Hotărârea nr. 255/2020

pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

bb4fe1e141233f1dbb43ded5b3eb5348b5f44fe82ad31a2a2c4fb6226ddf36f8


 


 

H O T Ă R Â R E

 

 

pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru,

a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii,

în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor

 

 

 

             Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 224252/1 din 19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 224252/2/20.03.2020 prin care se propune Consiliului Local aprobarea  Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 862 din 31.10.2019, prin care s-au aprobat criteriile - cadru care să se aplice cererilor ce urmau a fi depuse, precum și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea, nr. 964 din 28.11.2019, prin care s-a aprobat organizarea unei sesiuni de depunere a cererilor, însoțite de actele doveditoare, pentru solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în perioada 02.12.2019 - 17.01.2020 și opisul actelor justificative care vor fi anexate cererii;

             Văzând prevederile art. 8 alin. (1) - (3) și art. 23 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, cu completările şi modificările ulterioare.

             Ținând cont de:

-       Procesul verbal nr. 198241 din 27.02.2020 al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Oradea, județul Bihor,

-       Procesul verbal nr. 223929 din 19.03.2020 al Comisiei sociale pentru contestații privind solicitările de locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, în municipiul Oradea, județul Bihor;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) şi art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliului Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă Listele finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru, a solicitărilor depuse în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în anul 2020, din municipiul Oradea, județul Bihor, conform Anexei nr. 1,  Anexei nr. 2 și Anexei nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

           Art.2.   Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar.

         

            Art.3.   Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-       Instituţia Prefectului - judeţul Bihor,

-       Primarul Municipiului Oradea,

-       PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuinţe, Spaţii Comerciale,

-       se afişează pe site-ul www.oradea.ro.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 255

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 238

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila