Hotărârea nr. 265/2020

privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” și a parteneriatului dintre Municipiului Oradea și Mannvit hf.

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea participării în cadrul proiectului ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” și a parteneriatului dintre Municipiului Oradea și Mannvit hf.

 

Analizând Referatul de aprobare  al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 227001/23.03.2020 și  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 227057/23.03.2020 prin care Direcţia Management Proiecte cu Finanţare Internaţionala propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea participării în cadrul proiectului ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” și a parteneriatului dintre Municipiului Oradea și Mannvit hf.

Proiectul „Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea”  
”Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” va fi depus în cadrul
„Programului pentru energie în România”, Domeniu de interes Eficiență Energetică, Apel de Proiecte, Apel 4 (b)-Creșterea Eficienței Energetice în locație. Programul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE și Norvegia 2014-2020

Prin proiectul ”Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center” se urmărește reabilitarea clădirii astfel încât activitățile propuse să se desfășoare în condițiile economiei de energie având emisii reduse de carbon și siguranță crescută a aprovizionării energetic.

Conform ghidului realizarea proiectului impune stabilirea unor parteneriate, în acest scop se propune participarea în proiect ca și partener a firmei Mannvit hf.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                    În baza art. 129 alin. (2) lit. e), alin. 9 lit. a) si ale art. 139 alin. 3) lit. f) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

 

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea în cadrul proiectului „Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center”, în conformitate cu prevederile din ghidul solicitantului,

Art.2. Se aprobă parteneriatul în vederea semnării unui acord de colaborare între Municipiul Oradea și Mannvit hf. pentru proiectul „Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea

Art.3. Se asigură resursele financiare necesare implementării proiectului „Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal Oradea - Improving the energy consumption at Oradea Geothermal Center”    

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

 Art.5. Prezenta hotarare se comunica cu:

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Institutia Prefectului Judetului Bihor

·         Directia Management Proiecte cu Finantare Internationala

·         Mannvit hf. , prin grija D.M.P.F.I.

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 265

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila