Hotărârea nr. 264/2020

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

fef44b615d54bd4ed16e840474f11c442cdb479f2e51e973444e2d171da5832e


 


H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Analizand Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.224273 din data de 19.03.2020 și Raportul de specialitate nr.224276 din data de 19.03.2020 prin care Compartiment Secretariat Consiliul Local, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea,

În temeiul prevederilor următoarelor acte normative:

-      Constituţia României

-      Ordonața de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ

-      Legea nr.115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere, actualizată;

-      Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

-      Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;

-      Ordonanţa de Urgenţă nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale;

În vederea adoptării unui nou regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea în conformitate cu actele normative menţionate, respectiv cu interesele legitime ale colectivităţii locale reprezentate,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.a din Ordonața de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.754/2008.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul Municipiului Oradea;

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

· Instituţia Prefectului Judeţului Bihor;

· Primarul Municipiului Oradea;

· Direcția Juridică;

· Compartimentul Consiliului Local;

· Se publică pe www.oradea.ro

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 264

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

                                                                                                                                                            Anexa nr.3

 

DECLARAŢIE DE interese

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ____________________________________________________ , având funcţia

de __________________________  la  _______________________________________________________

,

CNP ___________________ , domiciliul _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

 

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor

1.1…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea

 – denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

2.1……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

3.1…...

 

 

 

 

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

4.1……

 

 

 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia contractantă: denumirea şi adresa

Procedura prin care a fost încredinţat contractul

Tipul contractului

Data încheierii contractului

Durata contractului

Valoarea totală a contractului

Titular …………...

 

 

 

 

 

 

Soţ/soţie …………...

 

 

 

 

 

 

Rude de gradul I1) ale titularului …………

 

 

 

 

 

 

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate,  societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

 

 

 

 

 

 

 

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

2) Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

 

Data completării

Semnătura

 

 

 

……………………………….

 

                                                                                                                             Anexa nr. 2

                                       DECLARAŢIE DE AVERE

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,

______________________________________________

, având funcţia

de

___________________________

la

______________________________________________

,

CNP_____________________ domiciliul_____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere

că împreună cu familia1) deţin următoarele:

.....................................

    *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.                                                             I. Bunuri imobile

1. Terenuri

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul[1])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

 

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.

    *2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

 

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

 

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

 

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

 

Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Active financiare

 

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

 

Instituţia care administrează

 şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

 

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

 

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/

cota de participare

Valoarea totală la zi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

 

 

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Notă:

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

 

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

 

Notă:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

 

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual încasat

1.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

 

 

 

 

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

 

Notă:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

2. Venituri din activităţi independente

2.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

3.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

4. Venituri din investiţii

4.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

5. Venituri din pensii

5.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

6. Venituri din activităţi agricole

6.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

8. Venituri din alte surse

8.1. Titular

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Soţ/soţie

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Copii

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

Data completării

Semnătura

 

 

…………………………

…………………………

 

  

Anexa la H.C.L. nr. 264/2020

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

R E G U L A M E N T

 

 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

 

 

 

   CAPITOLUL I -  CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 1

Structura Consiliului Local

 

Consiliul Local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legislația în vigoare. Conform art. 112 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului Oradea are un număr de 27 consilieri locali.

 

Art. 2

Constituirea Consiliului Local

 

(1) Consiliul Local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităților administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în condiţiile prevăzute la art. 114 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

(2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

 

  Art. 3

Validarea mandatului de consilier local și depunerea jurământului

 

(1) Procedura de validare a consilierilor locali declaraţi aleşi sau, după caz, a supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114 -117, respectiv 119, 121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

(2) Consilierii locali validați depun următorul jurământ în limba română, în cadrul ședinței de constituire a consiliului local sau în cadrul ședințelor consiliului local, după caz:

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Oradea. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”.

(3) Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special şi se semnează, în două exemplare, de fiecare ales local.

(4) Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează consilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de către secretarul general al municipiului Oradea.

 

   Art. 4

Declararea Consiliului Local ca legal constituit

 

(1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condiţiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al Municipiului Oradea şi se aduce la cunoştinţă publică.

(4) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit în condiţiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al Municipiului Oradea.

 

   Art. 5

Organizarea alegerilor parţiale

 

(1) În situaţia în care consiliul local nu a fost constituit în condiţiile art. 4, sunt organizate alegeri parţiale de completare în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 4 alin. (4), în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

 

   Art. 6

Validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului Consiliului Local

 

            (1) În caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 45, de către judecătoria în a carei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedura necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) și art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) si (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al Municipiului Oradea a documentelor doveditoare prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu cel putin 5 zile înainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozitiile art. 114 alin. (4)-(7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ se aplica în mod corespunzator.

    (2) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune juramantul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al Municipiului Oradea l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

    (3) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecatoria competentă, în prima instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune juramantul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

    (4) Consiliul local se convoacă în condițiile art. 21 alin. (1) pentru respectarea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.

    (5) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună juramantul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se afla în una dintre situațiile prevazute la art. 116 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

    (6) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevazute de aceste alineate, într-una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, termenul pentru depunerea jurămîntului se prelungește până la încetarea acestei situații.

 

 

CAPITOLUL II -  ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

 

SECȚIUNEA 1 - Președintele de ședință

 

        Art. 7

    Preşedintele de şedinţă

 

(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, după declararea ca legal constituit a consiliului, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 (2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

(3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

                                                                                       

        Art. 8

        Atribuțiile președintelui de ședință

 

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al Municipiului Oradea în procesul-verbal al şedinţei;

c) semnează procesul-verbal al şedinţei;

d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile prezentului regulament;

e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art.70 alin. (1) din prezentul Regulament sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;

g) poate dispune suspendarea ședinței până la restaurarea climatului de ordine disciplinară în ședință.

h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau alte însărcinări date de către consiliul local.

 

 

         SECȚIUNEA A 2-A - Viceprimarii Municipiului Oradea

 

   Art. 9

Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului

 

(1) Municipiul Oradea are 2 viceprimari.

(2) Viceprimarii sunt subordonați primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia. Consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarilor.

(3) Viceprimarii sunt aleși, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(4) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarilor se realizează prin hotărâre a consiliului local.

(5) Eliberarea din funcţie a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarilor nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(6) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarilor participă şi votează şi consilierii locali care candidează la funcţia de viceprimar, respectiv viceprimarii în funcţie a căror schimbare se propune.

(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarilor, fără vreo altă formalitate.

(9) Viceprimarii pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condiţiile prevăzute de partea a VI-a titlul III capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 

   Art. 10

Exercitarea temporară a atribuţiilor primarului de către viceprimar

 

(1) În caz de vacanţă a funcţiei de primar, în caz de suspendare din funcţie a acestuia, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile ce îi sunt conferite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 sunt exercitate de drept de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local, prin hotărâre, ca fiind cel care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării de drept a atribuţiilor de primar, viceprimarul îşi păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local şi primeşte o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de primar.

(2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condiţiile art. 9 alin. (1).

(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei. Pe perioada exercitării funcţiei de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de viceprimar.

(4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplineşte temporar atribuţiile viceprimarului desemnat în condiţiile alin. (3) înainte de încetarea situaţiilor prevăzute la alin. (1).

(5) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât primarul, cât şi viceprimarii, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare de către aceştia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplineşte atât atribuţiile primarului, cât şi pe cele ale viceprimari, până la încetarea situaţiei respective, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor corespunzătoare funcţiei de primar. Pe perioada exercitării atribuţiilor de primar, precum şi de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizaţie lunară egală cu cea a funcţiei de primar.

(6) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de primar, cât şi cea de viceprimari, consiliul local alege noii viceprimari, prevederile alin. (1) şi (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

 

 

   SECȚIUNEA A 3-A - Comisiile de specialitate

 

   Art. 11

Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

 

(1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliul local, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate în Anexa nr. 1, care face parte din prezentul regulament.

(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(4) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(5) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

(6) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

 

Art. 12

Atribuţiile comisiilor de specialitate

 

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin prezentul regulament sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Consiliul local stabilește, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuții pe care le pot exercita comisiile de specialitate.

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

 

Art.13

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Oradea și atribuțiile specifice ale acestora

 

Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al Municipiului Oradea organizează următoarele comisii de specialitate:

 

(1) COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE, AGRICULTURĂ, SERVICII PUBLICE, ADMINISTRAREA  DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

 

a)      avizează studii, strategii şi programe de dezvoltare economico-socială a municipiului;

b)      avizează bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare;

c)      avizează contul de încheiere a exerciţiului bugetar, impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;

d)      avizează darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului;

e)      avizează vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a localităţii;

f)       propune asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare în vederea realizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor precum şi alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;

g)      analizează și urmărește activitatea serviciilor publice și a societăților subordonate consiliului local;

h)      avizează documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;

i)       propune sau avizează înfiinţarea şi organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive și de agrement şi asigură buna funcţionare a acestora;

j)       analizează şi propune consiliului local crearea condiţiilor materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi a serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa;

k)      propune mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism a localităţilor;

l)       asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;

m)   avizează, în condiţiile legii, proiecte de hotărâri ale consiliului local privind cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

n)      membrii comisiei colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de specialitate de resortul comisiei şi a căror reprezentanţi pot participa la lucrările comisiei.

 

 

 

 

 

(2) COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI TURISM:

 

a)      avizează studii, prognoze şi programe de dezvoltare  economico - socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului;

b)      analizează în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism a localităţilor, organizând în acest scop deplasări în teren ale comisei;

c)      propune măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local;

d)      avizează alocarea sau schimbarea denumirilor de străzi;

e)      acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii;

f)       contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;

g)      avizează din punct de vedere urbanistic amenajarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive și de agrement;

h)      analizează avizele CMUAT;

i)       membrii comisiei colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de specialitate de resortul comisiei şi a căror reprezentanţi pot participa la lucrările comisiei.

 

(3) COMISIA PENTRU ACTIVITATE JURIDICĂ ȘI DISCIPLINĂ, ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, INTEGRARE EUROPEANĂ:

 

a)      avizează Statutul municipiului, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Oradea;

b)      avizează programe de dezvoltare, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;

c)      avizează organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, ale societatilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

d)      avizează înfiinţarea instituţiilor publice, a societăţilor comerciale şi serviciilor publice de interes local;

e)      avizează desemnarea reprezentanților consiliului local în adunările generale și consiliile de administrație ale serviciilor publice și societăților subordonate consiliului local;

f)       analizează activitatea poliției locale, a jandarmeriei, a pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;

g)      avizează sau propune conferirea persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al municipiului Oradea;

h)      avizează sau propune înfrăţirea municipiului Oradea cu localităţi similare din alte ţări;

i)       avizează sau propune, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

j)       iniţiază, promovează, analizează şi avizează proiecte de hotărâri sau acţiuni care vizează buna comunicare a administraţiei locale cu cetăţenii, instituţii şi alte entităţi din municipiu care au activităţi în domeniile economic, social administrativ, politic, cultural, etc.;

k)      membrii comisiei colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de specialitate de resortul comisiei şi a căror reprezentanţi pot participa la lucrările comisiei.

 

 

(4) COMISIA PENTRU MUNCĂ, SĂNĂTATE, FAMILIE, PROTECŢIE SOCIALĂ:

 

a)      avizează proiectele şi contribuie la realizarea măsurilor de protecţie, asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare;

b)      avizează criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale și a celor pentru tineri;

c)      avizează înfiinţarea şi asigurarea funcţionării unor instituţii de binefacere de interes local;

d)      avizează proiectele de hotărâri referitoare la activităţi privind educaţia, sănătatea şi protecţia civilă;

e)      membrii comisiei colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de specialitate de resortul comisiei şi a căror reprezentanţi pot participa la lucrările comisiei.

                                       

(5) COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT.

 

a)      avizează proiectele de hotărâri referitoare la activităţi privind educaţia, cultura, tineretul şi sportul,

b)      asigură potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, cultură, tineret şi sport de sub autoritatea consiliului local, urmăreşte şi analizează activitatea acestora;

c)      contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;

d)      sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.

e)      membrii comisiei colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului care întocmesc rapoartele de specialitate de resortul comisiei şi a căror reprezentanţi pot participa la lucrările comisiei.

 

Art. 14

Preşedintele şi secretarul comisiei de specialitate

 

(1) Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

(2) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;

b) convoacă şedinţele comisiei conform procedurii prevăzute la alin. (3) şi informează secretarul general al Municipiului Oradea cu privire la data şi locul şedinţei;

c) conduce şedinţele comisiei;

d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;

e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local;

g) comunică secretarului general al Municipiului Oradea în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

(3) Președintele comisiei, în urma consultării cu primarul și secretarului general al Municipiului Oradea, și raportat la data pentru care a fost convocată ședința consiliului local, stabilește data ședinței comisiei de specialitate și cu sprijinul compartimentului de resort convoacă membrii comisiei de specialitate telefonic, prin sms sau e-mail. Proiectul ordinii de zi a ședinței comisiei de specialitate se transmite membrilor comisiei, electronic, prin e-mail, de către secretarul general al municipiului, prin grija compartimentului de resort.

(4) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

(5) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;

c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

d) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

 

Art. 15

Funcţionarea comisiilor de specialitate

 

(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor.

(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Consilierii care nu pot participa la ședințele comisiei anunță președintele comisiei și motivul absenței, aspecte care se vor consemna în procesul-verbal al ședinței comisiei. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.70 din prezentul regulament.

(3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

(6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu sprijinul compartimentului de resort cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 20 alin. (3) din prezentul regulament.

(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(8) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al Municipiului Oradea, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

(10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

(11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al Municipiului Oradea, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

(13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

(14) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(15) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

 

Art. 16

Comisiile speciale şi comisiile mixte

 

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

 

 

Capitolul III -  FUNCȚIONAREA CONSILIULUI LOCAL

 

SECȚIUNEA I - Rolul și atribuțiile Consiliului Local

 

Art. 17

Mandatul Consiliului Local

 

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

 

Art. 18

Condiţii speciale de exercitare a mandatului aleşilor locali

 

(1) Consiliul local și primarul alesi în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, respectiv a vacanței funcției de primar, încheie mandatul precedentei autorități a administratiei publice locale.

(2) Consiliul local, precum și primarul, aleși în urma organizării unor noi unități administrativ-teritoriale, își exercită mandatul numai până la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale.

Art. 19

Atribuţiile Consiliului Local

 

(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a municipiului;

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) alege viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 9 alin. (2) din prezentul regulament;

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d) exercită, în numele Municipiului Oradea, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5) Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a) educaţia;

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

c) sănătatea;

d) cultura;

e) tineretul;

f) sportul;

g) ordinea publică;

h) situaţiile de urgenţă;

i) protecţia şi refacerea mediului;

j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k) dezvoltarea urbană;

l) evidenţa persoanelor;

m) podurile şi drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;

o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

p) activităţile de administraţie social-comunitară;

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

r) punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte în termen de 30 de zile, de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12) Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

     

 

 

SECȚIUNEA A 2-A - Funcționarea consiliului local

 

Art. 20

Tipurile de şedinţe ale consiliului local

 

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestinoarea situațiilor de criză sau de urgență.

(3) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Municipiului Oradea ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

 

Art. 21

Convocarea şedinţelor consiliului local

 

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:

a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c) din prezentul Regulament;

b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă, în cazul prevăzut la art. 20 alin. (2) lit. b) din prezentul Regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocaţi, prin grija secretarului general al Municipiului Oradea, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie, prin telefon, sms, e-mail sau prin alte mijloace.

 (3) Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;

b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare.

(4) Calculul termenelor, conform art. 181 Cod Procedură Civilă, în afara de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmeză:

    a) când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei urmatoare;

    b) cand termenul se socoteste pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește;

    c) când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzatoare din ultima săptamană ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima luna nu are zi corespunzatoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni.

    d) când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucratoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

(5) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Municipiului Oradea ori în alte situaţii prevăzute de prezentul regulament (precum necesitatea adoptării în regim de urgență a unor hotărâri de care depind activități în derulare a autorității publice locale, proiecte finanțate prin fonduri europene, rectificări de buget, modificări ale listelor de investiții etc.) convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

(6) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă ședințele de Consiliu Local se pot desfășura și prin intermediul unui sistem electronic de comunicare la distanță (teleconferințe, on-line, sau prin alte mijloace).

(7) Dispoziția și documentul de convocare cuprind obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

a) data, ora şi locul desfăşurării;

b) proiectul ordinii de zi;

c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

(8) Secretarul general al Municipiului Oradea transmite prefectului, sub semnătura sa, evidenţa prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizează şi situaţiile în care, urmare a ultimei absenţe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 45 alin. (2) lit. e).

(9) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

Art. 22

Ordinea de zi

 

(1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (8) din prezentul regulament.

(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unitatea administrativ-teritorială, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Oradea.

(5) Având în vedere că, în Municipiului Oradea cetăţenii aparţinând minorității maghiare au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba acestei minorități.

(6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (8).

(7) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

(9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

 

 

Art. 23

Proiectele de hotărâri ale consiliului local

 

(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al Municipiului Oradea şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul general al Municipiului Oradea, cu sprijinul compartimentului de resort:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al Municipiului Oradea.

(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora.

(6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al Municipiului Oradea, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(9) Secretarul general al Municipiului Oradea asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

(11) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia.

 

Art. 24

Cvorumul şedinţelor consiliului local

 

(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

(2) Prezența consilierilor locali, în caz de forță majoră sau urgență, poate fi constată prin orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare, suficiente și legale.

(3) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasări în străinătate;

c) unor evenimente de forţă majoră;

d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv;

e) deplasarea în interes de serviciu într-o altă localitate la data și ora stabilită pentru ședință.

f) concediu de odihnă

g) urgențe medicale pentru sine, soț sau membru al familiei până la gradul II

h) obligații profesionale intervenite la data și ora ședinței

i) situații neprevăzute și imposibil de surmontat sau orice altă situație care împiedică prezența consilierului la ședință

j) invitația în fața organelor judiciare

k) alte cazuri prevăzute de lege.

l) ș.a.

(4) Dovada absenței motivate se poate face prin orice mijloace legale, inclusiv prin declarație scrisă dată pe propie răspundere de către consilierul în cauză

(5) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 70 din prezentul regulament.

(6) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al Municipiului Oradea.

(7) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să anunțe secretarul general al Municipiului Oradea cu privire la această situație, în scris sau prin mijloace electronice, să precizeze motivul absenței și să depună documentele doveditoare în acest sens.

 

Art. 25

Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

 

(1) Şedinţele consiliului local sunt publice.

(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele - verbale ale şedinţelor consiliului local;

b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Oradea de a asista la şedinţele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet. Accesul în sala de ședințe se va face în limita locurilor disponibile și cu respectarea ordinii și liniștii publice.

(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În situația în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin 20% din numărul total, la şedinţele consiliului local se poate folosi şi limba minorităţii naţionale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.

(4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din Municipiul Oradea, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament. Președintele de ședință înregistrează înscrierile la cuvânt și dă dreptul numai celor înscriși, în ordinea înscrierilor.

(5) Persoanele interesate înscrise vor putea lua cuvântul la momentul în care punctul de pe ordinea de zi față de care au un interes este în dezbatere.

 (6) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau într-o altă ordine aprobată cu majoritate simplă a consiliului local.

(7) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.

(8) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

(9) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

(10) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de prezentul regulament sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(11) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

(12) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

(13) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate și se adoptă cu majoritatea necesară adoptării hotărârii în cauză.  

(14) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al Municipiului Oradea.

(15) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al Municipiului Oradea, își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(16) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al Municipiului Oradea supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(17) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al Municipiului Oradea, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

(18) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Oradea o copie a procesului-verbal al şedinţei.

      

 

SECȚIUNEA A 3-A - Procedura de vot

 

Art. 26

Adoptarea hotărârilor consiliului local

 

(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

(3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

a) hotărârile privind bugetul local;

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi amenajarea teritoriului;

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

i) hotărârile privind regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, precum și alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau prin prezentul regulament.

(4) Hotărârile privind modificarea, completarea, încetarea, suspendarea, republicarea, revocarea sau abrogarea unei hotărâri în vigoare se adoptă cu majoritatea cu care a fost adoptată hotărârea în cauză. 

(5) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:

a) prin ridicarea mâinii;

b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;

c) electronic.

(7) Votul deschis se exprimă, de regulă, prin ridicarea mâinii.

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

(9) Consilul Local al Municipiului Oradea va desemna o comisie de validare a votului punctuală pe fiecare solicitare în parte. Din comisie vor face parte reprezentați ai partidelor politice, membrii ai Consiliului Local. Comisia va întocmi un proces verbal privind rezultatul alegerii care va fi prezentată Consiliului Local.

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

(11) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (10).

(12) Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

(13) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

(14) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului general sau a consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.

(15) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

Art. 27

Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local

 

(1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al Municipiului Oradea.

(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze sau este în imposibilitate de a semna, hotărârea consiliului local se semnează de către cel puțin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la ședință, desemnați de către secretarul general al Municipiului Oradea.

 (3) Secretarul general al Municipiului Oradea nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

 

 

SECȚIUNEA A 4-A - Comunicarea hotărârilor consiliului local

 

Art. 28

Acte administrative adoptate de consiliul local

 

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliul local adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual.

(2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliul local adoptă sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.

 

Art. 29

Comunicarea și aducerea la cunoștință hotărârilor consiliului local

 

(1) Secretarul general al Municipiului Oradea comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către secretarul general şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(4) Hotărârile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al Municipiului Oradea.

(5) Hotărârile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea şi în monitorul oficial local.

 

Art. 30

Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

 

(1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3) În cazul în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoştinţă publică atât în limba română, cât şi în limba minorităţii respective.

 

Art. 31

Hotărârile consiliului local cu caracter individual

 

(1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

(3) În cazul în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, şi în limba minorităţii respective.

 

Art. 32

Verificarea legalităţii actelor administrative

 

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 

 

SECȚIUNEA A 5-A - Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare și dezbatere a proiectelor de hotărâri

         

          Art. 33

          Iniţiativa cetăţenească

 

(1) Cetăţenii care domiciliază pe rază teritorială a Municipiului Oradea pot propune consiliului local, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Oradea.

(3) Iniţiatorii depun la secretarul general al municipiului Oradea forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului general.

(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul general al Municipiului Oradea.

(5) Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.

(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Oradea.

(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al Municipiului Oradea, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

 

       Art. 34

Adunările cetăţeneşti

 

(1) Cetăţenii municipiului pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe pe cartiere sau străzi, în mediul urban.

(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(3) Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.

(4) Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenta majorităţii cetăţenilor cu drept de vot şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.

(5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul.

(6) Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Municipiului Oradea.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV -  DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 35

Situaţiile de dizolvare a consiliului local

 

(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

a) în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcţie este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local şi nu a putut fi completat cu supleanţi în condiţiile art. 6 din prezentul regulament de organizare și funcționare al consiliului local.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

 

Art. 36

Referendumul local

 

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

 

Art. 37

Organizarea referendumului local

 

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi un judecător de la judecătoria Oradea. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.

 

Art. 38

Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

 

(1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

 

Art. 39

Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

 

(1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absenţa acestuia, secretarul general al Municipiului Oradea rezolvă problemele curente ale municipiului, cu respectarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(2) În situaţia excepţională în care consiliul local a fost dizolvat în condiţiile art. 34, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar funcţia de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile părţii a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, care să exercite atribuţiile de secretar general pentru a rezolva problemele curente ale municipiului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al Municipiului Oradea în condiţiile legii.

(3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei de secretar general al Municipiului Oradea prevăzute la titlul VII al prezentei părţi şi la partea a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), prin excepţie de la prevederile părţii a VI-a titlul II din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al municipiului se organizează de instituţia prefectului.

(5) Numirea în funcţia de secretar general al municipiului se face, în situaţia prevăzută la alin. (2) sau în situaţia în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situaţiei excepţionale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situaţia care a determinat imposibilitatea exercitării atribuţiilor de către primar.

 

 

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

SECȚIUNEA 1 - Exercitarea mandatului de consilier local

 

Art. 40

Mandatul aleşilor locali

 

Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

 

Art. 41

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor Municipiului Oradea

 

Consilierii locali împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes local şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

 

Art. 42

Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali

 

Municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes local.

 

Art. 43

Suspendarea mandatului de consilier local

 

(1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situaţie, prin hotărâre.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

(6) În cazul în care faţă de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

 

Art. 44

Suspendarea mandatului viceprimarului

 

(1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situaţii:

a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(4) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

(5) În cazul în care faţă de viceprimarul suspendat din funcţie a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

 

Art. 45

Încetarea mandatului de consilier local

 

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

     a) demisie;

     b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

     c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

     d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

     e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

     f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

     g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

     h) punerea sub interdicţie judecătorească;

     i) pierderea drepturilor electorale;

     j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

     k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

     l) deces.

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

(4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

(6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6, precum şi consilierului local.

(7) Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al Municipiului Oradea cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al Municipiului Oradea, în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

(9) Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6, consilierului local şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

(10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al Municipiului Oradea. Referatul este însoţit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

(12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6, consilierului local şi secretarului general al Municipiului Oradea.

(13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

(14) În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general al Municipiului Oradea, care are obligaţia afişării acesteia la sediul unităţii administrativ-teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.               

(15) Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.          

(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al Municipiului Oradea, primarului și preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 6.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

(19) În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

(20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele autorităţii deliberative din care face parte;

     b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor autorităţii deliberative din care face parte, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

     c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

 

Art. 46

Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier
  (1) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 45 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 9.

 

 

 


SECȚIUNEA A 2-A - Drepturile consilierilor locali

 

Art. 47

Legitimaţia şi semnul distinctiv ale aleşilor locali

 

(1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimaţia, semnată de primar, precum şi un semn distinctiv al calităţii de viceprimar. Legitimaţia viceprimarului este înmânată de către secretarul general.

(2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimaţiei de viceprimar și de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.

(5) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(6) Eşarfa în culorile drapelului naţional al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Naţională a României, la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.

 

Art. 48

Protecţia aleşilor locali

 

(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

(2) Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

(3) Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

(4) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei alesului local - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

 

Art. 49

Grupurile de consilieri locali

 

(1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 

Art. 50

Raporturile de muncă sau de serviciu deţinute anterior

 

(1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, ori în cadrul regiilor autonome sau societăţilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

(2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.

