Hotărârea nr. 266/2020

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2020

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

27f4eebd98fa7d9a0ff618a1ee92ff4010c3e1a5b59274b17796cd65e67e5868


 


H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2020

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, inregistrat sub nr. 227572/24.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 227.272 din 24.03.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2020;

 

Având în vedere prevederile:

-       Art. 6 lit.a), art. 28 alin. 1, art. 29 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 – a poliţiei locale republicată şi actualizată;

-       Art. 2 şi 3 alin. 1 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011;

-       H.C.L. nr. 844/2010 – privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Poliţia Locală a municipiului Oradea;

-       H.C.L. nr. 5/2011 – privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. g), art. 139, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1.  Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală Oradea.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

·         Primarul municipiului Oradea;

·         Membrii Comisiei Locale de Ordine Publică, prin grija Poliţiei Locale Oradea;

·         Poliţia Municipiului Oradea;

·         Poliţia Locală Oradea;

·         Se afişează pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi se publică în Monitorul Oficial

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 266

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

DIRECȚIA POLIŢIA LOCALĂ ORADEA

 

 

 

 

 

 


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ                                          AL MUNICIPIULUI ORADEA

PENTRU ANUL 2020

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 209015  din  06.03.2020

 

ORADEA 2020

 

 

STRUCTURA PLANULUI

 

 

 

CADRUL LEGISLATIV..................................................................................................................pag 3-5

 

CAPITOLUL I. ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE

A.    TERITORIUL ..............................................................................................................................pag 6-7

B.     POPULAŢIA ...............................................................................................................................pag 8-9

C.    EVENIMENTE SOCIAL–ECONOMICE, POLITICE ŞI RELIGIOASE ..................................pag 10-12

D.    EVOLUŢIA STĂRII INFRACŢIONALE PE RAZA MUNICIPIULUI ORADEA....................pag 13-15

E.     ACTIVITATEA POLIŢIEI LOCALE ORADEA........................................................................pag 15-36

 

 

CAPITOLUL II.DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ, MISIUNILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 

A.    DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE................................................................................................................pag 41-68

B.     ACTIVITĂŢILE ŞI MISIUNILE EXECUTATE ÎN COMUN...................................................pag 62-62

 

 

CAPITOLUL III. EFECTIVELE ŞI SUPORTUL LOGISTIC...................................................pag 63-64

 

 

CAPITOLUL  IV. INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR...............................................................................................pag 65-67

 

 

CAPITOLUL V.DISPOZIŢII FINALE..........................................................................................pag 67-69

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL DIRECȚIEI POLIŢIA LOCALĂ ORADEA PENTRU MUNICIPIUL ORADEA

 

              Planul de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Oradea, este documentul operativ de lucru prin care, în baza analizei situaţiei operative existente, se organizează anual, la nivelul municipiului Oradea, activitatea de menţinere a ordinii şi liniştii publice.

 

CADRUL LEGISLATIV

În realizarea acestui document s-au avut în vedere următoarele acte normative:

 

·        Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată;

·        Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată;

·        Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

·        O.U.G. nr. 57/2019 privind administraţia publică locală, actualizată;

·        Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii, republică;

·        Legea nr. 295/2004 privind Regimul armelor şi muniţiei, republicată;

·        Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;

·        Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

·        Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de convieţuire  socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

·        Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

·        Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată;

·        Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi, republicată;       

·        Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere;

·        Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

·        Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;

·        Legea nr. 4/2008 privind combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;

·        Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

·        Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate republicată;

·        Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată;

·        Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

·        Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

·        Hotărârea Guvernului nr. 196/2005 privind aprobarea strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

·        Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

·        Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

·        Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;

·        Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

·        Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată;

·        Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate a cetăţenilor romăni;

·        Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

·        Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;

·        Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică a poliţiei locale;

·        Ordinul nr. 4/2017 privind formarea inițială, în anul 2017, în instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere;

·        Ordinul nr. 600/2018 aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 873/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi publice situate in intravilan, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 757/2018 de  modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 625/2009 privind aprobarea unor reglementări pentru accesul controlat al vehiculelor în zona pietonală centrală din municipiul Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 794/2016 privind aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Municpiului Oradea în categoria terenurilor neîngrijite și supraimpozitarea acestora precum şi procedura de lucru aprobată prin Dispoziţie a Primarului;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 725/2015 privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Oradea, în intravilanul Municipiului Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 637/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 837/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind întreţinerea faţadelor imobilelor în Municipiul Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 62/2017 şi HCL nr.561/2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 62 / 2017 privind aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 840/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza municipiului Oradea precum şi procedurile  de lucru aprobate prin Dispoziţie a Primarului;

·        Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea câinilor şi stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metişi din Municipiul Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 909/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza municipiului Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 640/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice, a ridicării şi blocării autovehiculelor în municipiul Oradea;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 207/2015 privind aprobarea Regulamentului   serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea şi abrogarea Hotarârii Consiliului Local Oradea nr. 386 din 11 mai 2009, Hotarârii Consiliului Local Oradea nr. 600 din 30.08.2011, Hotarârii Consiliului Local Oradea nr. 186 din 30.03.2012;

·        Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 163/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în zone publice;

·        Organigrama Direcției Poliţia Locală Oradea în vigoare;

·        Extras din Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea, întocmit de către Poliţia Municipiului Oradea;

·        Noul Cod Fiscal Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, Cap. X Impozite şi taxe locale, art. 489 alin. (4) şi (5)   şi HG nr. 1/2016 la Titlul IX pct. 168 ,Normele de aplicare a Noului Cod Fiscal referitor la majorarea impozitelor persoanelor care deţin terenuri neîngrijite şi clădiri a căror faţadă este neîntreţinută;

·        Note Interne privind activitatea generală şi specifică;

·        Dispoziții ale Primarului;

·        Proceduri interne de lucru, acolo unde acestea există;

·        Atribuţiile din fişele posturilor şi anexele la acestea;

·        Planuri de acţiune, de măsuri, de activităţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I.

ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE

 

A)   TERITORIUL

 

 1. Aşezarea Geografică a Municipiului Oradea  –  anexa nr. 1

Oraşul Oradea este aşezat în zona de N – V  a României în apropierea punctului de trecere a graniţei cu Ungaria – Comuna Borş (aprox. 13 km). Este dispus pe una din axele de circulaţie care leagă România de Vest, respectiv Cluj Napoca – Debrecen şi pe axa N – S a marilor oraşe de graniţă ale României. De asemenea este dispus de o parte şi de alta a râului Crişul Repede, precum şi la poalele Dealului Viilor.

Privind analiza situaţiei operative,  aşezarea geografică a unităţii administrativ teritoriale  are determinări legate de:

·      fluctuaţie mare de persoane având în vedere existenţa Băilor 1 Mai, Băile Felix şi a punctului de trecere a frontierei.

·      migrarea de persoane fără ocupaţie cu intenţia de a cerşi şi a apela la mila publică.

·      vadul pieţelor agroalimentare suscită o atenţie deosebită din partea instituţiei.

Existenţa cordonului numărul 1, 2 şi 3 de localităţi, dispuse circular în jurul Municipiul Oradea, cauzează circulaţia cailor şi căruţelor legal şi ilegal pe raza teritorială a municipiului.

 

 1. Suprafaţa şi Configuraţia Terenului  –  anexa nr.  2

Suprafaţa totală împreună cu zona limitrofă este aproximativ de 11. 556 ha. Configuraţia preponderentă a terenului este  plană (şes), cu predominante forme relevante de dealuri joase la nord, acoperite cu pomi fructiferi.

Este străbătut de următoarele cursuri de apă: Râul Crişul Repede, Pârâurile Peţa, Andona, Paris, Sălbatic şi Crişul Mic. De-a lungul Râului Crişul Repede se disting zone compacte  împădurite cu pomi. În zona Metropolitană există şi porţiuni mai mari de terenuri împădurite. Suprafeţele cultivate sunt în număr redus comparativ cu cele cu construcţii, însă suficiente pentru gospodăriile private, particulare. Există o proporţie oarecum echilibrată între numărul de apartamente şi numărul de case individuale.

Suprafaţa şi configuraţia terenului, văzute prin prisma analizei situaţiei operative comportă următoarele caracteristici:

·      oraş care subsumează marea majoritate a formelor de relief;

·      reclamă o acţiune poliţienească, judecată multicriterial, multidisciplinar, cvasi – procedural faţă varietatea orografiei;

·      componenta ecologică are un amplu areal de manifestare.

 

 

 

 1. Regimul Climateric  –  anexa nr. 3

Induce pentru comportamentul poliţiştilor preocupări în sfera: prevenţiei, acţiunii şi bineînteles postacţiunii;

 

 1. Reţele Hidrografice  anexa nr. 4

Adjudecate ca element ce concură la analiza situaţiei operative, evidenţiează pentru comportamentul acţional al poliţiştilor locali următoarele:

·      riscul ambuteiajelor pe podurile rutiere ce leagă  nordul de sudul oraşului;

·      zonele de agrement limitrofe cursurilor de ape suscită preocupare acţională, preventivă şi de execuţie din partea poliţiştilor;

·      facilitează adăposturile improvizate pentru diferite categorii de persoane;

·      articularea responsabilităţilor acţionale între instituţii.

 

 1. Căile de Comunicaţie  –  anexa nr. 5

Judecate ca element de analiză a situaţiei operative determină următoarele concluzii:

·      nevoie mare privind fluidizarea;

·      atenţie sporită către magistralele rutiere, înspre şi dinspre Ungaria, înspre şi dinspre Băile Felix, Satu – Mare, Arad, Cluj.

·      preocupare pentru păstrarea rânduielilor legate de salubrizare şi parcare.

 

 1. Zonele de Agrement  –  anexa nr. 6

Văzut prin prisma zonelor de agrement  putem arăta câteva elemente de specificitate, ale Municipiului Oradea necesare analizei situaţiei operative, de către poliţiştii locali:

·      nevoia de a-şi manifesta prezenţa poliţiştii locali şi noaptea;

·      atenţie sporită vis-a-vis de circulaţia  pietonală (copii), a mopedelor  şi a  bicicletelor.

 

 1. Obiectivele Turistice, Economice, Instituţiile de Interes Public, de Cult, Muzeistic, Şcoli şi alte locuri de interes    anexa nr. 7

            Prin ele însele  se instituie în preocupare majoră pentru personalul Poliţiei Locale:

·      paleta largă şi diversificată a acestora, ne obligă la discernământ şi profesionalism acţional;

·      numărul mare al manifestărilor culturale derulate pe raza municipiului implică o acţiune concertată a efectivelor Poliţiei Locale.

 

 

 

 

B)    POPULAŢIA[1]

NR. CRT.

ASPECTUL  ABORDAT

NUMĂR

ALTE DATE DE INTERES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Numărul populaţiei din                 Municipiul Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

221.398 locuitori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura populaţiei după sex:

·         Masculin    104.344 locuitori

·         Feminin     117.054 locuitori

Structura populaţiei după vârstă:

·         0 - 14 ani   29.276

·         15 – 59 ani 140.683

·         60 ani şi peste 51.439

Etnic, orădenii se împart în:

·         Români: 132.718 Maghiari: 45.305

·         Rromi: 2.132

·         Germani: 336

·         Slovaci: 425

·         Evrei: 140

·         Italieni: 104

·         Ucrainieni: 39

·         Ruşi-lipoveni: 19

·         Bulgari: 23

·         Greci: 40

 

·      Sârbi: 20

·      Polonezi: 10

·      Turci: 35

·      Alte etnii: 295

·      Chinezi: 6

·      Armeni: 3

·      Ceangai: 4

·      Informaţie nedisponibilă: 14.705

Structura confesională:

1.       Ortodocşi  - 109.566

2.       Reformaţi  -  26.755

3.       Romano-catolici -

17991

4.       Penticostali - 9.358

5.       Baptişti  -  6.839

6.       Greco catolici - 5.872

 

7.     Adventişti de ziua a saptea- 549

8.      Altă religie - 813

9.      Fără religie - 351

10.  Atei – 412

11.  Musulmani - 162

12.  Unitariana - 200

13.  Martorii lui Iehova - 609

14.  Crestina dupa evanghelie - 246

15.  Crestina de rit vechi - 64

16.  Evanghelica lutherana - 248

17.  Ortodoxa sarba - 3

18.  Evanghelica - 97

19.  Evanghelica de confesiune augustana - 30

20.  Mozaica - 110

21.  Armeana - 5

22.  Informaţii nedisponibile -16087

b)       

Ocupaţia

 

Domeniile de activitate preponderente sunt:

 • industria prelucrătoare;

·         electrotehnica şi electronica;

·         echipamete IT;

·         confecţii încălţăminte şi îmbrăcăminte;

·         servicii în alimentaţia publică;

·         turism;

·         asigurări.

c)       

Fluctuaţia maximă

Aprox.

500.000 persoane

În sezon estival.

d)       

Șomajul

 

Numărul de şomeri înregistraţi în baza de date la    A.J.O.F.M. Bihor este de : 3690 de persoane

Numărul de șomeri cu domiciliul în municipiul Oradea: 629 de persoane

Total pondere șomeri:0.43%

e)       

Ajutor social

390

persoane

Beneficiari de ajutor social acordat de

Direcția de Asistență Socială Oradea

f)        

Persoane care apelează în mod repetat la mila publicului

Aprox.

150 persoane

Acestea au fost depistate în timp ce apelau la mila publicului, în diferite zone ale oraşului.

 

C)   EVENIMENTE SOCIAL - ECONOMICE, POLITICE  SAU RELIGIOASE,

      MANIFESTĂRI TRADIŢIONALE PERIODICE

 

NR. CRT.

EVENIMENTUL

DATA / DURATA

LOCUL DE DESFĂŞURARE

SĂRBĂTORI   NAŢIONALE

1.

Anul  Nou

01 - 02 ian.

Municipiul Oradea

2.

Omagierea poetului Mihai Eminescu – ziua de naştere

15 ian.

Municipiul Oradea

3.

 

Ziua Culturii Naţionale

 

15 ian.

Municipiul Oradea

4.

 

Unirea Principatelor Române

 

24 ian.

Municipiul Oradea

5.

Ziua Naţională de cinstire a memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Alba şi alte zone, ale deportărilor

01 apr.

Municipiul Oradea

6.

Sărbătoarea internaţională a muncii

01 mai

Municipiul Oradea

7.

Ziua Victoriei – Ziua Europei

09 mai

Municipiul Oradea

8.

Ziua Internaţională a Copilului

01 iun.

Municipiul Oradea

9.

Omagierea poetului Mihai Eminescu – trecerea în nefiinţă

15 iun.

Municipiul Oradea

10.

Ziua Drapelului Naţional

26 iun.

Municipiul Oradea

11.

Ziua Imnului Naţional

29 iul.

Municipiul Oradea

12.

Ziua Armatei Române

25 oct.

Municipiul Oradea

13.

Ziua Naţională a României

01 dec.

Municipiul Oradea

14.

Ziua Revoluţiei Române

22 dec.

Municipiul Oradea

 

 

 

NR. CRT.

EVENIMENTUL

DATA / DURATA

LOCUL DE DESFĂŞURARE

SĂRBĂTORI RELIGIOASE

1.

Sărbătoarea Sfintelor Paşti

17 -20 Aprilie

 2 zile

Municipiul Oradea

2.

Sărbatoarea Sfintelor Paşti (catolici)

10-13 Aprilie

2 zile

Municipiul Oradea

3.

Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor

 

    Mai (a 40-a zi de la Paştele Ortodox)

 

Municipiul Oradea

4.

Sărbătoarea Rusaliilor

Duminica a 8-a după Paşti şi ziua următoare

Municipiul Oradea

5.

Adormirea Maicii Domnului

15 aug.

Municipiul Oradea

6.

Manifestări organizate cu ocazia comemorării "Zilei Morţilor"

31 oct. –

03 noi.

Municipiul Oradea

7.

Sf. Andrei,  Ocrotitorul României

30 nov.

Municipiul Oradea

8.

Naşterea Domnului – Crăciunul

2526 dec.

Municipiul Oradea

 

 

NR. CRT.

EVENIMENTUL

DATA / DURATA

LOCUL DE DESFĂŞURARE

MANIFESTĂRI  CULTURALE  ŞI  SĂRBĂTORI  ALE  ORAŞULUI

1.

Ziua Poliţiei Locale Oradea

21 mai

Municipiul Oradea

2.

Omagierea dramaturgului Ion Luca Caragiale – ziua de naştere

01 feb.

Municipiul Oradea

3.

Zilele "Emanuil Gojdu"

20 – 21 feb.

Municipiul Oradea

4.

Zilele Muzeului Ţării Crişurilor

14 23 aprilie

Municipiul Oradea

5.

Eliberarea oraşului de către General Traian Moşoiu

20 apr.

Municipiul Oradea

6.

Zilele Universităţii

în cursul lunii mai

Municipiul Oradea

7.

Serbările Cetăţii Oradea

în cursul lunii iulie

Municipiul Oradea

8.

Târgul Meşterilor Populari

16 18 iulie

Municipiul Oradea

9.

Carnavalul Florilor

în cursul lunii august

Municipiul Oradea

10.

Ziua Patrimoniului Cultural European

în cursul lunii septembrie

Municipiul Oradea

11.

Toamna Orădeană

septembrie octombrie

Municipiul Oradea

12.

Ziua Oraşului Oradea

12 oct.

Municipiul Oradea

13.

Zilele Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Şincai"

în cursul lunii noiembrie

Municipiul Oradea

14.

 

Comemorarea "Martirilor Maghiari" de la Revoluţia din 1848

15 mar.

Municipiul Oradea

15.

Revoluția din 1956 și începuturile luptei pentru libertate din Ungaria

23 oct.

Municipiul Oradea

16.

Festivalul Cultural - Cetatea Oradea

Majalis

11/12 mai

Municipiul Oradea

17.

Comerarea Martirilor de la Arad- Depunere coroane la placa comemorativă Nagysandor Jozsef – str. Aurel Lazăr

6 oct

Municipiul Oradea

 

 

 

 

 

D.EVOLUŢIA STĂRII INFRACŢIONALE PE RAZA MUNICIPIULUI ORADEA ÎN CURSUL ANULUI 2018

 

În mediul urban, înregistrăm o ușoară scădere a infracţionalităţii sesizate cu 430 de infracțiuni (de la 3.761 în 2018 la 3.331 în anul 2019). În cee ace privește soluționarea infracționalității observăm o creștere de la 2160 în anul 2018 la 2358 în anul 2019 calculat la 100.000 de locuitori.

Infracționalitatea soluționată face referire la toate soluțiile. Numărul de cause saoluționate prin prescripție crește de la 709 în anul 2018 la 1308 în anul 2019. De asemenea numărul persoanelor suspecte/inculpate înregistrează o creștere de la 244 în anul 2018 la 294 în anul 2019, calculate la 100.000 de locuitori.

Din analiza situației operative se constată că infracționalitatea stradală în mediul urban scade față de anul 2018 de la 581 de infracțiuni stradale sesizate la 533 în anul 2019, iar în mediul rural de 67 de infracțiuni stradale sesizate în anul 2018, la 61 în anul 2019.

În perioada analizată înregistrăm creșteri doar la infracțiunile stradale de furt (8/12 luni 2018, 14/12 luni 2019) și scăderi la infracțiunile stradale de furt din autoturisme ( de la 38/12 luni 2018 la 37/12 luni 2019), infracțiunile de viol/tentative de viol (de la 2/12 luni 2018 la 2/12 luni 2019) se mențin.

Numărul infracțiunilor stradale constatate în flagrant crește de la 65 în anul 2018 la 71 în anul 2019.

            În cursul anului 2019 au fost constatate si sanctionate 26.662 de abateri de la normele de convietuire sociala, reguli de comert, reguli de circulatie si altele acte normative, fata de 27.763 în 2018, după cum urmează:     

 

-  Legea 61/1991 – 3.465

-  Legea 333/2003- 26

-  Legea 12/1990 – 444       

-  OG 97/2005 – 241                                 2018

-  OUG 195/2002 – 22.945

-  Alte acte normative - 642

 

-   Legea 61/1991-  3.442

                - Legea 333/2003- 28

              -  Legea 12/1990 – 326       

              -  OG 97/2005 – 195                                      2019

              -  OUG 195/2002 – 22.016

              -  Alte acte normative -655                                                              

 

 

Exemplificăm evolutia principalelor genuri de infractiuni:

 

Tâlhăriile

Tâlhăriile în cursul anului 2019 (33) ,scad față de anul 2018 când au fost sesizate 34 de fapte, iar după locul comiterii, majoritatea tâlhăriilor au fost comise stradal, iar ca mod de operare, ponderea constituind-o smulgerea de obiecte şi bunuri, neînregistrandu-se fapte care să aibă un mod de operare deosebit.

 

Furturile de biciclete

Înregistrează un trend descendent față de anul 2017, de la 194 fapte sesizate in anul 2018 la 149 fapte sesizate în anul 2018.

Ca si locuri de comitere, ponderea acestora se regaseste în zona centrală și a  cartierelor Rogerius și Nufărul.

 

Furturile din autovehicule

În perioada analizată se constată că acest gen de infractiuni scad de la 722 fapte în anul 2018 la 509 infractiuni în anul 2019, trendul fiind descendent atât la furturile din și de pe auto sesizare (425 – 2018, 239 – 2019) cât și la infracțiunile de distrugere.

 

Furturile din societăti

Se constată că furturile din societati comerciale scade la 300 din care 202 - rafturi în anul 2018 la 242              din care 135 rafturi în anul 2019, ponderea o constituie în general, țigări, băuturi alcoolice, articole de îmbrăcăminte, material de construcții și scule folosire în construcții, precum și furturile de produse electronice și bunuri alimentare de pe raft din magazinele supermarket.

Din totalul furturilor din societăti comerciale sesizate în cursul anului 2018 (respectiv 337), un procent semnificativ o reprezintă furturile de produse alimentare/nealimentare de pe rafturi – în timpul programului de lucru, asa numitele furturi de subzistentă. Nu rezulta o anumită concentrare zonală a acestora.

 

Furturile din locuinte

Furturile din locuinte scad, de la 236 fapte în anul 2018 la 157 fapte in anul 2019.

         În ceea ce priveste repartitia geografica a furturilor, se remarcă un grad mai ridicat de concentrare a infracțiunilor de furt din locuințe în zona centrala, zona Rogerius si zonele limitrofe ale municipiului Oradea.

 

Infractiuni la regimul circulatiei

         În cursul anului 2019 în Municipiul Oradea s-au înregistrat un număr de 167 accidente de circulatie, cu 24 mai multe față de perioada anului trecut, accidente soldate cu 5 morți, (+1 față de perioada anului 2018).

 

 

 

Cauzele principale specifice accidentelor produse în municipiul Oradea sunt:

- neacordarea de prioritate vehicule

- neacordare prioritate pietoni

- traversare neregulamentară pietoni

Din cele 668 persoane cercetate, 392 au fost trimise în judecată.

Tot pe parcursul perioadei analizate, lucrătorii Politiei Municipiului Oradea au participat la asigurarea măsurilor de ordine în cadrul celor 711 manifestării cultural – sportive, politice si religioase si au intervenit la 17.126 de evenimente semnalate prin SNUAU 112.

 

E. ACTIVITATEA POLIȚIEI LOCALE ORADEA

 

            În concluzie, evidenţa stării contravenţionale ne îndreptăţeşte a crede că procedura noastră de lucru, ce subsumează: notificarea preventivă, avertisment, amendă, văzută şi prin prisma gradualităţii şi proporţionalităţi a generat efecte pozitive şi creşteri în bine.

            Atât analiza statistică, cît şi perceperea  „ pulsului real de pe teren ne conduc către ţintele, căile şi mijloacele viitoare ale acţiunilor noastre.

 

Activităţile specifice instituţiei au fost următoarele:

 1. Participarea la activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe raza municipiului Oradea, prin patrulare pe străzile şi parcurile din zonele de competenţă;
 2. Acţiuni de patrulare în patrule mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea în vederea descurajării faptelor antisociale şi reducerea infracţionalităţii stradale;
 3. Asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică în Piaţa Unirii şi pe străzile adiacente 12 h - 7/7;
 4. Menţinerea ordinii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice – şcoli, între orele 730-815;
 5. Realizarea de patrulări în vederea menţinerii ordinii publice în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local;
 6. Activităţi de ordine publică în Piaţa Obor şi în împrejurimi, preponderent în timpul desfăşurării târgului, respectiv în zilele de duminică dimineaţa;
 7. Fluidizarea circulaţiei în zonele unde se execută amenajări stradale sau urbanistice de interes public;
 8. Asigurarea activităţii de control trafic greu şi luarea măsurilor sancţionatorii ce se impun, precum şi verificarea activităţii de taximetrie conform competenţelor legale;
 9. Verficarea orarului de funcţionare al teraselor, în vederea asigurării liniştii publice şi luarea măsurilor sancţionatorii ce se impun;
 10. Asigurarea activităţii de control comercial pe domeniul public al municipiului;
 11. Avizarea consultativă pe domeniul control comercial şi disciplină în construcţii şi afişaj stradal pentru unităţile de alimentaţie publică şi pentru alt obiect de activitate economică decât Cod CAEN 5610, 5630,  şi avizarea în vederea emiterii acordurilor de funcţionare de către Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;
 12. Diminuarea fenomenului de apelare la mila publică prin sancţionarea persoanelor identificate, confiscarea obiectului contravenţiei şi îndrumarea acestora către localităţile de domiciliu;
 13. Desfiinţarea adăposturilor improvizate de către diverse persoane pe domeniul public, în colaborare cu RER VEST;
 14. Repetate acţiuni cu reprezentanţii Direcției de Asistență Socială Oradea în cazul persoanelor minore care apelează la mila publicului, şi încredinţarea acestora Serviciului Public de Asistenţă Socială;
 15. Activitatea de menţinere a curaţeniei pe raza municipiului prin verificarea terenurilor nesalubrizate, identificarea proprietarilor acestora, somarea şi sancţionarea deţinătorilor legali în cazul neluării măsurilor necesare salubrizării;
 16. Realizarea pândelor în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care depozitează ilegal moloz sau deşeuri menajere pe domeniul public;
 17. Verificarea respectării orarului de salubrizare a operatorului licenţiat de salubritate de pe raza municipiului şi a modului de colectare precum şi luarea măsurilor sancţionatorii ce se impun;
 18. Verificarea prestatorilor de servicii în ceea ce priveşte salubrizarea şi tunsul ierbii precum şi luarea măsurilor sancţionatorii ce se impun;
 19. Verificarea existenţei contractelor de salubrizare la persoane fizice sau persoane juridice din oficiu sau la sesizarea operatorului licenţiat de salubritate de pe raza municipiului şi luarea măsurilor sancţionatorii ce se impun;
 20. Acţiuni de popularizare a prevederilor legislative ce ţin de salubrizare şi sancţiunile prevăzute prin: comunicate de presă periodice, notificări preventive, etc.;
 21. Constatarea şi sancţionarea contravenţională a faptelor prevăzute de legislaţia specifică din domeniul disciplinei în construcţii, publicităţii neautorizate şi a afişajului stradal;
 22. Identificarea şi notificarea proprietarilor imobilelor din centrul istoric în vederea reabilitării faţadelor;
 23. Verficarea lucrărilor depuse la C.M.U.A.T din punct de vedere al disciplinei în construcţii;
 24. Alte activităţi, conform prevederilor legale sau dispuse de către Primar, la solicitarea instituţiilor cu care colaborăm sau acţiuni avizate în Comisia Locală de Avizări Adunări Publice, Comisia Tehnică pentru probleme de circulație și trafic rutier;
 25. Acţiuni cu şi în sprijinul Asociaţiilor de Proprietari;
 26. Afişarea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor la domiciliul contravenientului, care nu pot fi comunicate prin Poşta Română;
 27. Realizarea tuturor demersurilor necesare în cooperare cu Administraţia Domeniului Public pentru diminuarea numărului de câini fără stăpân de pe domeniul public.

Acţiuni de verificare şi sancţionare a deţinătorilor de animale care nu respectă legislaţia locală în vigoare;

 1. Acţiuni de popularizare a prevederilor legislative ce ţin de respectarea legislaţiei specifice în ceea ce priveşte deţinătorii de câinii prin: comunicate de presă periodice, notificări preventive;
 2. Acţiuni de sprijin la Sărbători Naţionale şi locale (ex. Toamna Orădeană, Carnavalul Florilor, Oradea City Running Day, 1 Decembrie) conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică cu avizul Comisiei Locale de Ordine Publică.

 

I.      SERVICIUL  ORDINE PUBLICĂ ŞI RUTIERĂ

 

I.1.  Activitatea pe segmentul Ordine Publică

Misiunea principală a patrulelor de ordine publică şi rutieră constă în menţinerea ordinii şi liniştii publice în cele 8 zone ale municipiului Oradea, astfel: Nufărul, Velenţa, Centru Nord, Oraşul Nou, Ioşia, Oncea, Podgoria şi Episcopia Bihor, prin patrulare pe domeniul public,

străzi, parcuri, zone de agrement stabilite prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică.

Și în anul 2019, accentul s-a pus pe cooperarea cu Poliţia Municipiului Oradea, majoritatea patrulelor mixte realizând serviciul în intervalul orar 0700-1900, respectiv 1900-0700. Patrularea auto, precum şi cea pedestră s-a intensificat.

            De asemenea, s-a colaborat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bihor şi Poliţia Rutieră.

            Principalele activităţi s-au circumscris la următoarele domenii:

 1. Menţinerea ordinii şi a liniştii publice în cele 8 sectoare;
 2. Patrularea mixtă cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea în vederea menţinerii ordinii publice, a descurajării faptelor antisociale şi reducerii infracţionalităţii stradale;
 3. Asigurarea măsurilor de ordine şi linişte publică  pe străzile adiacente 12 h - 7/7;
 4. Menţinerea ordinii publice în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice -şcoli între orele 730-815;
 5. Realizarea de patrulări în vederea menţinerii ordinii publice în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local;
 6. Activităţi de ordine publică în Piaţa Obor şi în împrejurimi, preponderent în timpul desfăşurării târgului, respectiv în zilele de sâmbătă și duminică dimineaţa;
 7. Acţiuni cu şi pentru Asociaţiile de Proprietari, Persoane Fizice şi Juridice în vederea luării măsurilor de salubrizare a spaţiilor verzi, a curăţării zăpezii şi gheţii;
 8. Înlăturarea persoanelor care apelează la mila publică, sancţionarea lor şi confiscarea obiectului contravenţiei ca măsură complementară (ex. Piața Unirii, Str. Republicii Pietonal, zona Magazinul Crișul, Piața București intersecţia Bd. Dacia cu Bd. Decebal, intersecţie Str. D. Cantemir cu Str. Nufărului, biserici şi alte puncte.) ;
 9. Prevenirea vandalizării mobilierului urban, coşuri de gunoi, bănci, filigorii, etc.;
 10. Surprinderea şi înlăturarea persoanelor care răscolesc în containere, precum şi obligarea acestora la salubrizarea zonei, precum şi îndrumarea acestora către localitățile de domiciliu (preponderent din: Ciumeghiu, Batăr, Lăzăreni, Vadu Crişului, Diosig, Şilindru, Roşiori, Săcuieni, Tinca, Salonta, Valea lui Mihai) ;
 11. Patrulare în zonele de agrement: str. V. Alecsandri, P-ţa Unirii, Aleea Gojdu,  Pod Decebal-(promenadă), Str. Sovata, Str. Emilan Chitul, Str. Tuşnadului, ş.a.m.d, conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică;
 12. Constatarea contravenţiilor în ceea ce priveşte tulburarea liniştii publice şi luarea măsurilor sancţionatorii ce se impun;
 13. Patrularea prin parcuri (1 Decembrie, I.C.Brătianu, Liniştii, 22 Decembrie, Magnoliei, Lacul Roşu,  ş.a.m.d.) conform Planului de Ordine şi Siguranţă Publică;
 14. Verificarea şi sancţionarea persoanelor care desfăşoară activităţi comerciale ilicite pe domeniul public, respectiv pe raza municipiului Oradea;
 15. Pânde pentru surprinderea şi sancţionarea persoanelor care depozitează ilegal moloz sau deşeuri de altă natură pe domeniul public;
 16. Patrulare în Piaţa Unirii 12 h - 7/7;
 17. Relaţionarea cu RER VEST în vederea ridicării la timp a gunoiului menajer – conform orarului de ridicare, pentru măturarea şi spălarea parcărilor, a toaletării copacilor, pentru o vizibilitate mai bună a indicatoarelor rutiere;
 18. Depistarea şi somarea proprietarilor autovehiculelor considerate abandonate pe domeniul public;
 19. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale conform Codului Rutier la contravenţiile conform atribuţiilor Direcției Poliţiei Locale;
 20. Acţiuni pentru prevenirea şi sancţionarea deţinătorilor de câini la nerespectarea legislaţiei locale; Colaborarea cu A.D.P. în vederea ridicării câinilor fără stăpân de pe domeniul public; Colaborarea cu D.P.I. în vederea menţinerii prevederilor privind parcările, parcările de domiciliu, şi acţiuni în Piaţa Obor; Acţiuni de tip razie cu I.T.M. Bihor, D.S.P. Bihor şi Garda Națională de Mediu Bihor.
 21. Alte activităţi de constatare a contravenţiilor, conform legislaţiei locale stabilită prin Hotărâri ale Consiliului Local şi legislaţie naţională.

 

Activitatea s-a desfăşurat pe schimbul I orele 0700-1900 în patrule mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea, şi pe schimbul II orele 1900-0700.

 

 

 

            Astfel enumerăm o parte din aceste sesizări telefonice din anul 2019:

A) 0259/969:

 

Ø  tulburarea linistii publice pe domeniul public;

Ø  parcare de domiciliu;

Ø  piste de biciclete ocupate de autoturisme;

Ø  cerşetori minori în intersecţii;

Ø  blocare acces garaj sau poartă imobil;

Ø  autoturisme parcate pe trotuar şi în alte zone interzise;

Ø  câini fără stăpân, animale lăsate nesupravegheate;

Ø  depozitări ilegale de deşeuri lăngă ţarcuri şi igluri şi depozitări de moloz pe domeniul public;

Ø  opriri neregulamentare;

Ø  terenuri neîntreţinute şi necosite;

Ø  blocare acces ţarcuri de gunoi.

 

B) 112:

 

Ø  tulburarea ordinii și liniștii publice;

Ø  amenințări cu acte de violență.

Ø  blocare acces în curte sau garaj;

Ø  oprire neregulamentară;

Ø  conducători fără permis sau permis suspendat;

Ø  scandaluri, persoane lovite;

Ø  agresiuni, amenințări;

Ø  distrugere;

Ø  furturi din magazine.

         S-au întocmit 38 de procese verbale de constatare a infracţiunilor întocmite de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea constatate împreună cu poliţiştii locali (patrule mixte), 23 de fişe de intervenţie la evenimente, 1 raport privind folosirea forței și a mijloacelor din dotare, 5 procese verbale de depistare, 1 proces verbal de sesizare din oficiu, 3 procese verbale de predare-primire.

            Astfel, enumerăm o parte din aceste infracţiuni:

-              violare de domiciliu;

-              violență în familie;

-              tâlhărie;

-              furt;

-              persoane ce au sustras produse din magazine;

-              furt, furt biciclete, furt din autovehicule, furt din magazine;

-              agresiune;

-              consum substanțe psihoactive, halucinogene, psihotrope;

-              infracțiuni la regimul circulației;

-              conducerea autoturismelor sub influența băuturilor alcoolice;

-              conducerea autoturismelor sub influența substanțelor halucinogene;

-              fapte de distrugere;

-              persoane fugite din centru de plasament;

-              fapte de violență;

-              amenințări;

-              scandal.

 

            Fişe de intervenţie la evenimente:

-              Blocare cale acces;

-              Neînțelegeri între vecini;

-              Persoane în stare de ebrietate;

-              Tentativă de furt;

-              Furturi;

-              Scandaluri.

-              Persoane aflate sub influența substanțelor stupefiante;

-              Tulburarea ordinii și liniştii publice;

-              Autoturisme parcate neregulamentar, parcări de domiciliu;

 

            În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care  încalcă normele legale referitoare la tulburarea ordinii şi liniştii publice - Legea 61/1991 -agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 864 sancţiuni contravenţionale în valoare de 118.296 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019 înregistrându-se o creștere cu un procent de 38,68 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor de 31,58 %.  

    

 

Nr.

Tulburare ordine şi linişte publică

Anul  2018

Anul 2019

Diferenţe

1.

 

Contravenţii constatate

 

623

 

864

 

+38,68 %

 

2.

 

Amenzi aplicate (lei)

 

76430

 

118296

 

+54.78%

 

   

 

Combaterea Fenomenului de Apelare la Mila Publică

            În cursul anului 2019 Direcția Poliţia Locală Oradea a acţionat şi în vederea diminuării fenomenului de apelare la mila publică fenomen care creşte cu preponderenţă în zilele de duminică în proximitatea bisericilor, intersecţii, zona Gara Oradea, parcuri, zone limitrofe pieţelor: Piaţa Mare, Piaţa Rogerius, şi altele. Monitorizarea persoanelor care comit aceste contravenţii se face prin patrulare auto, pedestră, în civil şi prin monitorizare video prin Dispecerat, preponderent pe str. Republicii pietonal – zona Magazinului Crişul. Se verifică cu periodicitate toate punctele cuprinse în Planul de Ordine şi Siguranţă Publică adoptat prin HCL în acest sens. Acţiunile de depistare sunt zilnice.

Au fost realizate acţiuni comune cu alte  instituţii care gestionează problematici sociale, cum ar fi: D.A.S.O. și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

            Concomitent, polițiștii locali cu atribuții pe linie de cerșetorie au desfășurat acțiuni, prin care se aveau în vedere depistarea persoanelor care necesită o atenție particulară (copiii aflați în risc de separare de părinții; copiii separați de părinți; copiii străzii; copiii abuzați; neglijați sau supuși neglijării; copiii aparținând minorităților etnice).

Astfel, pe parcursul anului 2019, polițiștii locali au identificat 359 de contravenții privind persoane care apelau la mila publică în mod repetat și aproximativ un număr de 30-40 de persoane care nu dețin imobil de locuit și care fie au fost ridicate și transportate spre centrul comunitar Guttemberg, fie îndrumate spre localitățile de domiciliu.

Totodată, polițiștii locali au desființat un număr de 25 de adăposturi improvizate, salubrizând zona cu sprijinul societății de salubritate RER VEST. De menționat faptul că, în aproximativ 80-90% din cazuri, adăposturile sunt desființate, ca mai apoi să fie refăcute de către aceleași persoane.

            Ca și măsură eficientă, agenții Poliției Locale, care au atribuţii directe în diminuarea fenomenului, în concomitent cu măsura principală de sancţionare au aplicat şi măsura complementară, respectiv confiscarea sumelor de bani care au constituit obiectul contravenţiei.

S-au operat pe parcursul anului 2019 un număr de 203 confiscări - ca măsură complementară în sumă totală de 4.331 lei. Toate confiscările s-au realizat după aplicarea măsurii principale avertisment sau amendă contravenţională.

 

 

Nr.

Confiscări

Anul  2018

Anul  2019

Diferenţe

 

1.

 

Confiscări

 

153

 

203

 

+32,68%

 

2.

 

Sume confiscate

 

2177

 

4331

 

+98,94%

 

   

 

Problematica deținătorilor de câini care încalcă prevederile legale stabilite prin H.C.L. nr. 70/2014, a câinilor fără stăpân, respectiv a deținătorilor de vehicule cu tracțiune animală care circulă ilegal pe raza Municipiului Oradea H.C.L. nr. 438/2003

            Având în vedere  sesizările cetăţenilor referitoare la nerespectarea normelor privind deţinătorii de câini (precum plimbarea câinilor periculoşi fără botniţă, fără lesă, necurăţarea excrementelor lăsate de câini pe domeniul public, pe spaţii verzi, în locuri de joacă amenajate pentru copii) şi contravenţiile care au fost stabilite prin  H.C.L. nr. 70/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de deţinere al câinilor din alte rase decât cele prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2002, Direcția Poliţia Locală Oradea a trecut la constatarea şi sancţionarea deţinătorilor de câini pentru nerespectarea prevederilor în acest sens.

            În principal Poliţia Locală Oradea şi-a concentrat eforturile pe următoarele direcţii:

 1. Notificarea deținătorilor de animale de companie, privind obligațiile conform H.C.L. nr. 70/2014.
 2. S-au întreprins frecvente acțiuni pe raza Municipiului Oradea pentru surprinderea fenomenului contravenţional.
 3. Constatările au vizat preponderent lipsa botniţei, lipsa lesei, necurăţarea domeniului public, lăsarea liberă a câinelui în alte locuri decât cele special amenajate sau în locurile de joacă destinate copiilor.

            În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind deţinătorii de câini, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 57 sancţiuni contravenţionale în valoare de 8.600 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018 înregistrându-se o scădere cu un procent de 25,00 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor o scădere cu un procent de  25,22 %. Prin urmare, rezultă că cetățenii Municipiului Oradea înțeleg și respectă obligațiile care le implică deținerea unui animal de companie.

           

Nr.

Problematica câini cu stăpân, cai căruţe

Anul 2018

Anul 2019

Diferenţe

1.

Contravenţii constatate

76

57

-25,00%

2.

Amenzi aplicate (lei)

11500

8600

-25,22%

 

  

 

I.2. Activitatea pe segmentul RUTIER

 

Constatarea Contravențiilor la Regimul Circulației

            În anul 2019 patrulele Serviciului de Ordine Publică şi Rutieră s-au axat pe constatarea contravenţiilor ce ţin de nerespectarea H.G. nr. 1391/2006 – Norme de aplicare ale O.U.G. nr. 195/2002 Codul Rutier, Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, H.C.L nr. 909/2009 privind traficul greu și conform H.C.L nr. 640/2006 actualizată.

            De asemenea, au fost organizate acțiuni de tip razie, privind normalizarea situației transportului public local, conform Legii nr. 92/2007 și H.C.L. nr. 909/2009 (verificarea autorizaţiilor conducatorilor auto care efectuează transport persoane), și H.C.L. nr. 266/2015 privind aprobarea traseelor și stațiilor de autobuze pentru îmbarcarea/debarcare persoanelor trasportate prin curse regulate județene, pe teritoriul municipiului Oradea

            Totodată, au mai fost organizate acțiuni tip razie privind cursele regulate județene

            Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind semnificaţia indicatorelor rutiere (de oprire şi staţionare interzisă, accesul interzis) sau sancţionarea pietonilor pentru trecere neregulamentară.

            În anul 2019 au fost constatate un număr de 2.842 contravenţii pe H.G. nr. 1391/2006 din care 1.780 avertismente şi 1.062 amenzi contravenţionale în sumă totală de 361.311 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, astfel înregistrându-se o scădere cu un procent de 32,43% pe constatări, iar pe valoarea amenzilor un procent de 59,85 %.

 

Nr.

Ordine publică şi rutieră

Anul 2018

Anul 2019

Diferenţe

 

1.

Contravenţii constatate

4206

2842

-32,43%

 

2.

Amenzi aplicate (lei)

899891

361311

-59,85%

 

 

 

 

Opriri, staţionări ilegale

            Misiunile realizate de Poliţia Locală Oradea pe raza Municipiului Oradea privind activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu respectă reglementările la regimul circulaţiei pe drumurile publice – condiţie esenţială pentru un trafic rutier mai sigur, s-a realizat comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, o scădere de 32,00% pe numărul de constatări, iar pe valoarea amenzilor o scădere de 66,19 %.

            De asemenea, pe parcursul anului 2019, polițiștii locali au întocmit 1.119 de dispoziții de ridicare.

 

 

Nr.

Ordine publică şi rutieră

Anul 2018

Anul 2019

Diferenţe

1.

Opriri, staţionări ilegale Biciclişti/Pietoni

3503

2382

-32,00%

2.

Amenzi aplicate (lei)

797290

269537

-66,19%

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Traficul Greu în Municipiul Oradea

 

            Controlul realizat de Poliţia Locală Oradea pe activitatea de Trafic Greu s-a desfăşurat în patrule mixte cu agenţi ai Poliţiei Municipiului Oradea, având o continuitate de 24 h - 7/7.

            În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică privind traficul greu, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 227 sancţiuni contravenţionale în valoare de 82.300 lei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018 înregistrându-se o scădere cu un procent de 30,15 % pe constatări, iar pe valoarea amenzilor cu un procent de 36,77 %.

 

 

Nr.

Control Trafic Greu

Anul 2018

Anul  2019

Diferenţe

1.

Contravenţii constatate

325

227

-30,15%

2.

Amenzi aplicate (lei)

130150

82300

-36,77%

3.

Sume încasate autorizaţii trafic greu – Benzinării

1499350

1549950

+3,37,%

 

  

 

 

II. COMBATEREA  FENOMENULUI  DE COMERŢ  ILICIT

           

Compartimentul  Control  Comercial

            În anul  2019 Compartimentul Control Comercial, format din 2 poliţişti locali, au avut ca obiectiv avertizarea şisancţionareaunităţilor de alimentaţie publică pentru lipsa autorizaţiilor de desfăşurare a activităţii de alimentaţie publică, nerespectarea orarului de funcţionare (în special al teraselor unde desfăşoară activitatea de alimentaţie publică), emiterea avizelor consultative pentru activităţile de alimentaţie publică şi acorduri de funcţionare pentru alt obiect de activitate economică decât Cod CAEN 5610, 5630, diminuarea comerţului stradal ilicit precum şi activitatea de înştiinţare în vederea soldării produselor de către agenţii economici.

            În cursul lunilor de vară, accentul a fost pus pe sancţionareaunităţilor de alimentaţie publică care nu respectă orarul de funcţionare, tulburând astfel liniştea publică și societățile comerciale care nu au obținut autorizaţile de desfăşurare a activităţii de alimentaţie publică de către Primăria municipiului Oradea.Acţiuniile s-au desfăşurat din oficiu, la sesizări scrise sau telefonice prin dispecerat, în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Bihor; în urma acestor controale aplicându-se sancţiuni contravenţionale, fiind suspendate activitatea a 5 astfel de unităţi pe durata maximă prevăzută de lege, respectiv de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului- S.C. Urban Classics S.R.L., S.C. TINAELA S.R.L., S.C. LA CODRUTA S.R.L., S.C. INTRUDER SERVIMPEX S.R.L., S.C. VIRALEXIA S.R.L.

            În cursul anului 2019 s-a continuat acţiunea de avizare consultativă, cu celeritatea impusă de 3 zile, fiind eliberate:

            - 124 avize  în vederea autorizării persoanelor juridice care desfasoara activitati cod Caen CAEN 5610, 5630, 932 – alte activități recreative și distractive

            - 1051 avize pentru eliberarea acordurilor de funcţionare persoanelor juridice ce desfasoara alt obiect de activitate economică decât Cod CAEN 5610 restaurante, 5630 baruri şi alte activităţi de servire a barurilor

 

Nr.

Control comercial

Anul 2018

Anul  2019

Diferenţe

1.

Avize emise

144

124

-13.89%

2.

Acorduri de funcţionare emise

1155

1051

-8.69%

 

   

 

 Au fost soluţionate 256 sesizări scrise/telefonice, note de audienţe, iar acţiunile comune s-au desfăşurat cu: Poliţia Municipiului Oradea - 2, D.S.P. Bihor - 11,  A.D.P. S.A. - 5, I.T.M. – 1, D.P.I. –22 şi D.S.V. - 1

            Comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor.Prin urmare, au fost verificate 49 de societății comerciale, iar 3 persoane juridice au fost sancționate contravențional pentru nedepunerea notificării.

         Ca urmare a sesizărilor primite din partea cetăţenilor care reclamă tulburarea liniştii publice de către societăţile comerciale (deranj fonic) s-au efectuat 11 acţiuni comune cu D.S.P. Bihor, din care s-au înregistrat 2 depăşiri ale limitei maxime admise de lege, conform Buletinelor de determinare a nivelului de zgomot, emise de către D.S.P. Bihor.

Astfel, in cazul S.C. Urban Classics S.R.L. si S.C. BIHORE S.R.L.  s-a constat depasirea limitei maxime admisă conf.  Ord. M.S. 119/201,  de  30 dB(A), în intervalul orar 23:00-07:00, iar societatile in cauza fiind sanctionate contraventional pentru tulburarea linistii publice, conf. Legii nr. 61/1991 rep.

            Deasemenea, agenţii din cadrul Compartimentului Control Comercial au desfăşurat activităţi, inclusiv pe domeniul circulaţiei rutiere constatând contravenţii şi aplicând sancţiuni la regimul circulaţiei şi participarea la unele evenimente organizate pe raza municipiului Oradea, fiind în dispozitiv de menţinere a ordinii publice.

            În cadrul acţiunilor desfăşurate agenţii Compartimentului Control Comercial au sancţionat contravenţional persoanele care comercializau produse pe domeniul public şi au aplicat ca măsură complementară confiscarea produselor care nu aveau documente de justificare a provenienţei mărfii şi care au fost predate, în baza protocolului încheiat, către reprezentanţii Grădinii Zoo Oradea.

            În ceea ce priveşte comerţul stradal ilicit, în acest sens au acţionat şi agenţi ai Poliţiei Locale din cadrul Serviciului Ordine Publică şi Rutieră, conform zonării sectoriale.

            Privind activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specific privind controlul comercial, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 365 sancţiuni contravenţionale în valoare de 86.300 lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018 înregistrându-se o scădere cu un procent de 25.58% pe constatări, iar pe valoarea amenzilor o scădere a procentului de 2.97%.

În anul 2019 s-a pus accentul si pe supraimpozitarea proprietarilor de spatii comerciale din zona centrală neutilizate mai mult de 30 de zile, în acest sens au fost verificate 32 spatii comerciale dintr-o parte a Centrului Istoric al Municipiului Oradea, zona   descrisa in H.C.L. nr. 827/2017 modif. Prin H.C.L. nr. 597/2018, iar in urma  reverificarii s-au întocmit  17 dosare în vederea majorării impozitului cu 50 %. Precizam faptul ca prin Sentinta nr. 165/CA/2019, Tribunalul Bihor a anulat in parte Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 597/2018 in ceea ce priveste reglementarile cuprinse la Capitolul 2 si cele cuprinse la Capitolul 3.  

 

Nr.

Control comercial

Anul 2018

Anul 2019

Diferenţe

1.

Contravenţii constatate

504

365

-27.58%

2.

Amenzi aplicate (lei).

88940

86300

-2.97%

 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. COMPARTIMENTUL  DISCIPLINA  ÎN  CONSTRUCŢII ŞI

AFIŞAJ STRADAL

 

            Pe parcursul anului 2019 Compartimentul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal s-a axat pe următoarele domenii de competenţă pe legislaţia specifică:

-       Legea nr. 50/1991 privindautorizareaexecutăriilucrărilor de construcţii;

-       Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

-       Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor;

-       H.C.L. nr. 792/2004 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a reţelelor/instalaţiilor/aparatelor pe faţadele clădirilor din Municipiul Oradea;

-       H.C.L. nr. 163/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în zone publice;

-       H.C.L. nr. 376/2010 privind aprobarea unor măsuri pentru regularizarea taxelor de autorizare a executării lucrărilor de construcţii;

-       H.C.L. nr. 837/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind întreţinerea faţadelor în Municipiul Oradea;

-       H.C.L. nr. 975/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în Municipiul Oradea.

-       H.C.L. nr. 561/13.07.2017 privind aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din Municipiul Oradea.

            Abaterile ce au fost constatate pe legislaţia specifică construcţiilor, se înscriu preponderent în domeniile: modificări interioare-exterioare, schimbarea destinaţiei construcţiei, placări exterioare cu polistiren, mansardări şi extinderi construcţii,  construcţii anexe şi construire împrejmuiri.

            Pe legislaţia specifică activităţii de publicitate s-au desfăşurat o serie de acţiuni având ca finalitate constatarea abaterilor în baza Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.

            În ceea ce priveşte constatările pe Hotărâri ale Consiliului Local abaterile se înscriu preponderent în domeniile: faţade neîntreţinute, aparate climatizare, activităţi de publicitate stradală, terase sezoniere, faţade neîntreţinute+panouri publicitare, regularizare taxă Autorizaţie de Construire.

            Activităţile desfăşurate în anul 2019, au fost:

 1. verificarea amplasării plăcuţelor cu nr. administrative pe imobilele oraşului conform H.C.L. nr. 561/13.07.2017;

a.      au fost verificate 612 imobile

b.      au fost aplicate 110 de avertismente

 1. eliberarea avizelor (acordurilor) de funcţionare pentru agenţii economici în vederea obţinerii Autorizaţiei de Funcţionare;                              

- au fost emise 1.183 avize.

 1. verificarea lucrărilor depuse la C.M.U.A.T.;

- 2511 lucrări depuse in vederea obţinerii autorizaţiei de construire

- 987 de lucrări verificate.

 1. identificarea şi sancţionarea proprietarilor de imobile din central istoric ce urmează a fi reabilitate;

- 55 de sancţiuni emise pentru neîntreţinere faţadă şi acoperiş.

 1. participarea la dezbateri cu proprietarii imobilelor din central istoric în vederea reabilitării faţadelor;
 2. identificarea panourilor publicitare pe raza municipiului Oradea şi sancţionarea persoanelor fizice sau juridice care au amplasat panouri publicitare neconforme cu prevederile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

- au fost aplicate 79 amenzi contravenţionale şi avertismente.

            Având în vedere prevederile Noului Codul Fiscal, Legea nr.227/2015 precum şi Normele metodologice de aplicare la acesta, H.G. nr.1/2016, Consiliul Local poate aproba majorarea impozitului proprietarilor de clădiri ale căror faţade sunt neîntreţinute cu o cotă de până la 500 %.

            Hotărârile se adoptă individual. Raportul de specialitate se întocmeşte de către Direcţia Economică pe baza constatărilor Poliţiei Locale, concretizate în verificări la faţa locului prin Note tehnice de constatare, somarea fiecărui proprietar din clădire, întocmirea notelor finale de constatare sau a proceselor verbale de conformare.

            Actele normative locale care completează aceste prevederi sunt H.C.L. nr. 840/21.12.2015, H.C.L. nr. 860/19.09.2018 și H.C.L. nr.52/15.02.2019 în ceea ce priveşte clădirile cu faţadele neîntreţinute, precum şi Dispoziţii ale Primarului care descriu procedura de lucru.

            Având în vedere cele descrise mai sus au fost realizate de către poliţiştii locali cu atribuţii pe disciplina în construcţii un număr de 359 verificări de imobile. În urma acestor verificări s-au întocmit un număr de 121 Note tehnice de constatare.  În urma constatărilor au fost emise un număr de 458 somaţii proprietarilor din aceste imobile.

Având în vedere Hotărârile de Consiliu Local adoptate în luna decembrie 2019, s-a răspuns la un număr de 87 contestaţii.

 1. răspunsuri la sesizări, adrese, note interne, note de audienţe:  2.180;

 

            În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specific privind disciplina în construcţii, publicitate stradală şi afişaj stradal polițiștii locali din cadrul Compartimentului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal au aplicat un număr de 457 sancţiuni contravenţionale în valoare de 243.600 lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018 înregistrându-se o scădere cu un procent de 12.62% la numărul de constatări  şi o creștere cu un procent de   9.43% în ceea ce priveşte valoarea amenzilor  faţă de anul 2018.

            Totalul abaterilor contravenţionale constatate în număr de 457 sancţiuni contravenţionale în valoare de 243.600 lei şi se defalcă astfel:

 1. în baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  s-au aplicat un nr. de 160 de sancţiuni contravenţionale  în valoare totală de 222.500 lei şi 34 plângeripenale;
 2. în baza Hotărârilor de Consiliu Local au fost constatate un nr. de 218 contravenţii în valoare totală  de 6.100 lei, din care 199 avertismenteşi 19 procese-verbale;
 3. în baza Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate s-au aplicat un nr. de 79 sancţiuni contravenţionale, din care 17 procese verbale  în valoare totală de 15.000 lei.

            În ansamblu situaţia pe Compartimentul Disciplină în Construcţii se prezintă astfel:

 

 

Nr.

Disciplina în construcţii şi Afişaj Stradal, publicitate, HCL

Anul    2018

Anul   2019

Diferenţe

1.

Contravenţii constatate

523

457

-12.62%

2.

Valoarea amenzilor aplicate (lei).

222600

243600

+9.43%

 

    

 

IV. PROTECŢIA  MEDIULUI

            În anul 2019 poliţiştii locali din cadrul compartimentului Protecţia Mediului – Poliţia Ecologică, au desfăşurat următoarele activităţi:

 1. Campanii de informare și notificare a cetățenilor privind obligativitatea de a deține, respectiv de a monta,  plăcuțe sau cifre si litere in relief cu numărul administrativ, pe imobilul pe care îl deține, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 2017.
 2. Campanii de informare şi verificare în acelaşi timp a ducerii la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local nr. 207 din 2015 privind aprobarea Regulamentul serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea, art. 111 litera h) unde se prevede ca utilizatorii - au obligaţia de a deţine contracte pentru prestarea uneia dintre activităţile serviciului de salubrizare menţionate la art. 2; contracte ce trebuie să fie încheiate numai cu operatorul licenţiat care are dreptul să presteze astfel de activităţi în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul.
 3. Campanii de notificare (prin avertismente scrise) şi amendarea proprietarilor care nu îşi întreţineau terenurile în Zona Centurii municipiului Oradea, Cartierele Grigorescu, Bălcescu, Tineretului, Soarelui, Ioșia-Veterani, Episcopia Bihor, Oncea, Parcurile Industriale I, II și III.
 4. Campanii de somare a Asociaţiilor de Proprietari în ceea ce priveşte salubrizarea spaţiului verde predat prin protocol de către Primăria Oradea cu luarea măsurilor sancţionatorii care s-au impus.
 5. Campanii de notificare și sancționare a Asociațiilor de Proprietari, cu privire la menținerea curățeniei în perimetrul platformei de depozitare a resturilor menajere. Fiind purtate discuții cu reprezentanții a peste 600 de Asociații de Proprietari din Municipiul Oradea.
 6. Acțiunile de tip pândă s-au intensificat în următoarele zone: strada Nojoridului-înspre pădure, Coriolan Hora, Corneliu Baba, P-ţa Ţăranilor, Petre Ţuţea, Horea, Czaran Gyula, Ovidiu Densuşeanu(parcare tir), P-ţa Devei, Parcul Ghioceilor, Al. Dimitrie Xenopol, Piaţa Bobâlnei, Barcăului colţ cu Lipovei, P-ţa I. Darabant, Meziadului colţ cu str. Erofte Grigore, strada Căii Ferate, Thurzo Şandor, Meiului, Teiului, Griviţei, Morii, Feldioarei, R. Reagan, Seleuşului (lângă parc), Ale. Onisifor Ghibu, Al. Andriţoiu, Aleea Salca, Sextil Puşcariu, Parcul I.C. Brătianu, Menumorut, Gheorghe Doja, Cartier Podgoria, Cartier Tineretului, Ale. Rogeius colţ cu Italiană, Podului, Ale. Posada colţ cu Călugăreni, Milcovului, Ion Bogdan, Izvorului, Calea Bihorului, în vederea surprinderii şi sancţionării persoanelor care depozitează ilegal moloz sau deşeuri pe domeniul public.
 7. În urma acţiunii de verificarea a utilizatorilor privind deţinerea contractelor de salubritate, au fost controlate un număr de peste 3.000 de  contracte de salubritate, doar de către agenţii din Cadrul Compartimentului specializat, cu luarea măsurilor sancţionatorii ce s-au impus.

 

În ceea ce priveşte activitatea de constatare şi sancţionare a persoanelor care nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale prevăzute de legislaţia specifică de protecţia mediului, agenţii Poliţiei Locale au aplicat un număr de 5.634 sancţiuni contravenţionale în valoare de  712.605 lei  comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018 înregistrându-se o creștere de 10.36% în ceea ce priveşte numărul de constatări şi cu un procent de scădere de 17.57% în ceea ce priveşte valoarea amenzilor aplicate faţă de anul  2018.

             

Nr.

Salubritate protecţia mediului

Anul 2018

Anul 2019

Diferenţe

1.

Contravenţii constatate

     5105

        5634

+10.36%

2.

Amenzi aplicate (lei)

864480

712605

-17,57%

  

 

 

 

 

VI.  ACTIVITATEA DE RELAŢII CU PUBLICUL ŞI DISPECERAT

 

A. Secretariat şi Relaţii cu Publicul - Activitatea de gestionare date (cereri, petiții, solicitări, comunicări, note interne,  adrese, alte documente intrate/emise).

            În anul 2018, activitatea de secretariat, relaţii cu publicul a constat în gestionarea unui număr de 9.113 documente din care 4.360 adrese şi 1.220 sesizări primite de la cetăţeni sau persoane juridice, respectiv 3.533 acte emise (ex. somaţii şi notificări privind salubrizarea terenurilor, adrese, etc.).

 

 

 

Nr.

Activitatea relaţii cu publicul

Anul 2018

Anul 2019

Diferenţe

1.

Adrese primite

4360

5109

+17.18%

2.

Sesizări scrise

1220

1257

+3.03%

3.

Acte emise

3533

1399

-60.04%

4.

Documente gestionate TOTAL

9113

7765

-15.16%

 

 

 

B.  Activitatea de Dispecerat

 

            Compartimentul Dispecerat din cadrul Poliţiei Locale Oradea asigură, menţine şi dezvoltă un climat de încredere şi colaborare cu cetăţenii din Municipiul Oradea.  Astfel, în anul 2019, Dispeceratul Poliţiei Locale Oradea a înregistrat un număr de 7.002 sesizări/reclamații telefonice, venite din partea cetăţenilor, sesizări care au fost direcţionate către patrulele Poliţiei Locale Oradea, sau după caz, instituţiilor abilitate spre soluţionare. De asemenea, prin aplicației Oradea City Report on-line, au fost direcţionate către Dispecerat un număr de 3192 petiții on-line care au fost rezolvate în termenul stabilit. Dispecerul ţine legătura permanentă cu patrulele de serviciu aflate în misiune prin telefonul de serviciu şi staţia radio emisie-recepţie, pentru rezolvarea eficientă şi într-un timp cât mai scurt a solicitărilor cetăţenilor.

            De asemenea, dispeceratul  gestionează operativ modul în care se soluţionează problemele legate de ocuparea abuzivă a parcărilor de domiciliu. Prin apelarea telefonică  a Dispeceratului Poliţiei Locale Oradea la nr. de telefon 0259/969  se solicită eliberarea locurilor de parcare ocupate de către autoturisme, fără a deține abonament de parcare, în acest sens.. Totodată, Dispecerul ţine evidenţa autoturismelor ridicate

            Pentru soluţionarea cât mai eficientă a sesizărilor cetăţenilor, precum şi pentru sancţionarea unor cetăţeni care încalcă anumite norme de convieţuire socială sau abateri de la legislatia rutieră, poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Dispecerat, fiind nominalizaţi să gestioneze aspectele legate de accesul la bazele de date, au efectuat un număr de 9.102 identificări persoane în Baza naţională de date şi un număr de 4.451 identificări autoturisme și verificări permise auto.

            O altă activitate a Dispeceratului este de a monitoriza imaginile apărute pe camerele de supraveghere video montate pe raza Municipiului Oradea, iar în cazul când se constată abateri de la normele de conviețuire socială sau abateri de la legislația rutieră, se trimite urgent patrula de sector sau cea mai apropiată de locul evenimentului pentru soluționarea cât mai operativă a situației create.

            Cele mai semnificative sesizări de la cetățeni primite prin Dispecerat au facut referire la:

Ø tulburarea linistii publice pe domeniul public;

Ø parcare de domiciliu;

Ø piste de biciclete ocupate de autoturisme;

Ø cerşetori minori în intersecţii;

Ø blocare acces garaj sau poartă imobil;

Ø autoturisme parcate pe trotuar şi în alte zone interzise;

Ø câini fără stăpân, animale lăsate nesupravegheate;

Ø depozitări ilegale de deşeuri lăngă ţarcuri şi igluri şi depozitări de moloz pe domeniul public;

Ø opriri neregulamentare;

Ø terenuri neîntreţinute şi necosite;

Ø blocare acces ţarcuri de gunoi.

 

Nr.

ACTIVITATE  DE  DISPECERAT

Anul 2018

Anul 2019

Diferente

1.       

Sesizări/solicitări telefonice

7118

7002

-1.63%

2.       

Identificări persoane

9253

9102

-1,63%

3.       

Identificari autovehicule si permise

7266

4451

-38.74%

4.       

Petiţii on-line - Oradea City Report

 

2515

3192

+26.62%

5.       

Auto ridicate

2034

1175

-42,23%

6.       

Auto mutate (lucrări stradale sau avarii)

48

25

-47.92%

7.       

Auto abandonate și depozitate

12

18

+33.33%

         

 

 

 

 

 

 

 

De menționat faptul că, în ceea ce privește mașinile abandonate si fără stăpân, pe parcursul anului 2019, au fost somate un număr de 398 de autovehicule din care un număr de 18 autovehicule au fost ridicate, restul conformându-se somațiilor primite.

În ceea ce privește notele de constatare, pe parcursul anului 2019 au fost emise un număr de 9964 de note. Tot pe parcursul anului 2019 au fost emise 1119 dispoziții de ridicare în suma totala de 327.050 lei.

De asemenea pe parcursul anului 2019 au fost duse la îndeplinire și alte misiuni cum ar fi: Planul de pază si protecție, expoziție cu titlul “Coroana de oțel, sceptrul și mantia Regelui Ferdinand”.

Participarea alături de alte instituții precum Garnizoana Oradea, Jandarmeria Oradea, Inspectoratul de Poliție Județeană Bihor, Poliția Municipiului Oradea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana Bihor, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „AVRAM IANCU" Oradea și Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria - Filiala Bihor la celebrarea a 100 de ani de adminsitrație românească la Oradea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL II.

DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ, MISIUNILE ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 

 

A)   DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ ŞI ZONELE DE RESPONSABILITATE

 

Planul Topografic cuprinzând Sectoarele de Siguranţă Publică şi precum şi Zonele de Responsabilitate – anexa nr. 9

 

1. COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ŞI RUTIERĂ – anexa nr. 10

ŞI BIROUL PREVENIRE, INTERVENŢIE ŞI REGLEMENTARE PROBLEME CETĂŢENEŞTI

conducere activitate – Șeful Poliției Locale – Director Executiv

-       Director Executiv Adjunct

 

1.1.       SECTORUL NR. 1 DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ VELENŢA :

1.1.1.   Date informative:

a.       Suprafaţa (km pătraţi): 10,26 

b.     Număr de străzi: 99

c.      Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 – 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.1.2.   Delimitare:

                 N – Râul Crişul Repede

                  V – exclusiv P-ţa Independenţei, Str. Dimitrie Cantemir;

      S – Ogorului, inclusiv cimitirul Rulikowski;

      E – Comuna Sânmartin, Comuna Oşorhei

1.1.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea sau Patrula Poliţiei Locale Oradea

1.1.4.   Modalităţi  de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.1.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.1.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.  Patrulare auto: Calea Clujului, Str. Dragoş Vodă, Str. Guttenberg, Str. Voltaire, Calea Mareşal Averescu;

2.  Patrulare pedestră: Calea Clujului – Parc Romeur, Piaţa Tineretului, Parc Timişoarei, Calea Mareşal Averescu – Zona de promenadă;

3.  Patrulare auto: Str. Dimitrie Cantemir, Piaţa Independenţei, Str. Muntele Găina, Str. Griviţei, Str. Războieni;

4.  Patrulare pedestră: Piaţa Cetăţii, Parcul Cetăţii, Zona Autogara Velenţa, Str. Griviţei;

5.  Patrulare auto: Str. Seleuşului, Str. Grădinarilor, Str. Căii Ferate, Str. Peţei, Str. Rampei;

6.  Patrulare pedestră: Str. Căii Ferate, Str. Grădinarilor, Complex Comercial Velenţa, Parcuri: Borsecului, Grădinarilor.

 

1.2.       SECTORUL NR. 2 DE SIGURANŢĂ  PUBLICĂ – NUFĂRUL :

1.2.1.   Date informative:

a. Suprafaţa (km pătraţi): 7,27

b.Număr de străzi: 103

c. Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 – 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.2.2.   Delimitare:

N – Str. Muntele Găina, Str. Dimitrie Cantemir;

       V – Str. Gh. Costa-Foru, inclusiv Piaţa 22 Decembrie, Str. Ronald Reagan;

       S – Comuna Sânmartin;

       E – Str. Seleuşului, Pârâul Peţa.

1.2.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea sau Patrula Poliţiei Locale Oradea

1.2.4.      Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.2.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.2.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.  Patrulare auto: Str. Dimitrie Cantemir, Str. Nufărului, Str. Narciselor, Str. Ciheiului, Str. L. da Vinci, Str. Liszt Ferenc;

2.  Patrulare pedestră:  Parc Liszt Ferenc, Parc McDonalds;Patrulare auto: Str. Liszt Ferenc, Str. Atelierelor, Str. Ronald Reagan, Str. Făgăraşului, Str. Sextil Puşcariu, Str. Anatole France, Str. D.Cantemir, Str. Muntele Găina, Str. Războieni, Str. Seleuşului, Str. Al.Andriţoiu;

3.  Patrulare pedestră:  Str. Al.Andriţoiu, Str. Anatole France, Str. Făgăraşului;

4.  Patrulare auto: Str.Seleuşului, Str. Eforiei, Str. Bumbacului, Ale. Onisifor Ghibu, Ale. Peneş Curcanu, Str. C.tin Noica, Str. Ialomiţei;

5.  Patrulare pedestră:  Parcul Seleuş, Parcul Onisifor Ghibu.

 

1.3.       SECTORUL NR. 3 DE SIGURANŢĂ  PUBLICĂ – ORAŞUL NOU :

1.3.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 7,70

b.  Număr de străzi: 96

c.   Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 – 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.3.2.   Delimitare:

N – Râul Crişul Repede;

V – B-dul Decebal, Str. Universităţii;

S – Comuna Nojorid;

E – inclusiv cimititirul Rulikowski, Str. Ronald Reagan, exclusiv Piaţa 22 Decembrie, Str. Gh. Costa-Foru, inclusiv Piaţa Independenţei;

1.3.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea sau Patrula Poliţiei Locale Oradea

1.3.4.   Modalităţi de acţiune Dispozitive de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.3.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.3.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.  Patrulare auto: Piaţa Unirii, Str. Vasile Alecsandri, Piaţa 1 Decembrie, Str. Traian Moşoiu, str. Dimitrie Cantemir, Str. Ghe. Costaforu, Parcul 22 Decembrie, Str. Ronald Reagan, Str. Horea, Str. Sucevei, Str. Matei Basarab, Str. Universităţii, str. Erkel Ferencz .

2.  Patrulare pedestră: Piaţa 22 Decembrie, Str. Feldioarei, str. G. Ureche;

3.  Patrulare auto: Str. Principatele Unite, Str. Satelitului, Piaţa Cazărmii, Str. Simion Ştefan, Piaţa Rahovei, Str. Jean Kalvin, Str. S. Micu Klein, Str. Cuza Vodă, Str. Scurtă, Str. Bradului, Str. Iuliu Maniu, Str. Traian Moşoiu, Parcul 1Decembrie, Str. Mihai Viteazu, Str. Sucevei, Str. Ion Vidu, Str. Cloşca, Str. Crişan, Str. Gen. L. Mociulschi, Str. Sucevei, Str. Avram Iancu, Piaţa Unirii;

4.  Patrulare pedestră: Parcul 1 Decembrie, Piaţa Unirii, str. Vasile Alecsandri, str. Independenţei;

5.  Patrulare auto: Str. Primăriei, B-dul. Decebal, Str. Rimanoczi Kalman, Str. Ion Buzoianu, Str. M. Kogâlniceanu, Piaţa Cetăţii, Str. 1848, Str. Constantin Tănase, Str. Mediaşului, Str.  Ghe. Costaforu, Str. N.Olahus, Str. Marius Cosma, Str. Al.Vlahuţă, Str. Crinului, Str. Cele 3 Crişuri, Ale. Emanuil Gojdu, Str. Independenţei;

6.  Patrulare pedestră:Parc 1 Decembrie, Ale. Emanuil Gojdu, Zona de Promenadă între Podul Ferdinand şi Podul Decebal.

 

1.4.       SECTORUL NR. 4 DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ – IOŞIA :

1.4.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa(km pătraţi): 25,98

b.  Număr de străzi: 102

c.   Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 – 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.4.2.   Delimitare:

N – Râul Crişul Repede;

V – Pârâul Peţa, Comuna Sântandrei;

S – inclusiv Aeroportul Oradea;

E – Str. Universităţii, B-dul Decebal.

1.4.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea sau Patrula Poliţiei Locale Oradea

1.4.4.   Modalităţi de acţiune Dispozitive de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.4.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.4.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.  Patrulare auto: Str. Splaiul Crişanei, Str. Poieniţei, Str. Tudor Vladimirescu, Str. Wiliam Shakespeare, Str. Al.Cazaban, Str. Ovid Densuşeanu, Str. Corneliu Baba;

2.  Patrulare pedestră: Parc Sala Sporturilor, Parc Ştrand Ioşia, Zona de Promenadă  între podul Decebal şi Podul Densuşeanu;

3.  Patrulare auto: Str. Oneştilor, Str. Lăpuşului, Str. Meşteşugarilor, Str. Taberi Geza, Str. Barcăului, Str. Haţegului, Piaţa Devei, Str. Piteştilor, Str. Zarandului, Str. Henrik Ibsen, Ale. Călinului, Str. Coriolan Pop, Str. Radu Enescu;

4.  Patrulare pedestră:  Parcul Ghioceilor, Ale. Călinului;

5.  Patrulare auto: Calea Aradului, Str. Petre Ispirescu, Str. Henri Coandă, Str. Oneştilor, Str. Vlădeasa, Str. Octavian Goga, Str. Padişului, Str. Traian Blajovici, Str. Lucian Blaga;

6.  Patrulare pedestră: Parcul Padişului, Str.Traian Blajovici, Str. Vlădeasa.

 

1.5.       SECTORUL NR. 5 DE SIGURANŢĂ  PUBLICĂ – CENTRU NORD :

1.5.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 1,94

b.  Număr de străzi: 73

c.   Număr de obiective pe zi : cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.5.2.   Delimitare:

N – B-dul Dacia, Parcul Petofi Sandor;

V – Str. Podului;

S – Râul Crişul Repede;

E – Str. Republicii inclusiv.

1.5.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Responsabilitate Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea sau  Patrula Poliţiei Locale Oradea

1.5.4.   Modalităţi de acţiune Dispozitive de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.5.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.5.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.  Patrulare auto: Str. Petofi Sandor, Str. Republicii, Str. Braşovului, Str. Nicolae Iorga, Str. Bicazului, Str. Dunărea, Str. Mihai Eminescu, Str. Roman Ciorogariu, Str. Moscovei, Piaţa Ferdinand, Str. Ady Endre, Str. Szigligeti Ede;

2.  Patrulare pedestră: Str. E.M. Chitul – Zona de promenadă de la Podul Ferdinand până la Podul Decebal, Str. Teatrului, Str. Postăvarului, Str. Ghe. Bariţiu, Str. Roman Ciorogariu, Republici Pietonal, Str. Braşovului;

3.  Patrulare auto: Str. B. P. Haşdeu, Str. Partenie Cosma, Str. Tarcăului, Str. Menumorut, Piaţa Creangă, Str. Al. Odobescu, Str. Doina, Str. Vasile Conta, B-dul. Decebal, B-dul. Dacia, Str. Sf. Apostol Andrei, Str. Carpaţi, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Costache Negruzzi, Str. Doina, Str. Târnavei, Str. George Călinescu, Str. Aluminei.

4.  Patrulare pedestră:  Str. Aluminei – Bl. A1, A2 – Lângă  Magazinul Edina;

5.  Patrulare auto: Str. Aluminei – Bl. A3, A4, A5, A6, B-dul. Dacia, Nr.110 – 114, Str. Tuşnadului, Str. Sovata, Str. Minerilor, Str. Traian Grozăvescu, Str. Fagului, Str. Slatinei, Str. Dobreştilor, Str. Sovata – Bl. C1, C21;

6.  Patrulare pedestră: Str. Sovata – Zona de promenadă de la Restaurantul Vandana  până la Podul O. Densuşianu.

 

1.6.       SECTORUL NR. 6 DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ – IORGA - PODGORIA :

1.6.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi):18,78

b.  Număr de străzi: 95

c.   Număr de obiective pe zi : cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.6.2.   Delimitare:

N – Comuna Paleu;

V – Str. N. Beldiceanu, Str. Berzei, Str. Rozmarinului, Str. Păcii, B-dul Dacia,inclusiv Parcul Petofi, exclusiv Str. Republicii;

S – Râul Crişul Repede;

E – Comuna Oşorhei.

1.6.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea sau Patrula Poliţiei Locale Oradea.

1.6.4.   Modalităţi de acţiune Dispozitive de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.6.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.6.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.  Patrulare auto: Str.Libertăţii, Parcul Traian, Ale. Ştrandului, Parcul I.C.Brătianu, Str. Făcliei;

2.  Patrulare pedestră: Parcul I.C.Brătianu, Ale. Ştrandului;

3.  Patrulare auto: Str.Piatra Craiului, Str. Sofiei, Calea Adevărului, Str. Gheorghe Doja, Str. Louis Pasteur, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Gen. Ghe. Magheru, Str. Republicii;

4.  Patrulare pedestră: Str.Republicii Pietonal, Str. Aurel Lazăr și Parcul Traian;

5.  Patrulare auto: Str. Republicii, P-ţa Bucureşti, Str. Şirul Canonicilor, Str. Muzeului, Parcul Petofi Sandor;

6.  Patrulare pedestră:  Piaţa Bucureşti-Magazine, Parcul Petofi Sandor, Parc Muzeul Ţării Crişurilor;

 

1.7.       SECTORUL NR. 7 DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ – ONCEA :

1.7.1.    Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 6,02

b.  Număr de străzi: 92

c.   Număr de obiective pe zi : cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.7.2.   Delimitare:

N – Comuna Paleu;

V – Str. Bihorului, Str. Frasinului, Str. Transilvaniei

S – B-dul. Dacia până la intersecţia cu B-dul. Decebal, Str. Păcii, Str. Rozmarinului, Str. Berzei;

E – Str. N. Beldiceanu;

1.7.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea  Patrula Poliţiei Locale Oradea

1.7.4.   Modalităţi de acţiune Dispozitive de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.7.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.7.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.      Patrulare auto: Bld.Dacia, Str. Transilvaniei, Str. Corneliu Coposu, Str. Lacu Roşu, Str. Ovidiu, Str. Olimpiadei, B-dul.Dacia, Str. Spartacus;

2.      Patrulare pedestră:  Parcul Liniştii, Str. Episcop Ioan Suciu, Str. Iza;

3.      Patrulare auto: Str. Corneliu Coposu, Str. Lacu Roşu, Str. Traian Lalescu, Str. Ioan Cantacuzino, Str. Bârsei, Str. Moldovei;

4.      Patrulare pedestră: Str. Blaise Pascal, Str. Cammile Flammarion;

5.      Patrulare auto: B-dul Ştefan cel Mare, Str. Milcovului, Str. Teodor Neş, Str. Izvorului, Str. N.Beldiceanu, Str. Constanţei, Calea Bihorului, Str. Caişilor, Str. Viilor;

6.      Patrulare pedestră: Str. Milcovului, B-dul. Ştefan cel Mare, Str. Teodor Speranţia;

 

1.8.       SECTORUL NR. 8 DE SIGURANŢĂ PUBLICĂ – EPISCOPIA BIHOR

1.8.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 38,15

b.  Număr de străzi: 102

c.   Număr de obiective pe zi: cel puţin 3 - 4 străzi sau finalizare minim 5 speţe pe zi.

1.8.2.   Delimitare:

N – Comuna Biharia;

V – Comuna Borş;

S – Râul Crişul Repede, Podul peste Crişul Repede (Str. Ovidiu Densuşianu);

E – Str. Transilvaniei, Str. Frasinului, Calea Bihorului.

1.8.3.   Dispozitive de ordine şi siguranţă publică: Patrulă mixtă cu Poliţia mun. Oradea sau Patrula Poliţiei Locale Oradea

1.8.4.   Modalităţi de acţiune Dispozitive de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

1.8.5.   Program orar: - 8 ore sau 12 ore în funcţie de necesităţile impuse de situaţiile operative.

1.8.6.   Variante itinerarii de patrulare auto:

1.   Patrulare auto: Str.Transilvaniei, Str. Traian Lalescu, Str. Italiană, Str. Călugăreni, Str. Podului, Ale. Posada, Str. Transilvaniei;

2.   Patrulare pedestră:  Parcul Magnoliei, Str. Şelimbărului, Ale. Posada, Ale.  Sulfinei;

3.   Patrulare auto: Str. Matei Corvin, Str. Suişului, Str. Santăului, Str. Ion Bogdan, Calea Bihorului, Str. Matei Corvin;

4.   Patrulare pedestră:  Cartierul Soarelui;

5.   Patrulare auto: Str.Uzinelor, Str. Crângului, Str. Dornei, Str. Vămii, Str. Matei Corvin, Şos. Borşului, Str. Uzinelor;

6.   Patrulare pedestră: Str. Apelor, Str. Căpşunilor, Str. Zmeurei.

Zonele de patrulare sau locurile perimetrelor unde acţionează zilnic efectivele Poliţiei Locale sunt stabilite de către fiecare patrulă având în vedere itinerariile de patrulare şi sesizările Dispeceratului, precum şi misiunile de zi.

Spre exemplu, un sector are aproximativ  între 73 şi 103 de străzi, deci de la 15 la 20 de subzone (locuri).

 

            Misiuni specifice – pentru responsabilii de zone (1- 8):

 

·         Asigură ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de siguranta publica, previne şi combate încalcarea normelor legale privind ordinea si linistea publica, curăţenia, comerţul stradal precum şi alte fapte stabilite prin legi şi hotarâri ale consiliului local;

·         Asigură paza obiectivelor şi bunurilor de interes public şi privat stabilite de   către Consiliul Local Oradea;

·         Asigură supravegherea parcărilor auto, unităţilor şcolare, zonelor comerciale şi de agrement, a pieţelor, cimitirelor şi altor locuri stabilite;

·         Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale conform legii;

·         Participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice şi sportive pe plan local;

·         Intervine împreuna cu organele abilitate la solicitarea cetaţenilor pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora;

·         Protejează spaţiile verzi, mobilierul stradal, clădirile şi instalaţiile tehnice;

·         Verifică locurile vulnerabile, amenajările tehnice, sistemele de pază şi alarmare;

·         Verificarea şi prevenirea cauzelor incendiilor, exploziilor, avariilor;

·         Fiecare patrulă este responsabilizată privind combaterea fenomenului de apelare în mod repetat la mila publicului;

·         Fiecare patrulă răspunde de combaterea fenomenului câinilor comunitari şi de normalizare a situaţiei câinilor autorizaţi;

·         Patrulele cooperează cu compartimentul disciplina în construcţii şi afişaj stradal precum şi cu celelalte compartimente specializete pe chestiuni din zona responsabilităţii comune şi complementaritatea răspunderii.

·         Participă la asigurarea ordinii şi liniştii publice între orele 07:30 - 08:30 şi liceele (şcolile) din Municipiu Oradea, conform tabelului de mai jos.

 

 

 

 

Nr. crt.

Sectorul de responsabilitate

Unitatea de învăţământ

1.             

VELENŢA

       Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir

2.             

NUFĂRUL

-

3.             

ORAŞUL NOU

-

4.             

IOŞIA

    Școala Generală Octavian Goga

Colegiul Tehnic Traian Vuia

 

5.             

CENTRU NORD

Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși

Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Laszlo

6.             

IORGA PODGORIA

Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu

7.             

ONCEA

-

8.             

EPISCOPIA BIHOR

Liceul Teoretic Lucian Blaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Direcția Poliţia Locală Oradea prin Patrulele de Ordine Publică colaborează cu Poliţia Municipiului Oradea în următoarele domenii:

-       prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale pe raza municipiului Oradea;

-       participarea la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de personae.

Acţiunile comune ale Direcției Poliţiei Locale Oradea şi Poliţia Municipiului Oradea sunt:

-       patrulare –în  patrulă mixtă- în vederea constatării contravenţiilor şi aplicarii sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza municipiului Oradea;

-       razii în vederea identificării persoanelor fără adăpost, şi luarea măsurilor în vederea depistării persoanelor ce nu deţin acte de identitate în vederea realizării acestora;

-       patrulare în vederea etalării prezenţei cu scopul de a descuraja înfăptuirea contravenţiilor şi a infracţiunilor;

-       deplasarea la apelurile serviciului 112.

 

 

 

 

 

Direcția Poliţia Locală Oradea prin Patrulele de Ordine Publică colaborează cu Jandarmeria Bihor în următoarele domenii:

-       prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale pe raza municipiului Oradea;

-       participarea la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de personae.

            Acţiunile comune ale Direcției Poliţia Locală Oradea şi Jandarmeriei Bihor sunt:

-       patrulare – în  patrulă mixtă - în vederea constatării contravenţiilor şi aplicarii sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza municipiului Oradea;

-       patrulare în vederea etalării prezenţei cu scopul de a descuraja înfăptuirea contravenţiilor şi a infracţiunilor;

-       asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane.

 

2. COMBATEREA FENOMENULUI DE APELARE ÎN MOD REPETAT LA MILA PUBLICULUI

conducere activitate – Director Executiv Adjunct

Şef Birou Prevenire, Intervenţie şi Reglementare Probleme Cetăţeneşti

2.1.       ZONĂ DE RESPONSABILITATE : RAZA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI ORADEA

2.1.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 116 kmp

b.  Număr de străzi: 777

2.1.2.   Dispozitive de acţiune: 2 Patrule ale  Poliţiei Locale Oradea

2.1.3. Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

2.1.4. Program orar: - 12 ore pe zi sau în funcţie de necesităţile operative, desfăşurat cu preponderenţă pe timp de zi.

 

Puncte de interes operativ, în fenomen:

             Gara Mare a Municipiului Oradea / Piaţa Bucureşti

Biserici:

- Biserica Catolică: Str. Republicii, Str. Dunărea;

- Biserica Ortodoxă: Str. Nufărului colţ cu Str. Ciheiului;

- Biserica Ortodoxă: Str. Nufărului- lângă Peco;

- Biserica Ortodoxă: Piaţa Ţăranilor, Str. Ştefan Sweig;

- Biserica Ortodoxă: Str. Teiului;

- Biserica Orodoxă: Catedrala Centrul Civic;

- Biserica cu Lună: Str. Traian Moşoiu;

- Biserica Ortodoxă: Parcul Traian colţ cu B-dul. Magheru;

- Biserica Ortodoxă: Parcul Traian vis-a vis de Şcoala Oltea Doamna;

- Biserica Ortodoxă: Mănăstirea Sfintei Cruci;

- Biserica Ortodoxă: Str. Ioan Cantacuzino (Biserica Albastră);

- Biserica Ortodoxă: Str. Matei Corvin (Episcopia Bihor);

- Biserica Ortodoxă: Str. Şelimbărului;

- Biserica Greco-Catolică: Str. Spartacus;

- Biserica Ortodoxă: Str. Corneliu Coposu- Spitalul Municipal Gavril Curteanu;

- Biserica Ortodoxă: Sfântul Apostol Andrei;

- Biserica Catolică: Str. Muzeului – Şirul Canonicilor;

- Biserica Ortodoxă: Str. Oneştilor, Str. Al.Cazaban – Sala Sporturilor;

- Biserica Ortodoxă: Str. Nicolae Bolcaş, Str. Aviatorilor;

- Biserica Greco-Catolică: Str. Iuliu Maniu;

- Biserica Emanuel: B-dul. Decebal;

- Biserica Ortodoxă: Calea Aradului - Alcatel;

- Biserica Velenţa: Calea Clujului;

1.   Intersecţii

- Semafor:  Str. Sextil Puşcariu intersecţie cu Str. Dimitrie Cantemir;

- Semafor:  Billa- Parcare B.C.R;

- Semafor:  Magazin Crişul- Str. Louis Pasteur;

- Semafor:  Parcul Petofi Sandor;

- Pasaj Pietonal Crişul;

- Str. Republicii Pietonal;

- Parcarea Str. Corneliu Coposu- Spitalul Municipal Gavril Curteanu.

 

 

2.2. ZONĂ  DE RESPONSABILITATE - REPUBLICII - PIETONAL :

1.2.1.Delimitare:

Biserica cu Lună – P-ţa Ferdinand-Republicii Pietonal- platou Mag. Crişul.

1.2.2. Dispozitive de acţiune: 2 Patrule mixte  ale  Poliţiei Locale Oradea şi Poliţiei Muncipiului Oradea.

1.2.3.   Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø verificări.

 

NOTĂ : Responsabilitatea principală revine în acest domeniu patrulelor de sector – care cooperează cu patrula predilectă – dacă aceasta nu este angajată. De asemenea, cooperarea se realizează cu D.A.S.O. şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.

 

4. DISPUNEREA EFECTIVELOR AFLATE ÎN PAZA OBIECTIVELOR

            Până la instituirea compartimentului pază obiective – acţiunile din acest domeniu se execută temporar şi cu personal din efectivul actual.

 

OFICIUL DE PRIMIRE, ÎNDRUMARE ŞI CONSILIERE A CETĂŢENILOR MUNICIPIULUI ORADEA PENTRU A LE FACILITA RELAŢIONAREA CU PERSONALUL PRIMĂRIEI

coordonare activitate – Şeful Birou Regenerare Urbană

 

4.1.       Zona - Poarta principală de la Primăria Municipiului Oradea şi Centrul Unic relaţionare cu Public din cadrul Primăriei Oradea:

4.1.1. Dispozitive de acţiune : 1 poliţist local

4.1.2.   Modalităţi de acţiune:

Ø patrulare;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

4.1.3.   Program orar: - pe perioada programului de relaţii cu publicul al Primăriei municipiului Oradea respectiv Luni- Vineri între orele  joi 6.00-14.00

            Misiuni specifice – pentru responsabilii din domeniu de acţiune:

·  Colaborează cu Directorul Serviciului Administrativ din Primăria Municipiului Oradea şi cu Şeful Centrului unic de relaţii cu publicul;

·  Participă la eficientizarea serviciilor oferite de către Primăria Municipiului Oradea, în sprijinul cetăţenilor;

·  Contribuie la îmbunătăţirea serviciilor de primire,îndrumare şi consiliere a cetăţenilor;

·  Impune ordine şi respect prin prezenţă.

                                                         

5. COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ȘI RUTIERĂ

                           conducere activitate – Director Executiv Adjunct  

                                                                                              

            Compartimentul Rutier are în componenţă o patrulă mixtă cu Poliţia Municipiului Oradea pe raza Municipiului Oradea

 

5.1. ZONA NR. 1 DE RESPONSABILITATE ( La Nord de râul Crişul Repede ):

5.1.1. Date informative:

a.      Suprafaţa (km pătraţi): 58,87

b.     Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

5.1.2. Delimitare: La Nord de Crişul Repede - raza municipiului Oradea

5.1.3. Dispozitive de acţiune: Patrula mixtă cu Poliţia mun. Oradea

5.1.4. Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

5.1.5. Program orar: 12 ore în regim non stop

5.1.6. Variante itinerarii de patrulare auto

 

·         ZONA NR. 1 NORD DE CRIS

           

Itinerar 1

Str. Calea Borsului- str. Uzinelor - str. Crângului - str.Căpşunilor - Pavilionului CFR - str. Harghitei- str. Vamii - str. Matei Corvin - str. Cântareţului - Calea Bihorului - str.Ion Bogdan - str.Matei Corvin - str.Podului- Calea Borşului

 

Ø  puncte  pentru control :     

-         Calea Borsului – în dreptul Centrului comercial Master

-         str Matei Corvin intersectie cu str Suişului

-         str.Ion Bogdan intersecţie cu str. Aurel Covaci

 

 

 

 

Itinerar 2

Str. B-dul Dacia - str. Transilvaniei – b-dul. Stefan cel Mare - str. Matei Corvin - str. Ion Bogdan – C. Bihorului - str. Piersicilor - str. Izvorului - str. N.Beldiceanu - str. Sanatoriului - str. Izvorului - str. Dimitrie Anghel - str. Teodor Neş – b-dul. Stefan cel Mare - Berzei- str. Olimpiadei str. Eroului Necunoscut – B-dul Dacia.

 

Ø puncte pentru control:          -   

-         B-dul Dacia- magazin Profi (ambele sensuri de circulatie)

-         Str. Izvorului  intersectie cu str. Sanatoriului

-         B-dul Stefan cel mare intersectie cu str. Milcovului

                                         

Itinerar 3

Str Gen Magheru- str. Louis Pasteur - str. Ecaterina Teodoroiu - str.Nicolae Beldiceanu - str. Pasului- str. Frunzisului- str. Răspântiilor- str. Colinelor - str. Stupilor - str. Soarelui - str.Dimitrie Bolintineanu- str. Sanţului - str.Gheorghe Doja - str. Arinului - Calea Adevarului - str. Olteniei - Parcul I C Bratianu - Aleea Ştrandului - gen Gheorghe Magheru.

 

Ø puncte pentru control:       -

-         Str. N Beldiceanu intersectie cu str. Renasterii

-         Str. Gheorghe Doja intersectie cu str. Arinului

-         Str .Adevarului intersectie cu str. Olteniei

 

 

Itinerar 4

Str Aleea Strandului - Piatra Craiului - str.Atacului - str.Adevărului - str.Livezilor - str. Podgoria -  str. Facliei - str.Codrilor - Aleea Strandului

 

Ø puncte pentru control:        -    

-         Str. Piatra Craiului intersectie cu str. Sofiei

-         Str. Facliei intersectie cu str. Fagetului

-         Str. Facliei în zona  Manastirea Sfintei Cruci

 

ZONA NR. 2 DE RESPONSABILITATE (La Sud de Râul Crişul Repede):

5.2.1. Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 56.69

b.  Număr de obiective pe zi: 5 - 10 obiective.

5.1.5.   Delimitare: La  Sud de Crişul Repede- raza municipiului Oradea

5.1.6.   Dispozitive de acţiune: Patrula mixtă cu Poliţia mun. Oradea

5.1.7.   Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø verificări.

5.2.5. Program orar: 12 ore în regim non stop.

·         ZONA NR. 2 SUD DE CRIS

Itinerar 5

Str. Calea Aradului - Calea Sântandrei - str. Ovidiu Densuseanu - str. Al. Cazaban - str. Onestilor -  str.  Tudor Vladimirescu – B-dul Decebal - str. Octavian Goga - str. Traian Blajovici - str. Ogorului - Calea Aradului.

 

Ø   puncte pentru control:          

-         Calea Aradului- după pod Peţa

-         Calea Aradului- dupa sensul giratoriu

-         str. Oneştilor intersectie cu str. Meziadului

-         str. Traian Blajovici- lângă Piaţa Obor

 

Itinerar 6

Str. Universităţii - str. Armatei Române - str. Avram Iancu - str. Traian Mosoiu – P-ta Cetăţii - str. Dimitrie Cantemir -  Aleea Salca - str. Nojoridului - str. Apateului - str. Ogorului - str. Universitatii

 

Ø  puncte pentru control:      

-         str. Universităţii intersecţie cu str. Islazului

-         str. Dimitrie Cantemir- zonă Magazin Profi

-         str. Nojoridului intersectie cu str. Apateului

-          

Itinerar 7

Str Calea Clujului - str. Seleusului - str. Velența - str. Eforiei - Pta Nucetului - str. Bumbacului - str. Morii- str. Nufărului - str. Dimitrie Cantemir – P-ta Cetatii - P-ta Independentei - Calea Clujului.

 

Ø  puncte pentru control:

-          Calea Clujului intersectie cu Pta Tineretului

-         str. Seleusului intersectie cu str. Razboieni

-         P-ţa. Nucetului intersectie cu str. Bumbacului

 

Itinerar 8

Str. Dragoş Vodă - Calea Clujului - str. Ogorului - str. Iancu de Hunedoara - str. Peţei - str. Căii Ferate - str. Rampei - str. Caprioarei - str. Războieni - str. Seleuşului - str. Dragoş Vodă.

 

Ø  puncte pentru control:   - 

-         str. Dragoş Vodă intersecţie cu str. Seleuşului

-         Calea Clujului- zona Complex Comercial Romeur

-         str. Iancu de Hunedoara intersectie cu str Ogorului 

 

            Misiuni specifice – pentru responsabilii de domeniu de acţiune:

·         Respectarea normelor legale de participare la trafic greu împreuna cu Poliţia Municipiului Oradea;

·         Asigură supravegherea parcărilor cu plată auto-parcari de domiciliu;

·         Indrumă traficul rutier şi pietonal în zonele în care se execută lucrări;

·         Impune aplicarea prevederilor hotararilor C.L. privitoare la staţionare şi parcare, clarificarea situaţiei mijloacelor auto fără stăpân, parcarea pe spaţiile verzi;

·         Controlează modul de respectare a lucrărilor de construcţii în partea carosabilă;

·         Asigură normalitatea privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală, precum şi cea referitoare la animalele de companie;

·         Cooperează cu Poliţia Rutieră în asigurarea măsurilor ocazionate de activitaţi publice.

·         Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încalcarea normelor din domeniul de competenţă.

·         Patrularea se va realiza în zona străzilor vulnerabile din punctul de vedere al problematicii legate de transportul greu (dar şi străzile lăturalnice), iar în locul unde sectorul de drum permite oprirea pentru control a autovehiculelor trafic greu, se va trece la controlul organizat sau se vor opri autovehiculele direct din mers, daca se constată în timpul patrulării unele nereguli.

·         Pe timpul executării serviciului de noapte, în itinerariul de patrulare sunt incluse parcurile (parcul 1 Decembrie, Liniştii, Libertăţii, Magnoliei) unde patrularea va fi pedestră.

·         Tot pe timpul nopţii, se ia în atenţie zona centrală, străzile pe unde tinerii pleacă spre domiciliu şi, în special, la sfârşit de săptămână: Str. Tudor Vladimirescu, Str. Primăriei,  Piaţa Unirii, Str. Avram lancu, Piaţa 1 Decembrie, Str. Independentei.

·         Preponderent, echipajele acţionează în locurile (străzile) unde Primăria Municipiului Oradea a dispus executarea unor lucrări, precum şi la părcările cu plată administrate de asociaţiile de proprietari- de domiciliu.

 

Direcția Poliţia Locală Oradea prin Patrulele de Rutieră colaborează cu Poliţia Municipiului Oradea în următoarele domenii:

-        asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

-        sprijină la nevoie Poliţia Municipiului Oradea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza municipiului Oradea;

Acţiunile comune ale Direcției Poliţia Locală Oradea şi Poliţia Municipiului Oradea sunt:

-        patrulă mixtă în vederea controlului respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte traficul rutier greu;

-        măsuri de fluidizare a circulaţiei, devieri sau închiderea unor tronsoane, străzi cu ocazia realizării unor lucrări de utilitate publică (ex.: reparaţii carosabil, parcări, evenimente sportive, etc...)

-        patrulare în vederea constatării contravenţiilor şi aplicarii sancţiunilor pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza municipiului Oradea;

-        patrulare în vederea etalării prezenţei cu scopul de a descuraja înfăptuirea contravenţiilor şi a infracţiunilor;

-        deplasarea la apelurile serviciului 112.

 

 

6. COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL anexa nr. 12

                    conducere activitate – Director Executiv Adjunct

 

Activitatea se desfăşoară de regulă calată de cele 2 zone de responsabilitate (la nord şi sud de Crişul Repede) de la Compartimentul Control Comercial, şi se realizează în principal de către doi  poliţişti locali pe fiecare zonă. Responsabilul de problemă cooperează permanent şi cu patrulele de sector.

 

6.1.       ZONA DE RESPONSABILITATE – MUNICIPIULUI ORADEA

6.1.1. Date informative:                                

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 116

b.  Populaţia (nr. locuitori): 221.398

c.   Număr de străzi: 777 de străzi

d.  Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

6.1.2. Delimitare: Municipiul Oradea

6.1.3.   Dispozitive de acţiune: Patrula Poliţiei Locale Oradea sau Patrulă mixtă cu Poliţia Mun. Oradea

6.1.4.   Program orar: - 8 ore sau în funcţie de necesităţile operative, desfăşurat cu preponderenţă pe timp de zi, cu excepţia acţiunilor specifice pe domeniul de competenţă.

6.1.5.   Modalităţi de acţiune:

Øpatrulă/e;

Ørazii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Øverificări;

Øetalarea prezenţei.

 

            Misiuni specifice – pentru responsabilii de domeniu de acţiune:

·      Urmăreşte dezvoltarea comerţului şi desfaşurarea activităţilor comerciale în locuri autorizate de primărie;

·      Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, târguri şi oboare;

·      Sprijină organele de control sanitar-veterinare şi protecţia consumatorilor în executarea atribuţiilor de serviciu;

·      Combate comerţul cu bunuri al căror provenienţă nu poate fi dovedită;

·      Controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici cu privire la afişarea preţurilor, folosirea cântarelor şi măsurătorilor;

·      Verifică în incinta unitaţilor de învatamânt, căminelor, locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, pe aleile de acces către aceste instituţii dacă se comercializează sau expun băuturi alcoolice, tutun sau alte produse interzise de lege;

·      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor de comerţ stabilite prin legi, HG şi H.C.L.

·      Emitere avize/acorduri de funcţionare pentru agenti economici

Colaborarea dintre Compartimentul Control Comercial din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea şi Direcţia de Sănătate Publică Bihor

-        Compartimentul Control Comercial din cadrul Direcției Poliţia Locală Oradea colaborează cu Compartimentul Medicina Muncii din cadrul DSP Bihor în vederea rezolvării sesizărilor legate de poluare fonică, semnalate (în scris sau telefonic) de cetăţeni, pe raza Municipiului Oradea.

-        pentru rezolvarea acestor sesizări au loc acţiuni comune, la solicitarea scrisă a Poliţiei Locale, acţiuni la care participă cel puţin un poliţist local şi un angajat al DSP Bihor din cadrul compartimentului Medicina Muncii.

-        rolul fiecărui participant la acţiune este următorul: angajatul DSP Bihor efectuează determinările de zgomot cu sonometrul din dotare, urmând ca ulterior să întocmească Buletinul de determinare al zgomotului, iar poliţistul local ia măsurile de sancţionare în cazul în care se impune şi dispune alte măsuri pentru intrarea în legalitate.

 

         7. COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI, (POLIŢIA ECOLOGICĂ) - anexa nr. 13         

conducere activitate – Şef Birou Regenerare Urbană

 

7.1.       ZONA NR. 1 DE RESPONSABILITATE

7.1.1. Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 27,7

b.  Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

7.1.2.   Delimitare:

N – Râul Crişul Repede, Str. Dragoş Vodă, Calea Clujului.

V –  Piaţa Unirii, str. Avram Iancu, Str. Universităţii, Str. Armatei Române, Calea Aradului, str. Ogorului, str Apateului.

S –  Comuna Sânmartin

E –  Comuna Oşorhei

7.1.3.   Dispozitive de acţiune: Patrula Poliţiei Locale Oradea sau Patrulă mixtă cu Poliţia Mun. Oradea

7.1.4.   Program orar: - 8 ore pe 2 schimburi în funcţie de necesităţile operative, preponderent pe timp de zi.

7.1.5.   Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

7.2.       ZONA NR. 2 DE RESPONSABILITATE

7.2.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 33,1

b.  Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

7.2.2.   Delimitare:

                    N- str. Olimpiadei, str.Berzei, str.Nicolae Beldiceanu, limita localitate Paleu

                    V- str.Eroul Necunoscut,  B-dul Decebal

                    S - râul Crişul Repede, str. Dragoş Vodă, str. Calea Clujului

                    E-  limita Oşorhei

 

 

7.2.3.   Dispozitive de acţiune: Patrula Poliţiei Locale Oradea sau Patrulă mixtă cu Poliţia Mun. Oradea

7.2.4.   Program orar: - 8 ore pe 2 schimburi în funcţie de necesităţile operative preponderent pe timp de zi.

7.2.5.   Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

 

 

7.3.     ZONA NR. 3 DE RESPONSABILITATE

7.3.1.   Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 19,5

b.  Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

7.3.2.           Delimitare:

        N - râul Crişul Repede

    V - localitatea Sântandrei

    S  - limita Mun. Oradea cu Comuna Nojorid

    E  - Pta . Unirii-str. Avram Iancu – str. Calea Armatei Române – str. Universităţii- str. Ogorului –str. Apateului

 

7.3.3.   Dispozitive de acţiune: Patrula Poliţiei Locale Oradea sau Patrulă mixtă cu Poliţia Mun. Oradea

7.3.4.   Program orar: - 8 ore pe 2 schimburi în funcţie de necesităţile operative preponderent pe timp de zi.

7.3.5.   Modalităţi de acţiune:

Ø  patrulă/e;

Ø  pânde;

Ø  razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø  filtre;

Ø  pază

Ø  verificări;

Ø  etalarea prezenţei.

 

7.4.       ZONA NR. 4 DE RESPONSABILITATE

7.4.1.   Date informative:

a.       Suprafaţa (km pătraţi): 31,8

b.      Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

7.4.2.   Delimitare:

           N - comuna Paleu - Biharia;

           V – comuna Sântion

           S -  râul Crişul Repede

    E – str. Nicolae Beldiceanu, str. Berzei. , str.Olimpiadei, str. Eroul Necunoscut,    B-dul Decebal

 

7.4.3.   Dispozitive de acţiune: Patrula Poliţiei Locale Oradea sau Patrulă mixtă cu Poliţia Mun. Oradea

7.4.4.   Program orar: - 8 ore pe 2 schimburi în funcţie de necesităţile operative preponderent pe timp de zi.

7.4.5.   Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø pânde;

Ø razii, cu mai mulţi poliţişti locali;

Ø  filtre;

Ø pază;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

 

Misiuni specifice – pentru responsabilii de zone (1- 4):

·         Controlează condiţiile de depozitare a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel;

·         Constată constravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind protecţia mediului potrivit competenţelor;

·         Sesizează autoritaţile şi instituţiile publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de zgomot şi poluare;

·         Participă la acţiuni de combatere a zoonozelor şi epizootiilor;

·         Sesizează serviciile de ecarisaj despre existenţa câinilor fără stăpan;

·         Indentifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitaţii administrativ teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autoritaţilor publice locale;

·         Verifică igienizarea zonelor periferice, a malurilor şi albiilor cursurilor de apă;

·         Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, rigolelor, îndepartarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor şi locurilor de depozitare a deşeurilor;

·         Verifică încheierea contractelor de salubrizare de către persoanele fizice sau juridice;

·         Verifică ridicarea deşeurilor menajere de către operatorii de servicii, de salubrizare în conformitate cu graficele stabilite;

·         Verifică şi solutioneaza potrivit competentelor sesizarile cetăţenilor privind nerespectarea normelor şi protecţia mediului.

           

            Colaborarea cu alte structuri

            În desfăşurarea activităţii curente Poliţia Locală Oradea prin Compartiment Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică) colaborează cu alte structuri a căror activitate este complementară sau se întrepătrunde. Astfel, există colaborări cu:

·               Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor în vederea clarificării situaţiei privind proprietarii de terenuri sau clădiri;

·               Garda Naţională de Mediu Bihor în vederea soluţionării unor sesizări legate de autorizaţiile de mediu sau pentru sancţionarea unor deţinători sau proprietari de terenuri care nu se conformează în ce priveşte salubrizarea acestor terenuri;

·               Direcţia de Sănătate Publică în vederea soluţionării unor sesizări cu privire la depozitările de deşeuri în imobile şi luarea unor măsurilor legale într-un sistem integrat de acţiune;

·               Direcţia Ape Crişuri în vederea soluţionării unor sesizări legate de salubrizarea malurilor cursurilor de apă şi prevenirea unor poluări de apă.

 

 

 

 

    8. COMPARTIMENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL - anexa nr. 14

        conducere activitate – Șef Birou Regenerare Urbană

 

8.1. ZONA DE RESPONSABILITATE PRIVIND DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

8.1.1. ZONA NR. 1 DE RESPONSABILITATE

8.1.1.1. Date informative:

a.   Suprafaţa (km pătraţi): 48.74

b.  Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

8.1.1.2.   Delimitare:

  N – loc. Biharia

  V –  loc. Santion

                     S – râul Crişul Repede

                     E –  Ghe. Doja-Măcinului- E. Teodoroiu -Berzei-Rozmarinului-Păcii-B.-dul Dacia- Menumorut

    

8.1.1.3. Dispozitive de acţiune: Poliţist local cu atribuţii în ceea ce priveşte disciplina în construcţii sau patrulă formată din 2 poliţişti locali, când situaţia o impune.

8.1.1.4. Program orar: - 8 ore sau în funcţie de necesităţile operative, desfăşurat cu preponderenţă pe timp de zi.

8.1.1.5. Modalităţi de acţiune:

Ø  patrulă/e;

Ø  verificări;

Ø  etalarea prezenţei.

 

8.1.2. ZONA NR. 2 DE RESPONSABILITATE

8.1.2.1. Date informative:

a.    Suprafaţa (km pătraţi): 37.28

b.   Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

8.1.2.2. Delimitare:

             N – Crisul Repede

                      V – loc. Sântandrei- Nojorid

                      S – loc. Sânmartin

                      E – str. Nufărului-str. D. Cantemir-str. Sucevei-str.Ion Vidu-str.M. Basarab,   B-dul Decebal

 

8.1.2.3. Dispozitive de acţiune: Poliţist local cu atribuţii în ceea ce priveşte disciplina în construcţii sau patrulă formată din 2 poliţişti locali, când situaţia o impune.

8.1.2.4. Program orar: - 8 ore sau în funcţie de necesităţile operative, desfăşurat cu preponderenţă pe timp de zi.

8.1.2.5. Modalităţi de acţiune:

Ø    patrulă/e;

Ø    verificări;

Ø    etalarea prezenţei.

 

8.1.3. ZONA NR. 3 DE RESPONSABILITATE

8.1.3.1. Date informative:

a.       Suprafaţa (km pătraţi): 25.79

b.      Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

8.1.3.2. Delimitare:

            N – str. Ghe. Doja

          V – str. Nufărului- D. Cantemir – str.Panait Cerna- str.M. Costin- str.E. Murgu

                      S -  loc. Sanmartin

                      E – loc. Osorhei

 

8.1.3.3. Dispozitive de acţiune: Poliţist local cu atribuţii în ceea ce priveşte disciplina în construcţii sau patrulă formată din 2 poliţişti locali, când situaţia o impune.

8.1.3.4. Program orar: - 8 ore sau în funcţie de necesităţile operative, desfăşurat cu preponderenţă pe timp de zi.

8.1.3.5. Modalităţi de acţiune:

Ø patrulă/e;

Ø verificări;

Ø etalarea prezenţei.

 

8.1.4. ZONA NR. 4 DE RESPONSABILITATE

8.1.4.1. Date informative:

a.    Suprafaţa (km pătraţi): 4.28

b.   Număr de obiective pe zi:  5 - 10 obiective

 

8.1.4.2. Delimitare:                      

   N – str. Rozmarinului-str. Berzei –str. Republicii

                          V – B.-dul Decebal, B.dul Dacia

              S -  str. Sucevei, str. I. Vidu str.Bacăului, Parcul Bălcescu, str.Armatei Romane

              E – str. M. Averescu, Pta. Cetate, str. L. Pasteur, str.Măcinului, Parcul I.C. Brătianu Redutei-str.D. Gherea - str.Griviţei

                      

8.1.4.3. Dispozitive de acţiune: Poliţist local cu atribuţii în ceea ce priveşte disciplina în construcţii sau patrulă formată din 2 poliţişti locali, când situaţia o impune.

8.1.4.4. Program orar: - 8 ore sau în funcţie de necesităţile operative, desfăşurat cu preponderenţă pe timp de zi.

8.1.4.5. Modalităţi de acţiune:

Ø   patrulă/e;

Ø   verificări;

Ø   etalarea prezenţei.

 

8.2. ZONA DE RESPONSABILITATE PRIVIND AFIŞAJUL STRADAL

            Activitatea se desfăşoară de regulă calată de cele 2 zone de responsabilitate (la nord şi sud de Crişul Repede) de la Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal, şi se realizează în principal de către un poliţist local. Responsabilul de problemă cooperează permanent şi cu patrulele de sector.

 

            Misiuni specifice – pentru responsabilii din domeniul de acţiune:

·         Efectuează controale pentru depisatarea construcţiilor şi organizarilor de şantier fără autorizaţie de construire sau cu încalcarea prevederilor acesteia;

·         Verificarea sesizarilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice referitoare la disciplina în construcţii;

·         Verificarea lucrarilor de reparaţii a parţii carosabile şi pietonale, aplicarea de sancţiuni contraventionale în cazul nerespectării condiţiilor impuse de autorizaţiile de construire;

·         Participă la dezafectarea construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unitaţii administrativ teritoriale;

·         Sesizează organele de urmarire penală sau judecatoreşti cu privire la continuarea construcţiilor fără autorizaţie;

·         Verifică respectarea normelor legale privind panotajul publicitar şi alte înscrisuri;

·         Verifică respectarea normelor legale privind construcţiile şi imprejurimile degradate;

·         Constată contravenţii prevazute în dispoziţiile legale care reglementează disciplina în construcţii potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale şi înaintează procesele verbale organelor abilitate de lege să aplice sancţiunile contravenţionale.

 

            Colaborarea cu alte structuri

            Cu  Instituţia Arhitectului Şef în domeniul identificarii construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire, sau cu nerespectarea acestea, având în vedere existenţa  bazelor de date : Arhitect  Şef, certificate de urbanism emise,  autorizaţii emise, avize CMUAT, Ortofotoplan,  M2N.

            Acţiuni comune cu Instituţia  Arhitectului Şef: colaborare şi deplasare în teren înpreună cu inspectorul responsabil de zonă, în vederea clarificării unor aspecte privind eliberarea în condiţii de legalitate a autorizaţiilor de construire şi a actelor premergătoare acestora.

            Cu Inspectoratul de Stat  în Construcţii, Direcţia Regională în Construcţii Nord - Vest, în domeniul asigurarii măsurilor privind legalitatea, siguranţa şi calitatea în construcţii.

            Acţiuni comune cu Inspectoratul de Stat în Construcţii: colaborare   prin controale comune la reclamaţiile sau sesizările care se adresează ambelor Instituţii.

 

B) ACTIVITĂŢILE  ŞI  MISIUNILE  EXECUTATE  ÎN  COMUN  DE CĂTRE  DIRECȚIA POLIŢIA  LOCALĂ  ORADEA  CU  ALTE  STRUCTURI - anexa nr. 15

Concluzionând, putem prezenta caracteristicile definitorii pe care le evidenţiază prezentarea făcută mai sus:

·         sectoarele de siguranţă sunt aceleaşi cu ale Poliţiei Municipiului Oradea;

·         efortul uman al Direcției Poliţiei Locale este concentrat şi responsabilizat pe misiuni;

·         sunt bine focalizate responsabilităţile, în cadrul structurii fata de prevederile Legii nr. 155/2010, republicată şi particularităţile municipiului;

·         flexibilitatea, adaptabilitatea şi modularitatea acţională permit să rezolvăm ineditele misiuni care apar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III. 

EFECTIVELE ŞI SUPORTUL LOGISTIC

 

 

A.    EFECTIVELE AFLATE LA DISPOZIŢIE – conform anexelor nr. 16, nr. 17 şi nr. 18

B.     SUPORTUL LOGISTIC

B.1. DOTAREA INDIVIDUALĂ A POLIŢIŞTILOR LOCALI

            Este realizată conform prevederilor Legii nr. 155/2010, republicată şi cu armament, conform prevederilor Legii nr. 295/2004, republicată şi actualizată.

            Poliţia Locală Oradea deţine un nr. de 50 de pistoale Glock 9*19 mm.

 

B.2. DOTAREA CU AUTURISME A POLIŢIŞTILOR LOCALI

 

            Autovehiculele cu care este dotată Direcția Poliţia Locală Oradea sunt:

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKZ,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKT,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 11 YGK,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKV,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKR,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKY,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKX,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKU

·         microbuzul VW Crafter cu nr. de înmatriculare  BH 09 TAH,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 KXX,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 KXW,

·         autoturismul Dacia Logan (OTL)  cu nr. de înmatriculare BH 10 SNL,

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 09 RKS,

·         autoturismul Duster cu nr.de inmatriculare BH 12 SMH

·         autoturismul VW cu nr.de inmatriculare BH 13 BSB

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 13 AIX

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 13 AIV

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 13 AIW

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 15 CIT

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 15 CIR

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 15 CIJ

·         autoturismul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare BH 15 CIK

 

            Prin structura acţională a efectivelor pe misiuni, am reuşit să adăugăm de la an la an, şi chiar să creem valoare şi eficienţă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA

ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR

 

            Plecând de la „valoarea unei instituţii este dată de nivelul uman promovat”, conducerea instituţiei cât şi instituţia în integralitatea sa, apreciază că o prioritate o constituie pregătirea profesională a personalului, atât în cadru organizat cât şi individual.

A. INSTRUIREA - anexa nr.19

Vizează formarea, păstrarea şi dezvoltarea unui set de abilităţi, talente şi deprinderi în sfera raţional- comunicativă, juridică şi practică poliţienească.

Aceasta este structurată astfel:

Pregătirea profesională se realizează conform Planului tematic de pregătire continuă a personalului Poliţiei Locale Oradea, Plan de Prevenire Corupţie, Plan Specific SSM şi PSI şi alte planuri.

            În baza art. 18 a  Legii nr. 155/2010, republicată, a poliţiei locale, după numirea în funcţie, poliţiştii locali care au atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi cei cu atribuţii în domeniul circulaţiei rutiere, selecţionaţi ulterior operaţionalizării structurilor poliţiei locale, sunt obligaţi ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare iniţială organizat într-o instituţie de învăţământ din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În Buletinul Posturilor se consemnează zilnic toate efectivele. Dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice de la serviciul de ordine publică şi rutieră,  va  cuprinde  efectivele participante care acţionează în sectoarele de siguranţă publică şi zonele de patrulare stabilite pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice.

             Toate efectivele semnează în registru - Buletinul Posturilor- despre luarea la cunoştinţă a zonelor de patrulare şi a itinerariilor stabilite, având obligaţia de a solicita acceptul şefului de tură/coordonator de compartiment/birou/serviciu şi de a anunţa eventual dispecerul instituţiei despre intenţia de a se retrage pentru diverse cazuri temeinic motivate.

            Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor se realizează la sediile unde îşi desfăşoară activitatea fiecare serviciu, sau după caz la sediul Poliţiei Municipiului Oradea şi are ca scop informarea acestora cu privire la evoluţia situaţiei operative, aspectele identificate din analiza tactică şi buletinele de evenimente, informaţiile deţinute, zonele şi itinerariile de patrulare.

            Instruirea poliţiştilor locali revine şefului de serviciu/birou sector operativ la sediul unde îşi desfăşoară activitatea sau după caz la sediul Poliţiei Municipiului Oradea, care şi conduce misiunea, cu excepţia celor care sunt conduse de şeful poliţiei locale sau adjunctul acestuia .

            În timpul activităţilor de instruire, şefii serviciilor/birourilor sector operativ sau poliţiştii locali cu atribuţii de şefi de tură sau coordonatori compartiment, au în vedere următoarele aspecte:

            - prezenţa şi verificarea stării fizice şi psiho-somatice a agenţilor;

            - capacitatea de executare a serviciului;

- verificarea ţinutei şi dotarea poliţiştilor, mijloacele individuale de intervenţie, stabilirea de măsuri astfel încât fiecare poliţist care intră în serviciu va avea asupra sa dotarea aferentă şi echipamentul corespunzător;

- prezentarea evenimentelor conform buletinului de evenimente, prezentarea acţiunilor desfăşurate/în curs de desfăşurare pe raza sectorului de competenţă, precum şi rezultatele;

            - instruirea cu privire la ordinele şi dispoziţiile eşaloanelor superioare sau şefilor nemijlociţi şi direcţi;

- verificarea modului de cunoaştere al consemnului postului, precum şi a modului de acţiune în diferite situaţii;

            - formarea patrulelor, în funcţie de nevoile identificate din analiza situaţiei operative şi analiza tactică;

            - supraveghează repartizarea, încărcarea şi descărcarea armamentului;

- la intrarea şi ieşirea din schimb vor fi verificate autoturismele din dotare, precum şi documentele de exploatare aferente;

            Această activitate se realizează în timpul programului efectiv, la intrarea în serviciu, pe parcursul a maximum 15 minute.

            Programul de lucru al efectivelor din dispozitiv este de 8/12 ore pe zi, acest program putând fi prelungit, cu acceptul şefului poliţiei locale, cu ocazia diverselor activităţi/acţiuni, urmând a fi recuperat în condiţiile legii.

            Activităţile şi misiunile date în competenţă exclusivă Poliţiei Locale Oradea, se realizează pe baza Planului de acţiune/ Planului de măsuri întocmit de şefii de serviciu/birou sector operativ, cu aprobarea şefului poliţiei locale.

            Conducerea revine şefilor de serviciu/birou sector operativ (după caz şi în funcţie de situaţia operativă , aceasta revine poliţiştilor locali desemnaţi şef de tură sau coordonator compartiment), iar coordonarea aparţine şefului poliţiei locale - directorului executiv, adjunctului acestuia sau şefilor de serviciu desemnaţi, potrivit dispoziţiei şefului poliţiei locale, iar controlul dispozitivelor instituite se realizează de către personalul de conducere a Poliţiei Locale Oradea, cu atribuţii în acest sens.

            De asemenea, poliţiştii locali ce îndeplinesc atribuţii de conducere, pe lângă atribuţiile specifice, vor desfăşura şi următoarele activităţi:

            - conduc, îndrumă şi controlează agenţii;

            - analizează, sub aspectul eficienţei, rapoartele zilnice de activitate ale poliţiştilor locali, informând şeful nemijlocit.

            Controlul se execută: planificat, anunţat, inopinat, precum şi nevoilor pe care le impune situaţia operativă.

            Cu ocazia controlului se vor urmări, printre altele:

            - prezenţa poliţiştilor locali în teren, în zona de siguranţă unde au fost repartizaţi conform Buletinului Posturilor şi în locul stipulat de varianta de patrulare;

            - cunoaşterea şi respectarea consemnului general şi particular;

            - modul de îndeplinire al sarcinilor ce le revin şi eficienţa măsurilor luate;

            - comportarea faţă de cetăţeni;

            - ţinuta, modul de folosire şi întreţinere a mijloacelor aflate în dotare, inclusiv a autoturismelor;

            - să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de somnolenţă.

            În cazul acţiunilor şi misiunilor specifice realizate în comun cu celelalte forţe de menţinere a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii locali şi misiunile pe care le îndeplinesc, sunt menţionaţi în Planul de acţiune, efectivele poliţiei locale desfăşurând activitatea în limita competenţelor stabilite prin actele normative.

            Controlul dispozitivului de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, se efectuează de către ofiţeri de poliţie, împreună cu poliţiştii locali cu funcţii de conducere desemnaţi din cadrul fiecărei structuri participante.  

           

B. EVALUĂRI,  APRECIERI  ŞI  CONTROALE

2.1. Analiza activităţii se execută de către Şeful Poliţiei Locale - Directorul Executiv.

              În urma analizei activităţii lunare, semestriale sau ori de câte ori se impune se prezintă informări scrise Primarului.

2.2. Controlul agenţilor din teren se execută inopinat oridecâteori în baza nevoilor pe care le reclamă situaţia operativă.

            Logistica structurii văzută prin prisma asigurării mişcării şi dotării cu cele necesare, corespunde nevoilor actuale şi nevoilor reclamate.

 

CAPITOLUL V

 DISPOZIŢII FINALE

 

         1. Modul de realizare a informărilor reciproce

            Cu privire la evoluţia situaţiei operative între Poliţia Locală a Municipiului Oradea şi celelalte instituţii participante la activităţii de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică, se realizează informări reciproce, pentru următoarele aspecte:

            - în vederea cunoaşterii situaţiei operative de către forţele cu atribuţii în menţinerea şi asigurarea ordinii publice, zilnic se vor transmite reciproc buletinele informative - la nivelul Municipiului Oradea - cu evenimentele din ultimele 24 de ore

            - ori de câte ori situaţia o impune, au loc întâlniri între conducerile structurilor din planul integrat de ordine publică, care vizează schimbul de date şi informaţii de interes operativ, iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune, sarcini specifice menite să conducă la menţinerea ordinii publice şi asigurarea unui climat de siguranţă civică

            În vederea informărilor reciproce, şeful de serviciu/şeful de birou sector operativ din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Oradea comunică permanent cu şefii secţiilor din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea, iar poliţiştii locali colaborează cu:

            - agenţii de siguranţă din zonele învecinate pentru schimb de informaţii şi acordă sprijin pentru luarea măsurilor legale;

            - cu agenţii de poliţie şi jandarmii realizează un schimb operativ de informaţii referitoare la: date de interes operativ apărute în zona de responsabilitate, identificarea persoanelor şi obiectelor date în urmărire, apariţia unor persoane necunoscute cu comportare suspectă, asigurarea integrităţii bunurilor aparţinând proprietăţii publice/ private a municipiului Oradea, a ordinii şi liniştii publice.

            - cu agenţii de pază de la societăţile de pază care au sediu sau acţionează pe raza de competenţă a fiecărui serviciu de ordine publică

            Informările reciproce şi colaborarea între forţele de menţinere a ordinii publice se realizează, în principal, pentru următoarele scopuri:

            - contracararea fenomenului infracţional şi contravenţional;

            - asigurarea climatului de linişte socială;

            - combatarea manifestărilor de violenţă şi restabilirea ordinii de drept.

 

2. Periodicitatea evaluării activităţilor desfăşurate   

            - zilnic, la fiecare schimb de tură, şefii de serviciu/birou/tură/coordonatorii de compartiment,  analizează activitatea desfăşurată de către poliţiştii locali, întocmindu-se rapoarte cu activităţile desfăşurate

            - zilnic, şeful de serviciu /şeful de birou sector  operativ evaluează activitatea serviciului şi o raportează şefului poliţiei locale.

            - săptămânal, la nivelul serviciilor, birourilor şi compartimentelor Poliţiei Locale a Municipiului Oradea, se analizează activităţile desfăşurate şi se vor stabili măsurile ce se impun pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate.

            - ori de câte ori este cazul, se analizează situaţia operativă, eficienţa efectivelor din dispozitiv şi se evaluează situaţia operativă pentru săptămâna viitoare.

a)      Armonizarea lucrativă a structurii, împreună cu celelalte instituţii care au atribuţii tagente cu ale noastre, văzută prin prisma evoluţiei situaţiei operative se execută în principiu pe speţă(e), pe zile, pe misiuni, prin întâlniri lunare şi de câte ori situaţia o cere, între conducerile instituţiilor cu obligaţii în fenomen.

b)      Evaluarea activităţilor desfăşurate se face de regulă după fiecare misiune, precum şi în cadrul întâlnirilor lunare, înaintea prezentărilor în  şedinţele Consiliul Local, precum şi în cadrul analizelor periodice şi anuale.

      3. Index de termeni- conform H.G. nr. 1040/ 13.10.2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013

      1. Ordinea publică - este componenta securităţii naţionale reprezentată de starea de legalitate, de echilibru şi de pace socială, care permite exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi funcţionarea structurilor specifice statului de drept şi se caracterizează prin credibilitatea instituţiilor, sănătatea şi morala publică, starea de normalitate în organizarea şi desfăşurarea vieţii politice, sociale şi economice, în concordanţă cu normele juridice, etice, morale, religioase şi de altă natură, general acceptate de societate.

      2. Siguranţa publică – reprezintă sentimentul de linişte şi încredere pe care îl conferă serviciul poliţienesc pentru aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor, precum şi pentru realizarea parteneriatului societate civilă- poliţie, în scopul soluţionării problemelor comunităţii, al apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale ale cetăţenilor.

      3. Menţinerea ordinii publice – reprezintă ansamblul măsurilor şi activităţilor desfăşurate cotidian de către poliţie pentru protejarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, funcţionarea normală a instituţiilor statului, a normelor de conduită civică, a regulilor de convieţuire socială, a celorlalte valori supreme, precum şi a avutului public şi privat.

      4. Asigurarea ordinii publice – cuprinde măsurile ce se întreprind pentru respectarea legalităţii, prevenirea şi descurajarea unor acţiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violenţă pe timpul adunărilor şi manifestărilor publice, activităţilor culturale şi sportive, precum şi al altor manifestări similare, cu participare numeroasă.

      5. Restabilirea ordinii publice – reprezintă ansamblul măsurilor legale întreprinse pentru repunerea acesteia în situaţia iniţială, atunci când a fost tulburată grav, prin mijloace paşnice ori prin folosirea exclusivă a forţei.

      6. Sistem de ordine şi siguranţă publică – reprezintă totalitatea forţelor investite cu atribuţii şi competenţe directe sau indirecte în vederea menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii şi liniştii publice.

            Reactualizarea Planului de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale a Municipiului Oradea se realizează anual, sau ori de câte ori survin modificări în evoluţia situaţiei operative sau cu privire la efectivele de poliţie locală participante la activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

            Planul de ordine şi siguranţă publică şi Hotărârea Consiliului Local Oradea de aprobare a acestuia se înaintează, în copie, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor, în vederea asigurării unui management integrat al misiunilor şi acţiunilor desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice, de către toate instituţiile cu atribuţii în domeniul de referinţă.

 

ELABORAT DE COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ:

 

 

Ilie Bolojan – Primarul municipiului Oradea – Preşedinte comisie                        _________________

 

Membrii:

 

Şeful Poliţiei municipiului Oradea– Comisar Şef de poliţie–Stanciu Cristian         _________________

Şeful Poliţiei Locale Oradea – Director executiv – Cristian Beltechi                       _________________

Secretarul municipiului Oradea – Ionel Vila                                                               _________________

D-na. Camelia Buhaş– consilier local                                                                         _________________

D-na Camelia Dulca– consilier local                                                                         __________________

Dl. Grigore Morar – consilier local                                                                           __________________[1] Conform adresei nr. 164/17.01.2019 a Direcției Județene de Statistică Bihor