Hotărârea nr. 252/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 146 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Apelor

 

H O T Ă R Â R E

 

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 146 mp,

reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Apelor

 

 

                      Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 224280 /1 din 19.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 224280/2/20.03.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 146 mp, reprezentând teren, proprietatea Municipiului Oradea, situat în zona străzii Apelor.

            Văzând Cartea Funciară nr. 4389 - Episcopia Bihor, potrivit căreia terenul, identificat cu nr. topo 1063/1, este în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

            Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar sub nr. 478792 din 23.12.2019, prin care societatea Gros Metal S.R.L. a solicitat aprobarea documentației cadastrale în scopul inițierii unei proceduri de vânzare.

            Ținând seama că, prin documentația cadastrală întocmită se delimitează suprafața de teren ce va fi înscrisă într-o nouă coală de Carte Funciară, iar procedura și condițiile de valorificare a terenului urmează să fie aprobate după obținerea CF nou.

            Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

        Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art.1.  Se aprobă  trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 146 / 27.181 mp teren, identificat cu nr. topo 1063/1, înscris în CF 4389 - Episcopia Bihor.

                Art.2.   Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 146 mp, astfel:

Suprafaţa

nr. cadastral

nou constituit

 

Nr. CF sau

Adeverința

 în care este înscris nr. topo

 

Nr. topo.

Suprafaţa ce se dezlipeşte din

nr. topo

 

Suprafaţa

de teren

înscrisã în CF

 

        

        Reprezintă

146

4389 - Episcopia Bihor

1063/1

146

27.181

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

 

               Art.3.  Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren, cu suprafața de 146 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea, identificat la art. 2 din prezenta Hotărâre.

               Art.4.  Se aprobă acualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanţă cu prevederile din prezenta Hotărâre.

            Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar

           Art.6.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;
  • Primarul Municipiului Oradea;
  • PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar  (DPI) - Serviciul Terenuri;
  • PMO - DPI - Serviciul Cadastru;
  • PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

·         O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară

·         societatea Gros Metal S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 26 martie 2020

Nr. 252

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila