Hotărârea nr. 26/2020

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                                    

MUNICIPIUL ORADEA                                                                                                                                    
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                         
 
 
      H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea    

 

 

  

Analizând:

-       Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, privind aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, nr. 14.681  din 20.01.2020;

-       Raportul de specialitate nr. 14.726 din 20.01.2020 privind  aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea      

Vâzând prevederile:

·         art.409, alin. (1) și alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora:

- alin.(1) autorităţile şi instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice;

- alin.(3) Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele situaţii: ... lit. b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate;

·                     art. 539, lit. (b) şi art. 541, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, referitor la funcţiile contractuale și Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicat şi actualizat);

Având în vedere:

-          referatul nr. 8630 din 15.01.2020, întocmit de Direcţia Economică, prin care se propune transformarea gradului profesional al funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget - Ordonanţări în grad profesional asistent;

-          referatul nr. 11.163 din 16.01.2020, întocmit de Direcţia Economică, prin care se propune transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului încasări – Compensări, în funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior;

-          referatul nr. 13.393 din 17.01.2020, întocmit de Direcţia Patrimoniu Imobiliar privind reorganizarea Serviciului Locuinţe, Spaţii Comerciale, prin desfiinţarea unei funcţii contractuale de îngrijitor, întrucât activitatea de interes public care se desfăşoară în Căminul cultural Bocskai Istvan din Cartierul Episcopia Bihor este foarte scăzută, motiv pentru care  nu se mai justifică menţinerea postului contractual pentru deservirea acestui imobil;

Luând în considerare încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform anexei la  O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006   273 10 201   0 18>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (actualizată);

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

                În baza  art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) şi art.139 alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş te :

 

                Art.1. Aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform Anexelor I și I.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.2. Modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul  de specialitate al  Primarului municipiului Oradea, conform anexei I.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin transformarea:

- gradului profesional al funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget – Ordonanţări, în grad profesional asistent;

- funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Încasări – Compensări, în funcţie publică de referent, clasa III, grad profesional superior;

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Resurse Umane.

                Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul municipiului Oradea, Biroul Resurse Umane şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti.

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 26

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Anexa I
Demn.TCE
356448516
MUNICIPIUL ORADEAAdm. Publ. 1din care funcţii publice
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ŞI SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 46146415
HCL nr.______ din ______ 2020
CONSILIUL LOCALPRIMAR
SECRETAR GENERAL VICEPRIMARVICEPRIMAR ADMINISTRATOR PUBLICCOMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ
(CITY MANAGER)
DIRECŢIA TEHNICADIRECŢIA JURIDICADIRECŢIA MANAGEMENT DIRECŢIA ECONOMICĂDIRECŢIA MONITORIZARE CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ŞI DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIARINSTITUTIA ARHITECTULUI SEFDIRECȚIA POLIŢIA LOCALĂ
PROIECTE CU FINANTAREORADEA
11 INTERNATIONALA11ORGANIZARE EVENIMENTE1111
DIR EXEC ADJ.DIR EXEC ADJ.DIR. EXE. ADJDIR.EXE.ADJ.DIR.EXE.ADJ.DIR EXEC ADJ.
111111
SERV.PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI ORADEASERVICIUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICESERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂSERVICIUL ELABORARE SI DEZV.PROIECTESERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTESERVICIUL BUGET - ORDONANTARI"SERV. CONTAB PUBLICĂ,SITUATII FINANCIARE""SERV. EVID.ACTIV, DELEG.DE GESTIUNE ŞI DAT.PUBL."SERVICIUL ÎNCASĂRI - COMPENSĂRISERVICIUL IMPUNERE PERSOANE FIZICESERVICIUL IMPUNERE PERSOANE JURIDICESERV. EXECUTARE SILITĂ PERS. FIZICE ŞI JURIDICE"SERV. LOGISTIC, GESTIUNE EVIDENŢĂ ŞI DOTĂRI"SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICULSERVICIUL ACHIZITII PUBLICESERVICIUL TEHNICSERVICIUL ADMINISTRARE BAZE SPORT.SI AGREM.SERVICIUL PARCARI"SERVICIUL LOCUINTE, SPATII COMERCIALE""SERVICIUL CADASTRU, EVIDENȚĂ PATRIMONIU"SERVICIUL TERENURISERVICIUL AUTORIZARI CONSTRUCTIISERVICIUL ORDINE PUBLICĂ ŞI RUTIERĂ
111410788131410147111489923
111111111111111713411111
111
"BIROUL INVESTITII, URMARIRE LUCRARI"
BIROUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELORBIROUL DRUMURI PUBLICE BIROUL ASOCIATII DE PROPRIETARIUNITATE DE MANAGEMENT A PROIECTULUI/ UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUIBIROUL DECONTARI CONTRACTEBIROUL INTRETINERE BIROUL GIS"BIR.ORD.PUB.,PREV.,INTERV.ŞI REGL.PR.CET."BIROUL RESURSE UMANE
1711665172125
111111111
COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂCOMPARTIMENTUL SECRETARIAT CONSILIUL LOCALCOMPARTIMENTUL CONSILIUL LOCALCOMPARTIMENTUL EFICIENTA ENERGETICACOMPARTIMENTUL INVESTIŢII SI AVIZARE LUCRARICOMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC LOCALCOMPARTIMENTUL LUCRARI SI SERVICII PUBLICECOMPARTIMENTUL SPATII VERZICOMPARTIMENTUL PROTECTIA MEDIULUICOMPARTIMENTUL GESTIUNE DATECOMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARACOMPARTIMENTUL AGRICOL - FOND FUNCIARCOMPARTIMENTUL CONTESTATII FALIMENTECOMPARTIMENTUL SUPORT INVESTITIICOMPARTIMENTUL RELATII INTERNATIONALECOMPART. GEST. CHELT. ŞI ORG. EVENIMENTECOMPARTIMENTUL DESERVIRE"COMPARTIMENTUL PROTECTIE CIVILĂ, PSI SI SSM "COMPARTIMENTUL ITCOMPARTIMENTUL MANAGEMENT SPITALECOMPARTIMENTUL REPARATII IMOBILE SI OBTINERE AVIZECOMPARTIMENTUL INFORMARE TURISTICA COMPARTIMENTUL PARCARI SUPRAETAJATECOMPARTIMENTUL PARCARI DE DOMICILIUCOMPARTIMENTUL RIDICARICOMPARTIMENTUL DOTARI PARCARICOMPARTIMENTUL EV. INCASARI SI PARCOMETRECOMPARTIMENTUL CONTROLCOMPARTIMENTUL DISPECERAT PARCĂRICOMPARTIMENTUL GESTIONARE DATECOMPARTIMENTUL AUTORIZARI PUBLICITATECOMPARTIMENTUL URBANISM ȘI AVIZE COMPARTIMENTUL AUTORIZARI RETELECOMPARTIMENTUL FINALIZARI CONSTRUCTIICOMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIALCOMPARTIMENTUL PATRULA DE SERVICIUCOMPARTIMENTUL DISPECERATCOMP.DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII SI AFISAJ STRADALCOMP.PROTECŢIA MEDIULUI (POLIŢIA ECOLOGICĂ)COMP. REGISTRATURA SI AVIZARE DOCUMENTECABINETUL PRIMARULUICOMPARTIMENTUL DE PRESACOMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
1022362852237721429112361731425345713322
222657514
SCLEP:SECRETAR GENERALDirecţia Tehnică:Direcţia Juridică:Direcţia Manag.Proiecte:Direcţia Economica:Dir.Mon.Chelt.Funct.Org.Ev.Serv.subord. Adm.PublicDirectia Patrimoniu ImobiliarArhitect Sef:POLIŢIA LOCALĂBir./comp.sub.primar
TCETCETCETCETCETCETCETCETCETCETCETCE
29227404445393843422319911180522502121914510135304267337014113
din care fc.publicedin care funct.publ.din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care functii publicedin care functii publicedin care functii publice:din care funcţii publice:din care funcţii publice:din care functii publice:
2922720244539384342031791118024222212197887030426733701019
"Primar,""Șef Birou Resurse Umane,"
Ilie BOLOJANRodica Funar

Anexa I.2. HCL nr.26/2020
STAT DE FUNCŢII
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA
Funcţii contractuale - Legea - cadru nr. 153/2017
Nr.crt.FuncţiaStudiiGrad nr.posturi
1Administrator publicS1
Funcții contractuale de conducere
2Sef serviciuSII1
3Sef birouSII1
Total functii contractuale de conducere2
Funcţii contractuale de execuţie
Nr.crt.FuncţiaStudiiGrad prof.Treapta prof.nr.posturi
1Consilier SIA8
2ConsilierSI2
3ConsilierSDEB.1
4Consilier juridicSIA1
5ReferentMIA1
6ReferentMII1
7MagazinerM1
8IngrijitorM;G20
9PortarM;G12
10ŞoferM;GI11
11Muncitor calificatM;GI27
12Muncitor calificatM;GII3
13Muncitor calificatM;GIII10
14Muncitor calificatM;GIV1
15Muncitor necalificatM;GI2
Total funcții contractuale de execuție101
Total funcţii contractuale103
" Primar,"" Şef Birou,"
Ilie BOLOJAN Rodica FUNAR

Anexa I.1 HCL nr. 26/2020
STAT DE FUNCŢII
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA SI SPCLEP
Funcţii publice – O.U.G. nr. 57/2019; Legea - cadru 153/2017
Nr. crt.Funcţia publicăGrad Număr posturi
Funcţii publice de conducere
1Secretar general al municipiului Oradeafuncție publică specifică1
2Arhitect şeffuncție publică specifică1
3Director executivI2
II5
4Director executiv adjunctI3
II3
5Şef serviciu
II23
6Şef birou
II8
Total functii publice de conducere46
Funcţii publice de execuţie
Nr. crt.Funcţia publicăClasaGrad profesionalNumăr posturi
1Auditor Isuperior2
2Consilier I superior205
3ConsilierI principal26
4ConsilierI asistent44
5ConsilierIdebutant10
6Consilier achiziţii publiceIsuperior4
7Consilier achiziţii publiceIprincipal3
8Consilier juridic I superior15
9Consilier juridicI principal2
10Consilier juridicIasistent2
11Referent de specialitate II superior2
12ReferentIII superior26
13ReferentIIIprincipal1
14ReferentIIIasistent6
15Poliţist local I superior25
16Poliţist local I principal11
17Poliţist local Iasistent5
18Poliţist local Idebutant3
19Poliţist local IIsuperior1
20Poliţist local III superior18
21Poliţist local IIIprincipal4
Total functii publice de execuţie415
Total funcţii publice 461
"Primar,""Şef Birou,"
Ilie BOLOJAN Rodica FUNAR