Hotărârea nr. 251/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Petre Țuțea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, reprezentând teren • proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Petre Țuțea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 222537/1 din 18.03.2020 și Raportul de specialitate nr. 222537/20.03.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, strada Petre Țuțea.

Văzând Cărțile Funciare nr. 308 - Seleuș și 84023 - Oradea, potrivit cărora terenul identificat cu nr. topo 665/292 și 673/6, este în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 244091 din 26.06.2019, prin care dl.^BI^Ha solicitat achiziționarea terenului din vecinătatea proprietății deținută de acesta în str. Petre Țuțea.

Prin documentația cadastrală întocmită se delimitează suprafața de teren ce va fi înscrisă într-o nouă coală de Carte Funciară, procedura și condițiile de valorificare a terenului urmând să fie aprobate după obținerea CF nou.

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și (2), ale art. 129 al. (2) lit. c) și ale art. 139 al. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 119 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

CF în care este înscris terenul

Nr. topo.

Nr. de inventa r

Suprafața ce se dezlipeșt e din nr. topo

Suprafaț a de teren înscrisă în CF

Reprezintă

119

308 - Seleuș

665/292

018496

61

61

Teren - proprietate privată

a Municipiului

Oradea

84023 - Oradea

673/6

018497

58

249

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară;

d-lui.HI^^^H, prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

Oradea, 26 martie 2020 Nr. 251


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"