Hotărârea nr. 254/2020

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea str. Bradului, nr.27

 

H O T Ă R Â R E

 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT  în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea

 str. Bradului, nr.27

 

          Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 222689/18.03.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 222695  din 18.03.2020 și Referatul de  specialitate  nr. 222695/18.03.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic, propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT + DDE pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea str. Bradului, nr.27”.

          Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

          Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

           În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k) art.139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ,

          

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

 

              Art. 1.  Se aprobă următorii indicatori tehnico – economici la faza PT+DDE – pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare fațade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea str. Bradului, nr.27”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                               Primarul Municipiului Oradea 

Investitor:                                                                          Municipiul Oradea 

Beneficiar:                                                              Municipiul Oradea 

 

                                                         INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

                                Valoarea totală a investiției:                                         335,826.47 lei fără TVA

                                Din care C+M:                                                                   288,964.96 lei fără TVA

                                Diverse și neprevăzute 10,48 %                              30.281,43 lei  fără TVA

                               Durata de realizare a investiției:                              3 luni

               Art.2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

               Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului Județului Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Direcția Patrimoniu Imobiliar

·         Direcția Economică

·         Se afişează pe pagina web a municipiului Oradea.

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 254

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 238

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila