Hotărârea nr. 256/2020

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 5 spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 5 spații cu altă destinație decât aceea de locuință I

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 222531/1 din 18.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 222531/2/18.03.2020, prin care se propune Consiliului Local aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere referitoare la 5 spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Având în vedere solicitările de prelungire a duratei contractelor de închiriere depuse de Uniunea Vatra Românească - Filiala Bihor - Oradea,                     artist plastic, dl.^H^^^^^H(în calitate

de reprezentant al Trupei Celelalte Cuvinte), Partidul Social Democrat - Filiala Bihor și Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 219553 din 13.03.2020),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 362 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, după cum urmează:

 • 1.1. în favoarea Uniunii Vatra Românească - Filiala Bihor - Oradea,

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța. 1 Decembrie nr. 4 - 6,

 • - având suprafața utilă de 25,30 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.05.2020, până la data de 30.04.2022.

 • 1.2. în favoarea d-lui.^^^^^^^^H artist plastic,

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța. Regele Ferdinand nr. 3,

 • - având suprafața utilă de 32,25 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.05.2020, până la data de 30.04.2022.

 • 1.3. în favoarea d-lui.^B^^^^^H, reprezentant al Trupei Celelalte Cuvinte

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, str. Ion Budai Deleanu nr. 1,

 • - având suprafața utilă de 30,00 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând

01.06.2020, până la data de 31.05.2022.

 • 1.4. în favoarea Partidului Social Democrat - Filiala Bihor,

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie nr. 4 - 6,

 • - având suprafața utilă de 119,54 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2020, până la data de 30.04.2023.

 • 1.5. în favoarea Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România,

 • - pentru spațiul situat în mun. Oradea, P-ța. 1 Decembrie nr. 2.

 • - având suprafața utilă de 180,54 mp,

 • - prin încheierea unui Contract de închiriere pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.05.2020, până la data de 30.04.2023.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •  PMO - Direcția Economică;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • •   persoanele fizice/ persoanele juridice la care se referă prezenta Hotărâre, prin grija D.P.I.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

!

Oradea, 26 martie 2020 Nr. 256


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”