Hotărârea nr. 267/2020

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

edbe12bf971304418d417c21b82cda6c616bad2724df75603297c2f083ba394a


 


H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Regulamentului  de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 227553/1 din 24.03.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 227.553 din 24.03.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea;

Având în vedere prevederile:

-       Art. 4, alin. 4, art. 30, lit.a) şi art. 31 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 – a poliţiei locale republicată şi actualizată;

-       Art. 2 din H.G. nr. 1332 din 23 decembrie 2010 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

-       Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică, privind proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Oradea

-       H.C.L. nr. 5/2011 – privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică;

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. g), art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,    

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală Oradea.

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

·         Primarul municipiului Oradea;

·         Poliţia Locală Oradea;

·         Direcţia Juridică din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Direcţia Economică din cadrul Primăriei muncipiului Oradea;

·         Se afişează pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 267

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.