Hotărârea nr. 261/2020

pentru aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182673 – Oradea, respectiv aprobarea de măsuri în reglementarea situației juridice a imobilelor nou formate

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182673 – Oradea, respectiv aprobarea de măsuri în reglementarea situației juridice a imobilelor nou formate

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 226.430/1 din 23.03.2020 și Raportul de specialitate nr/226430/23.03.2020  prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea documentației cadastrale, urmărind dezmembrarea imobilului înscris în CF 182673 - Oradea, în vederea reglementării situației juridice a imobilelor nou formate în concordanță cu folosința faptică.

        Având în vedere că, potrivit Cărții Funciare nr. 182673 - Oradea, terenul luat în studiu aparține proprietății publice a Municipiului Oradea și că pe acesta sunt edificate construcții cu destinație de sediu administrativ aflate în proprietatea Statului Român și administrarea APIA Bihor și ANARZ.

În scopul realizării de lucrări de utilitate publică – Modernizare strada Gheorghe Pituț, în baza celor convenite pentru actualizarea și corelarea înscrisurilor de Carte funciară cu evidența patrimonială din inventarul centralizat al statului a celor două instituții APIA Bihor și ANARZ și folosința faptică;

În baza documentației avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28493 / 2020, se dezmembrează nr. cadastral 182673 - Oradea în vederea delimitării suprafeței de 3.450 mp teren ce se transmite în domeniul public al Statului Român, în vederea administrării de cele două instituții, respectiv a suprafeței de 427 mp aflată în ampriza lucrării de utilitate publică  Modernizare strada Gheorghe Pituț” și a suprafeței de 513 mp ocupată de parcarea publică de pe strada Matei Corvin. 

                În vederea actualizării evidențelor contabile și cadastrale în concordanță cu dezmembrările celor trei parcele.

                Având în vedere prevederile art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

                

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 al. (3) lit g) și art. 286 alin. (4)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.  Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 182673 - Oradea, astfel:

 

       Situaţia actuală

(înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situaţia viitoare

(după dezmembrare)

 

Nr. CF

Nr.

cadastral

Suprafaţa de teren înscrisã în CF            
     - mp -

 

Nr. inventar

Nr. cadastral

Suprafaţa de teren măsurată

-mp-

   M e n ț i u n i

reprezintă

 

182673 - Oradea

182673

4.390

 018509

207189

3450

Teren – cu construcții – str. Matei Corvin nr. 1

207190

427

Teren – public str. Gheorghe Pituț

207191

513

Teren - parcări publice str. Matei Corvin

TOTAL

4390

 

 

                Art. 2.  Se aprobă deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre astfel:

Ø       207189 – Oradea, compus din suprafaţa de 3.450 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, și construcții aflate în proprietatea publică a Statului Român și administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  - Centrul Județean Bihor și Agenției Naționale pentru Zootehnie Prof Dr GK Constantinescu ;

 

 

Ø       207190 – Oradea, având suprafaţa de 427 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea – str Gh. Pituț;

Ø       207191 – Oradea, având suprafaţa de 513 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea – parcări publice str Matei Corvin.

 

                Art. 3.  Se constată apartenența la nr. MF 37420 din Inventarul Centralizat al bunurilor aparținând Statului Român al terenului din Oradea, str. Matei Corvin nr 1, identificat cu nr. cadastral 207189 – Oradea.

                Art. 4.   Se aprobă rectificarea înscrierii dreptului de proprietate a suprafeței din CF 207189 – Oradea, în sensul înscrierii proprietății publice a  Statului Român în loc de Municipiul Oradea.

                Art. 5.   Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

                Art. 6.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

                Art. 7.     Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

·         PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

·         PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Delegări Gestiune;

·         Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  - Centrul Județean Bihor, prin grija Ser. Terenuri

·         Agenția Națională pentru Zootehnie Prof Dr GK Constantinescu, prin grija Serv. Terenuri

·         O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

                                                           

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 261

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila