Hotărârea nr. 263/2020

Privind aprobarea încheierii unui acord de înfrățire și cooperare între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova

H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea încheierii unui acord de înfrățire și cooperare între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.224282 din data de 19.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.224288 din data de 19.03.2020, întocmit de către Compartiment Consiliul Local, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea încheierii unui acord de înfrățire și cooperare între Municipiul Oradea Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova.

În urma solicitării înaintate de către Primăria comunei Băcioi, municipiul Chișinău, Republica Moldova, cu privire la propunerea de înfrățire și cooperare între Primăria Municipiul Oradea, județul Bihor și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiului Chișinău din Republica Moldova, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.464346/P în data de 12 decembrie 2019 și în urma solicitării cu același obiect, din anul anterior, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr.493560/P în data de 19.12.2018.

Luând în considerare hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.90 din 18 februarie 2020,

                Ţinând seama de avizul conform al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nr.12463 din 29 ianuarie 2020, transmis Primăriei Municipiului Oradea în data de 06 februarie 2020 și înregistrat sub nr.169867/CL/06.02.2020,

Văzând avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe nr.H 2-2/447 din 21 februarie 2020, comunicat Primăriei Municipiului Oradea în data de 3 martie 2020 și înregistrat sub nr.204039.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele;

Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 89 alin.(6), (8) și (14), art. 129 alin. (9) lit. b) și art. 139 alin. (1) și (3) lit. f) din din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.I. Se propune încheierea Acordului de de înfrățire și cooperare între între Municipiul Oradea, Județul Bihor din România și Unitatea Administrativ Teritorială - comuna Băcioi Municipiul Chișinău din Republica Moldova, în forma prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Se mandatează Primarul Municipiului Oradea pentru semnarea documentelor necesare pentru finalizarea procedurii de înfrățire a celor două comunități.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Județului Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         Primăria Comunei Băcioi;

·         Ministerului Afacerilor Externe;

·         Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

·         Compartiment Consiliul Local.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                               Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26  martie 2020

Nr. 263

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila