Hotărârea nr. 253/2020

pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilului constând în construcții și amenajări, proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”

 

H O T Ă R Â R E

pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilului constând în construcții și amenajări,

proprietate privată, afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local

„Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad

 în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”

 

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 204907/1 din 20.03.2020, și Raportul de specialitate nr. 204907/2 din 20.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilului constând în construcții și amenajări, proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local: “Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”.

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 729 din 29.08.20219, s-a aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

“Realizare bandă de accelerare pe breteaua de virare dinspre direcția Borș înspre Arad în cadrul Nodului rutier DN1 - Centura Oradea”.

Văzând că, amplasamentul lucrării de utilitate publică se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 87776 din 2019, resprectiv că pentru realizarea investiţiei este necesară preluarea în proprietate publică, prin procedura de expropriere, a construcțiilor și amenajărilor  C1 - poartă, C2 - garaj școală, C6 - drumuri, platforme - rampe și 2 anexe extratabulare, aflate în prezent în proprietate privată, amplasate pe terenul cu nr. cadastral 160462 - ce constituie proprietatea Municipiului Oradea.

În baza prevederilor:

-          Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, actualizată, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

-          art. 44 alin. (1) a Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, actualizată, conform căruia - documentaţiile tehnico - economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi a celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative;

 

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. a),  lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 296 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art. 1.  Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului, proprietate privată, consntând în constructii și amenajări: C1 - poartă, C2 - garaj școală, C6 - drumuri, platforme - rampe și 2 anexe extratabulare, având datele de identificare menţionate în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre și în coridorul lucrării avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 87776 din 2019.

            Art. 2.  Se însușește Raportul de evaluare întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., pentru imobilul supus exproprierii, constând în constructii și amenajări: C1 - poartă, C2 - garaj școală, C6 - drumuri, platforme și rampe - proprietate privată, afectate de coridorul şi procedura de expropriere aprobată la art. 1 din prezenta Hotărâre.

            Art. 3.  Se aprobă suma aferentă despăgubirii pentru imobilul expropriat - conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 4.  Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Oradea, a sumei de 1.497.105 Lei, reprezentând valoarea despăgubirii ce se va acorda proprietarului din Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

            Art. 5.   Se mandatează primarul Municipiului Oradea - dl. Ilie Bolojan sau persoana legal desemnată de acesta, pentru emiterea Deciziei de expropriere.

            Art. 6.   Se aprobă înscrierea construcțiilor expropriate în proprietatea privată a Municipiului Oradea în vederea casării acestora, respectiv se dă acordul pentru demolarea efectivă a acestora.

            Art. 7.  Se aprobă constituirea nr. cadastral, având suprafața de 2.554 mp, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre, respectiv înscrierea acestei suprafețe într-o nouă coală de Carte funciară, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, după perfectarea operaţiunilor legale privind exproprierea imobilului constând în construcții și amenajări, proprietate privată, afectate de Coridorul de expropriere avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 87776 din 2019.

            Art. 8.  Se aprobă actualizarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, corespunzător datelor din prezenta Hotărăre.

            Art. 9.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar şi Direcţia Economică.

            Art. 10.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor

·         Primarul Municipiului Oradea

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

·         PMO - Direcţia Economică

·         PMO - Direcția Juridică

·         PMO - Direcţia Tehnică

·         O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

·         proprietarul afectat de procedura de expropriere, prin grija Serviciului Terenuri

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 253

 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila