplinirea misiunilor ce îi revin cu instituţii şi servicii publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la nivelul municipiului Oradea şi nu numai (Primăria municipiului Oradea, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, Poliţia municipiului Oradea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor, Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Bihor, I.S.U. “Crişana” al Judeţului Bihor, Garda de Mediu Bihor, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu“ Oradea, Serviciul Public de Pază Bihor, Direcţia Regională Vamală, S.R.I Bihor, Garnizoana Oradea, Centru 54 Com. R.M.N.C., C.M.J. Bihor, Inspectoratul Teritorial de Munca – I.T.M. Bihor, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, O.C.P.I. Bihor) precum şi cu alte instituţii ale statului, conform protocoalelor încheiate cu acestea, a hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor Primarului.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcția Poliţia Locală Oradea cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei muncipiului Oradea, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

(3) În colaborare cu Poliţia municipiului Oradea funcţionează patrule mixte, care pot acţiona pe activităţile specifice de ordine publică şi rutieră, protecţia mediului şi control comercial, în funcţie de necesităţile operative ale fiecărei zile, numărul de poliţişti locali în serviciu, conform planificării lunare, respectiv Buletinul Posturilor, aprobat de către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv sau de înlocuitorul legal al acestuia.

 

Colaborare

Art. 9

Direcția Poliţia Locală Oradea în desfăşurarea activităţilor, colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice în limitele legii.

 

Autoritatea funcţiei publice                  

Art. 10

(1) Personalul Direcției Poliţia Locală Oradea este investit cu exerciţiul autorităţii publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor/îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege.

(2) Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal.

 

 

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică şi atribuţii funcţionale

 

Organizare

Art. 11

(1) Direcția Poliţia Locală Oradea este organizată conform organigramei Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, aprobată în condiţiile legii, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la propunerea Primarului municipiului Oradea prin Hotărâre a Consiliului Local Oradea.

(2) În cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea funcţionează structuri specifice prevăzute la art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, respectiv cele menţionate în Hotărârile Consiliului Local al municipiului Oradea, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a municipiului Oradea, precum şi în organigrama direcției.

(3) Statul de funcţii al Direcției Poliţia Locală Oradea este compus din funcţii publice de conducere, funcţii publice de execuţie specifice de poliţist local şi funcţii publice de execuţie generale.

(4) Statul de funcţii şi organigrama Direcției Poliţia Locală Oradea se aprobă ori de câte ori se impune, prin hotărâre a consiliului local, cu avizul A.N.F.P., după caz.

(5) În funcţie de necesităţi, de solicitările autorităţii publice locale, precum şi de situaţia operativă, pot fi constituite echipe cu poliţişti locali din structuri diferite ale Poliţiei Locale Oradea, coordonate de şefii de sector operativ conform, rezoluţiilor emise de conducerea Poliţiei Locale Oradea.

(6) De regulă, poliţiştii locali îşi desfăşoară activitatea în patrule formate din doi poliţişti locali sau patrule mixte cu Poliţia municipiului Oradea, excepţie facând cazurile unde situaţia operativă permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii şi siguranţă de către un singur poliţist local. Componenţa patrulelor se stabileşte de către şeful ierarhic superior.

 

Conducerea Direcției Poliţia Locală Oradea

Art. 12

(1) Conducerea Direcției Poliţia Locală Oradea se realizează de către Şeful Poliţiei Locale - Director Executiv și Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct, care îşi desfăşoară activitatea în mod direct şi nemijlocit, sub autoritatea şi controlul Primarului municipiului Oradea.

(2) Conducerea operativă a Poliţiei Locale Oradea se realizează de către Şeful Poliţiei Locale - Director Executiv, Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct, șeful Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești și șeful Biroului Regenerare Urbană, după caz.

(3) Adjunctul Șefului Poliției Locale, șeful Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești și șeful Biroului Regenerare Urbană conduc activitatea structurilor subordonate, conform organigramei, în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului în acest sens.

(4) Continuitatea conducerii în afara programului normal de lucru se realizează prin alternanţă, la domiciliu, de către Şeful Poliţiei Locale - Director Executiv, Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct, șeful Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești și șeful Biroului Regenerare Urbană, conform Buletinului Posturilor şi organigramei iar gestionarea actului operativ, acţional, se realizează prin dispecerul de serviciu în timpul programului de funcţionare stabilit pentru dispeceratul Poliţiei Locale Oradea.

(5) Când situaţia operativă reclamă o altă modalitate de acţiune operativă se va proceda în consecinţă.

(6) Pe perioada sărbătorilor legale, în zilele de sâmbătă şi duminică, sau pe timpul unor situaţii deosebite conducerea se va realiza conform Buletinului Posturilor, a organigramei şi a planurilor întocmite şi aprobate de către Şeful Poliţiei Locale - Director Executiv în acest scop sau de către  înlocuitorul legal al acestuia.

(7) În fiecare dimineaţă Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct respectiv șeful de birou sector operativ care asigură permanența sau după caz, șeful Biroului Regenerare Urbană, conform Buletinului Posturilor aprobat de către directorul executiv va desfăşura şedinţa operativă ţinând cont de cele raportate de dispecer privitoare la activităţile şi solicitările din ziua anterioară pentru ziua în curs, dacă acest lucru se impune.

 

Şeful Poliţiei Locale Oradea - Director executiv

Art. 13

(1) Şeful Poliţiei Locale - Director executiv este şeful întregului personal al Direcției Poliţia Locale, potrivit legii.

(2) Atribuţiile Şefului Poliţiei Locale Oradea - Director executiv se stabilesc în baza legislaţiei în vigoare, prin fişa postului.

(3) Şeful Poliţiei Locale - Director executiv sau după caz, Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct al Direcției Poliţia Locală Oradea răspunde de întreaga activitate a Poliţiei Locale  Oradea  sub  aspectul  îndeplinirii  sarcinilor  şi  misiunilor  încredinţate,  asigurării liniştii şi ordinii publice cât şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor, a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al Municipiului Oradea, în condiţiile legii.

(4) Asigură continuitatea conducerii în zilele nelucrătoare ori sărbători legale conform planificării în serviciu stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv.

(5) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Şeful Poliţiei Locale Oradea - Director executiv emite: note interne,  adrese, aprobă referate, aprobă planuri de măsuri/planuri de acţiune cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul din subordine.

(6) Analizează contribuţia efectivelor din subordine la îndeplinirea indicatorilor de performanţă;

(7) Organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt  îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine

(8) De asemenea, în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin (1) şi alin (2), Şeful Poliţiei Locale - Director executiv, mai exercită următoarele atribuţii:

 

 • asigură prin intermediul Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct /şefiilor de birou, cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
 • organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
 • întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
 • răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
 • aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
 • studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
 • analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
 • asigură informarea operativă a consiliului local a municipiului Oradea, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei muncipiului Oradea, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;
 • propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
 • asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
 • organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
 • întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;
 • coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
 • urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora raportat la bugetul instituţiei;
 • întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
 • menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
 • analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
 • organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
 • organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
 • organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
 • asigură ordinea şi disciplina în rândul personalului, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
 • organizează testările periodice pe linie profesională, pentru personalul de execuţie, cu funcţii specifice de poliţist local;
 • Colaborează cu Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări și cu Serviciul Resurse Umane în vederea întocmirii pontajelor personalului din subordine;
 • Comunică Serviciului Resurse Umane planificarea serviciilor lunare şi modificările impuse de situaţia operativă concretă precum şi de dinamica resurselor umane în vederea întocmirii zilnice a Buletinului Posturilor;
 • Verifică şi aprobă Buletinul Posturilor pentru personalul din subordine.

 

 

Adjunctul Șefului Poliției Locale Oradea - Director Executiv Adjunct

Art. 14

(1) Adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct planifică, conduce şi coordonează întreaga activitate a structurilor din subordine sub aspectul îndeplinirii sarcinilor şi misiunilor încredinţate, asigurării liniştii şi ordinii publice cât şi pentru creşterea eficienţei pazei obiectivelor, a bunurilor de interes public şi privat stabilite de Consiliul Local al municipiului Oradea, în condiţiile legii.

(2) Atribuţiile Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct se stabilesc în baza legislaţiei în vigoare, prin fişa postului.

(3) Asigură continuitatea conducerii în zilele nelucrătoare ori sărbători legale conform planificării în serviciu stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv.

(4) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct emite: note interne,  adrese, aprobă referate, aprobă planuri de măsuri/planuri de acţiune cu caracter obligatoriu pentru întreg personalul din subordine.

(5) Analizează contribuţia efectivelor din subordine la îndeplinirea indicatorilor de performanţă.

(6) Organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului cum sunt  îndeplinite atribuţiile de serviciu de către personalul din subordine.

(7) Prin Compartimentul Ordine Publică şi Rutieră asigură ordinea şi liniştea publică pe raza de competenţă, paza obiectivelor şi locurilor de interes public şi privat stabilite de autorităţile locale.

(8) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului Ordine Publică şi Rutieră se stabilesc prin fişa postului şi anexele la aceasta.

(8) Asigurarea ordinii şi liniştii publice se desfăşoară în conformitate cu strategia aprobată prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică, hotărârile Consiliului Local, şi dispoziţiile Primarului municipiului Oradea.

(9) Colaborează cu Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări și cu Serviciul Resurse Umane în vederea întocmirii pontajelor personalului din subordine;

(10) Comunică Serviciului Resurse Umane planificarea serviciilor lunare şi modificările impuse de situaţia operativă concretă precum şi de dinamica resurselor umane în vederea întocmirii zilnice a Buletinului Posturilor;

(11) Verifică şi aprobă Buletinul Posturilor pentru personalul din subordine;

(12) De asemenea, în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin (1) şi alin (2), adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, mai exercită următoarele atribuţii:

 

 • asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;
 • ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;
 • asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;
 • informează de îndată conducerea Poliţiei Locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora;
 • analizează lunar activitatea personalului din subordine;
 • întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;
 • participă, alături de conducerea Poliţiei Locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 • asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă.
 • asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competenţă, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu şeful serviciului rutier, respectiv al Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei muncipiului Oradea;
 • organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor;
 • întocmeşte planurile de pază ale obiectivelor din competenţă;
 • coordonează activitatea personalului din subordine la acţiuni proprii şi participă, conform solicitării, la acţiunile organizate de unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei muncipiului Oradea sau de către administratorul drumului public;
 • asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislaţiei rutiere;
 • asigură instruirea zilnică a poliţiştilor locali cu privire la cunoaşterea situaţiei operative din zona de competenţă şi periodic instruieşte personalul din subordine cu privire la cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie şi, cu precădere, cu privire la modul de poziţionare pe partea carosabilă şi la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanţilor la trafic;
 • ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuţiilor ce le revin poliţiştii locali care execută activităţi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri şi însemne distinctive, conform prevederilor legale;
 • ţine evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de personalul din subordine şi monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenţionale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
 • organizează şi execută controale asupra activităţii desfăşurate de efectivele din subordine;
 • analizează lunar activitatea desfăşurată de personalul din subordine în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancţiuni corespunzătoare.

                          

 

Delegare competențe

Art. 15

Pentru asigurarea continuității Şeful Poliţiei Locale - Director Executiv este înlocuit de Adjunctul Șefului Poliției Locale – Director Executiv Adjunct, ori de câte ori este nevoie pe perioada concediului de odihnă precum și în alte situații de lipsă justificată de la serviciu iar şeful de birou sector operativ va asigura continuitatea, conform Buletinului Posturilor şi organigramei.

 

Atribuţii

Art. 16

Atribuţiile funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea se stabilesc în baza legislaţiei în vigoare, în principal Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale (republicată) cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1332/2010 referitoare la Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, precum și în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, a hotărârilor Consiliului Local, a Dispoziţiilor Primarului și a rezoluțiilor Șefului Poliției Locale prin fişele posturilor.

 

 

Compartiment Dispecerat

Art. 17

(1) Structura funcţională se subordonează nemijlocit Şefului Poliţiei Locale - Director executiv.

(2) În principal, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Dispecerat exercită în principal următoarele atribuţii:

 

1.Preluarea sesizărilor cetăţenilor referitoare la încălcarea normelor de conduită civică  în Municipiul Oradea, a sesizărilor referitoare la încălcarea normelor privind curăţenia localităţilor, comerţ stradal, nerespectarea regulilor de parcare, etc., şi transmiterea acestora în vederea rezolvării poliţiştilor locali din raza de competenţă;

2.Preluarea sesizărilor referitoare la neregulile constatate cu privire la serviciile de utilităţi publice: salubrizare, alimentare cu apă, canalizare, iluminat stradal, etc., şi transmiterea acestora în vederea rezolvării instituţiilor cu competenţe în acest domeniu;

3.Preia sesizările cetăţenilor sau venite de la instituţii publice şi direcţionează patrulele Poliţiei Locale Oradea în vederea rezolvării şi urmăreşte modul de rezolvare a acestora;

4.Colaborează cu adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct şi şefii de birou, în vederea coordonării eficiente a patrulelor din teren şi a soluţionării sarcinilor de serviciu;

5.Asigură identificarea persoanelor şi autovehiculelor din municipiul Oradea, conform atribuţiilor de serviciu;

6.Informarea persoanei care a făcut sesizarea cu privire la măsurile luate;

7.Direcţionarea cetăţeanului către o altă instituţie, care are competenţe în ceea ce priveşte aspectele sesizate, în cazul în care sesizarea primită se referă la aspecte care exced atribuţiilor Poliţiei Locale Oradea;

8.Informează de îndată Şeful Poliţiei Locale - Director executiv sau adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct cu privire la evenimentele intervenite în situaţia operativă;

9.În timpul programului este mandatat de Şeful Poliţiei Locale - Director executiv sau dupa caz adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, să coordoneze activitatea operativă a patrulelor şi echipajelor din teren în ceea ce priveşte solicitările venite pe linie de Dispecerat;

10.Este obligat să cunoască cu minuţiozitate situaţia exactă a oamenilor din teren, prezenţă, acţiune, solicitare, rezolvare, etc.;

11.Dă semnalul de alarmare a personalului la ordinul conducerii Poliţiei Locale Oradea;

12.Asigură colaborarea şi schimbul de date cu toate instituţiile publice responsabile în domeniul ordinii publice;

13.Prioritatea lucrativă numărul 1 pentru dispecer este cetăţeanul;

14.Pentru solicitările venite de la primar se oferă soluţionare imediată;

15.Ca mijloc de acţiune, are la dispoziţie telefonul, staţia de emisie recepţie, patrulele de sector, patrula de serviciu, legătura cu conducerea operativă a poliţiei locale;

16.Păstrează ordinea perfectă în dispecerat;

17.Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi îl prezintă Şefului Poliţiei Locale – Director executiv, adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, Şefului Biroului Prevenire, Intervenţie şi Reglementare Probleme Cetăţeneşti și Șefului Biroului Regenerare Urbană;

18.Efectuează identificări în baza de date la solicitarea Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări privind proprietarii/deţinătorii autovehiculelor pentru care au fost întocmite note de constatare privind ocuparea neregulamentară a domeniului public.

19.Dispeceratul funcţionează, în regim continuu 24/7 (24 ore/7 zile pe săptămână), modificarea programului fiind posibilă dacă se prevede astfel în planificarea serviciilor concretizată prin Buletinul Posturilor aprobat de către conducerea instituţiei.

 

Compartimentul Ordine Publică și Rutieră

Art. 18

(1) Compartimentul Ordine Publică şi Rutieră se subordonează nemijlocit adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct.

(2) Patrulele din cadrul Compartimentului Ordine Publică şi Rutieră sunt structuri funcţionale mobile, mixte, cu agenţi ai Poliţiei municipiului Oradea, fiind în permanentă legătură cu dispecerul de serviciu sau înlocuitorul acestuia.

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali din cadrul compartimentului se stabilesc prin fişa postului şi anexele la aceasta.

(3) Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Ordine Publică şi Rutieră exercită în principal următoarele atribuţii:

 

1.Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

2.Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

3.Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

4.Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
 • Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
 • Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
 • Participă, alături de Poliţia munciipiului Oradea, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
 • Acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
 • Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • Participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • Organizează, coordonează şi răspunde de executarea măsurilor de dirijare şi îndrumare a traficului rutier şi pietonal în cazul executării unor lucrări pe suprafaţa carosabilă în scopul desfăşurării fluente şi în siguranţă a traficului rutier;
 • Aplică prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
 • Ia primele măsuri când se sesizează de comiterea unui accident de circulaţie cu victime şi sesizează poliţia competentă;
 • desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul de activitate;                              
 • Asigură siguranţa traficului în privinţa autovehiculelor cu tracţiune animală şi a animalelor lăsate libere pe domeniul public care pot prezenta pericol pentru persoane sau pentru traficul auto;
 • Execută orice alte sarcini de serviciu, activităţi  sau misiuni dispuse, prin decizie sau rezoluţie de către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv, adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita competenţelor legale de solutionare;
 • Iau măsuri în ceea ce priveşte sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu sau parcările publice, după caz, pieţe sau în alte cazuri stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Local;
 • Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi îl prezintă şefului Poliţiei Locale şi adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct;
 • Întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 61 Cod de Procedură Penală procesul-verbal de constatare a infracţiunilor, atunci când situaţia o impune, şi îl înaintează de îndată organelor abilitate;
 • Preiau de la Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări procesele verbale returnate prin serviciul postal, în vederea afişării acestora la domiciliul/sediul contravenientului în situaţia în care contravenienţii au sediul/domiciliul în municipiul Oradea.

 

(4) Poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Ordine Publică şi Rutieră exercită şi atribuţiile specifice patrulei de serviciu enumerate la art. 21.

 

 

 

Biroul Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești

Art. 18

Şeful Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești se subordonează nemijlocit adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, conform organigramei şi are următoarele atribuţii:

 

1.Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice şi asigurarea pazei bunurilor, conform organigramei în vigoare;

2.Întocmeşte planurile de acţiune şi de pază ale obiectivelor din competenţă în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice conform prevederilor legale în vigoare şi le prezintă spre aprobare şefului ierarhic superior;

3.Are dreptul să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni în domeniul ordinii publice şi disciplinei rutiere stabilite prin legislaţia specifică şi hotărâri ale Consiliului Local, numai după absolvirea cursului prevăzut de art. 18 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată şi republicată;

4.Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază şi menţinere a ordinii publice precum şi a activităţii de circulaţie pe drumurile publice şi ţine evidenţa acestora;

5.Asigură monitorizarea, coordonarea şi controlul personalului din subordine cu respectarea prevederilor legale şi face propuneri conducerii poliţiei locale pentru îmbunătăţirea activităţii agenţilor din subordine.

6.Colaborează cu adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct şi cu alte organe abilitate din cadrul Poliţiei municipiului Oradea, pentru asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii patrulelor mixte PLO – PMO în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pe linia ordinii şi siguranţei publice;

7.Urmăreşte îndeplinirea eficientă şi la timp a sarcinilor convenite în timpul şedinţelor operative pentru compartimentele din subordine, conform fişei postului şi anexele la aceasta;

8.Anual si ori de câte ori situatia impune elaborează prognoze cu privire la evoluţia principalelor aspecte operative, pentru activitatea din directa subordine, conform fişei postului;

9.Îndeplineşte şi orice alte sarcini sau atribuţii stabilite de Şeful Poliţiei Locale - Director executiv și de adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct prin decizie sau rezoluţie, în limita competenţelor legale de soluţionare;

10.Orice alte sarcini date prin Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanţe, hotărâri ale Consiliului Local Oradea, Dispoziţii ale Primarului municipiului Oradea şi Decizii sau rezoluţii ale Directorului executiv și ale adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, în limita de competenţă a atribuţiilor din fişa postului şi anexele la aceasta;

11.Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor şi a prevederilor legislaţiei rutiere;

12.Ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de personalul din subordine;

13.Asigură instruirea agenţilor la intrarea şi ieşirea din schimb, coordonarea şi controlul acestora atât pe parcursul serviciului cât şi la ieşirea din serviciu cu privire la activitatea desfăşurată, aplicarea şi respectarea prevederilor legale cu respectarea normelor de conduită şi a programului de lucru;

14.Analizează lunar sau ori de câte ori se impune, activitatea personalului din subordine;

15.Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător şi în conformitate cu prevederile legale sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, precum şi să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

16.Participă alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

17.Ia măsuri pentru verificarea şi soluţionarea adreselor, petiţiilor şi reclamaţiilor în cadrul termenelor de rezolvare stabilite prin lege, către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv și de către adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, prin rezoluţie;

18.Monitorizează modul de verificare şi soluţionare a adreselor, petiţiilor, reclamaţiilor primite spre soluţionare de către personalul din subordine şi respectarea termenelor de rezolvare a acestora;

19.Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

20.Întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct;

21.Asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentelor direct subordonate, conform fişei postului şi anexele la aceasta;

22.Asigură întocmirea fişelor posturilor pentru personalul din subordine şi realizează evaluarea performanţelor profesionale anuale ale acestuia, conform fişei postului şi anexei la aceasta;

23.Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor;

24.Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

25.Elaborează documentele pentru informarea Consiliului Local al municipiului Oradea în legatură cu activitatea Direcției Poliţia Locală Oradea pentru compartimentele direct subordonate, conform fişei postului şi anexelor la acestea;

26.Verifică nivelul de pregătire profesională a personalului subordonat din Direcția Poliţia Locală Oradea, pe baza testelor de evaluare profesională, când aceasta se impune;

27. Colaborează cu Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări și cu Serviciul Resurse Umane în vederea întocmirii pontajelor personalului din subordine;

28. Comunică Serviciului Resurse Umane planificarea serviciilor lunare şi modificările impuse de situaţia operativă concretă precum şi de dinamica resurselor umane în vederea întocmirii zilnice a Buletinului Posturilor;

29. Verifică şi aprobă Buletinul Posturilor pentru personalul din subordine;

30.Asigură continuitatea conducerii în zilele nelucrătoare ori sărbători legale conform planificării în serviciu stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către Conducerea Poliției Locale Oradea.

 

Atribuţiile poliţiştilor locali din cadrul Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești

Art.19

(1) Patrulele din cadrul Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești sunt structuri funcţionale mobile, care pot fi mixte cu agenţi ai Poliţiei municipiului Oradea, fiind în permanentă legătură cu dispecerul de serviciu sau înlocuitorul acestuia.

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali din cadrul Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești se stabilesc prin fişa postului şi anexele la aceasta.

(3) Atribuţiile specifice, ale poliţiştilor locali, pe domeniul Ordine Publică sunt în principal următoarele:

 

1.Menţin ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea, aprobat în condiţiile legii;

2.Menţin ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Oradea sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică;

3.Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie publică şi în zona lor de dispunere;

4.Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Oradea pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;

5.Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

6.Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

7.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

8.Însoţesc, la solicitare, personalul din cadrul Primăriei municipiului Oradea, precum și personalul din instituţiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice şi la punerea în executare a unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea, asigurând protecţia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

9.Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

10.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru faptele constatate pe raza municipiului Oradea;

11.Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată arondate municipiul Oradea, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

12.Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale.

13.Acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

14.Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

15.Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

16.Acordă, pe teritoriul municipiului Oradea, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;

17.Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

18.În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei municipiului Oradea, pe bază de proces-verbal conform prevederilor legale în vigoare, în vederea continuării cercetărilor;

19.Conduc la sediul Poliţiei Locale sau Poliţiei municipiului Oradea persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

20.Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor municipiului Oradea, legate de problemele specifice compartimentului;

21.Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege;

22.Aplică legislaţia şi actele administrative emise de către autorităţile locale;

23.Asigură ordinea şi siguranţa publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică, previne şi combate încalcarea normelor legale privind comerţul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea;

24.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, comerţul stradal, protecţia mediului înconjurator, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea sau dispoziţii ale Primarului;

25.Participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice şi sportive, organizate la nivel local;

26.Controlează cărţile de imobil;

27.Controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectarea igienizării zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apă, luând măsurile ce se impun;

28.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu;

29.Sesizează orice neregulă în domeniul ordinii şi liniştii publice, în cazul în care este depăşit de situaţia creată.

30.Întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 61 Cod de Procedură Penală procesul-verbal de constatare a infracţiunilor, atunci când situaţia o impune, şi îl înaintează de îndată organelor abilitate.

31.Comunică în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

32.Verifică şi soluţionează, în limitele legii, sesizările asociaţiilor de proprietari sau locatari, privind săvârşirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

33.Sprijină Poliţia municipiului Oradea în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute;

34.Acţionează împreună cu Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi alte autorităţi prevăzute de lege la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

35.Intervine împreună cu organele abilitate la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

36.Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

37.Intervine împreună cu organele abilitate (Direcția Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor) la solicitarea cetăţenilor pentru  rezolvarea unor cazuri sociale;

38.Colaborează cu Direcţia Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar din cadrul Primăriei municipiului Oradea şi RER Ecologic SA pentru demolarea construcţiilor improvizate de către persoanele fără adăpost;

39.Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv și de către adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

40.Iau măsuri în ceea ce priveşte, sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu sau în parcările publice, după caz, conform prevederilor regulamentelor adoptate de către Consiliul Local Oradea;

41.Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente sau după caz, fişele de evenimente la intervenţie respectiv procesele verbale de constatare a infracţiunilor flagrante, şi o prezintă Şefului Poliţiei Locale - Director executiv și adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct;

42.Răspunde de primirea, îndrumarea şi consilierea cetăţenilor la Biroul de Evidenţă a Persoanelor – Punct de lucru al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Oradea;

43.Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice la Punctul de lucru al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Oradea;

44.Îndrumă cetăţenii către ghişeele destinate preluării cererilor, eliberării actelor de identitate şi informarea cetăţenilor;

45.Informează cetăţenii privind modul de distribuire a numerelor de ordine şi a diverselor cereri, precum şi a pliantelor conţinând informaţii utile către persoanele solicitante;

46.Colaborează cu reprezentantul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Oradea;

47.Cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

48.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la <LLNK 12005    97181 302  38 67>art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

49.Cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

50.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

51.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

52.Exercită şi atribuţiile prevăzute la art. 18 alin. 4.

53.Preiau de la Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări procesele verbale returnate prin serviciul poștal, în vederea afişării acestora la domiciliul/sediul contravenientului în situaţia în care contravenienţii au sediul/domiciliul în municipiul Oradea.

 

Compartiment Control Comercial

Art. 20

(1) Compartimentul Control Comercial se subordonează nemijlocit adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct şi are ca scop asigurarea unui climat de comerţ civilizat pentru cetăţenii comunităţii, verificarea activităţii agenţilor economici în vederea asigurării, aplicării şi respectării dispoziţiilor legale în domeniu.

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului Control Comercial se stabilesc prin fişa postului şi anexa la aceasta.

(3) Atribuţiile specifice, ale poliţiştilor locali, în domeniul Control Comercial sunt următoarele:

 

1.Urmăresc dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locurile autorizate de Primarul municipiului Oradea în vederea eliminării oricărei forme de comerţ ambulant neautorizat;

2.Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, târguri şi oboare;

3.Colaborează şi sprijină organele de control sanitare, sanitar veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

4.Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

5.Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

6.Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

7.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor generale de comerţ stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

8.Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

9.Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

10.Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

11.Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

12.Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

13.Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

14.Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

15.Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

16.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor stabilte prin lege care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

17.Combate comerţul cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită;

18.Controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a respectării standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, exactitatea folosirii cântarelor şi a măsurătorilor produselor vândute, etc;

19.Verifică în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi aleile de acces în aceste instituţii dacă se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun, tipărituri şi înregistrări audio-video cu caracter obscen precum şi alte mărfuri sau produse interzise de lege;

20.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu.

21.Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

22.Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră; emiterea avizelor /acordurilor de funcţionare.

23.Execută orice alte  sarcini, activităţi sau misiuni dispuse prin decizie sau rezoluţie de către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv şi adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, în limita competenţelor legale de soluţionare.

24.Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi îl prezintă adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct;

25.Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie publică şi în zona lor de dispunere.

26.Îndeplinesc şi atribuţiile enumerate la art. 16 în domeniul Rutier.

27.Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

28.Asigură ordine şi liniştea publică în imediata apropierea unităţilor de învătământ publice;

29.Elaborează referatele de fundamentare privind propunerile de suspendare a activității diferiților agenți economici pe care le înaintează spre aprobare primarului municipiului Oradea.

30.Avizarea consulativă pe domeniul control comercial pentru agenţii economici, unităţile de alimentaţie publică şi avizarea în vederea emiterii acordurilor/autorizaţiilor de funcţionare de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

31.Preiau de la Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări procesele verbale returnate prin serviciul poștal, în vederea afişării acestora la domiciliul/sediul contravenientului în situaţia în care contravenienţii au sediul/domiciliul în municipiul Oradea.

 

Compartiment Patrula de Serviciu

Art. 21

(1) Compartimentul Patrula de Serviciu se subordonează nemijlocit adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct.

(2) Atribuţiile poliţistilor locali din cadrul Compartimentului Patrula de Serviciu sunt cele specifice domeniilor ordine publică şi rutieră, stabilite prin fişele posturilor. Alte atribuţii vor fi stabilite prin anexe la fişa postului.

(3) Regimul de funcţionare şi atribuţiile principale al patrulelor de serviciu sunt:

 

 • Asigură normalitatea în circulaţia autovehiculelor de trafic greu precum şi respectarea regulilor de parcare a autovehiculelor – oprire, staţionare interzisă.
 • Acţionează integral sau pe părţi acolo unde situaţia o cere în regim continuu 24/7. (24 ore/ 7 zile pe săptămână).
 • Participă la verificarea în domeniul taximetriei, a ordinii şi liniştii publice precum şi la alte misiuni stabilite de către conducerea instituţiei.
 • Participă la respectarea regulilor de parcare în parcările de domiciliu sau în parcările publice, după caz, luând măsurile ce se impun în baza regulamentelor adoptate prin hotărâri ale Consiliului Local.
 • Înlocuieşte în situaţii deosebite personalul aflat în misiune, doar în imposibilitatea de a continua misiunea. 
 • Execută misiunile decise de Şeful Poliţiei Locale - Director executiv și de adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct.

§  Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie public şi în zona lor de dispunere.

 • Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.
 • Preiau de la Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări procesele verbale returnate prin serviciul poștal, în vederea afişării acestora la domiciliul/sediul contravenientului în situaţia în care contravenienţii au sediul/domiciliul în municipiul Oradea.

 

 

 

 

Biroul Regenerare Urbană

Art. 22

(1) Şeful Biroului Regenerare Urbană se subordonează nemijlocit adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, conform organigramei.

(2) Atribuţiile şefului Biroului Regenerare Urbană se stabilesc în concordanţă cu prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, prin fişa postului şi are următoarele atribuţii:

 

1.Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului poliţiei locale cu atribuţii în verificarea şi menţinerea disciplinei în construcţii respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afişajul stradal din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal, a personalului cu atribuţii în verificarea şi asigurarea respectării legii în domeniul protecţiei mediului din cadrul Compartimentului Protecţia Mediului respectiv a personalului din cadrul Compartimentului Registratură şi Avizare Documente, conform organigramei, a fişelor de post şi anexelor la acestea;

2.Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către subordonaţi a prevederilor legale ce reglementeză activitatea Compartimentelor Disciplina în Construcţii şi afişaj stradal,  Protecţia Mediului (Poliția ecologică) și Registratură și Avizare Documente;

3.Stabileşte măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentelor din subordine şi răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

4.Ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de către polițiștii locali din subordine, conform prevederilor legale în vigoare;

5.Asigură instruirea personalului din subordine ori de câte ori este necesar, coordonarea şi controlul acestora cu privire la activitatea desfăşurată, aplicarea şi respectarea prevederilor legale cu respectarea normelor de conduită şi a programului de lucru;

6.Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea compartimentelor din subordine şi ține evidența acestora;

7.Urmăreşte îndeplinirea eficientă şi la timp a sarcinilor convenite în timpul şedinţelor operative pentru compartimentele din subordine, conform fişei postului şi anexele la aceasta;

8.Monitorizează modul de verificare şi soluţionare a adreselor, petiţiilor, reclamaţiilor primite spre soluţionare de către personalul din subordine şi respectarea termenelor de rezolvare a acestora;

9.Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită și verifică nivelul de pregătire profesională a personalului subordonat din Direcția Poliţia Locală Oradea, pe baza testelor de evaluare profesională, când aceasta se impune;

10.Gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora prin intermediul Compartimentului Registratură și Avizare Documente;

11.Întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător şi în conformitate cu prevederile legale sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, precum şi să respecte normele de conduită şi programul de lucru, propunând recompense şi sancţiuni corespunzătoare;

12.Colaborează cu adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, șeful Biroului Prevenire, Intervenție și Reglementare Probleme Cetățenești şi cu alte organe abilitate din cadrul Poliţiei municipiului Oradea, pentru asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a activităţii patrulelor mixte PLO – PMO în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

13.Anual și ori de câte ori situatia impune elaborează prognoze cu privire la evoluţia principalelor aspecte operative, pentru activitatea din directa subordine, conform fişei postului;

14.Îndeplineşte şi orice alte sarcini sau atribuţii stabilite de adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct prin decizie sau rezoluţie, în limita competenţelor legale de soluţionare;

15.Orice alte sarcini date prin Legi, Hotărâri de Guvern, Ordonanţe, hotărâri ale Consiliului Local Oradea, Dispoziţii ale Primarului municipiului Oradea şi Decizii sau rezoluţii ale Șefului Poliției Locale - Director executiv și adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, în limita de competenţă a atribuţiilor din fişa postului şi anexele la aceasta;

16.Participă alături de conducerea poliţiei locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

17.Asigură întocmirea fişelor posturilor pentru personalul din subordine şi realizează evaluarea performanţelor profesionale anuale ale acestuia, conform fişei postului şi anexei la aceasta;

18.Elaborează documentele pentru informarea Consiliului Local al municipiului Oradea în legatură cu activitatea Direcției Poliţia Locală Oradea pentru compartimentele direct subordonate, conform fişei postului şi anexelor la acestea;

19.Colaborează cu Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări și cu Serviciului Resurse Umane în vederea întocmirii pontajelor personalului din subordine;

20.Comunică Serviciului Resurse Umane planificarea serviciilor lunare şi modificările impuse de situaţia operativă concretă precum şi de dinamica resurselor umane în vederea întocmirii zilnice a Buletinului Posturilor;

21.Verifică şi aprobă Buletinul Posturilor pentru personalul din subordine;

22.Asigură continuitatea conducerii în zilele nelucrătoare ori sărbători legale conform planificării în serviciu stabilite prin Buletinul Posturilor aprobat de către Conducerea Poliției Locale Oradea.

 

Compartiment Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal

Art. 23

(1) Compartimentul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal se subordonează în mod nemijlocit Şefului Biroului Regenerare Urbană.

(2) Circuitul documentelor în ceea ce priveşte colaborarea cu Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei municipiului Oradea pentru buna desfăşurare a activităţii de disciplină în construcţii este stabilit prin procedură aprobată de către Primarul municipiului Oradea.

(3) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului şi anexele la aceasta.

(4) Program orar: 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

(5) Atribuţiile specifice, ale poliţiştilor locali, pe domeniul Disciplină în Construcţii şi Afişaj stradal sunt următoarele:

 

1.Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

2.Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

3.Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

4.Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii şi a dispunerii măsurilor, arhitectului şef al municipiului şi Primarului municipiului Oradea sau persoanelor împuternicite de către aceştia;

5.Întocmesc note tehnice de constatare, somaţii, fişe de evaluare şi note tehnice de constatare finale în vederea supraimpozitării proprietarilor imobilelor neîngrijite;

6.Întocmesc procese verbale de constatare a infracțiunilor la regimul construcţiilor;

7.Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

8.Verifică amplasarea afişelor colante doar în locurile special amenajate pe raza municipiului Oradea;

9.Identifică persoanele fizice sau juridice care promovează evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare produse sau activităţi, care au aplicat afişe fără respectarea legislaţiei specifice, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale;

10.Notifică, somează sau amendează persoanele care nu respectă legislaţia în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal;

11.Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;

12.Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;

13.Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

14.Execută orice alte  sarcini,  activităţi sau misiuni dispuse prin decizie sau rezoluţie ,  de către adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, în limita competenţelor legale de soluţionare;

15.Întocmesc zilnic raportul de activitate cu principalele evenimente, şi îl prezintă adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct;

16.Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege, prin fişa postului şi anexe la acestea şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente;

17.Avizarea consulativă pe domeniul disciplină în construcţii și afișaj stradal pentru agenţii economici, unităţile de alimentaţie publică şi avizarea în vederea emiterii acordurilor/autorizaţiilor de funcţionare de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

18.Preiau de la Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări procesele verbale necomunicate în vederea afişării acestora la domiciliul/sediul contravenientului în situaţia în care contravenienţii au sediul/domiciliul în municipiul Oradea.

 

 

Compartiment Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică)

Art. 24

(1) Compartimentul Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică) se subordonează nemijlocit Şefului Biroului Regenerare Urbană şi are ca scop asigurarea respectării normelor legale privind protecţia mediului şi salubrizarea oraşului.

(2) Atribuţiile poliţiştilor locali încadraţi în cadrul Compartimentului se stabilesc prin fişa postului şi anexele la aceasta;

(3) Atribuţiile specifice, ale agenţilor, pe domeniul Protecţia Mediului sunt următoarele:

1.Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale din municipiul Oradea;

2.Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente, cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

3.Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

4.Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

5.Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

6.Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

7.Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

8.Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

9.Verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

10.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale, care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

12.Verifică în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizări şi audienţe în ceea ce priveşte buna gospodărire şi respectarea normelor de protecţie a mediului;

13.Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;

14.Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către operatorul de salubritate;

15.Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;

16.Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;

17.Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră;

18.Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu.

19.Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează municipiul Oradea;

20.Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

21.Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;

22.Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;

23.Monitorizază şi ia măsuri referitor la respectarea normelor legale privind colectarea selectivă a deşeurilor;

24.Întocmesc note de constatare şi fişe de evaluare, somaţii şi note de constatare finale în vederea supraimpozitării proprietarilor terenurilor neîngrijite/neîntreținute;

25.Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora;

26.Întocmesc zilnic raportul cu principalele evenimente şi îl prezintă adjunctul Șefului Poliției Locale – Director executiv adjunct;

27.Îndeplinesc şi atribuţiile enumerate la art. 18 în domeniul rutier şi ordine publică.

28.Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale şi întocmesc fişa de intervenţie la evenimente.

29.Asigură ordine şi liniştea publică în imediata apropierea unităţilor de învătământ publice;

30. Preiau de la Serviciul Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări procesele verbale returnate prin serviciul poștal, în vederea afişării acestora la domiciliul/sediul contravenientului în situaţia în care contravenienţii au sediul/domiciliul în municipiul Oradea.

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment Registratură şi Avizare Documente

Art. 25

(1) Structura funcţională se subordonează nemijlocit Şefului Biroului Regenerare Urbană (2) Principalele atribuţii ale Compartimentului Registratură şi Avizare Documente sunt:

 

1.Desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul, de secretariat, de primire, înregistrare şi expediere a corespondenţei, de redactare în sistem informatic a documentelor cu care lucrează;

2.Repartizează corespondenţa primită, pe bază de semnătură într-un registru special întocmit în acest scop;

3.Repartizarea corespondenţei către alte instituţii sau servicii descentralizate care se realizează prin poştă, cu confirmare de primire - prin întocmirea unor borderouri de predare a corespondenţei către poştă, prin Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

4.Asigură relaţiile cu publicul şi primirea sesizărilor scrise de la cetăţeni;

5.Asigură primirea cetătenilor în audientă la conducerea instituţiei şi urmăreşte comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari;

6.Răspunde de păstrarea confidenţialităţii corespondenţei;

7.Planifică, organizează şi asigură buna desfăşurare a conferinţelor de presă în cazul în care sunt ţinute la sediul Poliţiei Locale Oradea;

8.Expediază corespondenţa instituţiei;

9.Face analiza şi dezvoltă aplicaţii software pentru departamenetele din cadrul instituţiei din dispoziţia şefului ierarhic superior, sau din iniţiativă proprie cu acordul acestuia;

10.Întreţine echipamente IT - calculatoare şi imprimante;

11.Instalează sisteme de operare;

12.Diagnosticare preliminară a tehnicii de calcul în caz de defectare;

13.Instalează actualizări la sistemul de operare;

14.Instalează programele necesare şi specifice fiecărui compartiment;

15.Schimbă tonere la imprimante;

16.Execută back-up zilnic la bazele de date;

17.Restaurează bazele de date;

18.Execută actualizări la programele şi bazele de date furnizate de către terţi;

19.Verifică integritatea şi consistenţa bazelor de date;

20.Ia măsurile necesare pentru remedierea cât mai rapidă a disfuncţionalităţilor apărute la sistemul de supraveghere video din curtea interioară a instituţei  şi anunţă din timp conducerea instituţiei despre disfuncţionalităţi cât şi despre măsurile întreprinse;

21.Descarcă pozele din aparatele foto aflate în dotarea agenţilor şi salvarea fotografiilor pe unitatea hard-disk externă;

22.Actualizează aplicaţiile dezvoltate în conformitate cu cerinţele utilizatorilor şi /sau legislaţia în vigoare;

23.Întreţine pagina de internet a instutuţiei .

24.Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protectia informatiilor clasificate.

25.Asigură afişarea la avizierul instituţiei a tuturor actelor repartizate de către conducere, pentru luare la cunoştinţă de către toţi angajaţii;

26.Elaborarează şi revizuieşte Procedurile de lucru Operaţionale şi de Sistem, conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

27.Verifică respectarea condiţiilor de formă şi conţinut în ceea ce priveşte procesele- verbale întocmite de către politiştii locali şi sesizează neregulile constatate în vederea includeri acestora în programul de pregătire profesională;

28.Face informări privind modificarile legislative apărute în domeniile de activitate ale Poliţiei Locale Oradea;

29.Elaborează Planul de Pregătire Profesională Anual;

30.Elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală Oradea;

31.Elaborează Planul de Ordine și Siguranță Publică și întrunește Comisia Locală de Ordine Publică, în vederea avizării;

32.Elaborează Raportul de activitate anual, al Direcției Poliția Locală Oradea;

33.Primeşte corespondenţa repartizată spre competentă soluţionare;

34.Răspunde la notele interne transmise spre soluţionare în sarcina sa;

35.Întocmeşte modele de acte administrative;

36.Răspunde în scris cetăţenilor şi/sau persoanelor juridice care au formulat petiţii sau diferite cereri, în termen legal;

37.Colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, care cuprinde şi testarea psihologică anuală a personalului;

38.Întocmeşte şi vizează procesul verbal de elaborare a muniţiei, şi se preocupă de demersurile necesare privind valorificarea deşeurilor rezultate din respectiva procedură, precum şi scoaterea din evidenţa contabilă a tuburilor rezultate la tragere;

39.Se preocupă de scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor de autoapărare neletale ,în momentul atingerii duratei maxime de valabilitate sau uzură;

40.Răspunde și întocmeste documentațiile ce trebuie înaintate I.P.J Bihor cu privire la avizările necesare pe linie de armament, viza autorizație de deținere, folosire și port arme.

41.Transmite procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor precum şi dispoziţiile de ridicare întocmite de poliţiştii locali, Serviciului Logistic, Gestiune Evidenţă şi Dotări în vederea introducerii în baza de date.

 

Activitatea de asistenţă, consiliere şi reprezentare juridică

 

Art. 26

Activitatea de asistenţă, consiliere şi reprezentare juridică a Poliţiei Locale Oradea este asigurată de către Direcţia Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 

Pct. 1. Beneficiază de asistenţă juridică gratuită persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 

a)      ocupă o funcţie de poliţist local sau a ocupat o astfel de funcţie la momentul săvârşirii faptei reclamate;

b)      se află în cursul unei proceduri judiciare civile, administrative sau penale având ca obiect, acte ori fapte săvârşite în legătură cu exercitarea atribuţiilor legale de poliţist local.

 

(2)Beneficiază de asistenţă juridică gratuită şi persoanele împotriva cărora s-au demarat proceduri judiciare având ca obiect, acte ori fapte săvârşite în legătură cu îndeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare, dispuse legal de şefii ierarhici.

(3)Nu beneficiază de asistență juridică gratuită persoanele care, deşi îndeplinesc, în mod cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1), aveau suspendat raportul de muncă sau de serviciu, după caz, la momentul săvârşirii actelor ori faptelor în legatură cu care s-au demarat procedurile judiciare.

 

Pct. 2.(1) Pentru acordarea asistenţei juridice prevăzute la pct.1, se pot încheia contracte de asistenţă juridică cu cabinete de avocatură/societăţi de avocatură.

            (2) Asistenţa juridică vizează asistarea în instanţele de toate gradele a poliţistului local, precum şi în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală.

(3) Suma maximă (onorariul) pe care o poate suporta instituţia pentru fiecare poliţist local într-un dosar (incluzând toate fazele procesuale) nu poate depăşi echivalentul a 8.000 lei.

(4) În cazul în care suma prevăzută la alin. (3) depăşeşte 8.000 lei, fiecare caz în parte va fi supus aprobării Consiliului Local Oradea.

 

Pct. 3.(1)Pentru infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, asistenţa juridică poate fi acordată şi de consilierii juridici ai instituţiei.

 (2) În raport cu gravitatea şi complexitatea faptei penale în care este reclamat poliţistul local, asistenţa juridică poate fi acordată şi  de consilierii juridici ai instituţiei şi în cauzele aflate în faza de cercetare sau urmărire penală la organele de cercetare penală sau la parchet, inclusiv în cazul plângerilor la instanţă, formulate împotriva soluţiilor procedurale dispuse de procuror.

           

Pct. 4.(1) Pentru analizarea solicitărilor de asistenţă juridică în cadrul Poliţiei Locale Oradea, se constituie o comisie de soluţionare a cererilor pentru asistenţă juridică gratuită.

(2) Comisia este formată din 3 persoane. Structurile de resurse umane, contabilitate şi juridică vor desemna câte un membru permanent şi un membru supleant. Structura de resurse umane asigură şi secretariatul Comisiei. Membrii permanenţi şi supleanţi ai comisiei se stabilesc prin Dispoziția Primarului.

 

Pct. 5. Cererea prin care se solicită beneficiul asistenţei juridice gratuite, se depune la registratura instituţiei şi este însoţită de:

a) copia actului de identitate valabil şi datele de contact;

b) orice document care face dovada că titularul cererii are una dintre calităţile de învinuit, inculpat, pârât, chemat în garanţie, precum şi calităţile corespunzătoare acestora din căile de atac, potrivit Codului de procedură penală şi Codului de procedură civilă;

c) o scurtă descriere a actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare, precum şi orice acte doveditoare în susţinerea punctului său de vedere, dacă se află în posesia acestora.

 

Pct. 6.(1) În termen de 5 zile de la înregistrarea solicitării Comisia va analiza documentele transmise potrivit pct. 5 şi orice alte acte cerute şi primite în completare de la solicitant sau de la structura de resurse umane competentă.

(2). Membrii Comisiei fac propuneri cu majoritate de voturi pe bază de proces - verbal. Membrul Comisiei care are o altă părere va redacta şi semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

 

Pct. 7.(1) Procesul–verbal al Comisiei însoţit de raportul acesteia cu propuneri de admitere sau respingere a solicitării de asistenţă juridică se prezintă spre aprobare Primarului municipiului Oradea, sub semnătura Şeful Poliţiei Locale - Director executiv al instituţiei sau înlocuitorul legal al acestuia.

(2) În raportul prevăzut la alin. (1) se specifică şi modalitatea de acordare a asistenţei juridice, inclusiv onorariul propus a fi plătit.

 

Pct. 8.(1) Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanţa judecătorească constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptăţite, cu vinovăţie constând în culpa gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor achitate cu titlu de asistenţă juridică, împotriva persoanei îndreptăţite.

(2) Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanţa judecătorească sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptăţite, cu vinovăţie constând în culpa gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, împotriva persoanei care a căzut în pretenţii, după caz.

(3) Sumele recuperate conform alin. (1) şi (2) se fac venit la bugetul local.

 

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea activităţilor de către Direcția Poliţia Locală Oradea

 

 

Desfăşurarea activităţilor

Art. 27

(1) Desfăşurarea activităţilor de către Direcția Poliţia Locală Oradea se realizează având la bază diagnoza şi prognoza făcută la început de an calendaristic, cu orizont anual şi mediu, reluate ori de câte ori situaţiile o impun. Aceste activităţi au la bază Planul anual şi de perspectivă cu principalele activităţi ale Poliţiei Locale Oradea în domeniul operativ, administrativ, al pregătirii generale şi specifice precum şi în cel al diverselor acţiuni întreprinse, proprii şi în afara acesteia.

(2) Lunar se vor desfăşură şedinţe de lucru, iar săpămânal şedinţe de coordonare.

(3) Informarea personalului se va realiza bilunar sau ori de câte ori situaţia o impune.

 

Programul de lucru

Art. 28

Programul de lucru  este :

(1) De regulă de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, pentru personalul care ocupă funcţii publice generale de execuţie, modificări ale programului de lucru putând fi dispuse ori aprobate de către Şeful Poliţiei Locale – Director executiv și adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct;

(2) Programul de lucru al Şefului Poliţiei Locale - Director executiv, adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, Şefului Biroului Prevenire, Intervenţie şi Reglementare Probleme Cetăţeneşti, Șefului Biroului Regenerare Urbană pot fi şi în schimburi/ture, în funcţie de necesităţile impuse de situaţia operativă, conform Buletinului Posturilor.

(3) Programul de lucru al poliţiştilor locali este conform cu Buletinul Posturilor aprobat de către Şeful Poliţiei Locale - Director executiv și adjunctul Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, întocmit în baza planificării lunare a serviciilor de permanenţă, în schimburi/ture, conform particularităţilor misiunilor specifice, ţinându-se cont de specificul compartimentelor şi de necesităţile impuse de situaţia operativă.

 

Pregătirea profesională

Art. 29

(1) Pregătirea teoretică a personalului se va realiza în baza planului întocmit în acest scop, denumit Plan de perfecţionare profesională. Acesta va cuprinde elemente legislative şi de comunicare cu cetăţeanul.

(2) Se vor realiza testări profesionale a poliţiştilor locali ori de câte ori acest lucru se va impune, cu desemnarea adjunctului Șefului Poliției Locale - Director executiv adjunct, în vederea verificării nivelului de pregătire în ceea ce priveşte cunoaşterea legislaţiei generale şi specifice, a testării abilităţilor de comunicare precum şi a prevederilor legislaţiei rutiere. Testările se vor realiza cu ajutorul Compartimentului Registratură şi Avizare Documente.

(3) Pregătirea în ceea ce priveşte folosirea armamentului din dotarea Poliţiei Locale Oradea va face obiectul unui capitol distinct din Planul de perfecţionare profesională anuală, şi se va executa sub formă de testare, de regulă semestrială.

 

 

 

Documente de bază în strategia de funcţionare a instituţiei

Art. 30

Documentele pe baza cărora se realizează strategia de funcţionare a Direcției Poliţia Locală Oradea sunt următoarele:

 

 • Misiunea anuală a instituţiei, stabilită în funcţie de necesităţile impuse de situaţia operativă.
 • Atribuţiile Poliţiei Locale Oradea, stabilite în Legi şi Hotărâri;
 • Hotărâri ale Consiliului Local Oradea;
 • Dispoziţii ale Primarului municipiului Oradea;
 • Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local;
 • Protocoalele de colaborare cu Poliţia, Jandarmeria şi alte instituţii conform legislaţiei în vigoare;
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea;
 • Regulamentul de Ordine Interioară al Poliţiei Locale Oradea;
 • Fişa postului şi anexele la aceasta aferentă fiecărui angajat;
 • Planul de perfecţionare profesională;
 • Alte planuri elaborate, după caz.

 

Cooperare

Art. 31

(1) Direcția Poliţia Locală Oradea comunică, de îndată, prin poliţiştii locali, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenţa sa, de care a luat cunoştinţă cu ocazia îndeplinirii misiunilor şi activităţilor specifice.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Direcția Poliţia Locală Oradea cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei muncipiului Oradea, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

(3) Direcția Poliţia Locală Oradea solicită intervenţia unităţilor/structurilor teritoriale competente ale Poliţiei muncipiului Oradea sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situaţii ce exced atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(4) Direcția Poliţia Locală Oradea poate încheia cu alte autorităţi şi instituţii publice protocoale de cooperare/colaborare având ca obiect detalierea modalităţilor prin care, în limitele competenţelor legale ale fiecărei structuri, acestea îşi oferă sprijin în îndeplinirea activităţilor sau a misiunilor specifice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

Personalul Direcției Poliţia Locală Oradea

 

Funcţii

Art. 32

(1) Funcţiile din Direcția Poliţia Locală Oradea se clasifică, în funcţie de nivelul studiilor, după cum urmează: 

 

Ø  Clasa I cuprinde funcţiile pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;

Ø  Clasa a II-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

Ø  Clasa a III-a cuprinde funcţii pentru a căror ocupare sunt necesare studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

 

(2) După nivelul atribuţiilor, funcţionarii publici din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea pot fi funcţionari publici de conducere, funcţionari publici de execuţie şi funţionari ce sunt încadraţi în funcţii publice specifice de poliţişti locali.

(3) Poliţiştii locali cu funcţii de conducere sunt numiţi în una din următoarele funcţii publice:

 

a)      Director executiv;

b)      Director executiv adjunct;

c)      Şef birou

 

(4) Funcţionarii publici care desfăşoară activităţi, altele decât cele prevăzute în lege, specifice funcţiilor de poliţişti locali, sunt numiţi în funcţii publice generale, conform Codului administrativ. Acestea sunt cele de consilier, respectiv referent.

(5) Funcţionarii publici care exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (republicată), cu modificările și completările ulterioare, art. 6-11 cu excepţia art. 6 lit. h) sunt numiţi în funcţia publică specifică de poliţist local.

(6) Funcţiile publice specifice de execuţie de poliţist local, precum şi cele generale de consilier şi referent, sunt structurate pe grade profesionale după cum urmează: superior, principal, asistent, debutant.

 

Procedura de Evaluare a funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea

Art. 33

            Funcţionarii publici din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea sunt evaluaţi conform legislaţiei specifice privitoare la evaluarea performanţelor profesionale anuale aplicabile funcţionarilor publici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V

Selecţionarea, recrutarea şi numirea personalului poliţiei locale

 

 

Selecţionarea, recrutarea şi numirea politiştilor locali

Art. 34

(1) Funcţiile publice specifice de poliţisti locali vacante se ocupă potrivit prevederilor <LLNK 11999   188 11 211   0 18>Codului Codului administrativ şi H.G nr. 1332/2010;

(2) Condiţiile generale, condiţiile specifice precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice.

(3) Particularităţile condiţiilor de organizare şi de desfăşurare a concursului sau a examenului se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul Regulament, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 (4) Statutul de funcţionar public în cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea se dobândeşte în condiţiile legii.

 

Selecţionarea, recrutarea şi numirea personalului poliţiei locale pe funcţii publice generale şi contractuale

Art. 35

(1) Funcţiile publice generale vacante se ocupă potrivit prevederilor<LLNK 11999   188 11 211   0 18> O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi Hotărârii Guvernului nr. 611//2008;

(2) Funcţiile contractuale vacante se ocupă potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 şi Hotarârii Guvernului nr. 286/2011

(3) Condiţiile generale, condiţiile specifice precum şi bibliografia concursului se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor

 

Jurământul de credinţă

Art. 36

(1) La numirea în funcţia publică, funcţionarii publici din Direcția Poliţia Locală Oradea, depun jurământul de credinţă prevăzut de<LLNK 11999   188 11 211   0 18> O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în faţa Şeful Poliţiei Locale - Director executiv al Poliţiei Locale Oradea şi în prezenţa superiorului ierarhic şi a unui coleg asistent.

(2) Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris şi atrage revocarea actului administrativ de numire în funcţia publică, în condiţiile legii.

(3) Jurământul de credinţă este semnat de către funcţionarul public, de Şeful Poliţiei Locale - Director executiv al Poliţiei Locale Oradea, superiorul ierarhic, precum şi de către colegul asistent în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

(4) Jurământul de credinţă este: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

Drepturi, obligaţii, recompense şi sancţiuni disciplinare

 

Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea

Art. 37

(1) Poliţiştii locali care promovează programele de formare iniţială organizate într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevăzute de lege  încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în poliţia locală o perioadă de cel puţin 5 ani de la data promovării examenului.

(2) După semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul profesional al fiecărui funcţionar

public;

(3) În temeiul prevederilor art. 35 (1) din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale (republicată), cu modificările și completările ulterioare şi cu respectarea tuturor normelor în vigoare (H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la <LLNK 12010   155 11 202  35 58>art. 35^1 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010 (republicată), cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr. 845/2014, H.C.L.            nr. 691/2017, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, O.G. nr. 26/1998 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, Regulamente aprobate prin Dispoziţia Primarului pentru personalul Direcției Poliţia Locală Oradea, beneficiază de normă de hrană.

 

Restituirea cheltuielilor privind formarea iniţială

Art. 38

Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului local din motive imputabile acestuia, în termen de 5 ani de la absolvirea programului de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne atrage plata de către acesta a contravalorii cheltuielilor de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă.

 

Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea

Art. 39

(1) Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice generale de execuție în condiţiile legii, de consilier sau referent, sunt cele descrise de O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Uniforma de Serviciu                         

Art. 40

(1) Poliţistului local i se asigură gratuit uniforma şi echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

(2) Uniforma personalului prevăzut la alin. (1), forma şi conţinutul însemnelor, precum şi ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevăzute în Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, H.G. nr. 1332/2010.

(3) La încetarea raporturilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a preda de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protecţie şi documentele de legitimare.

 

 

 

Obligaţii generale ale funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliţia Locală:

Art. 41

(1) Funcţionarii publici au următoarele obligaţii generale:

 

1.De a apăra în mod loial prestigiul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

2.De a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice;

3.De a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice;

4.Ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

5.De a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

6.De a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

7.Trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

8.Să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;

9.De a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin: întrebuinţarea unor expresii jignitoare; dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private; formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

10.Să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin: promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt; eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte;

11.Să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

12.Să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute;

13.Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzatoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce le revin şi să nu consume băuturi alcoolice pe timpul executării sarcinilor de serviciu;

14. Să cunoscă aprofundat actele normative în baza cărora îşi desfăşoară activitatea, atribuţiile din fişa postului, Regulamentul de Ordine Interioară precum şi alte documente aduse la cunoştinţa sa de către conducerea instituţiei precum şi să ia act de precizările şefilor ierarhici facute la intrarea în serviciu;

15.Să constate contravenţiile date în competenţă şi să aplice sancţiunile potrivit legii;

16.Să facă uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

17.Să se autoperfecţioneze continuu în ceea ce priveşte pregătirea teoretică în domeniul legislativ în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în domeniul comunicării cu cetăţeanul, al pregătirii fizice şi a modulului de utilizare a echipamentelor încredinţate şi a armamentului din dotare.

 

Drepturile poliţiştilor locali

Art. 42

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, poliţistul local are următoarele drepturi principale:

 

a)      să efectueze control preventiv asupra persoanei şi/sau bagajului acesteia în următoarele situaţii: există indicii clare că s-a săvârşit, se săvârşeşte sau se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substanţe periculoase;

b)      să invite la sediul Poliţiei Locale Oradea persoanele a căror prezenţă este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor, prin aducerea la cunoştinţă, în scris, a scopului şi a motivului invitaţiei;

c)      să solicite sprijinul cetăţenilor pentru identificarea, urmărirea şi prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contravenţională;

d)      să poarte şi să folosească, în condiţiile legii şi numai în timpul serviciului, armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de apărare şi intervenţie din dotare;

e)      să circule gratuit, pe baza legitimaţiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competenţă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f)       să folosească forţa, în condiţiile legii, proporţional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispoziţiilor pe care le-a dat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

g)      să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispoziţiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h)      să conducă la sediul poliţiei locale sau al unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei muncipiului Oradea pe cei care prin acţiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viaţa persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii. Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

 

(2) Pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţiştii locali au acces, în condiţiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne.În acest scop,Poliţia Locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, şi structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicaţii, măsurile de securitate, protecţie şi de asigurare a confidenţialităţii datelor, nivelul de acces şi regulile de folosire.

 

 

Obligaţii principale ale poliţiştilor locali

Art. 43

(1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local are următoarele obligaţii principale:

 

a)      să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

b)      să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

c)      să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

d)      să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

e)      să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

f)       să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

g)      să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe raza municipiului Oradea, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

h)      să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

i)       să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

j)       să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

 

 

(2) Pe timpul patrulării, poliţiştii locali vor folosi autovehicule cu însemnul distinctiv Poliţia Locală Oradea, sau alte autovehicule din dotarea instituţiei precum şi mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel, pe baza legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, în timpul serviciului, în zonele de acţiune.

 

(3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru optimizarea şi eficientizarea activităţii poliţiştii locali vor folosi în mod obligatoriu staţia de emisie-recepţie şi telefonul de serviciu precum şi alte materiale puse la dispoziţie de către instituţie (ex: computer portabil integrat în display touchscreen, aparatul foto, imprimante, etc.)

 

Interdicţii ale poliţiştilor locali

Art. 44

Poliţistului local îi este interzis:

 

a)      să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

b)      să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

c)      să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

d)      să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

e)      să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

f)       să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

g)      să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

h)      să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

i)       să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

j)       să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k)      să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit.j);

l)       să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m)   să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

 

 

Alte obligaţii şi răspunderi specifice

Art. 45

(1) Poliţistul local cu funcţie de conducere răspunde pentru ordinele şi dispoziţiile date subordonaţilor precum şi pentru legalitatea acestora. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise şi înţelese corect şi să controleze modul de ducere la îndeplinire.

(2) Poliţistul local cu funcţie de conducere este obligat să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii poliţiei locale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.

(3) Poliţistul local răspunde, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu. Încălcarea de către poliţistul local a atribuţiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

(4) Poliţistul local are obligaţia să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului poliţiei locale şi/sau autorităţilor publice.

 

Recompense ce se pot acorda poliţiştilor locali

Art. 46

(1)Recompensarea poliţiştilor locali se realizează în scopul recunoaşterii publice în cadrul comunităţii profesionale şi în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidenţiază în îndeplinirea atribuţiilor, a misiunilor sau pe timpul acţiunilor organizate în zona de competenţă a poliţiei locale.

(2)Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

(3)Recompensarea poliţiştilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea şi principialitatea acordării recompenselor.

(4)La stabilirea şi acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

a)      comportamentul poliţistului local;

b)      prestaţia profesională general a poliţistului local şi modul de îndeplinire a

c)      atribuţiilor/misiunilor;

d)      efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalţi poliţişti locali;

e)      posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activităţii poliţistului local.

 

(5) Recompensele care se pot acorda poliţiştilor locali sunt următoarele:

 

a)      ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior precedă acordarea unei alte recompense. Se acordă pe timpul perioadei cât sancţiunea îşi produce efectele şi determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de şeful care a aplicat sancţiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul şef care îndeplineşte atribuţiile aceleiaşi funcţii. În situaţia în care poliţistul local a fost mutat, ridicarea sancţiunii se acordă ca recompensă de către şeful care îndeplineşte funcţia similară celui care a aplicat sancţiunea disciplinară;

b)      felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuţiilor şi a misiunilor şi se aduc la cunoştinţă individual sau în faţa personalului;

c)      titlurile de onoare - se conferă poliţiştilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament şi pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuţii sau a unor misiuni;

d)      însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, şi diplomele de merit - se acordă pentru obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural-artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi la finalizarea unor acţiuni/misiuni;

e)      recompensele materiale - se acordă poliţiştilor locali care s-au evidenţiat prin obţinerea de rezultate exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

 

Despăgubiri

Art. 47

            Poliţiştii locali au dreptul la despăgubiri de viaţă, de sănătate şi de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

Abateri şi sancţiuni disciplinare

Art. 48

(1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a)      întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b)      neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c)      absenţe nemotivate de la serviciu;

d)      nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e)      intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f)       nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g)      manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h)      desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i)       refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j)       încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

k)      părăsirea sectorului repartizat în Buletinul Posturilor fără să anunțe de îndată conducerea poliției locale și dispeceratul cu privire la aceasta;

l)       nerespectarea obligației de a avea asupra sa și de a utiliza întocmai stațiile de emisie-recepție, precum și telefoanele mobile de serviciu ;

m)   neafișarea cu celeritate a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conform sectoarelor în care își desfășoară activitatea sau, după caz, conform repartizării din buletinul posturilor.

n)      alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici.

 

(3) Polițiștii locali au obligația de a răspunde în termenul stabilit la Notele interne, formulate de către Conducerea Direcției Poliția Locală Oradea;

(4) Neconformarea personalului Direcției Poliție Locale la prevederile alin. (3) constituie abatere disciplinară, iar conducerea Direcției Poliția Locală Oradea poate înainta sesizarea Comisiei de Disciplină din cadrul Primăriei municipiului Oradea, spre competență soluționare;

(5) Dacă pe parcursul anului calendaristic, polițiștii locali au primit trei solicitări de a da notă explicativă cu privire la problemele existente pe sectorul de responsabilitate, Conducerea Poliției Locale Oradea poate sesiza comisia de disciplină pentru neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu.

(6) Polițiștii locali pot să rămână în curtea instituției, pentru rezolvarea problemelor administrative, maxim 15 minute de la intrarea în program. De asemenea, polițiștilor locali le este interzis să revină în curtea instituției mai repede de 15 minute înainte de finalizarea programului de muncă. Prezența nejustificată în curtea sau în incinta instituției constituie abatere disciplinară.

(7) Polițiștii locali au obligația la data când sunt repartizați în buletinul posturilor, să ridice de la secretariatul Poliției Locale Oradea, pe baza de semnătură, corespondența, notele interne sau orice fel de document transmis de către conducerea Direcției Poliția Locală Oradea.

(8) Polițiștii locali sunt obligați să semneze la data când sunt repartizați în buletinul posturilor atât la intrarea cât și la ieșirea din serviciu.

(9) Polițiștii locali sunt obligați să participe la ședințele de pregătire profesională sau la orice fel de ședințe inițiate de conducerea Direcției Poliția Locală Oradea, la data repartizării în buletinul posturilor, și să semneze tabelul de participare, chiar dacă sunt în timpul liber, iar ziua liberă se va recupera la o data ulterioară stabilită de comun acord cu conducerea Direcției Poliția Locală Oradea

 

Nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (3)-(9) din prezentul Regulament de organizare și funcționare a Direcției Poliția Locală Oradea constituie abatere disciplinară iar conducerea Direcției Poliția Locală Oradea poate înainta sesizarea Comisiei de Disciplină din cadrul Primăriei municipiului Oradea, spre competență soluționare;

 

(10) Sancţiunile disciplinare sunt:

a)      mustrare scrisă;

b)      diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c)      diminuarea drepturilor salariale cu 10-15% pe o perioadă de până la un an de zile

d)      suspendarea dreptului de de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

e)      retrogradarea într-o funcție publică de nivel inferior, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

f)       destituirea din funcţia publică.

 

(11) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.

 

 

CAPITOLUL  VII

Asigurarea Logistică şi a armamentului

 

Art. 49

Asigurarea Logistică vizează dotarea cu armament letal sau neletal conform legii, si celelalte mijloace specifice dotării Direcției Poliția Locală, conform Anexei nr. 3 din  H.G. nr. 1332 din 23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru  de organizare și funcționare a poliției locale, autovehicule, diferite mijloace de comunicaţii, spaţii, clădiri, echipament inclusiv uniformele de serviciu, carburanţi, lubrifianţi, materiale de uz intern,  sanitare, audio-video, etc.

 

Asigurarea tehnico-materială

Art. 50

            Asigurarea tehnico-materială a Direcției Poliţia Locală Oradea se va realiza conform prevederilor legale .

 

Folosirea armelor letale şi neletale 

Art. 51

(1) Direcția Poliţia Locală Oradea este autorizată să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale precum şi muniţia corespunzatoare pentru înarmarea personalului propriu în condiţiile prevăzute de lege.

 

 

 

 

 

(2) Portul şi folosirea armamentului precum şi a muniţiei din dotare se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 52

            Conducerea Direcției Poliţia Locale Oradea, pe baza atribuţiilor cuprinse în prezentul regulament, va stabili sau completa, după caz, prin fişa postului, anexe la aceasta, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmărind o încărcare judicioasă a acestora, conform pregătirii profesionale şi a funcţiei deţinute.

 

Art. 53

(1) Toate serviciile, birourile şi  compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, simplificarea evidenţelor şi reducerea birocraţiei.

(2) Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea în bune condiţii a patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsurile de reducere la minim a cheltuielilor materiale, de reparaţii şi înlocuire.

 

Art. 54

            Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislaţia specifică, care privesc probleme de organizare, sarcini şi atribuţii noi pentru funcţionarii Poliţiei Locale Oradea.

 

Art. 55

            Prezentul Regulament poate fi modificat ori de câte ori se impune prin Hotărâre a Consilului Local Oradea, cu avizul Comisiei Locale de Ordine Publică, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 56

            Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Direcției Poliţia Locală Oradea.

Art. 57

            Dispoziţiile prezentului Regulament se întregesc cu prevederile Legislaţiei Muncii în vigoare în măsura în care nu contravin acestora.

 

Art. 57

            Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va aduce la cunoştinţa întregului personal al Direcției Poliţia Locală Oradea prin publicare pe site-ul Primăriei municipiului Oradea, urmând a intra în vigoare începând cu luna mai a anului 2020.

 

 

 Şeful Poliţiei Locale                                                                           Direcţia Juridică

 Director Executiv                                                                              Director Executiv 

 

 Cristian – Marcel Beltechi                                                                     Eugenia Borbei