Hotărârea nr. 260/2020

pentru completarea H.C.L. nr. 1305 din 12.12.2018 privind darea în administrare temporară a etajului 1 din imobilul - clădire o parte din „Sala de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA

 

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru completarea H.C.L. nr. 1305 din 12.12.2018 privind darea în administrare temporară a etajului 1 din imobilul - clădire o parte din „Sala de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA

 

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 226546/1 din 23.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 226546/23.03.2020 prin care se propune Consiliului Local proiectul de Hotărâre privind completarea HCL nr. 1305 din 12.12.2018 privind darea în administrare temporară a etajului 1 din imobilul - clădire o parte din ”Sala de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA,

            Imobilul - clădire situat pe str. Corneliu Coposu nr. 8, în incinta Orășelului Copiilor, înscris în CF 151424, este proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Prin H.C.L. nr. 1305 din 12.12.2018, s-a aprobat darea în administrare temporară, pe o perioadă determinată de 10 luni, a etajului 1 din imobilul - clădire o parte din „Sala de festivități și joacă” situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA.

Ținând seama de  H.C.L. nr. 851 din 31.10.2019 prin care  s-a aprobat prelungirea, până la data de 31 mai 2020, a transmiterii în administrare temporară a etajului 1 din imobilul constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiilor, în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor personalului TESA.

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr. 225698, conducerea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea solicită punerea la dispoziție a sălilor situate la parterul imobilului situat în incinta Orășelului Copiilor.

Luând în considerare  Ordonanța Militară nr. 1/2020,

             În baza prevederilor art. 866 - 868 din Noul Cod Civil,

        Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

              În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin (6) lit. b), art. 139 lit.g),  art. 287 lit. b) și art. 297 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art.1. Se aprobă darea în administrare temporară a imobilului – clădire ”Sală de festivități și joacă” situat în incinta Orășelului Copiilor din municipiul Oradea, în suprafață în suprafață construită de 906,75 mp, în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea exploatării și a utilizării conform necesităților de serviciu.”

           Art.2. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de administrare încheiat între Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea.

               Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea.

              Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         PMO - Direcția Economică;

·         PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

·         Spitalul Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, prin grija D.P.I.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 260

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

 

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 238

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila