Hotărârea nr. 262/2020

privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

901af607a08cbf769bc030fb906c21e4b205f0378868a86eac23bc683d9749f4


 


H O T Ă R Â R E

 

privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea

 

               

                Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 224697/20.03.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu  nr. 224701/20.03.2020  prin care Direcţia de Asistență Socială Oradea propune acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea.

                Luând în considerare procesul verbal nr.  6631/28.02.2020, conform căruia Comisia stabilită în temeiul H.C.L. 759/2016, a stabilit asociaţiile şi fundaţiile care vor beneficia de subvenţii în anul 2020, precum şi nivelul subvenţiilor acordate.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a),  alin. (7) lit. b),  art. 139 alin. (3) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

 

    Art.1. Se aprobă acordarea de subvenţii în valoare de 119.980 lei de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2020, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația/

fundatia

Unitatea de asistenţă socială

Nr. pers

asistate cu domiciliul/

reşedinţa în mun.  Oradea

Subvenţia totală aprobată/asociaţie pentru anul 2020

1.

Asociația Caritas

Eparhial Oradea

Cantină socială

 

30

 

10.150 lei

2.

Asociația Down Oradea România

Centru de Zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down

 

10

 

7.500 lei

 

Centrul de zi Iedera pentru tineri şi adulţi cu sindrom Down

20

 

3.

Fundaţia Consistoria Efrem Beniamin

Cămin pentru persoane vârstnice

 

20

 

12.800 lei

Cămin pentru persoane vârstnice Vasiliada

 

12

4.

Fundația Creștină Diakonia

Centru de zi pt.copii cu probleme sociale

40

14.000

5.

Fundaţia de Scleroză Multiplă Bihor

Centru de zi destinat persoanelor adulte cu dizabilități

40

14.000

6.

Fundația

Est Europa

Centru de zi pt. copii

27

9.450

7.

Asociația  Româno Germană Alsterdorf

Serviciu de asistență comunitară

 

25

 

23.780 lei

 

Centru de zi ptr. pers. cu dizabilități psihice mintale

47

8.

Asociația Caritas Catolica

Centru îngrijire la domiciliu

 

25

 

19.750lei

Cantina socială

 

35

 

 

9.

Asociatia S.O.SAutism Bihor

Centru de zi pt. persoane adulte cu dizabilități

 

20

 

8.550lei

TOTAL

13 servicii sociale

351

119.980 lei

 

       Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistență Socială Oradea.

                Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 

  • Primarul municipiului Oradea
  • Instituţia Prefectului jud. Bihor
  • Direcţia de Asistență Socială Oradea
  • Asociaţiile şi Fundaţiile enumerate mai sus, prin grija D.A.S.O.
  • Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor
  • Se afişează pe site-ul www.oradea.ro

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 262

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila