Hotărârea nr. 266/2020

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2020

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

27f4eebd98fa7d9a0ff618a1ee92ff4010c3e1a5b59274b17796cd65e67e5868


 


H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Oradea pentru anul 2020

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, inregistrat sub nr. 227572/24.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 227.272 din 24.03.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2020;

 

Având în vedere prevederile:

-       Art. 6 lit.a), art. 28 alin. 1, art. 29 alin. 1 lit.c) din Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 – a poliţiei locale republicată şi actualizată;

-       Art. 2 şi 3 alin. 1 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011;

-       H.C.L. nr. 844/2010 – privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice Poliţia Locală a municipiului Oradea;

-       H.C.L. nr. 5/2011 – privind înfiinţarea Comisiei Locale de Ordine Publică;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

 În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. g), art. 139, alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e :

 

Art.1.  Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Oradea pentru anul 2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală Oradea.

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor;

·         Primarul municipiului Oradea;

·         Membrii Comisiei Locale de Ordine Publică, prin grija Poliţiei Locale Oradea;

·         Poliţia Municipiului Oradea;

·         Poliţia Locală Oradea;

·         Se afişează pe site-ul instituţiei www.oradea.ro şi se publică în Monitorul Oficial

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 266

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.