(4) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei şi a gradului de încadrare se iau în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepţiile prevăzute de lege.

 

Art. 51

Indemnizaţia

 

(1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.

(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, în condiţiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și ale prezentului regulament.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul Municipiului Oradea.

(5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

(6) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

(7) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

(8) Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

 

 Art. 52

Dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative

 

Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

 

 Art. 53

Transportul

 

Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

 

Art. 54

Formarea profesională

 

(1) Aleşii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

(2) Aleşii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

(3) Autoritatea publică are obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie sau alţi furnizori de formare şi perfecţionare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleşilor locali, organizate la iniţiativa ori în interesul autorității publice.

 

Art. 55

Accesul la informaţii

 

(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

 

Art. 56

Dreptul la asociere

 

Aleşii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

 

 

SECȚIUNEA A 3-A - Obligaţiile aleşilor locali

 

Art. 57

Respectarea legii

 

(1) Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

 

 

 

 

Art. 58

Participarea la lucrările Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate

 

Consilierii locali şi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

Art. 59

Buna-credinţă şi fidelitatea

 

Consilierii locali aflaţi în serviciul colectivităţii locale, în calitatea lor de reprezentanţi legali ai unităţilor administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţii administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care o reprezintă, după caz, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

 

Art. 60

Probitatea şi discreţia profesională

 

Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

 

Art. 61

Cinstea şi corectitudinea

 

(1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

 

Art. 62

Dispoziţii privind obligaţiile de informare pentru aleşii locali

(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarii sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al Municipiului Oradea.

(3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării.

 

Art. 63

Transparenţa activităţii

 

(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al municipiului Oradea şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa întrebări şi interpelări primarului sau viceprimarului.

(3) Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului local.

(4) Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea şedinţă a consiliului local.

CAPITOLUL VI - INCOMPATIBILITĂŢILE ALEŞILOR LOCALI ŞI CONFLICTUL DE INTERESE

 

Art. 64

Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcției de viceprimar și de consilier local

 

(1) Regimul incompatibilităţilor aplicabil funcţiei de viceprimar și de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(3) Prin activităţi în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfăşura, în condiţiile legislaţiei speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, se înţeleg activităţile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 

Art. 65

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcția de viceprimar și de consilier local

 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;

d) o altă autoritate din care face parte;

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

 

Art. 66

Declaraţia de interese şi declaraţia de avere

 

Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 67

Sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese

 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL VII - RĂSPUNDEREA ALEȘILOR LOCALI

 

Art. 68

Tipurile de răspundere a aleşilor locali

 

Aleşii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 

Art. 69

Răspunderea consilierilor locali

 

(1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se menţionează în mod expres votul acestuia.

 

Art. 70

Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

 

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvântului;

d) eliminarea din sala de şedinţă;

e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarilor.

(4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

 

Art. 71

Avertismentul

 

La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

 

 

Art. 72

Chemarea la ordine

 

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

 

Art. 73

Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală

 

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

 

Art. 74

Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate

 

(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(4) Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

 

Art. 75

Aplicarea sancţiunilor

 

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolută.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 70 alin.(1) lit. e) şi f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (1) lit. a)-d).

(4) Sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.

 

 

 

 

 

Art. 76

Sancţiuni aplicabile viceprimarilor

  

(1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din funcţie.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 9.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

 

Art. 77

Răspunderea aferentă actelor administrative

 

(1) Preşedintele de şedinţă al consiliului local, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau adoptat fără a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Anexa nr. 1

 

 

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:
  1. Agricultură;
  2. Activități economico-financiare;
  3. Activități social-culturale, culte;
  4. Învățământ, sănătate și activități sportive;
  5. Amenajarea teritoriului și urbanism;
  6. Muncă, familie și protecție socială;
  7. Protecție mediu și turism;
  8. Juridică şi de disciplină;

 9. Administrarea serviciilor publice furnizate.

 În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze comisii de specialitate în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii.