Hotărârea nr. 257/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici

rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv

a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1,

municipiul Oradea, județul Bihor

 

 

          Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 225078 din 20.03.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 225186 din 20.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor.

            Având în vedere că, amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32309 din 20.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepţie aferent acestei lucrări;

             Luând în considerare necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului;

            În conformitate cu prevederile art. 44 al. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, respectiv cu prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

            Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

              În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4)  lit. d), alin. (7) lit. k) și lit. q), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,

 

 

        

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

 

              Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru Construire blocuri, locuințe de serviciu, pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor, după cum urmează:          

 

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE

ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

 

 

      Ordonator principal de credite ………………………primarul Municipiului Oradea 

      Beneficiar………………………………………………Municipiul Oradea

 

 

Valoarea totală a investiției:                             29.325.836, 74 lei, fără TVA

Din care C+M:                                                 24.706.360, 00 lei, fără TVA

                          Durata de realizare a investiției:                       12  luni

                   Finanțarea investiției se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

 

            Art.2.   Se aprobă coridorul lucrării și Lista imobilelor afectate, inclusiv cele ce urmează a se expropria pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local: Construire blocuri de locuințe de serviciu pe strada Ovid Densușianu nr. 1, municipiul Oradea, județul Bihor, astfel cum este identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 32309 din 20.03.2020, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

            Art.4.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului - Județul Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar

·         Direcția Economică

·         societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

·         proprietarul afectat de expropriere, prin grija D.P.I.

 

                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 257

 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila