Hotărârea nr. 258/2020

privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

H O T Ă R Â R E

 

privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri

 

 

             Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 223971/1  din 19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 223971/2/20.03.2020 prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri,

           Potrivit prevederilor Ordonanței militare nr. 1/2020,

Art. 1.  Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

Art. 2.  Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Potrivit art. 6 din Ordonanța miliară  nr. 1/2020, măsurile de primă urgență menționate anterior se aplică pe toată durata stării de urgență, în termen de 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanței, respectiv începând cu data de 19.03.2020.

În temeiul art. 1, art. 2 și art. 6 din Ordonanța militară nr. 1/2020

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit. c),  alin. (4) lit. a),  art. 139 alin.  (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1.  Se aprobă suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/ administrarea Municipiului Oradea, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri.

 

            Art. 2.  Se mandatează Comisia de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru aplicarea celor aprobate la art. 1 din prezenta Hotărâre, respectiv pentru care se va întocmi act adițional privind suspendarea obligației de plată a chiriei.

 

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Comisia de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică

 

            Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul Municipiului Oradea;

·         PMO - Direcția Economică;

·         PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale

                                                           

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 258

 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de  voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila