Hotărârea nr. 259/2020

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 206489 și 206496 - Oradea, precum și încheierea unui Act Adițional pentru suplimentarea cu 3.142 mp a suprafețelor de teren cocesionate de societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019, în vederea amenajării de locuri de parcare pentru Piața 100

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor

înscrise în CF 206489 și 206496 - Oradea, precum și încheierea unui Act Adițional pentru suplimentarea cu 3.142 mp a suprafețelor de teren concesionate de societatea Administrația Domeniului Public S.A. Oradea prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019, în vederea amenajării de locuri de parcare pentru Piața 100

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 219746/1 din 13.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 219746/2 din 13.03.2020 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea documentației cadastrale, urmărind dezmembrarea imobilelor înscrise în CF 206489 și 206496 - Oradea, în vederea amenajării de către societatea ADP S.A. de parcări publice pentru Piața 100.

        Având în vedere că, conform evidențelor partimoniale și a Cărților Funciare nr. 206489 și 206496 - Oradea, terenul luat în studiu aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

În scopul realizării de către societatea Administrația Domeniului Public S.A. a unor locuri de parcare suplimenatare care să deservească Piața 100 din Oradea, strada Ogorului, se propune dezmembrarea terenurilor cu nr. cadastrale 206489 și 206496 - Oradea și suplimentarea, prin act adițional, cu 3.142 mp a terenurilor transmise în concesiune în favoarea societății Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, nr. 21020/2019.

În baza documentațiilor cadastrale avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 20273 și 26588 / 2020, se dezmembrează nr. cadastrale 206489 și 206496 - Oradea în vederea delimitării suprafeței de 3.142 mp teren ce se concesionează societății Administraţia Domeniul Public S.A. în vederea realizării de lucrări pentru amenajarea de locuri de parcare suplimentare aferente Pieței 100. 

                În vederea actualizării evidențelor contabile și cadastrale în concordanță cu dezmembrările celor două parcele.

                În baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

               În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e

 

                Art. 1.  Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 206496, astfel:

 

       Situaţia actuală

(înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situaţia viitoare

(după dezmembrare)

 

Nr. CF

Nr.

cadastral

Suprafaţa de teren înscrisã în CF            
     - mp -

 

Nr. inventar

Nr. cadastral

Suprafaţa de teren măsurată

-mp-

   M e n ț i u n i

reprezintă

 

206496 - Oradea

206496

10.803

 018346

207079

8.178

Teren - ocupat de parcări publice

207080

2.625

Teren - ce se concesionează suplimentar

             în favoarea societății ADP S.A.

TOTAL

10.803

 

                Art. 2.  Se aprobă deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 2 din prezenta Hotărâre astfel:

Ø       207079 - având suprafaţa de 8.178 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea,

                  ocupat de parcări publice edificate - zona străzii Ogorului;

Ø       207080 - având suprafaţa de 2.625 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea,

                  -  ce se concesionează în favoarea societății ADP S.A. pentru construirea de locuri de parcare suplimentare.

               

                Art. 3.  Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 206489, astfel:

       Situaţia actuală

(înainte de dezlipire/ dezmembrare)

Situaţia viitoare

(după dezmembrare)

 

Nr. CF

Nr.

cadastral

Suprafaţa de teren înscrisã în CF            
     - mp -

 

Nr. inventar

Nr. cadastral

Suprafaţa de teren măsurată

-mp-

   M e n ț i u n i

reprezintă

 

206489 - Oradea

206489

2.569

 010378

207143

2.052

Teren - ocupat de parcări publice

207144

517

Teren - ce se concesionează suplimentar

             în favoarea societății ADP S.A.

TOTAL

2.569

 

 

                Art. 4.  Se aprobă deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea imobilelor dezmembrate la art. 2 din prezenta Hotărâre astfel:

Ø       207143 - având suprafaţa de 2.052 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea,

                 ocupat de parcări publice edificate - zona străzii Ogorului;

Ø       207144 - având suprafaţa de     517 mp, proprietate publică a Municipiului Oradea,

                 -  ce se concesionează în favoarea societății ADP S.A. pentru construirea de locuri de parcare suplimentare.

 

                Art. 5.  Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Oradea, nr. 21020/2019, prin suplimentarea cu 3.142 mp (identificată cu nr. cadastrale noi 207080 și 207144), a suprafețelor de teren concesionate operatorului societatea Administraţia Domeniul Public S.A.

                Art. 6.   Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

                Art. 7.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

                Art. 8.     Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar

·         Serviciul Terenuri;

·         PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

·         PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidenţă Patrimoniu şi Delegări Gestiune;

·         societatea Administraţia Domeniul Public S.A. Oradea;

·         O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 259

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila